List učiteliek

Otvorený list učiteliek z východného Slovenska

 

Dve učiteľky z Dobšinej nabrali odvahu a napísali o každodennom živote v ich škole. List poslali nielen na ministerstvo, ale aj médiam, aby sa táto téma stala predmetom širokej spoločenskej diskusie, ako sa v demokracii patrí. Výsledkom je hlboké mlčanie.

 

 

Vážený pán minister,
tento list vznikol ako reakcia na bezmocnosť, s akou sa dennodenne stretávame pri našej práci. Je to výpoveď nás obyčajných učiteľov z „ďalekého východu". Hneď v úvode sa chceme ospravedlniť za to, že tento list nie je napísaný vecne a formálne, ale je plný emócií a rozhorčenia, no zrejme je toho už na nás priveľa a náš pomyselný pohár trpezlivosti práve pretiekol. Nedokážeme reagovať bez emócií. Náš list je skrátka reakciou na neúnosný stav v slovenskom školstve a dysfunkčný, nespravodlivý sociálny systém v štáte. Veríme a dúfame, že bude impulzom k prehodnoteniu súčasnej situácie a pozície učiteľov.

 

V Bratislave, ďaleko od Vašich obľúbených „marginalizovaných a sociálne znevýhodňovaných skupín" nemáte ani tušenia o tom, s akými patovými situáciami sme nútení dennodenne bojovať. Príďte si na pár dní odžiť problémy, ktoré musíme každý deň riešiť. Poďte sa pozrieť do našich škôl, konečne sa zvítajte s reálnymi žiakmi a odseďte si v triede zopár vyučovacích hodín. Aby namiesto prázdnych rečí odtrhnutých od reality, ste mali možnosť spoznať skutočnú situáciu.

 

Chceme ešte podotknúť, že tento list nie je určený len Vám. Rovnako chceme, aby sa o týchto problémoch začalo hovoriť aj v širokej verejnosti. Posielame preto tento list aj médiám a uverejníme ho tiež prostredníctvom internetu a sociálnych sietí. Situácia je alarmujúca, preto chceme predísť ďalšiemu odsunutiu riešení a ignorovaniu potrieb školstva i verejnosti zo strany kompetentných.

 

Nebudeme zovšeobecňovať a vyjadríme sa konkrétne k problémom našich škôl, aj keď identické problémy majú takmer všetky školy na východe. Najväčšie ťažkosti máme so žiakmi, ktorí sú sociálne výrazne neprispôsobiví, takmer výhradne sú to žiaci rómskeho pôvodu. Chceme však zdôrazniť, že toto nie je o rase, o pleti alebo o predsudkoch a výhradách voči Rómom. Rovnako vnímame všetkých ľudí a deti bez rozdielov, ide len o to, kto rešpektuje pravidlá a normy a kto nie. Záškoláci, ktorých počet vymeškaných neospravedlnených hodín dosahuje abnormálne vysoké čísla, sú prvým problémom našej školy.

 

Pretože príslušné orgány a inštitúcie v tomto smere žiakov ani ich zákonných zástupcov takmer vôbec nesankcionujú, žiaci beztrestne ďalej absentujú, a čo je horšie, idú negatívnym príkladom aj ostatným spolužiakom, ktorí vidia, že za záškoláctvo im nehrozí žiaden, prípadne len minimálny trest. Udeľovanie kárnych opatrení, zasielanie tlačív a upozornení na nedbalú školskú dochádzku má nulovú účinnosť, rovnako ako dohováranie, či rôzne druhy motivácie. Žiaci sa nezúčastňujú prvých vyučovacích hodín, odchádzajú z posledných, často utekajú z vyučovania. Nie je žiadnou zriedkavosťou, že žiak príde ráno do školy a zo šiestich vyučovacích hodín sa zúčastní jednej alebo dvoch a počas ostatných sa bez vedomia vyučujúceho túla po chodbách a priestoroch školy. Nie je v našich silách a možnostiach hľadať a „zbierať" žiakov, ktorí by mali byť na vyučovaní, no nie sú.

 

Navyše sú títo žiaci väčšinou agresívni, arogantní a vyskytujú sa rôzne druhy sexuálneho obťažovania nielen spolužiakov, ale aj učiteliek. Situácia v niektorých triedach hraničí so systematickým šikanovaním pedagógov. Takmer všetci rodičia sa riešeniu problému vyhýbajú a neprejavujú ani minimálnu ochotu k spolupráci so školou. Mnohí žiaci chodia na vyučovanie absolútne nepripravení. Okrem toho, že neprospievajú, zanedbávajú domácu prípravu na vyučovanie (nikdy nemali napísanú jedinú domácu úlohu či vypracovaný projekt), nenosia si ani základné školské potreby! Je bežnou praxou, že žiak príde do školy nielen bez školskej tašky, prezuviek, peračníka, hygienického vrecúška, športového úboru, farbičiek, rysovacích a iných potrieb na výtvarnú a ďalšie výchovy, ale dokonca väčšinou prídu bez jediného zošita, bez pera alebo aspoň ceruzky, absolútne s ničím- maximálne s chabou desiatou.

 

Rodičia týchto detí sú dokonca poberateľmi finančného príspevku vo výške 17€, ktorý je vyplácaný zväčša len skupine neprispôsobivých obyvateľov a len za to, že deti plnia povinnú školskú dochádzku. Otázne je, z akého dôvodu im je tento príspevok pridelený, keďže povinná školská dochádzka vyplýva zo zákona a je teda pre všetky deti bez rozdielov povinná a tiež aj to, prečo sú tieto financie vyplácané väčšinou len rodičom istej skupiny obyvateľstva. Prečo sú títo ľudia systematicky a pravidelne neprávom zvýhodňovaní oproti ostatným rodičom, ktorí na rozdiel od nich svoje deti nielen pošlú do školy, ale dohliadajú aj na to, aby boli pripravené, mali všetky pomôcky a skutočne si príkladne plnili svoju školskú dochádzku. Z akého dôvodu im spomínaný príspevok vyplácaný nie je?

 

Zodpovední rodičia a aj široká verejnosť je právom pohoršená touto pozitívnou diskrimináciou, ktorá sa nedá nazvať inak ako výsmechom svedomitej rodiny. Chceme ešte podotknúť, že spomínaný príspevok je rodičom detí zo sociálne znevýhodneného prostredia vyplácaný aj v prípade, že školská dochádzka detí je pravidelne a hrubo porušovaná záškoláctvom a inými problémami výchovného charakteru. Tieto deti chodia do školy nie kvôli učeniu a vzdelávaniu, ale provokovať spolužiakov, učiteľov, riešiť si osobné spory, vystrájať a vyvádzať, zafajčiť si pred školou atď. Vyslovene im spôsobuje radosť narúšať chod vyučovania, život a fungovanie školy ako takej. Prídu do školy preto, lebo „doma je nuda a v škole sa aspoň zabavia". A pod slovom zábava si predstavujú výtržníctvo, ktorým spôsobujú problémy všetkým zložkám školy, paradoxne obyčajne okrem seba... Maximálny trest, ktorý rodičov „postihne" je to, že osobitným príjemcom ich dávok sa stane mesto, v ktorom žijú a sociálne pracovníčky im robia „slúžky", ktoré im nakúpia jedlo, deťom šaty a pomôcky, nákupy im donesú priamo domov, a tak ich môžu promptne speňažiť.

O zvýhodnených cenách stravného oproti pracujúcim rodičom sa v záujme stručnosti nebudeme zmieňovať, ale je nehorázne, že za obedy na celý mesiac (v prípade, že má mesiac 20 pracovných dní) zaplatia rodičia niektorých detí sumu od 1,80 do maximálne 3,20 eur (v závislosti od veku) a pracujúci rodič viac ako 23 eur! A obed žiakovi patrí iba preto, lebo si odsedel prvú vyučovaciu hodinu. Čo na tom, že nemal pero, zošit, ceruzku, domácu úlohu. Nielenže vôbec na hodine nepracoval, ale vyvolal niekoľko roztržiek a učiteľ vďaka nemu tretinu hodiny stratil snahou o nastolenie disciplíny a pracovnej atmosféry.

 

Opäť je otázne, prečo si túto totálnu anarchiu môžu dovoliť? Prečo príslušné úrady a orgány nedohliadnu na to, aby detské prídavky spĺňali svoj účel a zabezpečovali základné potreby? Často sú takto ľahostajné deti, ktorých rodičia sú dokonca poberateľmi tzv. dávky v hmotnej núdzi (ktorí sa paradoxne niekedy okato vyvážajú v nových autách, nosia značkové oblečenie a trávia Vianoce v Anglicku). Školské pomôcky, ktoré týmto deťom objedná škola, si žiaci absolútne nevážia a sú do dvoch dní po rozdaní zničené, polámané, roztrhané alebo speňažené. Táto forma pomoci by sa v ich rukách úplne minula účinku, a preto sú učitelia nútení komplikovať si svoju prácu ešte aj tým, že tieto pomôcky osobne denne donášajú žiakom na jednotlivé vyučovacie hodiny! Napriek tomu sú za ne vďační, pretože pomôcky od štátu sú jedinou možnosťou, ako môže byť vyučovací proces plnohodnotne zabezpečený.

 

Ani to sa však ich rodičom nepáči a stretávame sa s prípadmi, kedy rodič zavíta do školy po prvýkrát vtedy, keď sa príde hádať a dožadovať odovzdania pomôcok do vlastných rúk, aby ich mohol rozpredať. Rôzne druhy finančných dávok, ktoré rodičia týchto detí poberajú, vôbec nezabezpečujú základné potreby. Deti chodia v roztrhaných, špinavých, zapáchajúcich kusoch oblečenia, v rozpadnutých topánkach, bez desiaty, sú zavšivavené, majú rôzne druhy kožných chorôb a absentujú u nich aj tie najzákladnejšie hygienické návyky! Peniaze na mobilné telefóny, alkohol a cigarety sa však vždy u nich nájdu.

 

V zimných mesiacoch nie je žiadnou raritou, keď dieťa príde do školy v deravých poltopánkach a ľahkom svetríku. Pedagógovia si pravidelne z práce domov odnášajú rôzne druhy „suvenírov" v podobe bĺch a iných parazitov či vírusov od žltačky až po streptokokové a stafylokokové ochorenia. Párkrát ročne nám prepašujú z domu do tried „domácich maznáčikov" ako myši, potkany či šváby. Na dotvorenie reálneho obrazu o skutočnom stave ich „socializácie" nám nedá nespomenúť stav v nultých ročníkoch, prípadne prvých ročníkoch ZŠ. Keďže drvivá väčšina detí vôbec nie je zaškolených, do materskej školy nikdy nechodili a niektoré vôbec nevedia po slovensky, nikdy nedržali v ruke ceruzku a nekreslili, nepoznajú hračky, farby a v prvých týždňoch ich pobytu u nás sa neučia poznávať prvé písmenká, čísla a farby, ale oboznamujú sa s tečúcou vodou, splachovacím WC, fúkaním nosa do vreckovky namiesto rukávov a základnými sebaobslužnými a hygienickými návykmi.

 

Komunikácia s týmito deťmi je nesmierne náročná, reči zle rozumejú, nechápu, čo sa od nich požaduje, keďže majú obmedzenú slovnú zásobu (a to nie len v slovenskom, ale aj rómskom jazyku). Neskôr od nich očakávame, že sa budú učiť ďalšie dva cudzie jazyky, čo je nemysliteľné, keďže poriadne nevedia ani po slovensky. Nedokážu pomenovať bežné veci, sú to pre nich predmety neznáme, s ktorými sa nikdy predtým nestretli.

