Tomášovo evanjelium

 

Tomášovo evanjelium patrí ku textom, ktoré najlepšie odrážajú hermeticko-gnostickú tradíciu stojacu pri vzniku kresťanstva a všeobecne mystickej tradície Západu.

Napísané bolo v prvých storočiach n.l.

Je súčasť druhého kódexu z Nag Hammadi. Jeho jazyk je sahídický dialekt Kopštiny, jazyk vyvinutý zo starej Egyptštiny.

Na zobrazenie kopstského písma treba nainštalovať font "Coptic".

 

 

 

Toto sú skryté slová, ktoré živý IS vyslovil,

zapísal ich Didymos Judas Thomas.

---

naei ne NÂ¥aje echp enta IS etonx joou

* (toto/mne) byť slová skryté ktoré IS živý poslať

auw afsxaisou Nqi didumos ioudas cwmas

* a napísal-ich [x] Didimos Judas Thomas

 

@1

A povedal: ktokoľvek pochopí význam týchto slov, neochutná smrť.

---

auw pejaf je

* a povedal že

petaxe ecermhneia Nneei¥aje fnaji +pe an Mpmou

* kto-nájde význam týchto-slov bude-brať ochutnať nie smrť

 

@2

IS povedal:

Kto hľadá nech neprestáva, kým nenájde,

a keď nájde, bude prekvapený.

a keď bude prekvapený, bude uchvátený

a bude kraľovať nad všetkým

---

peje IS

* povedal IS

mNtreflo Nqi pet¥ine ef¥ine ¥antef qine

* nech-nezastavuje [x] kto-hľadá kto-hľadá dokiaľ nájsť

auw xotan ef¥anqine fna¥tRtR

* a (vtedy/keď) on-nájde bude-prekvapený

auw ef¥an¥tortR fnaR ¥phre

* a keď-bude-prekvapený bude uchvátený

auw fnaR Rro ejM pthrf

* a bude kráľ nad všetko

 

@3

IS povedal:

Ak tí, ktorí vás vedú, povedia:

pozrite, kráľovstvo je na nebi - tak vás vtáci predbehnú.

ak povedia: Je v mori. - tak vás ryby predbehnú.

Ale kráľovstvo je vnútri vás aj mimo vás.

ak spoznáte seba, budete spoznaní.

a uvedomíte si, že ste deti žijúceho otca.

Ak nespoznáte seba,

budete v chudobe a vy budete chudoba.

---

peje IS je

* povedal IS že

eu¥ajoos nhtN Nqi netswk xht thutN je

* ak-povedia vám [x] čo-vás-vedú pred vás že

eisxhhte etmNtero xN tpe

* ajhľa kráľovstvo (v/na) nebo

eeie Nxalht naR ¥orp erwtN Nte tpe

* teda vtáci bude prvý pred-vami môže nebo

eu¥anjoos nhtN je sxN calassa

* ak-povedia vám že je-v more

eeie Ntbt naR ¥orp erwtN

* teda ryby bude prvý pred-vami

alla tmNtero sMpetNxoun auw sMpetNbal

* ale kráľovstvo vo-vašom-vnútri a vo-vašom-vonkajšku

xotan etetNÂ¥ansouwn thutN tote senasouwn thne

* (vtedy/keď) spoznáte vás potom spoznajú vás

auw tetnaeime je NtwtN pe NÂ¥hre Mpeiwt etonx

* a uvedomíte že vy je deti otca živý

e¥wpe de tetnasouwn thutN an

* ak veru spoznáte vás nie

eeie tetN ¥oop xN oumNtxhke auw NtwtN pe tMNTxhke

* teda vy byť (v/na) chudoba a vy je tá-chudoba

 

@4

IS povedal:

Starý človek neváha

spýtať sa sedemdenného dieťaťa

na veci života, a prežije.

Pretože mnohí prví budú poslední a budú opustení.

---

peje IS

* povedal IS

fnajnau an Nqi prwme NxLlo xN nefxoou

* bude-váhať nie [x] človek vek (v/na) jeho-deň

ejne oukouei N¥hre ¥hm efxN sa¥F Nxoou

* opýtať-sa malý deti malé vo sedem deň

etbe ptopos Mpwnx auw fnawnx

* okolo miesto život a bude-žiť

je ouN xax N¥orp naR xae auw Nse¥wpe oua ouwt

* že tam mnoho prví bude vzadu? a stanú-sa jedno samé

 

@5

IS povedal:

Spoznaj to, čo je jasne pred tebou,

a spoznáš aj to, čo je skryté.

Pretože nie je nič skryté, čo by nebolo zistiteľné

---

peje IS

* povedal IS

souwn petMpMto Mpekxo ebol

* spoznaj čo-je-priamo tvoja-tvár von

auw pechp erok fnaqwlp ebol nak

* a skryté v--tebe bude-odhalené von tebe

mN laau gar efxhp efnaouwnx ebol an

* (a/nič) vec veru skrytý bude-zjavený von nie

 

@6

Jeho žiaci sa ho pýtali:

Chceš, aby sme držali pôst? Ako sa máme modliť?

Máme dávať almužny? Akého jedla sa máme zdržiavať?

IS povedal:

Neklamte. A nerobte, čo sami nenávidíte.

Pretože všetko je viditeľné pred nebom.

Pretože nič nie je tak tajné, aby sa to nestalo známe.

a nič zakryté nezostane neodhalené.

---

aujnouf Nqi nefmachths pejau naf je

* pýtali-sa-ho [x] žiaci povedali jemu že

kouw¥ etrNRnhsteue auw e¥ te ce ena¥lhl

* chceš aby-sme-robili-pôsť a čo je (sú/piť) sa-modlíme

ena+ elehmosunh auw enaRparathrei eou Nqi ouwm

* máme-dávať almužna a máme-abstinivať ktorého [x] jedlo

peje IS je

* povedal IS že

MpRje qol auw petetMmoste Mmof MpRaaf

* nehovorte lož a čo-nenávidíte jeho nerobte-to

je seqolp throu ebol Mpemto ebol Ntpe

* že sú-odhalené ich-všetkých von teraz von z-neba

mN laau gar efxhp efnaouwnx ebol an auw

* (a/nič) vec veru skrytý bude-zjavený von nie a

mN laau efxoBS eunaqw oue¥N qolpf

* (a/nič) vec zakrytý zostane (bez*) odhalene

 

@7

IS povedal:

Blažený je lev, ktorého zje človek -

ten lev sa stane človekom.

a prekliaty je človek, ktorého zje lev -

ten lev sa stane človekom

---

peje IS

* povedal IS

oumakarios pe pmouei paei ete prwme naouomf

* blažený je lev ten ktorý človek bude-ho-jesť

auw Nte pmouei ¥wpe Rrwme

* a môže lev stať-sa ľudia

auw fbht Nqi prwme paei ete pmouei naouomf

* a je-prekliaty [x] človek ten ktorý lev bude-ho-jesť

auw pmouei na¥wpe Rrwme

* a lev vznikne ľudia

 

@8

A povedal:

Človek je ako múdry rybár,

ktorý hádže sieť do mora,

a vytiahne ju plnú malých rýb.

Medzi nimi nájde rybár veľkú rybu,

a hodí všetky malé ryby späť do mora,

ľahko si vyberie tú veľkú .

Každý, kto má uši, nech počúva.

---

auw pejaf je

* a povedal že

eprwme tNtwn auouwxe RrmNxht

* človeku podobať rybár múdry

paei Ntaxnouje Ntefabw ecalassa

* ten vrhajúci jeh-sieť more

afswk Mmos exrai xN calassa esmex Ntbt Nkouei Nxrai

* ťahal (ona) (-) (v/na) more plný ryby malí zdola

Nxhtou afxe aunoq NtBT enanouf Nqi pouwxe RrmNxht

* z-nich našiel veľký ryba dobrý [x] rybár múdry

afnouje NNkouei throu Ntbt ebol epesht ecalassa

* rozsieval malé ich-všetkých ryby von dole more

afswtp Mpnoq NtBT ywris xise

* vybral-si veľký ryba bez problém

pete ouN maaje Mmof eswtM marefswtM

* čo tam uši jeho počúva nech-počúva

 

@9

IS povedal:

Hla, rozsievač vyšiel, plné ruky zrna a rozsieval,

Niektoré padli na cestu, prišli vtáci a vyzobali ich,

Iné padli na kameň, nezapustili korene

a nevytvorili klas,

Iné padli medzi tŕnie, udusili sa a červy ich zožrali,

Iné padli na dobrú pôdu

a vyrástlo z nich dobré ovocie.