 

Čudujete sa, že špeciálne školy sú plné rómskych detí? Ale prečo? Uvedomte si, že dieťa drží farbičku v ruke po prvýkrát na zápise, nepoznajú hračky, kocky, predmety či hry, ktoré by rozvíjali ich myslenie a motoriku. Tieto deti zaostávajú nie o dva, ale o štyri roky oproti ostatným a my po nich chceme, aby zvládali požiadavky kladené na prváka, keď sú na úrovni trojročného dieťaťa. Nedokážeme im zabezpečiť rovnoprávny prístup ku vzdelávaniu, keď nezačínajú na rovnakej „štartovacej pozícii".

 

Oni musia dobiehať 6 rokov bez podnetov, bez vedenia a výchovy!!! Ako máme integrovať väčšinu, keďže na našich školách ich je viac ako polovica z celkového počtu žiakov? V dôsledku tejto snahy o umelú integráciu šikovná menšina, z ktorej by mohli byť skvelí žiaci, klesne na úroveň nešikovných a oni sa integrujú medzi nich. Považujeme za nevyhnutné, aby deti zo sociálne nevyhovujúceho prostredia absolvovali nultý- prípravný ročník povinne! Inak nie sú schopné plnohodnotne prospievať v prvom ročníku (a často ani počas celej svojej školskej dochádzky) a sú zbytočne vystavované sústavnému neúspechu a emocionálnej traumatizácii. Odklad povinnej školskej dochádzky v týchto prípadoch absolútne nič nevyrieši, práve naopak, dieťa stratí jeden celý rok (lebo v rodine sa mu opäť venovať nebudú). Vďaka nultému ročníku sa naučí po slovensky, základným hygienickým návykom, zvykne si na režim školy a dostane aspoň nejaký základ pre ďalšie vzdelávanie.

 

V dotazníku (dotazník ŠŠI) ste sa nás nedávno pýtali, ako zabezpečujeme rovnoprávny prístup k vzdelávaniu detí. Ako vôbec nad tým môžete uvažovať, že by vzdelávanie týchto detí mohlo byť rovnoprávne, keď sú hladné, smädné, špinavé, nevyspaté (lebo rodičia do noci „oslavovali" a oni buď nemohli spať alebo strážili mladších súrodencov), majú svrab, sú zavšivavené, pokožka na hlave je zapálená, rozškriabaná, plná chrást a hnisu a nakoľko sa rodičom nechce zriadiť ich šetrne, pohodlnejšie je vystrihať im hlavy dohola (chlapcov aj dievčatá!!!) tak, že sa hanbia chodiť medzi ľudí?!

 

Uvedomte si, že tieto deti nemajú uspokojené základné životné potreby a my od nich očakávame plnohodnotný výkon v škole! Tak nám teda poraďte, ako majú učitelia efektívne vykonávať svoju prácu za týchto okolností? Stačí zopár neprispôsobivých detí v triede a zabránia v hodnotnom napredovaní aj ostatným spolužiakom. V triedach je neuveriteľný smrad a zápach, a to skutočne nie sú dôstojné podmienky pre vzdelávanie a nie sú to férové podmienky pre ostatných- prispôsobivých žiakov, ani nás pedagógov. Nečudujme sa preto, že rodičia šikovnejších detí ich radšej prihlásia do školy mimo miesta ich bydliska, len aby sa dennodenne nemuseli pasovať s nedôstojnými podmienkami v spoločnosti zanedbávaných detí. Chcú, aby dostali vzdelanie zodpovedajúce ich intelektu, ktoré nebudú brzdiť žiaci nižšieho intelektu, alebo len sociálne extrémne zanedbaní, ktorí nie sú schopní primerane napredovať.

 

Aj napriek enormnej snahe a osobnému zanieteniu pedagógov škola produkuje absurdné množstvo žiakov, ktorí sú na trhu práce neuplatniteľní a bez akýchkoľvek sociálnych a pracovných návykov, čo je z nášho pohľadu opäť dôsledok chybného fungovania politiky tohto štátu. Neprispôsobiví spoluobčania si veľmi rýchlo zvykli na výhody, ktoré im štát ponúka a stotožnili sa s myšlienkou, že všetko dostanú zadarmo, je o nich postarané a pritom nemusia ani pohnúť prstom. Keď od nich niekto chce nejaký druh účasti na zlepšovaní ich životnej situácie, sú dokonca pohoršení.

 

Takže párik neprispôsobivých občanov si pokojne prežije svoj život v niekoľkých sociálnych bytoch (lebo jeden im vydrží maximálne pár rokov, kým ho totálne zdemolujú, tak im štát dá zadarmo nový), narobia si kopec detí (aby im náhodou niečo neuniklo, začnú pre istotu už v štrnástich), po celý čas dostávajú podporu, príspevky a prídavky od výmyslu sveta a pritom za celý svoj život štátu neodvedú ani jeden jediný cent, nevyprodukujú ani euro pre našu ekonomiku, len vyciciavajú a poberajú všemožné dostupné formy sociálnej „pomoci". Je to začarovaný kruh: Sú chudobní, lebo nemajú prácu- nemajú prácu, lebo sú nevzdelaní- sú nevzdelaní, lebo nemajú záujem o vzdelanie. Naproti tomu zodpovedné mladé páry odkladajú rodičovstvo do čoraz staršieho veku, kým budú finančne, ekonomicky a materiálne zabezpečení, aby dieťatku poskytli všetko čo potrebuje, vychovali z neho slušného, vzdelaného, socializovaného a raz produktívneho člena spoločnosti.

 

Aj keď to priamo nesúvisí s oblasťou školstva, natíska sa vyjadriť tiež k problematike výšky materského príspevku, ktorý je porovnateľnej hodnoty pre mamičku, ktorá nevyrobila štátu jediný cent a mamičku, ktorá pred pôrodom roky odpracovala a odviedla do štátnej kasy nemalé peniaze. Prečo túto produktívnu skupinu obyvateľstva štát nielenže nijako nepodporuje, ale naopak, diskriminuje a komplikuje život finančnou nedostupnosťou bývania (keďže pracujúci človek nikdy nedostane nič zadarmo a kvôli bývaniu sa musí celoživotne zadlžiť), nedostatkom práce, mizernými platmi...

 

Pýtame sa, kde je logika, kde spravodlivosť? Prečo je možné, že rodičia, ktoré svoje deti odložia do detského domova, si ich po dovŕšení plnoletosti môžu opäť zobrať späť aj s peknou kôpkou nasporených peňazí, na ktoré sa im „poskladalo" mesto. Peniaze do pár dní prepijú a pomíňajú, ale vyštudovaného stredoškoláka alebo vysokoškoláka, ktorý je bez práce nie vlastnou vinou (!), musia do 26 rokov živiť rodičia? Ani títo produktívni rodičia, ani mladí absolventi nemajú nárok absolútne na nič? Na žiadnu formu podpory od tohto štátu?

 

Neprispôsobiví rodičia väčšinou nemajú absolútne žiadne pracovné návyky, nemusia ráno vstať a ísť do práce, preto sa ani neobťažujú zobudiť deti a vychystať ich do školy. Deti sa zobudia, nevediac ani koľko je hodín a idú do školy samé, staršie deti sa musia postarať o mladšie, lebo rodičia spia. Samozrejme, že preto neprídu do školy načas a o desiate sa im ani nesníva, prípadne za ňu považujú niekoľko suchých rožkov, ktoré od hladu žujú takmer celý deň. Riešením by možno boli internátne školy, ale nestačí ich začať vychovávať v šiestich rokoch. To, čo dovtedy nedostali v rodine, už nikdy nemajú šancu dobehnúť, to vie z vývinovej psychológie aj každý študent strednej školy...

 

Problémom, ktorý by sa mal tiež riešiť je sexuálne zneužívanie mladistvých. Nielen na našej škole každý rok stúpa počet gravidných žiačok v nižších ročníkoch. Nie je akceptovateľné, aby žiačka šiesteho ročníka bola spoločnosťou vnímaná ako plnohodnotná matka schopná vychovávať svoje dieťa!

 

Príslušné úrady ani v tomto smere nepodnikajú absolútne žiadne kroky, aby zastavili tento „trend". Do dvoch rokov porodí ďalšie dieťa. Je normálne, že 14 ročná žiačka špeciálnej triedy splodí dieťa s mentálne retardovaným „absolventom" ŠZŠ pre žiakov s mentálnou retardáciou a do roka po pôrode je tehotná s ďalším dieťaťom? Ako sa o deti postarajú? Veď nie sú schopní postarať sa čo i len sami o seba!?! Aké zázemie im poskytnú, akú výchovu im dajú, akú emočnú podporu, ako budú rozvíjať ich osobnosť? Žijú spolu v rodine dievčaťa (spolu s desiatkami ďalších rodinných príslušníkov), spokojne ako maloletí či mladiství spolu ďalej súložia bez akejkoľvek formy antikoncepcie a plodia ďalšie deti. Akí to budú potomkovia?!? Postihnuté DETI plodia postihnuté deti a do akých podmienok? Tieto deti sú vopred odsúdené na život v nedôstojných a neľudských podmienkach. Opäť zle nastavený sociálny systém a vedomé prehliadanie tohto problému spôsobili, že mladé žiačky vo svojom tehotenstve nevidia žiaden problém, práve naopak, vnímajú ho ako vítaný spôsob zárobku peňazí.

 

Nielenže idú negatívnym príkladom iným žiakom, ale nie sú schopné si aspoň prijateľným spôsobom ukončiť povinnú školskú dochádzku. Napriek nepopierateľnej snahe zo strany školy, ktorá sa formou rôznych preventívnych techník, besied a výchovného pôsobenia na hodinách snaží tejto chorej predčasnej pôrodnosti predísť, problém naďalej pretrváva. Žiačky (často aj pred dovŕšením 15 rokov) sú nezriedka tehotné s omnoho staršími mužmi a ani v tomto smere sa nekoná a nie sú nijako stíhaní. Situácia je alarmujúca! V školskom roku 2010/2011 boli na našej škole 4 gravidné žiačky, v súčasnosti máme 5 gravidných žiačok a 3 žiačky s individuálnym študijným plánom, ktoré sú na materskej dovolenke!

 

Na úradoch im namiesto sankcií paradoxne ešte aj poradia, čo majú urobiť, aby dostali peniaze navyše a vyžmýkali zo štátu čo sa dá ako z dojnej kravy. Preto sú všetky deti, ktoré sa narodia našim žiačkam (a ktoré na nich dostanú financie), zverované do opatery starých rodičov, ktorí na nich dostanú ďalšie finančné príspevky. Namiesto toho, aby boli starí rodičia sankcionovaní za to, že zanedbali výchovu a dopustili, že sa ich dieťa stalo predčasne maloletým, nezodpovedným a nepripraveným neschopným rodičom, zo situácie ešte profitujú. Navrhujeme poskytnúť finančné príspevky maximálne na 3 deti.