Priniesli šesťdesiat na mieru, stodvadsať na mieru.

---

peje IS je

* povedal IS že

eisxhhte afei ebol Nqi petsite afmex tootF afnouje

* ajhľa prišiel von [x] kto-seje mal-plné jeho-ruky rozsieval

axoeine men xe ejN texih auei Nqi Nxalate aukatfou

* nejaké naozaj nájsť (na/proti) cesta prišli [x] vtáci zozbierali-ich

xNkooue auxe ejN tpetra auw Mpouje noune epesht epkax

* nejaké-iné padli (na/proti) skala a neposlali korene dole do-zeme

auw Mpouteue xMS exrai etpe

* a nevyslali klas (-) do-neba

auw xNkooue auxe ejN NÂ¥onte auwqt Mpeqroq auw apfNt ouomou

* a nejaké-iné padli (na/proti) tŕne udusili semeno a červi ich-zjedli

auw axNkooue xe ejN pkax etnanouf

* a nejaké-iné nájsť (na/proti) zem ktorý-bol-dobrý

auw af+ karpos exrai etpe enanouf

* a dal plod (-) do-neba dobrý

afei Nse esote auw ¥ejouwt esote

* prišiel 60 na-mieru a 120 na-mieru

 

@10

IS povedal:

Hodil som oheň na svet

a hľa, dozerám naň, kým nedohorí.

---

peje IS je

* povedal IS že

aeinouje NoukwXt ejN pkosmos

* hodil-som oheň (na/proti) svet

auw eisxhhte +arex erof ¥antefjero

* a ajhľa sledujem o-tom kým-horí

 

@11

IS povedal:

Toto nebo pominie a to nad ním pominie,

ale mŕtvi neožijú, a živí nezomrú.

V tie dni, keď ste jedli mŕtve, oživili ste to.

Keď budete vo svetle, čo budete robiť?

V ten deň, keď ste boli jedno, boli ste z dvoch.

ale keď sa stanete dvoma, čo budete robiť?

---

peje IS je

* povedal IS že

teeipe naRparage auw tetNtpe Mmos naRparage

* toto-nebo sa-pominie a tamto-nebo (ona) sa-pominie

auw netmoout seonx an auw netonx senamou an

* a mŕtvi žijú nie a živí zomrú nie

Nxoou netetNouwm Mpetmoout netetNeire Mmof Mpetonx

* deň jedli-ste to-mŕtve sterobili jeho živé

xotan etetN¥an¥wpe xM pouoein ou pe tetnaaf

* (vtedy/keď) by-ste-sa-stali (v/na) svetlo (čo) je budete-robiť

xM voou etetNo Noua atetNeire Mpsnau

* (v/na) deň vy-budete jedno boli-ste dva

xotan de etetN¥a¥wpe Nsnau ou pe etetNnaaf

* (vtedy/keď) veru mali-by-ste-byť dvaja (čo) je budete-robiť

 

@12

Žiaci povedali IS:

Vieme, že od nás odídeš,

Kto nás bude viesť?

IS povedal:

Je jedno, odkiaľ prichádzate a kam idete,

Jakub spravodlivý, pre ktorého vzniklo nebo a zem.

---

peje Mmachths NIS je

* povedal žiak k-IS že

tNsooun je knabwk NtooTN

* vieme že odídeš z-našch-rúk

nim pe etnaR noq exrai ejwn

* kto je äkto-bude veľký (-) nad-nami

peje IS

* povedal IS

nau je pma NtatetNei Mmau etetnabwk

* (im/vidieť) že miesto ste-prišli tam pôjdete

¥a iakwbos pdikaios paei Nta tpe mN pkax ¥wpe etbhtF

* ku Jakub spravodlivý ten (x) nebo (a/nič) zem stať-sa pre-neho

 

@13

IS povedal svojím žiakom:

Porovnajte ma a povedzte mi, komu sa podobám?

Simon Peter mu riekol:

Si ako spravodlivý posol.

Matheus mu riekol:

Si ako múdry filozof.

Thomas mu riekol:

Majster, nedokážem to vysloviť.

IS mu povedal:

Nie som tvoj majster,

Ty si len pil a opil sa z prameňa bublajúceho, ktorý som popísal.

A zobral ho nabok a povedal mu tri slová.

Keď sa Thomas vrátil ku spoločníkom, pýtali sa ho:

Čo ti povedal IS?

Thomas im riekol:

Ak vám poviem jedno slovo,

zoberiete kamene a budete hádzať po mne,

a kamene vzbĺknu a spália vás.

---

peje IS Nnefmachths je

* povedal IS jeho-žiakom že

tNtwnt NtetNjoos naei je eeine Nnim

* porovnať povedzte (toto/mne) že pripomínam na-koho

pejaf naf Nqi simwn petros je

* povedal jemu [x] Šimon Peter že

ekeine Nouaggelos Ndikaios

* pripomínaš posol spravodlivý

pejaf naf Nqi maccaios je

* povedal jemu [x] Matheus že

ekeine Nourwme Mvilosovos NrMNxht

* pripomínaš človek filozof múdry?

pejaf naf Nqi cwmas je

* povedal jemu [x] Thomas že

psax xolws tatapro na¥¥apf an etrajoos je ekeine Nnim

* majster celý moje-ústa prijme nie že-poviem že pripomínaš na-koho

peje iHS je

* povedal IES že

anok peksax an

* ja tvoj-majster nie

epei aksw ak+xe ebol xN tphgh etbRbre taei anok Ntaei¥itS

* pretože ty-si-pil opil-si-sa von (v/na) prameň bublinový ten ja som-zmeral

auw afjitF afanaywrei afjw naf NÂ¥omt NÂ¥aje

* a on-ho-zobral odtiahol povedal jemu tri slová

Ntare cwmas de ei ¥a nef¥beer aujnouf je

* keď Thomas veru prísť ku jeho-druhovia pýtali-sa-ho že

Nta IS joos je ou nak

* (x) IS povedať že (čo) tebe

pejaf nau Nqi cwmas je

* povedal (im/vidieť) [x] Thomas že

ei¥anjw nhtN oua xN N¥aje Ntafjoou naei

* ak-poviem vám jedno (v/na) slová on-povedal (toto/mne)

tetnafi wne NtetNnouje eroei

* vy-zoberiete kameň budete-hádzať pri-mne

auw Nte oukwxt ei ebol xN Nwne Nsrwxk MmwtN

* a môže oheň prísť von (v/na) kameň spáliť vás

 

@14

IS im povedal:

Ak sa postíte, prinášate na seba hriech.

Ak sa modlíte, budete prekliati.

Ak dávate almužny, váš duch bude zranený.

Keď vchádzate do nejakej zeme,

idúc z miesta na miesto, ak vás pozvú,

jedzte to, čo vám ponúknu.

Liečte chorých medzi nimi!

Lebo čo vchádza do vašich úst vás nepoškvrní,

ale čo vyjde z vašich úst, to vás poškvrní.

---

peje IS nau je

* povedal IS (im/vidieť) že

etetNÂ¥anRnhsteue tetnajpo nhtN Nnounobe

* ak-sa-postíte prinášate vám hriech

auw etetN¥an¥lhl senaRkatakrine MmwtN

* a ak-sa-modlíte bude-urobená-kliatba vás

auw etetNÂ¥an+ elehmosunh etetnaeire Noukakon NnetMPNA

* a ak-budete-dávať almužna urobíte zlo váš-duch

auw etetNÂ¥anbwk exoun ekax nim

* a ak-pôjdete vnútri zem kto

auw NtetMmoo¥e xN Nywra eu¥aRparadeye MmwtN

* a kráčate (v/na) do-kraja ak-oni-prijmú vás

petounakaaf xarwtN ouomF

* čo-vám-dajú pred-vás zjesť-to

net¥wne Nxhtou ericerapeue Mmoou

* chorí z-nich liečiť ich

petnabwk gar exoun xN tetNtapro fnajwxM thutN an

* čo-ide veru vnútri (v/na) vaše-ústa poškvrní vás nie

alla petNnhu ebol xN tetNtapro Ntof petnajaxM thutN

* ale čo-prichádza von (v/na) vaše-ústa on/to čo-poškvrní vás

 

@15

IS povedal:

Keď uvidíte toho, kto nebol zrodený zo ženy,

padnite na tvár a uctievajte ho, pretože to je váš otec.

---

peje IS je

* povedal IS že

xotan etetNÂ¥annau epete Mpoujpof ebol xN tsxime

* (vtedy/keď) mali-by-ste-pozreť kto nebol-zrodený von (v/na) žena

pext thutN ejM petNxo NtetNouw¥t naf

* padnúť vás nad vaša-tvár uctievajte jemu

petMmau pe petNeiwt

* ten-tam je váš-otec

 

@16

IS povedal:

Možno ľudia myslia, že som priniesol mier na zem.

Ale nevedia, že som na zem priniesol svár,

oheň, meč a vojnu.

Keď bude päť v dome,

traja budú proti dvom a dvaja proti trom,

otec proti synovi a syn proti otcovi.

a zostanú osamelí.

---

peje IS je

* povedal IS že

taya eumeeue Nqi Rrwme je Ntaeiei enouje Noueirhnh ejM pkosmos

* možno oni-myslia [x] ľudia že som-prišiel hodiť mier nad svet

auw sesooun an je Ntaeiei anouje NxNpwrj ejN pkax

* a vedia nie že som-prišiel hodiť rozdelenia (na/proti) zem

oukwxt oushfe oupolemos

* oheň meč vojna

ouN +ou gar na¥wpe xN ouhei

* tam päť veru vznikne (v/na) dom

ouN ¥omt na¥wpe ejN snau auw snau ejN ¥omt

* tam 3 vznikne (na/proti) dve a dve (na/proti) 3

peiwt ejM p¥hre auw p¥hre ejM peiwt

* otec nad syn a syn nad otec

auw senawxe eratou euo Mmonayos

* a budú-stáť na-nohách sú sám/mních

 

@17

IS povedal:

Dám vám, čo nevidelo žiadne oko a nepočulo žiadne ucho.

a čoho sa nedotkla ruka a čo nebolo ešte v ľudskej mysli.

---

peje IS je

* povedal IS že

+na+ nhtN Mpete Mpe bal nau erof auw pete Mpe maaje sotmef

* dám vám čo (nie) oko (im/vidieť) o-tom a čo (nie) uši počuť

auw pete Mpe qij qMqwmF auw Mpefei exrai xi vht Rrwme

* a čo (nie) ruka dotknúť a neprišiel (-) na myseľ ľudia

 

@18

Žiaci povedali IS:

Povedz nám, aký bude náš koniec.

IS povedal:

Už ste objavili začiatok, keď sa pýtate na koniec?

Lebo kde je začiatok, tam je aj koniec.

Blahoslavený, kto stál na začiatku,

bude poznať koniec a neokúsi smrť.

---

peje Mmachths NIS je

* povedal žiak k-IS že

joos eron je tNxah esna¥wpe Na¥ Nxe

* povedať k-nám že náš-koniec ona-bude ktorý spôsob

peje IS

* povedal IS

atetNqwlp gar ebol Ntaryh jekaas etetna¥ine Nsa caxh

* ste-odhalili veru von začiatok tak-aby budete-hľadať tú koniec

je xM pma ete taryh Mmau ecaxh na¥wpe Mmau

* že (v/na) miesto ktorý začiatok tam koniec vznikne tam

oumakarios petnawxe eratf xN taryh

* blažený kto-bude-stáť na-nohách (v/na) začiatok

auw fnasouwn cxah auw fnaji +pe an Mmou

* a spozná koniec a bude-brať ochutnať nie smrť

 

@19

IS povedal:

Šťastný, kto bol predtým, ako vznikol.

Ak sa stanete mojimi žiakmi a budete počúvať moje slová,

tieto kamene vám budú slúžiť.

Pretože máte päť stromov v raji, ktoré sa v lete ani v zime nemenia,

a ich lístie neopadáva.

Ktokoľvek ich spozná, ten neokúsi smrť.

---

peje IS je

* povedal IS že

oumakarios pe Ntax¥wpe xa texh empatef¥wpe

* blažený je ktoré-boli od začiatok kto-bol

etetN¥an¥wpe naei Mmachths NtetNswtM ana¥aje

* by-ste-sa-stali (toto/mne) žiak budete-počúvať moje-sová

neeiwne naRdiakonei nhtN

* tieto-kamene budú-slúžiť vám

ouNthtN gar Mmau N+ou NÂ¥hn xM paradisos

* máte veru tam päť stromy (v/na) raj

esekim an NÂ¥wm Mprw auw mare nouqwbe xe ebol

* ktorý-sa-hýbe nie renta zima a žiaden ch-lístie nájsť von

petnasouwnou fnaji +pe an Mmou

* kto-ich-spozná bude-brať ochutnať nie smrť

 

@20

Žiaci povedali IS:

Povedz nám, čomu sa podobá kráľovstvo nebies?

Povedal im:

Je ako horčičné semienko.

menšie ako všetky ostatné.

Ale keď spadne na kultivovanú pôdu,

vyrastie z neho mnoho vetví,

a stane sa útočiskom vtákov nebeských.

---

peje Mmachths NIS je

* povedal žiak k-IS že

joos eron je tmNtero nMphue estNtwn enim

* povedať k-nám že kráľovstvo otcovo sa-podobá komu

pejaf nau je

* povedal (im/vidieť) že

estNtwn aubLbile NÂ¥Ltam

* sa-podobá zrno horčica

ssoBK para Nqroq throu

* malý (viac/cez) semeno ich-všetkých

xotan de es¥anxe ejM pkax etouR xwb

* (vtedy/keď) veru by-padlo nad zem kde-robili práca

erof ¥afteuo ebol Nnounoq Ntar

* o-tom vyšle von hriech vetvy

Nf¥wpe Nskeph Nxalate Ntpe

* stane-sa úkryt vtáci z-neba

 

@21

Mariam povedala IS: Akí sú tvoji žiaci?

Povedal:

Sú ako deti na poli, ktoré nie je ich.

Keď prídu páni pola, povedia:

Dajte nám naše pole.

Oni si vyzlečú šaty, aby im ich vrátili, aby im dali ich pole.

Preto hovorím:

Keď sa pán domu dozvie, že prídu zlodeji,

bude bdelý a nedovolí im vlámať sa do domu,

odniesť majetok.

Vy buďte strážiaci pred svetom.

Opášte sa veľkou silou,

aby lupiči nenašli cestu k vám.

pretože problémy, ktoré očakávate, sa stanú.

Nech sa medzi vami objaví muž, ktorý vníma.

Keď je obilie zrelé, príde rýchlo muž s kosákom a zožne ho.

Ktokoľvek má uši, nech počúva.