 

Pokiaľ chcú mať ďalšie je na ich zvážení, či ich budú schopní uživiť. Inak sa nikdy neskončí tento chorý kolobeh nadmernej pôrodnosti, ktorá je vnímaná ako druh zárobkovej činnosti. Tieto deti nemajú právo na život v dôstojných podmienkach? Kde sú ich práva, keď žijú v jednej izbe s ďalšími dvadsiatimi ľuďmi v špine, smrade, hladné, majú vši, blchy, bez vody, elektriny, WC, končatiny majú obhryzené od potkanov, dennodenne sa dívajú na to, ako ich rodičia, či iní členovia domácnosti pred ich očami súložia, dokonca sú nezriedka sami sexuálne obťažované či zneužívané.

 

Ak chcete sociálnu pomoc a osvetu pre „marginalizované skupiny" v pravom slova zmysle, ktorá bude účinná a účelná, podporte radšej vyučovanie sexuálnej výchovy na školách, začnite grátis rozdávať radšej prezervatívy a nie múku, aby sa navzájom nemnožili príbuzní, mentálne nespôsobilí a mladiství, pretože sami si prezervatív nikdy nekúpia a bude pokračovať nielen gigantická pôrodnosť, ale aj rozmach pohlavných chorôb medzi neprispôsobivou populáciou. Treba sa seriózne zamyslieť nad nastavením sociálneho systému v tejto oblasti. Inak budú aj naďalej vznikať ďalšie a ďalšie generácie geneticky poškodených, neprispôsobivých a neproduktívnych detí, ktoré sú v očiach svojich rodičov len nástrojom na financovanie svojho povaľačského spôsobu života. Táto populácia má vyrobiť naše dôchodky?

 

Apropo: Viete si predstaviť, že pri súčasnej situácii sa učiteľ po 40-tich rokoch v školstve vôbec dožije dôchodku? Kto bol niekedy učiteľom, alebo mu je aspoň trochu známe zákulisie z oblasti školy, vie, aké nesmierne náročné a vyčerpávajúce je toto povolanie (najmä po psychickej a emočnej stránke). Každý produktívny človek si zaslúži ísť do dôchodku dôstojne a pri aspoň akej-takej fyzickej a mentálnej sile, a nie len doživoriť pár NEPLNOHODNOTNÝCH rokov do smrti. Ak môžu ísť do výsluhového dôchodku skôr policajti (aj tí, ktorí celý čas presedeli v kancelárii), prečo nie aj učitelia? Snáď si to zaslúžia menej po rokoch extrémne náročnej psychickej, emočnej a fyzickej námahy? Bolo by nanajvýš vhodné zaoberať sa aj touto otázkou.

 

Pribudlo nám obrovské množstvo povinností, príkazov a obmedzení pre učiteľa, ale odobrali nám akékoľvek možnosti obrany vlastnej osoby či kompetencie zasiahnuť. Musíme všetko, no nemôžeme nič... Nemáme absolútne žiadne východisko ako sa brániť, pretože „v práve" je výhradne len žiak, ku ktorému máme za každých okolností pristupovať humanisticky a netrestať ho. Existuje vôbec niekto, kto sa zastane nás- učiteľov? Je niekto kto sa postaví aj na našu stranu? Kto nás ochráni?

 

Keď učiteľovi pretečie pomyselný pohár trpezlivosti a zvýši hlas na žiaka, okamžite ho obvinia z psychickej ujmy dieťaťa. Učiteľ však musí dennodenne znášať urážky, nadávky, vyhrážky, vulgarizmy od výmyslu sveta, ponižujúce poznámky, posmešky či sexuálne narážky a osočovanie od žiakov bez slova. Žiaci si nás beztrestne potajomky natáčajú mobilnými telefónmi a vešajú kade-tade po internete. Napriek tomu nikto nepovažuje súčasnú situáciu za alarmujúcu, či aspoň hodnú pozornosti a riešenia.

 

A najhoršie, čo týchto žiakov postihne, je znížená známka zo správania, ktorá ich absolútne netrápi. Vysvedčenie vôbec nepotrebujú. Po ceste domov ho spokojne potrhajú a rozhádžu po zemi. Nezaujíma ich neospravedlnená hodina či nedostatočná známka na vyučovaní. Dokonca pre niektorých (a nie len neprispôsobivých) sa stalo problémom napísať si obyčajné poznámky a pohoršene vybehnú na učiteľa, prečo ich obťažuje tak zaťažujúcimi úlohami, ako je písanie poznámok! Veď načo by sa aj trápili záležitosťami ako sú prospech či správanie, keď stredné školy sa aj tak pobijú o každého jedného štvorkára, keďže financovanie závisí od počtu žiakov.

 

Nečudujme sa preto, že žiaci dosahujú podpriemernú úroveň pri testovaní deviatakov, keď nemajú akúkoľvek motiváciu k učeniu, lebo dobre vedia, že na školu sa dostanú bez akejkoľvek námahy a úsilia. Len my vnímame ako absurdné a absolútne zarážajúce, aby sa na gymnáziá dostávali žiaci, ktorí sotva prospievajú? Kde sa potom, po skončení gymnázia (a oni ho aj skončia, pretože školy znižujú úroveň vzdelania, aby žiaci prospievali) zamestnajú? Alebo tieto „intelektuálne výkvety" budeme posielať ďalej na vysoké školy (lebo aj tam už študuje naozaj ktokoľvek)? Celé školstvo stráca úroveň! Tým sa dostávame k ďalšiemu šokujúcemu faktu: Produkujeme kvantum naoko „vysoko erudovaných" vysokoškolákov, ktorí sú v skutočnosti niekedy absolútne nevzdelaní, a pritom v našom štáte chýbajú kvalifikované pracovné sily a odborníci z oblasti manuálnej práce.

 

Vysoké školy vôbec nereflektujú dopyt trhu práce! Načo sú nám stovky titulovaných sociálnych pracovníkov (za ktorými len tak mimochodom nevidno žiadnu dobre odvedenú prácu- kde sú výsledky ich sociálneho snaženia a práce?) a kadejakých manažérov, ktorých každoročne vychrlia univerzity, a ktorí sa potom nemajú kde zamestnať? Okrem toho, na úkor spomínaných menej šikovných absolventov vysokých škôl sa nedostáva adekvátneho vzdelania tým šikovným, opäť kvôli zníženým kritériám a nárokom na študenta. Navyše absolventi sú často krajne nepripravení do praxe.

 

Ukážkovým príkladom je práve učiteľská profesia, kde sa mladý začínajúci učiteľ všetko dôležité nenaučí na vysokej škole, ale za pochodu, po tom, čo nastúpi do zamestnania. Na vysokej škole budúci učiteľ dostane obrovské kvantum teoretických informácií, všeobecných poznatkov (často totálne zbytočných), ale absolútne absentuje prepojenie s reálnou praxou, od vypĺňania dokumentácie, cez základné pravidlá a povinnosti učiteľa, až po možnosti riešenia rôznych školských situácií.

 

Zarážajúci je tiež fakt, prečo v dnešnom školstve sú omnoho dôležitejšie rôzne byrokratické a formálne úkony, ktoré má pedagóg a škola ako taká plniť a nie to, čo ponúka žiakovi po výchovno-vzdelávacej, emočnej a ľudskej stránke. Kde sa stratila podstata, ktorou pre nás stále ostal žiak a nie papier? Učitelia sú z každej strany systematicky terorizovaní rôznymi formami kontroly a neúnosnou byrokraciou- od vypĺňania výkazov, triednickej dokumentácie, upozornení, predvolaní, zápisníc, hodnotení atď.

 

Vypĺňame nespočetné množstvo oznámení o zanedbávaní povinnej školskej dochádzky, neospravedlnených hodinách, školských priestupkoch, píšeme charakteristiky na problémových žiakov, každú chvíľu na iného žiaka a pre inú inštitúciu- mestská, štátna, kriminálna polícia, ÚPSVaR... Kdeže je tá súčinnosť zložiek? A aby toho nebolo málo, tak sa každý jeden školský rok musíme pasovať s novým štátnym vzdelávacím programom, podľa ktorého musíme meniť náš školský vzdelávací program a sústavne meniť učebné osnovy. Každý rok sa v každom ročníku menia názvy predmetov- akoby nebolo jedno či sa telesná volá športová príprava, telesná a športová príprava, alebo skrátka telesná výchova...načo je dobré takto príšerne to komplikovať?

 

Nie je únosné každý jeden rok prepracúvať tieto dokumenty! Ak už štát nie je schopný poskytnúť nám hotové vzdelávacie programy a učebné osnovy, nech nás aspoň nechá urobiť si vlastné, ale aj ich používať aspoň pár rokov a nie sústavne ich meniť a prerábať! Aký to má zmysel? Reči o možnostiach prispôsobenia si obsahu, ktoré vykresľujú individuálne zostavovanie učebných osnov školou ako pozitívne, sú absolútnou nevýhodou, dokonca priam neskutočnou komplikáciou pri prestupe žiaka na inú školu, kde nedokáže nadviazať na ich vyučovací proces, pretože majú zaručene učebné osnovy zostavené inak. V systéme vzdelávania predsa musí byť jednota a nie takáto chaotická anarchia a nesúlad! Možnosť voľby potrebujeme, ale maximálne pre pár hodín voliteľných predmetov - napríklad tak potrebnej výchovy k manželstvu a rodičovstvu.

 

A navyše je maximálne nedôstojné a poburujúce, aby učiteľ trávil hodiny za počítačom a pri odbornej literatúre v snahe dôkladne sa pripraviť na vyučovanie. Je hanbou nášho školstva, že nemáme učebnice na jednotlivé predmety, a ak nejaké sú, sú neaktuálne alebo učivo v nich absolútne nekorešponduje s obsahom vzdelávania pre daný ročník. Ak sa ministerstvo nemieni venovať zostaveniu učebníc, konkrétne pre jednotlivé ročníky osobitne, požadujeme aspoň vydanie súhrnného súboru materiálov (napr. za predmet občianska náuka), ktorý bude obsahovať všetky a kompletne rozpracované témy z daného predmetu pre všetky ročníky ZŠ súhrnne (a na tento materiál by nadväzovala ďalšia zbierka pre SŠ).

 

Pracovné listy a iné pomôcky pre niektoré predmety absentujú úplne. Ale učebnice, pracovné listy a iné pomôcky pre žiakov s mentálnou retardáciou sú rozpracované dokonale pre každý ročník. Viete nám niekto vysvetliť logiku? Žiaci s MR, ktorí nikdy nebudú priekopníkmi v oblasti medicíny, školstva a nikdy nebudú podávať kvalitné pracovné výkony v oblastiach súvisiacich s intelektom, sú vzdelávaní podľa najnovších metód, s najlepšou technikou, listujú v novučičkých aktuálnych učebniciach a žiaci, ktorí sú intelektovo na primeranej, často nadpriemernej úrovni, žiaci z ktorých môžu byť lekári, výskumníci, politici, učitelia sú doslova a dopísmena DISKRIMINOVANÍ a pasujú sa so starými predpotopnými učebnicami, nedostatkom pomôcok (pracovné zošity na jednotlivé predmety a učebnice na cudzí jazyk si musia zakúpiť na vlastné náklady) a vystresovanými, vyčerpanými pedagógmi.

 

Prečo diskriminujete a upierate základné práva na vzdelanie práve skupine ľudí, ktorá jediná bude pre náš štát produktívnou a bude prispievať k rozvoju našej krajiny??? A len tak mimochodom, toto je bežne sa vyskytujúci jav, že štát podporuje a zvýhodňuje práve skupiny, ktoré pre neho nielenže nič na oplátku nevyprodukujú, ale ešte ho aj zneužívajú a produktívni členovia tejto spoločnosti, z ktorých práce štát profituje, živia týchto jedincov. Nechceme aby táto myšlienka vyznela znevažujúco a diskriminačne voči žiakom s mentálnou retardáciou. Iba žiadame rovnaké práva, možnosti a podmienky pre ostatné deti. O dokumentácii integrovaných žiakov sa ani nebudeme zmieňovať.