---

peje marixam NIS je enekmachths eine Nnim

* povedal Maria k-IS že tvoji-žiaci pripomínať na-koho

pejaf je

* povedal že

eueine NxN¥hre ¥hm euqelit ausw¥e etwou an te

* pripomínajú deti malé sídliaci na-poli ktorý-ich nie je

xotan eu¥aei Nqi Njoeis Ntsw¥e senajoos je

* (vtedy/keď) majú-prísť [x] páni pole povedali že

ke tNsw¥e ebol nan

* iný naše-pole von nám

Ntoou sekak axhu MpouMto ebol etroukaas ebol

* oni vyzliecť donaha v-ich-prítomnosti von ktorú-jej-dali von

nau Nse+ tou sw¥e nau

* (im/vidieť) dajú ich pole (im/vidieť)

diatouto +jw Mmos je

* preto hovorím (ona) že

ef¥aeime Nqi pjesxNhei je fnhu Nqi prefjioue

* ak-si-uvedomí [x] pán-domu že prichádza [x] lúpežnik

fnaroeis empatefei NftMkaaf e¥ojt exoun epefhei

* äbude-sledovať kým-príde nedovoliť-mu tunelovať vnútri do-jeho-domu

Nte tefmNtero etreffi Nnefskeuos

* môže jeho-kráľovstvo aby-zobral jeho-tovar

NtwtN de roeis xa texh Mpkosmos

* vy veru strážiť od začiatok svet

mour MmwtN ejN netN+pe xNnounoq Ndunamis

* zviazať vás (na/proti) vaše-bedrá do-velkej sila

¥ina je nenlhsths xe exih eei ¥arwtN

* takže že nie-zlodeji nájsť cesta aby-našli k-vám

epei teyreia etetNqw¥t ebol xhtS senaxe eros

* pretože pomoc ktorú-vy-hľadáte von ma-ňu oni-nájdu nad-ňu

maref¥wpe xN tetNmhte Nqi ourwme Nepisthmwn

* nech-je (v/na) vo-vašom-strede [x] človek vnímania

Ntare pkarpos pwx afei xNnouqeph epefasx xN tefqij afxasf

* keď plod prasklý/otvorený prišiel rýchlo jeho-kosák (v/na) jeho-ruka zožal-ho

pete ouN maaje Mmof eswtM marefswtM

* čo tam uši jeho počúva nech-počúva

 

@22

IS videl niekoľko dojčiat.

Povedal svojim žiakom

Tieto malé dojčatá sú podobné tým, čo vojdú do kráľovstva.

Oni mu povedali:

Vojdeme do kráľovstva ako malí?

IS im povedal:

Ak spravíte z dvoch jedno,

a urobíte vnútro ako vonkajšok

a vonkajšok ako vnútro,

a to hore ako dole

keď urobíte, že mužské a ženské sa stanú jedno,

takže mužské nebude mužské a ženské nebude ženské,

keď urobíte oči namiesto oka,

a ruku namiesto ruky,

a nohu namiesto nohy,

obraz namiesto obrazu,

vtedy vojdete do kráľovstva.

---

aIS nau axNkouei euji erwte

* IS (im/vidieť) na-malých sajúci mlieko

pejaf Nnefmachths je

* povedal jeho-žiakom že

neeikouei etji erwte eutNtwn anetbhk exoun atmNtero

* títo-malí sajúci mlieko podobajú-sa tým-čo-idú vnútri kráľovstvo

pejau naf je

* povedali jemu že

eeieno Nkouei tNnabwk exoun etmNtero

* tak-my-sme malí pôjdeme vnútri kráľovstvo

peje iHS nau je

* povedal IES (im/vidieť) že

xotan etetNÂ¥aR psnau oua

* (vtedy/keď) mali-by-ste-spraviť dva jedno

auw etetNÂ¥aR psa nxoun Nce Mpsa nbol

* a mali-by-ste-spraviť to vnútro ako to vonkajšok

auw psa nbol Nce Mpsa nxoun

* a to vonkajšok ako to vnútro

auw psa ntpe Nce Mpsa mpitN

* a to z-neba ako to spodok

auw ¥ina etetnaeire Mvoout mN tsxime Mpioua ouwt

* a takže urobíte mužské (a/nič) žena ten-jeden samé

jekaas ne voout R xoout Nte tsxime R sxime

* tak-aby byť mužské robiť mužský môže žena robiť žena

xotan etetNÂ¥aeire NxNbal epma Noubal

* (vtedy/keď) by-ste-mali-urobiť oči namiesto oko

auw ouqij epma Nnouqij

* a ruka namiesto ruka

auw ouerhte epma Nouerhte

* a noha namiesto noha

ouxikwn epma Nouxikwn

* obraz namiesto obraz

tote tetnabwk exoun etmNtero

* potom pôjdete vnútri kráľovstvo

 

@23

IS povedal:

Vyvolím vás, jedného z tisíca a dvoch z desať tisícov,

a budú stáť ako jeden jediný.

---

peje IS je

* povedal IS že

+nasetp thne oua ebol xN ¥o auw snau ebol xN tba

* vyvolím-vás vás jedno von (v/na) 1000 a dve von (v/na) (10000)

auw senawxe eratou euo oua ouwt

* a budú-stáť na-nohách sú jedno samé

 

@24

Jeho žiaci povedali:

Ukáž nám miesto, kde si,

lebo ho musíme hľadať.

On im povedal:

Kto má uši, nech počúva.

Svetlo jestvuje vnútri človeka svetla,

a to osvecuje celý svet,

A ak neosvetlí, bude tma.

---

peje nefmachths je

* povedal žiaci že

matsebon eptopos etkMmau

* ukáž-nám miesto ktorý-ty-miesto

epei tanagkh eron te etrNÂ¥ine Nswf

* pretože nevyhnutne k-nám je že-hľadáme to

pejaf nau je

* povedal (im/vidieť) že

peteuN maaje Mmof marefswtM

* kto-má uši jeho nech-počúva

ouN ouoein ¥oop Mvoun NnourMouoein

* tam svetlo byť vrámci človek-svetla

auw fR ouoein epkosmos thrf

* a on-urobí svetlo svet všetko

eftMR ouoein oukake pe

* ak-neurobí svetlo zlo je

 

@25

IS povedal:

Milujte svojho brata ako svoj život,

chráňte ho ako vlastné oko.

---

peje IS je

* povedal IS že

mere pekson Nce Ntek2uyh

* milovať tvoj-brat ako tvoja-duša

erithrei Mmof Nce Ntelou Mpekbal

* stráž jeho ako zrenička tvoje-oko

 

@26

IS povedal:

Vidíte triesku v bratovom oku,

ale nevidíte brvno vo vlastnom oku.

keď odstránite brvno z vlastného oka,

budete vidieť jasne, a budete môcť vybrať triesku z oka vášho brata.

---

peje IS je

* povedal IS že

pjh etxM pbal Mpekson knau erof

* trieska ktoý-v oko tvoj-brat vidíš o-tom

psoei de etxM pekbal knau an erof

* brvno veru ktoý-v tvoje-oko vidíš nie o-tom

xotan ek¥annouje Mpsoei ebol xM pekbal

* (vtedy/keď) mal-by-si-hodiť brvno von (v/na) tvoje-oko

tote knanau ebol enouje Mpjh ebol xM pbal Mpekson

* potom uvidíš von hodiť triesku von (v/na) oko tvoj-brat

 

@27

Ak sa nebudete vyhýbať svetu, nenájdete kráľovstvo,

ak nebudete robiť sabat sabatom, neuvidíte otca.

---

etetNtMRnhsteue epkosmos tetnaxe an etmNtero

* ak-nedržíte-pôst svet nájdete nie kráľovstvo

etetNtMeire Mpsambaton Nsabbaton Ntetnanau an epeiwt

* ak-nedržíte sabat sabat neuvidíte nie otca

 

@28

IS povedal:

Stál som uprostred sveta

a v tele som sa im prejavil,

Našiel som ich všetkých spitých, ani jeden z nich nebol smädný.

A moja duša bolela pre synov človeka,

pretože sú slepí vo svojom srdci a nevidia smerom von.

Pretože prišli zo sveta prázdni,

a snažia sa odísť von do sveta prázdni.

Ale teraz sú opití,

Keď sa zbavia vína, zmenia svoju myseľ.