 

Popri všetkých týchto úlohách a požiadavkách, ktoré sú na učiteľov kladené, sa ešte máme ďalej vzdelávať, naháňať kredity, platiť si kurzy, cestovať na školenia a tráviť čas „umelým" a neefektívnym tvárením sa, že si zvyšujeme kvalifikáciu. Väčšina kurzov z kreditného vzdelávania je totižto absolútne bezúčelná a takmer nič inovatívne sa tam učiteľ nedozvie. Sú to odfláknuté, zbytočné „naoko" kurzy na naplnenie niečích vreciek. Zodpovedný učiteľ, ktorému na práci záleží, totižto nepotrebuje vynútenú motiváciu vo forme kreditov, ale dovzdeláva sa priebežne celý život, podľa potreby a aktuálnej situácie. Ak už chcete motivovať učiteľov, použite radšej tieto peniaze na finančné ohodnotenie ich práce.

 

Keď sa nájdu peniaze na zlaté, diamantové, či platinové „padáky" vysoko postavených, nájdite láskavo financie aj pre školstvo. Namiesto relaxu a času na odpočinok a tak prepotrebnú psychohygienu sme teda otrokmi kreditov, aby sme si aspoň trochu prilepšili k mizerným platom, ktoré sú oproti iným profesiám priam komické. Prečo sa potom čudujeme, že je toľko učiteľov vyhorených? Žiadne preventívne techniky realizované proti burnout syndrómu nám nepomôžu, keď nemáme čas na oddych a regeneráciu síl. A namiesto hlúpostí, ktorými nás zaťažujete a výčitkám ako zlyhávame v rolách pedagógov, nech sa páči, naučte nás ako motivovať k učeniu neprispôsobivých žiakov, ktorí nemajú absolútne žiadnu vnútornú motiváciu, či motiváciu zo strany rodiny a spoločnosti. Urobte pre nás kurzy ako ich učiť, my to za týchto okolností a za takýchto podmienok nevieme.

 

Na školách sú nesporným prínosom odborní zamestnanci: školský špeciálny pedagóg a školský psychológ, ktorí vo veľkej miere môžu pomôcť a prispieť k zlepšeniu a riešeniu niektorých problémov na školách. Školy si ich však často nemôžu dovoliť aj napriek tomu, že ich platy sú ešte mizernejšie ako platy pedagógov a slušne vyžiť len z tohto príjmu je pre nich nemožné.

 

Je doba počítačov a všemožných výdobytkov techniky, ale je naozaj nevyhnutné umelo vnucovať techniku do škôl až v takej miere? Máme vyučovať za asistencie najnovších moderných počítačov a IKT, ale naši žiaci si nevedia poriadne ani umyť ruky, ostrihať nechty, podpísať sa, či pozdraviť.

 

Ďalším problémom v našich očiach je vyučovanie náboženskej výchovy na školách. Aj napriek zmluve medzi Slovenskou republikou a Svätou stolicou o katolíckej výchove a vzdelávaní sme presvedčení, že náboženstvo je súkromnou záležitosťou každého človeka, slobodnou voľbou, svetonázorom a osobným vyznaním. A preto by mala náboženská výchova patriť do osobného života každého žiaka a jeho rodiny v oblasti súkromnej. S výučbou náboženstva na škole sú poväčšine problémy. Katechéti nemajú čas a často ani chuť a snahu k jeho vyučovaniu. Pravidelne absentujú, a preto musí byť náboženská výchova často suplovaná inými učiteľmi, prípadne sú títo žiaci presúvaní na tú dobu k skupine detí s etickou výchovou a tým sa narúša celý vyučovací proces. Katechéti ignorujú svoje povinnosti pri vypĺňaní rôznej školskej dokumentácie, ale i základnej dochádzke na hodiny. Triedni učitelia ich musia prosiť, niekedy priam nútiť s perom a triednou knihou v ruke, aby si zapísali učivá niekoľko týždňov dozadu.

 

Aj napriek tomu, že v skutočnosti hodiny neboli odučené, spokojne si ich zapíšu do triednej knihy. O skutočnom obsahu a náplni hodín náboženstva sa ani nebudeme zmieňovať. Samozrejme sankcie za časté absencie a neplnenie si povinností katechétov sú niečo nepoznané. Žiakom s náboženskou výchovou veľmi často chýbajú hodnotné, niekedy priam nevyhnutné poznatky a kompetencie, ktoré sa rozvíjajú na etickej výchove. Veď na etickej výchove sa žiaci učia rozlišovať dobro a zlo, morálne a nemorálne, učia sa vytvárať si stabilné, funkčné a zmysluplné medziľudské vzťahy, trénujú svoju empatiu, učia sa prosociálnosti, spolupráci, tvorivosti, tolerancii, asertivite... Deti nábožensky založené tieto zručnosti snáď nepotrebujú?

 

Etická výchova by mala byť súčasťou vzdelávania každého dieťaťa, nie je predsa opozitom náboženskej výchovy, ale ani náboženská výchova v žiadnom prípade nemôže nahradiť etickú výchovu! Bolo by omnoho efektívnejšie nechať náboženskú výchovu a vieru na rodinu a voľný čas a radšej posilniť hodiny etickej výchovy, aby vyučovanie mohlo byť efektívne, zážitkové, plnohodnotné! O čo lepšia by mohla byť výučba etickej výchovy, keby v skupinách bolo menej žiakov a učiteľ by sa im mohol venovať vo väčšej miere individuálne. Je dôležité uvedomiť si nevyhnutnosť výchovy k mravnosti zvlášť v dobe, keď sa zodpovednosť a povinnosti rodiny neustále presúvajú na školu. Rodičia a spoločnosť pri svojej zaneprázdnenosti a uponáhľanom štýle života od školy očakávajú, že bude suplovať ich úlohy a naučí deti všetko, čo sa predtým učili v rodine.

 

Rodičia zatvárajú pred problémami oči a slepo si nahovárajú, že ich dieťa nie je problémové, práve naopak, učitelia sú tí zlí, nespravodliví a pomstychtiví hlupáci, ktorí im komplikujú život, a dokonca sa opovažujú žiadať a prosiť ich o spoluprácu na riešení výchovných problémov ich detí. Samozrejme svoj názor takto odprezentujú aj pred deťmi, ktoré potom vidia v rodičoch spojencov proti škole a čoraz viac si dovoľujú, vystrájajú a provokujú, lebo vedia, že rodič sa za každých okolností postaví na ich stranu. Veľmi pohodlné riešenie pre rodičov hodiť všetku vinu na nás, ale pritom očakávať, že škola sa o všetko postará, naučí ich okrem základných vedomostí aj slušnému správaniu, empatii, prosociálnosti, bontónu, funkčným medziľudským vzťahom.

 

Samozrejme máme dbať na drogovú prevenciu, sexuálnu výchovu, výchovu k manželstvu a rodičovstvu, vytváranie pozitívneho vzťahu ku kultúre a tradíciám, vlastenectvu, úcte k všetkým formám života, tolerancii k odlišnostiam, ekológii... Zabudli však, že je ich úlohou a povinnosťou v tomto úsilí so školou spolupracovať a nie hádzať bremeno a ťarchu zodpovednosti len na školu. My od nich potrebujeme a očakávame výchovu v rodine, ale aj pomoc a spoluprácu pri výchove ICH detí. Nie obviňovanie, osočovanie a útoky na učiteľov. Kde sa podela úcta k učiteľskému povolaniu a k výchove samotnej? Žiadame preto kompetentných, aby sa konečne začali riešiť konkrétne problémy a prestal sa prehliadať neúnosný stav na našich školách.

 

Máme obavy, kam až táto (niekde už teraz neúnosná) situácia dospeje pri pokračovaní tohto dlhodobo neriešeného a odsúvaného problému a dysfunkčného sociálneho systému. Škola ako taká vyčerpala všetky možné a dostupné formy intervencie- bezvýsledne. Situácia v školstve, a napokon aj v celej spoločnosti, sa neúnosne vyhrocuje a radikalizuje. Čoraz častejšie berú „spravodlivosť" do rúk samotní občania. Spomeňme si na udalosti z Devínskej Novej Vsi, v Šarišských Michaľanoch, či najnovší prípad z Hurbanova. Politici a vláda dlhodobo ignorujú a alibisticky tolerujú konkrétne problémy súčasnosti, morálny úpadok, sociálnu nespravodlivosť, nevymožiteľnosť práva, pozitívnu diskrimináciu...

 

Reakciou spoločnosti (vrátane detí!) je apatia, neznášanlivosť, vandalizmus, agresivita, rasizmus až neonacizmus, útoky a nenávisť na oboch stranách. Ak sa aj naďalej bude prehliadať táto skutočnosť, čoraz väčšiu podporu budú získavať v politickom spektre strany blízke krajnej pravici a extrémistické skupiny, ktoré v čoraz väčšej miere podporujú a uznávajú okrem dospelých dokonca aj stále mladšie deti! Naozaj chcete občianske nepokoje či vojnu? Lebo máme pocit, že tam to smeruje .

Naše sťažnosti, naše volanie o pomoc adresujeme nielen ministerstvu školstva, ale aj ministerstvu práce sociálnych vecí a rodiny, pretože tieto dve zložky musia nevyhnutne kooperovať na riešení situácie a nie „hrať sa každý na svojom piesočku" a zatvárať oči pred problémami. Ak chcete vidieť skutočný stav a reálny obraz dnešnej doby, príďte si pozrieť situáciu, ktorá vládne na mnohých východoslovenských školách v mestách či dedinách.

 

V závere by sme chceli vyjadriť potešenie, že v niektorých oblastiach našich sťažností už snáď svitá na lepšie časy a návrhy okolo prijímania žiakov na gymnáziá a jednotnosť vo vzdelávaní sa dotiahnu do úspešného konca. Tiež však dúfame a veríme, že rovnako sa postupne dostanú na rad aj ďalšie problémy, ktoré spomíname v liste.

 

Aj napriek tomu, že tento list môže vyznievať ako bohapusté ponosovanie sa, výčitky a sťažnosti, je to len zúfalé volanie o pomoc. Milujeme svoju prácu, vybrali sme si učiteľské povolanie v presvedčení, že budeme vytvárať „lepší svet", ale za týchto okolností to nie je možné. Chceli sme vychovávať deti, vzdelávať mladé osobnosti, učiť ich objavovať krásy a zvládať ťažkosti života. Nechajte nás učiť, dovoľte nám vychovávať, ale dôstojne a v podmienkach, ktoré si zaslúžime my, ale aj „naše" Vaše deti...

 

Erika Polgáriová a Eleonóra Liptáková

 

Poznámka redakcie:

Tento odvorený dopis je strašné obvinenie súčasnej vládnej ideológie ale aj jej aktívnych vykonávačov. Možno napísať, že čakáme na reakciu, čakáme na odpoveď, čakáme na proces. Ale možno je aj náš hlas prislabý, aby sme sa dočkali. Tak ale treba napísať, že nie my, ale história čaká na odpoveď, história čaká na proces zmien. A ak sa história nedočká - tak to vám poviem, to bude ako kedysi - to sa budú hlavy svíň zaručene válať vo vlastnej krvi.

 

Tento historický otvorený dopis, ktorý si zaslúži obdiv a jeho autorky cenu za odvahu, tento dopis je jedno z posledných varovaní, ktoré sa vám dostáva.

 

Doplnkové čítanie:

 

http://kosice.korzar.sme.sk/c/6430121/lunik-ix-opat-upracu-za-peniaze-kosicanov.html

 

http://www.sme.sk/c/6430380/hurbanovsky-policajt-tvrdi-ze-vrazdil-pre-poriadok.html

 

 
vian

Velmi dobre napisany text obsahujuci siroke spektrum problemov sucasneho zdegenerovaneho systemu. Len mam take nutkanie sa opytat, ci by sa jeho tvorkyne tak divili tomu co sa deje aj po precitani napr. takych obycajnych Sionskych protokolov.

Btw, v hlavnych masovo-ohlupovacich mediach o tomto liste zatial (okrem par blogov) nic..

Po precitani mam znovu dojem, ze system si v Ciganoch, buzerantoch a inych preferovanych uchylakoch vychovava buducu obet, ktora bude v prvom kole predhodena davom ako pricina vsetkeho zla. V druhom budu mozno obetovane samotne babky, ktore si zatial nic neuvedomuju a veselo nas okradaju ako zmyslov zbavene. A "master of puppets" si zatial v pozadi spokojne sucha ruky od radosti.

fon

ponúkli?
Odkedy sa stal majstrom, bol ním vždy? Kto si jeho vybral za majstra?
Ten majster je to ozajstné zlo? Vy dobrí budete požadovať spravodlivosť, a majster namiesto seba predhodí ako zlo buzerantov, lebo na rozdiel od vás sú úchyláci?
Veď vás okrádajú zlé bábky, to bude slasť keď sa pominú.
Najväčšie zlo je bežná pouličná lúza, ktorá škodí aj keď nemá veľký vplyv, uráža, posmieva sa, nemá inú príležitosť ako sa prejaviť len na internete, kde ukazuje pravú tvár nenávisti, ku každému lumpáctvu moci sa vždy pridá lebo cíti, že každé púšťanie žilou druhého ich obohatí.
Žiadny majster nie je, je len nesúrodé spoločenstvo „mocných“ ktorí sú využívaní a pripravovaní na isté kroky, a to iba preto, lebo diabol je nehmotný, preto potrebuje bábky, figúrky čo niečo podniknú na jeho príkaz, ale diabol nepotrebuje majetok sebeckej a chamtivej pouličnej čvargy, ktorá sama odovzdala diablom moc nad sebou a si namýšľa, že je niečo viac ako cigáni, buzeranti, ten majetok ak ste nejaký mali ste stratili len tak medzi rečou, aby ste ukázali, že ste ozaj lúza, že diabol vás zotročil a vami to ani nehýbe, tu zrazu sa čudujete, že niečo čo ste videli ako svoje zobral druhý, a tu už spriadate nezmyselné sprisahania, pritom skutočné nevidíte.

Norman

do archívu priamy link na verejnú diskusiu, aby sa to nemuslo hladať.

http://www.sme.sk/diskusie/2017498/1/18663336/Ucitelky-napisali-o-spine-a-nezaujme-Vyvolali-polemiku.html#18663336

Téma sa pomaly ale iste stáva salonfähig, čiže spoločensky akceptovanou.

Zároveň sa na nej ľudia učia.

Grigoriy

Ak ked si kazdy z vas namysla, ze vsetky vase nazory na historiu, cloveka  a spolocnost, alebo cokolvek ine, su vase vlastne, ze ste prekukli vsetkych indoktrinatorov a vsakovakych manipulatorov, ze dokonca mate nadhlad, maloco z toho, co pokladate za vase nazory pochadza od vas - vsetko vam bolo naservirovane a vy ste to prijali. K tomu, aby ste mali vlastny nazor, museli by ste aj rozumiet tomu, co "viete". A to sa naozaj stava len vynimocne. Popri honbe za marnostami nemate na take veci jednoducho cas  ani motivaciu - na hladanie pravdy o veciach. Chyba vam k tomu odhodlanie aj nieco, comu v anglictine hovoria "inquiring mind" - hladajuca (zvedava) mysel. Nikdy neprekracujete hranice tabu (ved vas uz vsetkych roky poznam). Tak je to pohodlnejsie, lahsie aj bezpecnejsie. Preto nikdy neopustate svoj rodny ostrov, preto na nom zotrvavate, a nemate odvahu vydat sa do neistoty neznama. Vsetky vase myslienky sa narodili na ostrove, a tam aj zostali. Keby to tak nebolo, riskovali by ste vela: mali by ste malo priatelov, spolocnost by vas odsudzovala a mozno aj vydedila, boli by ste heretikom, kacirom, rebelom renegatom, blaznom a mozno aj zlocincom. S takym bremenom sa jednemu tazko kraca.

Podte teraz so mnou na jednu plavbu do burlivych vod neznama:

Vsetci ste uz aspon raz poculi, ze Nietzsche vystavil Bohu umrtny list, ale malokto vie, ze on poznal aj pricinu jeho smrti - sucit nad clovekom. Aj clovecenstvo raz zomrie smrtou podobnou smrti Boha - zomrie pre jeho falosnu lasku k bliznemu.Este raz, pre falosnu lasku k bliznemu.

Raz niekto napisal v trinastej komnate vo vysokej vezi na bielu stenu cervenou krvou HOMO SAPIENS, a odvtedy tam pod kliatbou a hrozbou nikto nesmie vstupit, lebo ta trinasta komnata je dnes tabu a anatema. A vsetky veci okolo nas sa odvtedy odvodzuju od napisu v trinastej komnate: nasa pravda, nase institucie, hodnoty, politika, veda, etika, vsetko. Trinasta komnata je pre ludstvo najvyssi chram aj s obetnym stolom, kde zahynie posledny clovek.

Malokto z nas vie rozoznat jastraba velkeho od mysiaka horneho, ved su si tak podobni, ziju v podobnom prostredi, podobne hniezdia, podobne vychovavaju svoje potomstvo, rovnako lietaju aj lovia. Ti vsak, co tomu rozumeli, uznali ich za dva rozne druhy. A nikomu to nevadilo. Ani ludia, hoci su si v mnohom podobni, nie su jeden druh. Takuto vec si ludstvo malo uz davno povedat, a podla toho zit. Toto je naozajstna laska k bliznemu. Ti vsak, co hlasaju tu falosnu lasku k bliznemu, prisli do juznej Afriky, kde uz predtym v naozajstnom zlatom veku ludstva zil dvadsattisic rokov Krovak (Bushman), a takto mu povedali: Ty takto nemozes zit, my z teba urobime civilizovaneho. Rovnako prisli do Ameriky aj Australie a zabili najstastnejsich ludi. Bushman nikdy nevytvoril ani instituciu nacelnika, nemal Boha, nepoznal zlocin, bol dobry clovek, a ani o tom nevedel. Civilizovani nan strielali ako na zver. Ohradili tisice stvorcovych kilometrov nehostinnej polopuste, ktora bola domovom Krovaka, ostnatym drotom, aby vytvorili prirodnu rezervaciu, kde sa chodilo na lovecke vypravy, ale Bushman tam lovit nesmel. Vyhnali ho odtial, lebo porrusoval ICH zakony. Kam mala ist ta uboha ludska bytost!!?? Chceli ho zcivilizovat, a zabili ho. Skor ako sa ho stihli opytat, ako mysli, ako citi, ake su jeho tuzby. Boli si isti, ze on im nemoze povedat nic nove, lebo oni ho natolko prevysovali. Oni, ktori len pre rozkos zo zabijania vynicili davatdesiat percent zvery v Afrike a sestdesiatmilionove stado bizonov v Amerike. Ten, kto zabijal len pre potrebu prezitia, ten, ktory sa ospravedlnil duchu kazdeho zvierata za to, ze ho musel zabit, takeho ti civilizovani pokladali za menej ako zviera, lebo zo zvierata mali aspon trofej, ale Bushmana nikdy neprinutili, aby im bol otrokom - nenavideli ho pre jeho hrdost, pre jeho ochotu radsej zomriet, ako by mal byt ich sluzobnikom. Precitajte si story Bushmana, a poplacte si nad civilizaciou. Bushman nikdy od nas nic nechcel, len aby sme ho nechali na pokoji.

Aj Cigana treba nechat na pokoji. Tvori desat percent obyvatelstva Slovenska, a preto mu patri desat percent uzemia. Treba mu to dat aj so vsetkym, co tam je. Niekde v pasme od Velkeho Krtisa, cez Lucenec, Rimavsku Sobotu az po Medzev tam vsetkych nastahovat do existujucich  domov. Budte velkorysi dnes a ozelte desat percent uzemia. Vsetkych Slovakov z toho uzemia vystahovat a kompenzovat. Vyhlasit Romsku autonomnu republiku a po piatich rokoch prechodnej doby sa od nej osamostatnit. Ved aj Kosovo sa s pozehnanim Unie osamostatnilo. To je jedine riesenie. Investovat miliardy do toho, aby ciganske deti vedeli, co je sloveso, kedy sa narodil Janko Kral, kedy bolo SNP, a v akej sustave krystalizuje kamenna sol je totalne mrhanie peniazmi. Najvacsim prejavom lasky k bliznemu je respekt pre jeho rozdielnost. A nasilnejsim pudom je pud sebazachovy. Taky pud cloveka prinuti mysliet na zajtrajsok, zasadit zemiaky a trpezlivo cakat na urodu. Nenutte zit toho, kto uz nema ani pud prezitia, lebo prenho je lepsie, ked zahynie.

 

 

 

 

 

 

-eru-

po prve, ich zivot je zivot zvacsa parazitov, vo svojom state sa neuspokoja, po druhe, nevidim dovod, preco by sme mali niekomu, kto sem prikocoval, davat cast uzemia, na ktorom vacsina z nas zije, podla genetickych testov, vyse 6000 rokov.

Podla mna je riesenie jednoduche, spravat sa k nim rovnako ako k bielym, to jest vyzadovat od dodrziavanie zakona a nie dvojity meter.... zamedzit kralicie rozmnozovanie neprisposobivym, vcitane bielych (aj taki su)... tvrdo vyzadovat poriadnu skolsku dochadzku, tym zacat.

Norman

že to nie je "plavba do burlivych vod neznama", ale skôr sú to staré otrepané položartovné nápady zúfalcov už spred minimálne tridsť rokov, ale pravdepodobne a prirodzene napadli každého už pred storočím.

Čo sa týka tvrdenia, že ľudstvo "zomrie pre jeho falosnu lasku k bliznemu" - tak to tvrdilo rozmaznané akademické decko Nietzsche v časoch, keď už strácal životnú nervovú silu z tela, rozožraného mešťanským životom 19. storočia a progresívnym syfilisom. Z toho sa dá odvodzovať tá jeho progresívna bezmocnosť, čiže demencia v pravom slova zmysle, končiaca výplodmi o "poslednom človeku". Nie že by ľudstvo raz nevymrelo, ale je to pátos alebo naopak veselosť, čo chce popletený aforista povedať? Samozrejme, ani jedno ani druhé, len bláboly jeho slov, ktorými si pripadal zaujímavý, a ktorými sa vyhýbal akémukoľvek priamemu tvrdeniu.