---

peje IS je

* povedal IS že

aeiwxe erat xN tmhte Mpkosmos

* stál-som na-nohách (v/na) stred svet

auw aeiouwnx ebol nau xN sar3

* a zjavil-som-sa von (im/vidieť) (v/na) telo

aeixe eroou throu eutaxe Mpixe elaau Nxhtou efobe

* našiel-som k-nim ich-všetkých opitý nenašiel-som ktokoľvek z-nich smädný

auw ata2uyh + tkas ejN NÂ¥hre NRrwme

* a moja-duša dať bolesť (na/proti) deti ľudia

je xNbLleeue ne xM pouxht auw senau ebol an

* že slepci byť (v/na) ich-mysel a pozerajú von nie

je Ntauei epkosmos eu¥oueit

* že prišli svet prázdny

eu¥ine on etrouei ebol xM pkosmos eu¥oueit

* hľadajú tiež aby-išli von (v/na) svet prázdny

plhn tenou setoxe

* ale teraz sú-opití

xotan eu¥annex pouhrp tote senaRmetanoei

* (vtedy/keď) zahodia víno potom zmenia-mysel

 

@29

IS povedal:

keď vznikne telo z ducha, je to zázrak,

ale ak vznikne duch z tela, je to zázrak zázrakov.

Ale ja sám som prekvapený,

ako to bohatstvo vzniklo v takejto mizérii.

---

peje IS

* povedal IS

e¥je Nta tsar3 ¥wpe etbe pNA ou¥phre te

* ak (x) telo stať-sa okolo duch zázrak je

e¥je pNA de etbe pswma ou¥phre N¥phre pe

* ak duch veru okolo telo zázrak zázračný je

alla anok +R ¥phre Mpaei je

* ale ja ja-robím uchvátený tento že

pws ateeinoq MMNTrMmao asouwx xN teeiMNTxhke

* ako tento-veľký bohatstvo bol-položený (v/na) chudoba

 

@30

IS povedal:

kde sú traja bohovia, sú bohovia,

kde sú dvaja alebo jeden, ja som s nimi.

---

peje IS je

* povedal IS že

pma euN ¥omt Nnoute Mmau xNnoute ne

* miesto ktoré-má 3 bohovia tam v-bohovi byť

pma euN snau h oua anok +Â¥oop nmmaf

* miesto ktoré-má dve alebo jedno ja som s-tým

 

@31

IS povedal:

Žiaden prorok nie je uznávaný vo vlastnej obci,

a lekár nelieči tých, ktorí ho poznajú.

---

peje IS

* povedal IS

mN provhths ¥hp xM pef+me

* (a/nič) prorok prijatý (v/na) jeho-dedina

mare soein Rcerapeue Nnetsooun Mmof

* žiaden lekár lieči tí-čo-poznajú jeho

 

@32

IS povedal:

Mesto, vybudované a opevnené na hore,

nemôže byť dobyté ani skryté.

---

peje IS je

* povedal IS že

oupolis eukwt Mmos xijN outoou efjose estajrhu

* mesto postavené (ona) na hora zdvihnutý opevnená

mN qom Nsxe oude sna¥xwp an

* (a/nič) spôsob padne ani bude-skrytá nie

 

@33

IS povedal:

Čo budete počuť vaším uchom,

druhým ušiam oznamujte zo strechy domov.

Pretože nik nezapáli lampu aby ju dával pod tienidlo

alebo na skryté miesto,

ale dáva ju na stojan,

aby každý kto vchádza a vychádza videl svetlo

---

peje IS

* povedal IS

petkna swtM erof xM pekmaaje xM pkemaaje

* čo-budete počuť o-tom (v/na) tvoje-ucho (v/na) iné-ucho

ta¥eoei¥ Mmof xijN netNjenepwr

* hlásajte jeho na vaše-strechy

mare laau gar jere xhBS Nfkaaf xa maaje

* žiaden vec veru zapáliť lampa dáva-to od uši

oude mafkaaf xM ma efxhp

* ani nedáva-to (v/na) miesto skrytý

alla e¥arefkaaf xijN tluynia

* ale kladie-to na stojan

jekaas ouon nim etbhk exoun auw etNnhu ebol eunanau apefouoein

* tak-aby jeden kto kto-ide vnútri a kto-prichádza von môžu-vidieť jeho-svetlo

 

@34

IS povedal:

Ak slepý vedie slepého, obaja padnú do jamy.

---

peje IS je

* povedal IS že

oubLle ef¥answk xhtf NnoubLle ¥auxe Mpesnau epesht euxieit

* slepec ak-by-viedol pred-ním slepec padnú obaja dole do-jamy

 

@35

IS povedal:

Nemôže nik vojsť násilím do domu silného človeka,

iba ak mu zviaže ruky, potom vylúpi jeho dom.

---

peje IS

* povedal IS

mN qom Nte oua bwk exoun ephei Mpjwwre Nfjitf Njnax

* (a/nič) spôsob môže jedno ísť vnútri do-domu silný zobrať-ho sila

ei mhti Nfmour Nnefqij tote fnapwwne ebol Mpefhei

* prísť iba-ak uviaže jeho-ruky potom on-pohne von jeho-dom

 

@36

IS povedal:

Nestaraj sa od rána do večere a od večere do rána o to,

čo budeš mať oblečené.

---

peje IS

* povedal IS

mNfi roou¥ jin xtooue ¥a rouxe auw jin xirouxe ¥a xtooue

* neber starosť od ráno ku večer a od večer ku ráno

je ou petetnataaf xiwt thutN

* že (čo) ktorý-položíš na vás

 

@37

Jeho žiaci sa ho pýtali:

Kedy sa nám zjavíš a kedy ťa uvidíme?

IS povedal:

keď sa vyzlečiete donaha a nebudete sa hanbiť,

a zoberiete šaty a dáte ich pod nohy

a ako malé deti sa na ne postavíte.

potom uvidíte syna života, a nebudete sa báť.

---

peje nefmachths je

* povedal žiaci že

a¥ Nxoou eknaouwnx ebol nan auw a¥ Nxoou enanau erok

* ktorý deň sa-zjavíš von nám a ktorý deň uvidíme v--tebe

peje IS je

* povedal IS že

xotan etetNÂ¥akek thutN exhu MpetNÂ¥ipe

* (vtedy/keď) vy-sa-vyzlečiete vás nahý bez-hanby

auw NtetNfi NnetNÂ¥thn NtetNkaau xa pesht NnetNouerhte

* a zoberiete vaše-šaty dáte-ich od spodok vaše-nohy

Nce Nnikouei N¥hre ¥hm NtetNjopJP Mmoou

* ako tieto-malé deti malé postúpate ich

tote tetnanau 0ep¥hre Mpetonx auw tetnaR xote an

* potom uvidíte syn živé a budete vystrašený nie

 

@38

IS povedal:

Mnohokrát ste chceli počuť tieto slová,

ktoré vám hovorím a ktoré nemôžete počuť od nikoho iného.

Prídu dni, keď ma budete hľadať ale nenájdete ma

---

peje IS je

* povedal IS že

xax Nsop atetNRepicumei eswtM aneei¥aje

* mnoho čas ste-chceli počúva tieto-slová

naei e+jw Mmoou nhtN auw mNthtN keoua esotmou NtootF

* (toto/mne) ktoré-hovorím ich vám a nemáte iný počuť-ich jeho-ruky

ouN xNxoou na¥wpe NtetN¥ine Nswei tetnaxe an eroei

* tam nejaké-dni vznikne hladáte po-mne nájdete nie pri-mne

 

@39

IS povedal:

Farizeji a pisári si zobrali kľúče gnózy, ale skryli ich.

Ani nevošli, a tých, čo chceli vojsť, nevpustili.

Vy ale buďte prefíkaní ako hady a nevinní ako holubice.

---

peje IS je

* povedal IS že

Mvarisaios mN Ngrammateus auji N¥a¥t Ntgnwsis auxopou

* farizejci (a/nič) pisári si-zobrali klúče gnóza skryli-ich

oute Mpoubwk exoun auw netouw¥ ebwk exoun Mpoukaau

* ani neišli vnútri a ktorí-chceli ísť vnútri nedovolili-im

NtwtN de ¥wpe Mvronimos Nce Nnxof auw Nakeraios Nce NNqrompe

* vy veru stať-sa prefíkaní ako had a nevinní ako holub

 

@40

IS povedal:

Vinič bol zasadený mimo otcovu vinicu.