V skutočnosti ľudstvu nikdy nehrozilo, že by mu chýbal dostatok vraždiacej energie a "nelásky" k bližnému. Opak tvrdí zámerne len pseudokultúra klamlivo presviedčajúca masy, že sú telce - bezmocné, neschopné hrýzť, bez nádeje, bez možnosti prekročiť plot.

Kto tomu uverí, je stratený.

Kto to opakuje, je hlupák.

 

-eru-

upozornujem, ze som mala na mysli nasich predkov

fon

4000 rokov. Genetické testy sú pavedecká zbytočnosť, pretože nepracujú s rasou, ani s jazykom. Vyberú pár rasovo neurčitých jedincov a z nich vyvodzujú situáciu platnú pre milióny na základe toho, čo sa domnievajú, že má priamu genetickú súčinnosť s minulosťou. Bez rasy je nemožné sa dopátrať pravdy. Na rozdiel od rasovej vedy genetické oplzlosti sú príliš obľúbené, tým pádom ich zavrhujem v celku ako nedôveryhodné. Aký máš mať ty nárok na minulosť okrem sionistického priživovania sa na nej? Oni žili kvôli tebe, konali kvôli tebe? Odkázali niečo tebe? Ako si s nimi spojená? Zrejme rovnako ako dajaký maliarik, vyznávač kolektivistického pobláznenia sa snažil oklamané davy zapliesť do plienenia a rabovania toho, čo si uzmyslel vo svojej nekončiacej blbote, že mu patrí.
Ty nie si tá, čo by mala s niečím nesúhlasiť, ako by otázka, ktorú predhodil agent mesežnikov niekedy prišla na pretras. Nikdy sa tak nestane. Agenti sú odpad, ale malí ľudia výšplechy agentov berú vážne, rovnako ako seba, lebo sa tvária, že oni sú tými čo budú rozhodovať o cigošoch.
Zvláštne, že rovnako nepostupuješ voči sfeferónčeným slovákom na dolnej zemi, ktorých dnešný jazyk takisto prikočoval.
Parazitom je každý, kto viac berie ako rozdáva, čím si ty prispela druhým, aby si nebola parazitom?
Kdeže som to čítal o parazitoch, žeby v uk, alebo v nemecku, alebo vo francúzsku, že oni chudáci excelentní musia kŕmiť divochov na východe a tu sa dočítam, že ešte aj divosi musia živiť cigov, nadľudia v žabožrútove posielajú ťažkou prácou vydreté prachy pre barbarov na východe, ktorí sa musia podeliť ešte aj s nižšími od nich.
Malý pepíček sa tiež tváril, aj tvári, že vraj on niekoho živí, ale nikdy nepredložil výplatnú pásku ako dôkaz.

-eru-

po prve, vacsina Ciganov zije zo socialnych davok, nerobi, detom sa nesnazi dat vzdelanie (ak by aspon to spravili, nehovorim aj napriek tomu, ze nemaju pracu o vacsine z nich ako o parazitoch)... nema vzdelanie aby si mohla riadit svoj stat, ktory nie je len uzemie, kde sa vykakam, vycikam, posexujem a nieco ukradnem, po druhe, ak si basnik nevidi rozdiel medzi sustavnym pobytom Slovakov na svojom uzemi a zidovskym osidlenim v Palestine (a to je este otazne, akoho su novodobi Zidia povodu), tak potom je to len jeho problem, ja mu ho vysvetlovat nejdem, po tretie, svet podla teba asi vznikol za 7 dni pred 9000 rokmi, vsetko, co dokazuje opak je paveda.... 

ty by si mal tie svoje nabozensko-filozoficke utopie ist prednasat do ciganskych osad.... bolo by to uzitocnejsie

fon

za 7 dní, kto tvrdí niečo iné ako je napísané v stvorení je klamár a spupný vrah, ktorý v chorobnej nenávisti voči Bohu chce poprieť Božie činy.
Vymyslíš si rozprávku o cigánskom štáte a potom presviedčaš, že na to nemajú vzdelanie, akoby ty si ho mala.
Nehovoriac o tom, že ako ty píšeš o cigošoch, hoci v mojich očiach nie si o nič lepšia, píšu nacistickí zločinci v usa, nemecku alebo debilní pepíkovia o tebe, alebo kvôli takým ako si ty o mne.
Ty mne nevysvetľuj nič o dejinách, a už vôbec nie o židoch a ich pôvode, ty na to nemáš oprávnenie, ak len opakuješ táraniny, ktoré si si niekde prečítala a nevieš ani posúdiť či sú pravdivé, je správne, že ruským jazykom sa dohovoríš v Izraeli.

-eru-

teraz na co reagujes? Vobec rozmyslas? )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

-eru-

1. nikde tu nerozoberam povod Zidov, len som napisala, ze je otazne akeho su povodu, nikde som netvrdila, ze pochadzaju odtial, alebo odtial, taktiez som zatial nemala moznost sa vyjadrit na ich historiu komplexne, takze nechapem, co vobec hodnotis... 

2. Cigani mali problemy vzdy, ci to bol stredovek, ked kocovali ako boli zvyknuti, alebo moderna doba, presnejsie vacsina, to priznavaju aj samotni slusni Cigani, mozno nieco pre teba: http://www.youtube.com/watch?v=3jiZYEoW_ks slova ciganskeho vajdu, skoda, ze ti nemozem dat na videu nazor ciganskej mamicky z bystrickej detskej onkologie na jej sukmenovcov

3. ty na vsetko hladis optikou nabozenstva, takze diskusia s tebou vlastne nie je mozna

fon

sebecký nadutec, slušní cigáni sú poriadne sa správajúci, niečo ako slušní židkovia, kto je slušný a čo obnáša slušnosť o tom rozhodujú iní slušňáci, napríklad ty.
Akého pôvodu sú jednotliví židia nie je vôbec otázne, jediné čo je v rozpore sú mienky tvrdiacich nevzdelancov, že árijec so slovanským menom je napríklad semita, alebo chazar, alebo aškenáz, podľa toho aké závery ich spupným kvákaním o židovskej otázke sledujú, to že sa hlupáci nevedia dohodnúť nemá nijaký vplyv na skutočnosti, že vedecky sa dá objasniť pôvod židov.

-eru-

kritizujes ma za nieco, co vobec nekomentujem, iba pisem, ze je povod otazny... to je vsetko. Co sa tyka slusnosti, vidim to na zaklady hygieny, pripadne sa mozes pozriet na 10 bozich prikazani, ked uz si taky velky krestan. Najma na prikazanie.... Nepokradnes. Co vidi kazdy normalny clovek, nevidi zaslepeny nabozensky fanatik.

Neskodia ti tie horucavy? 

 

fon

večný parazit, čo sa včera opájal židokomunistickými poučkami, dnes sa tvári ako odveký disident a vliezol do amerických zadkov, ale už sa vážne zamýšľa že by mal prestúpiť do tých čínskych.
Že mňa neprekvapuje, že bezbožníci priskočia s hesielkom nepokradneš, Boh nemyslel ochranu majetku ako si to vy predstavujete, išlo o zabránenie hriechu, predchádzanie sporom, majetok nie v zmysle božstva ako je to vo svetských zákonníkoch, keď je čvarga ochotná v jeho mene nielen kradnúť, ale aj vraždiť a jediné čoho sa obáva, že by niekto iný im zobral nakradnuté. Cigáni sú príliš mäkkí a neschopní, pomalí a lajdácki, banksteri sú výkonnejší a rýchlejší, bezbožník nemá ochranu, že ho okrádajú je naplnenie výkonu trestu, je to jediné miesto kde ich to zraňuje.

-eru-

ved ty vobec nevies moje nazory, reagujes vobec na mna, alebo si si vymyslel nejaku osobu?

fon

Alebo si súcitná s tými, ktorých si v živote nevidela ale obrali ich cigoši, takže ťa to upútalo?
takých ako ty bolia krádeže, bývajú zo straty majetku smutný a preto škriekajú nielen na cigošov, číročíre židovské „uvažovanie“ fanatických materialistov, cigáni sa neumývajú a kradnú, mňa to nezaujíma, ale veľmi dobre poznám, ako „ľudia“ obviňujú z vlastného nešťastia druhých, mali by sa určite lepšie, pokiaľ by ich nezdierali a pripoja zástupy tých, ktorých vraj živia a ktorí ich okrádajú a že je to ich zásluha, že niekto iný niečo dostal.
Nechcete sa deliť o majetok a to je všetko, netvárte sa že ste niečo viac ako šábesgójovia.

-eru-

to, ze casto kradnu je fakt, ktory neospravedlnis nicim, taktiez si asi nezil vedla nich, ked ta premudrelo hovoris, mozno by ti pobyt v ich blizkosti nezaskodil

 

co sa tyka mojich nazorov na USA a bankarov, neviem, odkial si nabral, ze som ich priaznivec, mozem vediet jediny prispevok, kde sa ich zastavam, alebo si si to vydedukoval z hesla, kto upozorni na vysoku kriminalitu a neprisposobivost ciganskej mensiny je automaticky praviciar a zastanca sionizmu ci USA?

 

fon

správami o nich prekŕmený a ma rozčuľuje akákoľvek zmienka o nich, zabíjajú sa nenarodené deti, urážajú Boha, ale stále gagotajú o majetku, ako niečo strácajú a iní im berú. Podľa vzoru obetí holej kosti čo neľudsky trpeli a ešte im zobrali ich miliardové majetky, nebyť závisti židkovia by mohli pokračovať v ich bohumilom živote a napomáhať pokroku gójov. Židom sa chcete napodobniť, a ja vás mám v tom podporovať?
Som upozornil, že tvoje slová zaznievajú aj na západe, len zamenili cigoša za teba, si myslíš, že ak ma vytáčajú nacistickí tupci v nemecku alebo uk keď hovoria vlastne aj o mne, že sa mám tešiť ak rovnaké slová vrieskajú proti cigošom a im prisudzujú obdobne čo nacistický odpad východu?
Nepísal som, že podporuješ usa, opis opaku fanatika nebol predsa o tebe.

-eru-

kto kradne, a pod., je jedno, aku ma clovek pokozku . Ja neobvinujem Ciganov ako narod, len tvrdim, ze vacsina z nich je proste neprisposobiva, co si uvedomuju aj slusni Cigani a tych mi je luto, lebo doplacaju na svojich sukmenovcoch, ktorych sa rozni pseudohumanisti, to jest ti, ktori maju za ulohu rozlozit narod, zastavaju. A ked sa nieco zomelie, kto bude na Slovensku ako prvy na rane? Cigani. 

Kedze tento clanok sa dotyka ciganskej otazky, bavim sa tu o Ciganoch a nie o Zidoch, jasteroch a podobne. Konkretne toho, co bolo v clanku spomenute. To, ze niekto v pozadi rad vyuziva mensiny pre vlastne ciele mi je jasne. Preto by sa mali prave mensiny zamysliet nad svojim spravanim, aby nesluzili ako uzitocni idioti pre niekoho, komu im je ich osud uplne ukradnuty.

mnkr

neber prilis vazne

-eru-

nech si ho zalozia na tichooceanskom ostrove, ktory nikomu nepatri, alebo sa nejaky odkupi

fon

buchanan. Na základe čoho si vytváral tie cifry, si skúmal znalosti indických jazykov, rasové črty, či ti to je úplne jedno, tých z drávidskými tvárami si zaradil kam? Bugár je tiež medzi 10 %? Novosionistické hnutie v prospech oslobodenia cigáňov navrhuj v izraeli, ty nacistosionista, nacistov a sionistov treba vešať za každé ich slovo.
Ako vykrikujú srbskí nacisti, že neárijskí „srbi“ sú srbi, árijskí „srbi“ sú srbi, miešaneckí „srbi“ sú srbi, pravoslávni „srbi“ sú srbi, moslimskí bosniaci tiež srbi, katolícki Chorváti tiež srbi. Každý je srbom len o tom nevie, lebo ho odsrbčili. Srbov je dokonca 100 %, nie sú trochári.
Bôh je tvorcom rasy, rasa patrí Bohu, sám sa rozhodol aká bude rasa a kam ktorú usídli, aké slová ich naučí a aké vnímanie sveta z ich jedinečnej rasy bude vyplývať, sám Boh určil, ktorých jednotlivcov porozdeľuje medzi nové rasy a že hlavným meradlom zatrieďovania bola príbuznosť a aj hriech. Čím väčší hriešnici tým tmavší. Hriech spodobnil ľudí.
Satanista Nietzsche je mŕtvy, nepoznal zľutovanie a zdochol. Dnes je čierny ako jeho otec satan.
Nasledovať práve jeho kroky prinesie rovnaký koniec.
Falošnou láskou k blížnemu vraj zomrie ľudstvo, tou ktorú predviedli v južnej Afrike, Amerike aj Austrálii.
A pravá láska je úcta k rozdielom. Príkladom je kosovo.
Rečičky o civilizovanosti, kultúre, výške iq a prínose sú novšieho pôvodu, malý človek, sám úplne zanedbaný a nevýznamný sa potreboval k niečomu priradiť, aby sa skutkami druhých stal väčším, aby mohol poučovať a radiť, lebo je súčasťou celku a celok je vyšší ako ten iný a každý jedinec celku je viac ako ktokoľvek v inom celku.
Boli akože civilizovaní všetci už len priradením sa k celku. Ale prečo bol on naozaj vyšším ako tí v Austrálii? Bola to jeho zásluha? Ani náhodou, rozhodol tak Boh, namiesto aby ďakovali preslávnemu Isusovi, že ich utvoril ako árijcov nenašli inú zábavku, pretože boli zhnití ako peklo a vychvaľovali sa dielom, ktoré nebolo ich a dielami, ktoré vyplynuli z rasy, čo zase znamená vychvaľovanie sa cudzími vlohami.
Kto neporozumel významu rasy je blbec aj keď dočasne nosí árijskú tvár.
Je veľkým rozdielom medzi španielskou a britskou amerikou, v samotnom pohľade na zmysel pôsobenia človeka na zemi, španieli, síce bludárski pápeženci, odhliadnúc od dobrodruhov a vrahov, sa snažili o Spasiteľovi nevedomcom vypovedať, ich príchod bol ozajstnou láskou k blížnemu, pre ktorého si žiadali spásu. Briti a iní protestanti prinášali pohromy kam sa doplazili, mali jedinú starosť, ukradnúť, čo nie je prikované, zotročovať, vraždiť, vyháňať, to nebola civilizácia, ale zneužitie árijského mozgu v prospech zla a sebazániku. To neboli bieli, ale odpad sveta, zlodeji a vrahovia, z čoho vyrástlo dnešné usa, ktoré sa od počiatkov obávalo, že by napríklad prichádzajúci pápeženci mohli pretvoriť túto americkú hrôzu, pričom sa stal opak, ak pôvodne prisťahovalci bývali ešte celkom obstojne vyhovujúci, tak usa im celkom vyrezali svedomie a tým sa stratili v dave.
Vrah nie je civilizátor, len zneužívateľ prevahy, ktorú mu dal Boh, tým sa stal najnižším a tvrdo dopadol.
Keď bezbožní protestantskí psi kričia o civilizácii nemyslia Boha, ani spásu, ani výpomoc ľuďom nižšieho mozgu, ale hovoria o sebe, ich „civilizácia“ je sebapýcha, priživovanie sa na diele Boha, daroch Boha, čím parazitujú na skutkoch druhých, ale už vlastné výsledky z darov nemajú, alebo nie sú len ich.
Pravou láskou podľa mesežnikova je napomáhať cigánskym zločinom a sťahovať sa a tou predstieranou boli britské zločiny vo vykolíkovanom svete. Vo svete nietzsche–mesežnikovov naozaj dobro chýba a preto kvôli ich premnoženosti svet skape.

snake_eater

daj si niečo studené na hlavu, fon. Armageddon asi bude pre teba skutočným vykúpením.

fon

platu, tak isteže malichernosti ako spása ťa nenadchnú.
Ako môže byť miesto bitky vykúpením, tým je vzkriesenie rozpadnutého tela, spojenie s dušou a jeho oslávenie, že nové telo spaseného bude žiariť ako Boh naveky.

N

a táto téma je síce o inom, ale predsa len aj o školstve ako takom, tak dávam sem linky ,

http://www.stolzova.cz/stolzova/view.php?cisloclanku=2008041701

http://www.aiall.org/modules.php?name=News&file=article&sid=9

http://www.zvedavec.org/komentare/2010/05/3704-budeme-se-podepisovat-tre...

ktoré síce nepíšu slovenskí pedagógovia, ale to naše školstvo je ako cez kopirák... 

Buheh

A to sú len niektoré hlasy zo zástupu, ktorý kričí, že pred Titanikom je ľadovcová kryha.

Tu však treba opäť povedať to podstatné: toto v skutočnosti nie je o školstve. Podstata problému tkvie niekde inde – školstvo, ako zrkadlo života spoločnosti, len jasnejšie ukazuje, kam sme dospeli v súčasnej etape budovania rozvinutej kapitalistickej svoločnosti (ak teda toto vôbec ešte je kapitalizmus – a či to už nie je ďalšia vývojová fáza, v zmysle môjho obľúbeného aforizmu, podľa ktorého po socializme a kapitalizme bude nasledovať kanibalizmus).

Stav školstva je predovšetkým obrazom morálneho stavu spoločnosti.

Skutočným problémom nie sú peniaze. Ani chýbajúce učebnice. Ani nedostatočne vzdelaní učitelia, ani metodické nedostatky, ani chýbajúca reforma, a dokonca ani prílišná byrokracia a množstvo ubíjajúceho papierovania a nezmyselných nariadení z Bruselu.

Príčinou stavu školstva je morálny stav národa, žijúceho v tejto vykorenenej kolónii na samom okraji unaveného západného impériálneho sveta. Morálny stav národa, ktorému oddávna upierali vlastnú históriu. Morálny stav národa žijúceho v korupčnej gubernii, ktorá až na drobné omrvinky je vo vlastníctve anonymných cudzincov, prípadne niekoľkých miestnych judášov. Morálny stav národa, ktorý je utláčaný monopolom mäsovoohlupovacích médií, sledujúcich zákerné záujmy cudzích mocností.

Mládež, vraj držiteľka rána – rána v školských laviciach, ktoré škole zaplatil nejaký mafiánsky sponzor, ktorý predtým tie peniaze získal z výpalného. Na tabuli, ktorú škole kúpil iný mafiánsky sponzor, aby nemusel platiť daň, sú napísané petrifikované poučky o jedinej skutočnej demokracii. Lenže detská duša citlivo vníma realitu: žiješ vo svete, v ktorom ti, človiečik, nič nepatrí, a ak budeš poslúchať veľkých pánov, ktorí plieskajú neviditeľným finančným bičom, budeš mať šancu na väčšiu klietku, možno budeš môcť robiť dokonca montéra v automobilke.

Mládež má svoj kritický názor na plutokratickú totalitu bánk a koprorácií, v ktorej dnes žijeme, na všadeprítomný princíp korupcie (nejde o bonboniéry u lekára, ale o veľkú korupciu, čiže lobizmus a politiku v praktickom fungovaní tzv. demokratického štátu), na psychiatrické ovzdušie nespochybniteľných idiotských bruselských euronariadení, na absenciu akejkoľvek reálnej slobody mimo neviditeľnej finančnej klietky, v ktorej je každý z nás zatvorený, na absenciu zdravého rozumu vo verejnom živote. Zatiaľ svoj postoj vyjadruje nedôverou a ľahostajnosťou voči civilizácii, inštitúciám a vzdelaniu ako takému, prípadne uznávaním úteku do náhradnej reality a prachov ako jediných dvoch hodnôt zo sveta dnešných dospelých, ktoré stoja za to.

Zatiaľ. Ale tu niekde je zasiate semienko udalostí, ktoré sa stanú o niekoľko rokov. Predobraz horiacich barikád je nevyhnutným dôsledkom zlej karmy nositeľov dnešnej moci.

N

Tých hlasov, čo sa ozývajú, je žalostne málo. Ale pozitívne je, že ten zástup za nimi, čo aspoň vidí tú kryhu sa rozširuje,aj keď je ticho. Zatiaľ.

Pokiaľ ešte spoločnosť cíti, že toto nie je dobrý kurz, nie je to také  zlé. No zvrátenie súčasného stavu asi nepôjde inak, ako cez horiace barikády, ako píšeš.

N

napísala ten istý postreh:

"Dnešní vzdělání a trend jeho dalšího rozvoje velmi přesně vystihuje obraz budoucnosti existující v myslích. Tady je: PRACOVAT BUDOU JINÍ. Jací jiní? A to je jedno …, nějací Tadžikové, zahraniční investoři… Ale ne MY. Kdysi, na počátku vlády sovětů, psali ve slabikáři: “My – nejsme otroci, otroci – to nejsme my”. Dnes je klidně možné nahradit “otroky” “pracovníky”. A co budou dělat drahocenní MY? MY budeme vytvářet nanotechnologie a vzájemně si poskytovat konzultace z oblasti práva a globálního marketinku – tak to alespoň chápu já. Získat profesi elektro inženýra, zootechnika nebo soustružníka – o tom nesní nikdo. To je takové nouzové přistání. A vůbec, to je jen pro lůzry. Nejlepší bude, když se tím budou zaobírat untermenschové z třetího světa.

 

taková je atmosféra ve společnosti, tím dýchají děti a mládež. A právě proto projevují takovou neobyčejnou matematickou a přírodovědeckou tupost. Projevují protože – můžou. Kdyby nemohli – naučili by se všechno jako nic.

Lze tuto atmosféru změnit? Nevím, zda se to dá udělat cílevědomě, ale atmosféra se, bezpochyby, může měnit. Ale škola tu atmosféru neurčuje. Škola plní požadavky společnosti. Ani ne tak na konkrétní specialisty, jako na lidi určitého založení. Kdysi byl požadavek na pracovníky. Dnes na kecálisty a šíbry. A ti skutečně matematiku nepotřebují, v tom měl pan Fursenko, jako ministr školství, naprostou pravdu. Změní se atmosféra – a trigonometrie se stane lehkou a strašně zajímavou."

http://www.outsidermedia.cz/Pracovat-budou-jini-1.aspx
 

Buheh

v tejto atmosfére každý, kto pracuje, je buď čudný, alebo lúzer, ktorý na viac nemá.

Pomer sa zmenil: kedysi desiati kopali kanál a jeden ich riadil. Dnes kanál kope jeden lúzer na bagri a nad ním je v rôznych funkciách a na rôznych hierarchických stupňoch desať manažérov, ktorí ho riadia a vymýšľajú najrôznejšie modely a rafinované metódy, ako optimalizovať jeho prácu.