A keďže nie je chránený, bude vykorenený a zničený.

---

peje IS

* povedal IS

oube neloole autoqs Mpsa nbol Mpeiwt

* víno hrozno zasadený to vonkajšok otca

auw estajrhu an senaporkS xa tesnoune Nstako

* a opevnená nie bude-vytrhnutý od od-koreňa zničený

 

@41

IS povedal:

Ktokoľvek má, bude mu pridané,

a kto nemá, aj to málo mu bude odobrané.

---

peje IS je

* povedal IS že

peteuNtaf xN tefqij sena+ naf

* kto-má (v/na) jeho-ruka dajú jemu

auw pete mNtaf pke¥hm etouNtaf senafitF Ntootf

* a čo nemá-svoj iný-kúsok ktorý-má bude-zobratý jeho-ruky

 

@42

IS povedal:

Staňte sa okoloidúcim.

---

peje IS je

* povedal IS že

Â¥wpe etetNRparage

* stať-sa vy-prechádzajúci

 

@43

Žiaci mu povedali:

Kto si, že nám hovoríš tieto veci?

Z toho, čo som vám povedal, ste nespoznali, kto som?

Ale vy ste naozaj ako Judejci,

tí milujú strom, ale nenávidia ovocie,

a milujú ovocie, ale nenávidia strom

---

pejau naf Nqi nefmachths je

* povedali jemu [x] žiaci že

Ntak nim ekjw Nnai nan

* ty kto hovoriac toto nám

xN ne+jw Mmoou nhtN NtetNeime an je anok nim

* (v/na) čo-som-povedal ich vám chápete nie že ja kto

alla NtwtN atetNÂ¥wpe Nce Nniioudaios

* ale vy stali-ste-sa ako Judejci

je seme Mp¥hn semoste Mpefkarpos

* že majú-radi strom nenávidia jeho-plody

auw seme Mpkarpos semoste Mp¥hn

* a majú-radi plod nenávidia strom

 

@44

IS povedal:

Ktokoľvek hreší proti otcovi, bude mu odpustené,

ktokoľvek hreší proti mne, bude mu odpustené

ale ktokoľvek hreší proti svätému duchu, nebude mu odpustené

ani na zemi ani na nebi

---

peje IS je

* povedal IS že

petaje oua apeiwt senakw ebol naf

* kto-povie jedno otec nechajú von jemu

auw petaje oua ep¥hre senakw ebol naf

* a kto-povie jedno syn nechajú von jemu

petaje oua de apPNA etouaab senakw an ebol naf

* kto-povie jedno veru duch čistý nechajú nie von jemu

oute xM pkax oute xN tpe

* ani (v/na) zem ani (v/na) nebo

 

@45

IS povedal:

Ovocie nezbierajú na tŕni,

ani figy na bodliakoch, tie nemajú ovocie

Dobrý človek prináša dobro zo svojich pokladov.

Zlý človek prináša zlobu zo skazených pokladov svojho srdca,

a hovorí zlo.

Pretože z prebytku svojho srdca vyberá zlo.

---

peje IS

* povedal IS

maujele eloole ebol xN ¥onte

* netrhajú hrozno von (v/na) tŕnie

oute maukwtf kNte ebol xN sRqamoul mau+ karpos gar

* ani nezbierajú figy von (v/na) bodliak nedávajú plod veru

ouagacos Rrwme ¥afeine Nouagacon ebol xM pefexo

* dobrý ľudia prináša dobrá-vec von (v/na) jeho-trezor

oukakos Rrwme ¥afeine NxNponhron ebol xM pefexo

* zlý ľudia prináša zlé-veci von (v/na) jeho-trezor

ecoou etxN pefxht auw Nfjw NxNponhron

* zlý v jeho-myseľ a hovorí zlé-veci

ebol gar xM vouo Mvht ¥afeine ebol NxNponhron

* von veru (v/na) exces myseľ prináša von zlé-veci

 

@46

IS povedal:

Od Adama po Jána Krstiteľa, spomedzi zrodených zo ženy

nik nie je vyššie, ako Ján Krstiteľ, aby ten klopil zrak.

Ale tiež som povedal

Ktokoľvek z vás sa stane malým,

spozná kráľovstvo a bude vyzdvihnutý nad Jána.

---

peje IS je

* povedal IS že

jin adam ¥a iwxannhs pbaptisths xN Njpo NNxiome

* od adam ku Johan krstiteľ (v/na) zrodený žena

mN petjose aiwxannhs pbaptisths ¥ina je nouwqp Nqi nefbal

* (a/nič) žiaden-vyvolený Johan krstiteľ takže že klopil [x] jeho-oči

aeijoos de je

* povedal-som veru že

petna¥wpe xN thutN efo Nkouei

* kto.sa.stane (v/na) vás bude malí

fnasouwn tmNtero auw fnajise aiwxannhs

* spozná kráľovstvo a bude-zdvihnutý Johan

 

@47

IS povedal:

Je nemožné jazdiť na dvoch koňoch a napínať naraz dva luky,

a nemôže sluha slúžiť dvom pánom,

ináč bude jedného ctiť a druhým pohŕdať.

Nik pijúci staré víno nechce hneď piť nové.

a nové víno nie je liate do starých mechov, aby nepraskli.

a staré víno nie je liate do nových mechov, aby ich nezničilo.

Nešijú sa staré záplaty na nové šaty, pretože by vznikla trhlina.

---

peje IS je

* povedal IS že

mN qom Nteourwme telo axto snau Nfjwlk Mpite sNte

* (a/nič) spôsob stúpať stúpať na-koňa dve napínať lúk dva

auw mN qom Nte ouxmXAL ¥M¥e joeis snau

* a (a/nič) spôsob môže sluha slúžiť pán dve

h fnaRtima Mpoua auw pkeoua fnaRxubrize Mmof

* alebo bude-ctiť jeden a ten-iný bude-nenávidieť jeho

mare rwme se Rpas auw Nteunou Nfepicumei asw hrp Bbrre

* žiaden človek piť staré-víno a okamžite chce piť víno nový

auw maunouj hrp BbRre easkos Nas jekaas Nnoupwx

* a nelejú víno nový do-mecha starý tak-aby neprasknú

auw maunej hrp Nas easkos BbRre ¥ina je neftekaf

* a nelejú víno starý do-mecha nový takže že zničí-ho

maujLq toeis Nas a¥thn N¥aei epei oun oupwx na¥wpe

* nešijú záplata starý na-šaty nový pretože tam trhlina vznikne

 

@48

IS povedal:

Ak dvaja uzavrú spolu mier v jednom dome

ak prikážu hore pohnúť sa, hora sa pohne.

---

peje IS je

* povedal IS že

er¥a snau Reirhnh mN nouerhu xM peihei ouwt

* ak-by dve robili-mier (a/nič) navzájom (v/na) tento-dom samé

senajoos Mptau je pwwne ebol auw fnapwwne

* povedali hora že pohnúť-sa/kameň von a on-pohne

 

@49

IS povedal:

Blažení sú samotári a vyvolení.

pretože vy nájdete kráľovstvo

pretože vy ste prišli z neho a aj sa tam vrátite.

---

peje IS je

* povedal IS že

xenmakarios ne nmonayos auw etsotp

* blažený byť samotár/mních a vybraný

je tetnaxe atmNtero

* že nájdete kráľovstvo

je NtwtN xNebol NxhtS palin etetnabwk emau

* že vy zvonka jej znova pôjdete tam

 

@50

IS povedal:

Ak vám povedia: Odkiaľ prichádzate

Odpovedzte im:

Prichádzame zo svetla

z miesta, kde svetlo vzniklo samé zo seba,

ustálilo sa a prejavilo svoj obraz.