Najnebezpečnejšie na tom je, že v prípade, že keď sa raz bager pokazí, alebo sa bagrista naserie a odíde do Anglicka za lepším platom v Mc Donalde, tí desiati manažéri na bagri jazdiť nedokážu, a ani ručne už kanál kopať nevedia.

Ema

vieme s absolútnou istotou povedať, že managori začnú "mapovať value stream" a nastane éra LEAN - štíhleho bagrovania jám, keď sa z hodnotového toku odstránia prvky, ktoré objednávateľovi jamy neprinášajú hodnotu. Napríklad obedňajšia prestávka bagristu a údržba bagra.

A keďže svetom lomcuje kríza, v rámci zefektívňovania procesov prídu manažéri zložitými výpočtami na to, že na vybagrovanie jamy stačí pol bagristu. Nakoľko má však bagrista nevýhodu, že nie je porcovateľný, dostane polovicu platu, pretože plat za druhú nepotrebnú polovicu, ktorú ten kokot nosí so sebou, platiť nebudú.

Atakďalej.

Buheh

vidím že vieš veľmi presne, čo som mal na mysli a poznáš pomery :)

Takže zostáva len dodať, že ak sa niečo zásadne nezmení, pokazenie všetkých bagrov a definitívne nasratie všetkých bagristov je len otázkou času.

piskorka

Nie, to tak skoro nehrozi, lebo ovladaju peniaze. Stane sa tak az ked sa nenajde ani jeden bagrista, ktory by rad prijal mimoriadnu premie. Premie vo výske  3-nasobke jeho normalnej mzdy (ceny prace, ktoru sami urcuju - vid "libor scandal") samozrejme zaplatenu fiat peniazmi, ktorých maju nadostac (lebo si ich sami vytvaraju).

Buheh

pôjde ľud s vidlami do ulíc. Jablko netreba nasilu trhať, keď dozrie, odpadne zo stromu samo. Dnes si ešte stále väčšina ľudí myslí o peniazoch to, čo si napísala – ešte stále sa im zdá táto pyramídová hra hodná toho, aby ju hrali. Ale postupne sa rozjasňuje.

A história ukazuje, že dlho očakávané dramatické zvraty prichádzajú skôr, než si väčšina uvedomí, že už nastal čas.

Norman

Tomu nerozumiem. Prečo s vidlami? Už nie sú ani náboje?

Buheh

lebo sú štýlovejšie.

Norman

navrhujem kompromis.

Nastrelovače klincov.

Buheh

i keď vidly sa v zadku vynímajú lepšie.

Mimochodom, Norman, nejako sa to tu v poslednom čase hemží duchmi, nezdá sa Ti?

Norman

Nebol to dobrý nápad, berem späť. Myslím, že najlepší bude ostrelovač. Ten bude najlepší.

 

Čo sa týka duchov - ty ich vidíš? A počuješ aj hlasy?

 

Ale nemysli, si, že si z teba robím srandu. Veď aj ja som kedysi pociťoval obavy z temných neznámych vecí. Kým som ešte žil.

 

Buheh

servis cholodilnikov, aj iné inteligentné príspevky, aké by žiaden smrteľník nemohol vysrstiť, takže to musia byť duchovia, Norman.

Zaujímalo by ma, dokedy sa tieto reply okienka budú zužovať.

Norman

Dnes som nainštaloval captcha modul a pri registrácii bude treba vyrátať, koľko je 5 + 2.

To vraj zatial žiaden počítač nezvládne, to by zatiaľ mohlo stačiť. Ak nie, pritvrdíme .) Na každého sviniara je metóda, aj na toho bez duše:) I keď podľa mnohých klasikov aj homo sapiens je len automat, aspoň väčšina z nich.

Mimochodom, Darpa, tá amíkovsko vojenská, tá, čo akože prišla s internetom, vraj pracuje intenzívne na umelej inteligencie. No, ako povedal v tom vtipe Fantomas: Ha Ha.

 

Aj mňa by zaujímalo , dokedy sa budú okienka zmenšovať. Asi ako naše peňaženky :) A trpezlivosť.

Buheh

aj vtip o umelej inteligencii, lenže tam neúčinkuje fantomas, ale blondínka, ktorá si prefarbila vlasy na čierno.

Áno, väčšina homo sapiensov má čosi spoločné s automatom: občas sa čistia, občas nabíjajú, občas niekam mieria, a hlavným výsledkom ich existencie na tejto planéte je ničenie a pohroma.

 

Norman

to musel by nejaký robot, lebo to ľudia nerobia - vždy sa farbia práve naopak. Ktovie prečo.

Mimochodom, sú aj iné automaty, ako máš ty v kredenci po dedkovi.

Asi niečo ako tento http://rbth.ru/articles/2012/07/03/russian_competitor_of_siri_named_the_best_ai_16075.html

Ale moc sa k Rusom nehlási, o čom svedčí aj to meno - Eugene  http://www.princetonai.com/bot/bot.jsp Asi práve pre to vyhral - ten jeho autor Veselov vie, kto vyhráva na Západe ceny :-))

This was not the first victory of a Russian technology in the Turing Test. Russian chatbot Cyberlover, which was trained to flirt with users in dating chats and extract their personal information, won the competition in 2007. At that time, experts said the bot “demonstrated an unprecedented level of social engineering.” It was developed by Russian project Botmaster, which is also known for its link spam mailing software XRumer.

 

I keď touringov test JE objektívne blbosť - tie mašinky v skutočnosti nevedia, čo hovoria. Sú to len natural language processing systems. Myslím, že Darpa robí veci iného druhu. Niečo lepšie ako ... lepšie ako Fon :)

 

Buheh

keď sa prefarbí na čierno, tak to je akože tá umelá inteligencia. To bol práve ten vtip.

Lepšie ako Fon? To sa mi nezdá.

Mašinky nevedia, čo hovoria, to je asi pravda, ale my vieme? Čo je vlastne vedomie? Niečo cítime, pred vnútorným zrakom narábame s nejakou hmlistou predstavou, a keď máme z toho dobrý pocit, tak potom niečo vyslovíme, urobíme...

Ešte stále sa to zužuje.

Norman

tak som teda "ten vtip" vlastne pochopil  - aj bez toho, aby som to naozaj  pochopil (aspoň neviem o tom, že by som sa zasmial. he. he).

Presne ako tie odpovedacie programy, ktoré s tebou pokecajú bez toho, aby vlastne čokoľvek naozaj pochopili.

Ale ako píšeš, nebudeme mašinky kritizovať. Sú rovnaké, ako my, len do tych špecializovaných na blbý SUBJEKTIVNY Turingov test ich tvorca nepotrebuje zabudovať (nejak výrazne) také veci ako "vôlu", "emócie" a podobne typicky "ľudské" veci (v skutočnosti staré jednoduché jašterie obvody z treťohôr)

Keď to tam niekto náhodou dá, vzniknú postupne mašinky schopné nahradiť človeka, v poradí od najjednoduchších po najzložitejších pôjde či ide vývoj roboto takto:

montážny robotník, odminovávač,  vojak,  politik, právnik, manager, novinár, farár, moderný umelec, zdravotná sestra, remeselník, poľnohospodár, zberateľ (absurdít).

Tak, ako to vidíme všade naokolo v tom, čo sa považuje za výsledok prirodzeného vývinu.

 

 

 

Norman

Nie je tam žiaden limit.

Ja to viem, ver mi.

Ale to je ako so životom, tiež sa stále zužuje a vieme, ako to dopadne, ale aj tak to chceme vidieť na vlastné oči.

Totálna absurdita.

micha

Jednou to musí skončit, to zužování se nemůže táhnout do nekonečna(fuj to slovo).:-)

Norman

To je taká parabola, že toto zužovanie je ako hyperbola asymptoticky sa približujúca axiomam. 

Ako hyperbola života - ťahá sa do nekonečna, vždy znova a znova. Podla tradície zeme Bharáta ten súčasný náš cyklus  Kali Yuga má 432 000 rokov. Predtým bol cyklus Dvapara Yuga, ten bol dvakrát tak dllhý, teda 864 000 rokov, ten predtým Treta Yuga bol trikrát tak dlhý, teda 1 296 000 rokov, a ten prvý a najlepší, Satya Yuga, trval 1 728 000 rokov. Spolu 4 320 000 rokov tvorí jeden základný Yuga cyklus. Ten sa opakuje a 1000 Yuga cyklov tvorí cyklus zvaný Kalpa, čiže tá je 4 320 000 000 rokov. A tak to ide, Yuga za Yugou, Kalpa za Kalpou, do nekonečna.

Jeden Brahmov deň sú dve Kalpy. Brahmov rok má tiež 365 takých dní a Brahmova životnosť je sto rokov. To už nech si každý vypočíta sám, koľko je to pozemských rokov a prečo takzvaní starí Indovia vo svojich mýtoch manipulovali s takýmito číslami. Ach, čo je proti tomu 7 tisíc rokov existencie sveta podľa židokresťanských mýtov, koľký to nedostatok fantázie, nedostatok nadhľadu ...

Buheh

Mňa týmito srbskými výrazmi neohúriš. Môj rozum, čo som geneticky zdedil po prarodičoch sedliakoch, mi hovorí, že sa to môže ešte chvíľu zužovať, ale potom už nie.

 

Norman

Ešte k tomu akýsi zdedený. To je ako staré zdedené hodinky.

Bude sa to zužovať až po doraz.

Ale čo sa stane potom, to vie len brahma.

Je možné, že dôjde k naplneniu kozmického účelu a kozmos skončí. Vyskúšame to?

Buheh

Poslal som reply a neukazuje to. Asi je to na neho uz prilis uzke. To by bol prozaicky koniec dobrodruzstva - obycajny zakaz. Ale tak to v zivote chodi.

Norman

na jednej strane zužovanie,

ale aj množstvo príspevkov pretekajúcich na druhú stranu

Norman

to bude tým, že na prvú stranu sa nezmestíme, tak nas dáva na druhú, a tu začína zasa zľava.

Nie je v tom žiaden zákaz :-)

Tak musíme začať zužovať pri inom článku :-)

To bol len vtip.

Aby sme o záver zužovania neprišli, zúžime dočasne svet. :)

 

A AJHLA - výsledok je super.

Keď sa život zúži až po hranice priestoru a času, preskočí na druhú stranu a pokračuje tam.

Len škoda, že aj tam zúžený len na jedno písmeno:-) )

Ale v každom prípade - je večný, veď to tí starí Bharátovci hovorili.

 

No, a ani kosmos nezanikol. Asi bude jeho účelom niečo iné. Čo len to môže byť ....?

 

PS. Keď si to poobzeráš, napíš, vrátime to späť do normálnych rozmerov.

Buheh

to som ešte nedávno celkom presne vedel, len teraz som akosi zabudol.

Už som si to poobzeral, môžeš to vrátiť.

Norman

nech sa tu netrtkáme zbytočne :(

Ema

Začal sa nový školský rok, ktorý sa v modernej histórii ľudstva navždy spojil s masakrom detí v Beslane. Nikto nikdy nič obludnejšie, barbarskejšie nespravil ani počas WWII.

 

Vďaka za linky, je to zaujímavé čítanie.

Vondráčková Václava
Skládám hlubokou poklonu do Dobšinej! List učiteliek by si měli povinně přečíst všichni Evropané od 15 do 60 let a politici na všech úrovních by z něj měli, též povinně, napsat závěrečnou práci. Přeji Vám hodně sil a osobní štěstí!       Václava Vondráčková

nové