Ak sa vás spýtajú: To ste vy?

Odpovedzte:

Sme jeho synovia a sme vybraní živým otcom.

Ak sa vás spýtajú: Aký je znak otca vo vás

Odpovedzte im:

Je to pohyb a pokoj.

---

peje IS je

* povedal IS že

eu¥anjoos nhtN je NtatetN¥wpe ebol twn

* ak-povedia vám že ste-sa-stali von kde

joos nau je

* povedať (im/vidieť) že

Ntanei ebol xM pouoein

* prišli-sme von (v/na) svetlo

pma enta pouoein ¥wpe Mmau ebol xitootf ouaatf

* miesto ktoré svetlo stať-sa tam von rukou on-sám

afwxe eratf auw afouwnx ebol xN touxikwn

* stál na-nohách a vyzeral von (v/na) obraz

eu¥ajoos nhtN je NtwtN pe

* ak-povedia vám že vy je

joos je

* povedať že

anon nef¥hre auw anon Nswtp Mpeiwt etonx

* my jeho-synovia a my vyvolení otca živý

eu¥anjne thutN je ou pe pmaein MpetNeiwt etxN thutN

* ak-by-sa-pýtali vás že (čo) je znak váš-otec v vás

joos eroou je

* povedať k-nim že

oukim pe mN ouanapausis

* pohyb je (a/nič) odpočinok

 

@51

Jeho žiaci sa ho spýtali:

Kedy príde odpočinok mŕtvych?

Kedy príde nový svet?

On im povedal:

To, na čo čakáte, už prišlo

len vy ste to nespoznali

---

pejau naf Nqi nefmachths je

* povedali jemu [x] žiaci že

a¥ Nxoou etanapausis Nnetmoout na¥wpe

* ktorý deň odpočinok tí-mrtvi vznikne

auw a¥ Nxoou epkosmos BbRre nhu

* a ktorý deň svet nový prichádzajúci

pejaf nau je

* povedal (im/vidieť) že

th etetNqw¥t ebol xhtS asei

* tamten ktorú-vy-hľadáte von ma-ňu prišla

alla NtwtN tetNsooun an Mmos

* ale vy viete nie (ona)

 

@52

Jeho žiaci mu povedali:

Dvadsaťštyri prorokov hovorilo v Izraeli,

a všetci hovorili o tebe

On im povedal:

Odsunuli ste živého spomedzi seba

a hovoríte o mŕtvych.

---

pejau naf Nqi nefmachths je

* povedali jemu [x] žiaci že

joutafte Mprovhths au¥aje xM pisrahl

* 24 prorok povedali (v/na) Izrael

auw au¥aje throu xrai Nxhtk

* a povedali ich-všetkých dole v-tebe

pejaf nau je

* povedal (im/vidieť) že

atetNkw Mpetonx MpetNMto ebol

* opustili-ste živé pred-vami von

auw atetNÂ¥aje xa netmoout

* a povedali-ste od mŕtvi

 

@53

Jeho žiaci mu povedali:

Je obriezka dobrá alebo nie?

Odpovedal im:

Ak by bola dobrá, ich otec by ich plodil z matky už obrezaných,

ale obriezka v duchu je dobrá nadovšetko.

---

pejau naf Nqi nefmachths

* povedali jemu [x] žiaci

je psBbe Rwvelei h Mmon

* že obrezanie robí-dobre alebo od-nás

pejaf nau je

* povedal (im/vidieť) že

nefRwvelei ne poueiwt najpoou ebol xN toumaau eusBbhu

* to-je-dobré byť ich-otec porodiť-ich von (v/na) ich-matka obrezaný

alla psBbe Mme xM pNA afqN xhu thrf

* ale obrezanie pravda (v/na) duch robí dobro všetko

 

@54

IS povedal:

Blahoslavení chudobní, pretože vaše je kráľovstvo neba.

---

peje IS je

* povedal IS že

xNmakarios ne nxhke je twtN te tmNtero nMphue

* blažení byť chudobní že vy je kráľovstvo otcovo

 

@55

IS povedal:

Kto neodmieta svojho otca a matku, nemôže byť mojím žiakom,

a kto neodmieta svojho brata a sestru a nenesie svoj kríž, ako ja,

nie je ma hodný.

---

peje IS je

* povedal IS že

petameste pefeiwt an mN tefmaau fna¥R machths an naei

* kto-odmieta jeho-otca nie (a/nič) jeho-matku môže-robiť žiak nie (toto/mne)

auw Nfmeste nefsnhu mN nefswne Nffei Mpefs7os Ntaxe

* a neodmietať jeho-bratov (a/nič) jeho-sestry neberie jeho-kríž mojím-spôsobom

fna¥wpe an efo Na3ios naei

* on-bude nie bude zaslúžiť (toto/mne)

 

@56

IS povedal:

Ktokoľvek spoznal svet, našiel mŕtvolu,

a ktokoľvek našiel mŕtvolu, toho svet nie je hodný.

---

peje IS je

* povedal IS že

petax.souwn pkosmos afxe euptwma

* ktokoľvek-spoznaj svet našiel mŕtvola

auw pentax.xe eaptwma pkosmos Mp¥a Mmof an

* a ktokoľvek-nájsť mŕtvola svet hodná jeho nie

 

@57

IS povedal:

Kráľovstvo otca sa podobá človeku, čo mal dobre zasiate,

no jeho nepriateľ prišiel v noci. a zasial burinu medzi dobré semeno.

Ten človek nedovolil vytrhať burinu

Povedal im:

Ak by ste trhali burinu, vytrhnete aj pšenicu

ale v deň žatvy bude burina viditeľná, a bude vytrhaná a spálená.

---

peje IS je

* povedal IS že

tmNtero Mpeiwt estNtwn aurwme euNtaf Mmau Nnouqroq enanouf

* kráľovstvo otca sa-podobá človek majúci tam semeno dobrý

apefjaje ei Ntou¥h afsite Nouzizanion ejN peqroq etnanouf

* jeho-nepriatel prísť v-noci zasial burina (na/proti) semeno ktorý-bol-dobrý

Mpe prwme koou exwle Mpzizanion

* (nie) človek dovoliť vytrhnúť burina

pejaf nau je

* povedal (im/vidieť) že

mhpws NtetNbwk je enaxwle Mpzizanion NtetNxwle Mpsouo nMmaf

* aby-nie vy-ísť že trhajúci burina vytrhnete zrno s-tým

xM voou gar MpwXS Nzizanion naouwnx ebol sexolou Nserokxou

* (v/na) deň veru žatva burina bude-zjavené von vytrhnutí spálení

 

@58

IS povedal:

Śťastný je ten, kto sa trápil, ten našiel život.

---

peje IS je

* povedal IS že

oumakarios pe prwme Ntaxxise afxe apwnx

* blažený je človek bol-trápený našiel život

 

@59

IS povedal:

Sledujte živé kým žijete,

aby ste nezomreli a potom ho chceli hľadať,

ale už nebudete môcť vidieť.

---

peje IS je

* povedal IS že

qw¥t Nsa petonx xws etetNonx

* pozerať tú živé keď žijete

xina je netMmou auw NtetNÂ¥ine enau erof

* aby že zomriete a hladáte vidieť o-tom

auw tetna¥qM qom an enau

* a môžete-nájsť spôsob nie vidieť

 

@60

Videli samaritána nesúceho jahňa, idúc do Judei,

Povedal svojim žiakom:

Ten sa stará o jahňa.

Oni mu povedali:

Aby ho zabil a zjedol.

On povedal:

Kým žije, nezje ho, ale až ho zabije a bude len telom.

Oni mu povedali:

Ináč to nemôže spraviť.

On im povedal:

Tak aj vy hľadajte miesto odpočinku

aby ste sa nestali telom a nezjedli vás.

---

afnau ausamareiths effi Nnouxieib efbhk exoun e+oudaia

* videl samaritán berie jahňa ide vnútri do-Judei

pejaf Nnefmachths je

* povedal jeho-žiakom že

ph Mpkwte Mpexieib

* ten okolo jahňa

pejau naf

* povedali jemu

jekaas efnamooutf Nfouomf

* tak-aby ho-zabije aby-ho-zjedol

pejaf nau

* povedal (im/vidieť)

xws efonx fnaouomf an alla ef¥amooutf Nf¥wpe Nouptwma

* keď žijúci bude-ho-jesť nie ale ak-ho-zabije stane-sa telo

pejau je

* povedali že

Nkesmot fna¥as an

* iný-spôsob to-možno-urobiť nie

pejaf nau je

* povedal (im/vidieť) že

NtwtN xwtthutN ¥ine Nsa outopos nhtN exoun euanapausis

* vy aj-vy hladať tú miesto vám vnútri odpočinok

jekaas NnetNÂ¥wpe Mptwma Nseouwm thutN

* tak-aby nestanete-sa telo oni-jedia vás

 

@61

IS povedal:

Dvaja budú odpočívať na lôžku. Jeden zomrie, druhý bude žiť.

Povedala Salomé:

Kto si, človeče?

Vyliezol si na moje lôžko

a jedol pri mojom stole.

IS je povedal:

Som ten, čo prišiel z toho, čo je jednotné.

Dostal som z toho, čo patrí môjmu otcovi.

Som tvoja žiačka.

Preto hovorím:

ak niekto bude spojený, bude plný svetla,

ak niekto bude oddelený, bude plný tmy.

---

peje IS

* povedal IS

ouN snau naMton Mmau xi ouqloq poua namou poua nawnx

* tam dve budú-odpočívať tam na postel jeden dobrý jeden bude-žiť

peje salwmh

* povedal salome

Ntak nim prwme

* ty kto človek

xws ebol xN oua aktelo ejMpaqloq

* keď von (v/na) jedno si-vystúpil na-moju-postel

auw akouwm ebol xN tatrapeza

* a jedol-si von (v/na) stôl

peje IS nas je

* povedal IS ktorý že

anok pe pet¥oop ebol xM pet¥h¥

* ja je kto-prišiel von (v/na) kto-rovný

au+ naei ebol xN na paeiwt

* dali (toto/mne) von (v/na) je môj-otec

anok tek machths

* ja ty žiak

etbe paei +jw Mmos je

* okolo ten hovorím (ona) že

xotan ef¥a¥wpe ef¥h¥ fnamoux ouoein

* (vtedy/keď) ak-bude rovnaký bude-plný svetlo

xotan de ef¥an¥wpe efph¥ fnamoux Nkake

* (vtedy/keď) veru ak-bude rozdelený bude-plný tma

 

@62

IS povedal:

Povedzte moje tajomstvá tým, čo sú hodní tajomstva.

Čo robí pravá ruka, nech o tom ľavá ruka nevie.

---

peje IS je

* povedal IS že

eijw Nnamusthrion NnetMp¥a Nnamusthrion

* hovorím moje-tajomstvá ktorí-sú-hodní moje-tajomstvá

pete tekounam naaf mNtre tekxbour eime je esr ou

* čo čo-tvoja-pravica urobí nenechaj tvoja-ľavica uvedomiť že ona-je (čo)

 

@63

IS povedal:

Bol bohatý človek s množstvom majetku

Povedal si:

Využijem majetok, budem siať, žať, pestovať

plniť moje stodoly ovocím aby mi nič nechýbalo.

To si myslel vo svojom srdci. A tej noci zomrel.

Ktokoľvek má uši, nech počúva.

---

peje IS je

* povedal IS že

neuN ourwme Mplousios euNtaf Mmau Nxax Nyrhma

* bol človek bohatý majúci tam mnoho bohatstvo

pejaf je

* povedal že

+naRyrw Nnayrhma jekaas eeinajo Ntawsx Ntatwqe

* budem-užívať moje-bohatstvo tak-aby môžem-siať žať pestovať

Ntamoux Nnaexwr Nkarpos ¥ina je niR qrwx Llaau

* plniť moje-sklady ovocie takže že (nebude) chýbať čokoľvek

naei ne nefmeeue eroou xM pefxht auw xNtou¥h etMmau afmou

* (toto/mne) byť jeho-myšlienky k-nim (v/na) jeho-myseľ a tú-noc ktoré-bolo-tam zomrel

peteuM maje Mmof marefswtM

* kto-má- uši jeho nech-počúva

 

@64

IS povedal:

Jeden človek čakal hostí a keď pripravil večeru

poslal sluhu aby zvolali hostí.

Prišiel k prvému a hovorí: Môj pán ťa pozýva.

Ten odpovedal: mám nejaké peniaze pre kupcov, Prídu dnes večer,

Dávam im inštrukcie, Ospravedlňujem sa z večere.

Prišiel k druhému a hovorí Môj pán ťa pozýva.

Ten mu odpovedal: Kúpil som dom, a potrebujú ma tam jeden deň.

Nebudem mať čas.

Prišiel k ďalšiemu a hovorí: Môj pán ťa pozýva.

Ten mu odpovedal: Môj priateľ sa žení a ja pripravujem jedlo,

Nemôžem prísť, ospravedlňujem sa z večere.

Prišiel k ďalšiemu a hovorí: Môj pán ťa pozýva.

Ten mu odpovedal: Kúpil som dedinu, idem vyberať prenájom

Nemôžem prísť, ospravedlň ma.

Sluha odišiel a povedal svojmu pánovi:

Tí, ktorých si pozval na večeru, požiadali o ospravedlnenie.

Pán povedal sluhovi:

Choď von na ulicu,

priveď kohokoľvek nájdeš, aby mohli večerať.

Obchodníci a kupci nevojdú do domu môjho otca.

---

peje IS je

* povedal IS že

ourwme neuNtaf xNÂ¥Mmo auw Ntarefsobte Mpdipnon

* človek mal hostí a pripraviac večera

afjoou MpefxmXAL ¥ina efnatwxm NN¥Mmoei

* poslal jeho-sluha takže zavolá hostí

afbwk Mp¥orp pejaf naf je pajoeis twxM Mmok

* vyšiel najprv povedal jemu že môj-pán volá teba

pejaf je ouNtaei xNxomt axenemporos seNnhu ¥aroei erouxe

* povedal že mám nejaké-peniaze pre-obchodníkov prichádzajú ku-mne večer

+nabwk Ntaouex saxne nau +Rparaitei Mpdipnon

* pôjdem rozdelovať príkaz (im/vidieť) ospravedlňujem-sa večera

afbwk ¥a keoua pejaf naf je apajoeis twxM Mmok

* vyšiel ku iný povedal jemu že môj-pán volá teba

pejaf naf je aeitoou ouhei auw seRaitei Mmoei Nouxhmera

* povedal jemu že kúpil-som dom a požadujú odomňa deň

+nasRfe an

* budem-odpočívať nie

afei ¥a keoua pejaf naf je pajoeis twxM Mmok

* prišiel ku iný povedal jemu že môj-pán volá teba

pejaf naf je pa¥bhr naR ¥eleet auw anok etnaR dipnon

* povedal jemu že môj-priatel bude svatba a ja äkto-bude večeru

+na¥i an +Rparaitei Mpdipnon

* môžem-prísť nie ospravedlňujem-sa večera

afbwk ¥a keoua pejaf naf je pajoeis twxm Mmok

* vyšiel ku iný povedal jemu že môj-pán volá teba

pejaf naf je aeitoou Noukwmh eeibhk aji NÂ¥wm

* povedal jemu že kúpil-som farma idem vyberať renta

+na¥i an +Rparaitei

* môžem-prísť nie ospravedlňujem-sa

afei Nqi pxmXAL afjoos apefjoeis je

* prišiel [x] sluha povedal jeho--pán že

nentaktaxmou apdipnon auparaitei

* tí-zavolaní večra sa-odmietli

peje pjoeis MpefxmXAL je

* povedal pán jeho-sluha že

bwk epsa nbol anxiooue

* ísť smerom vonkajšok na-cesty

netknaxe eroou eniou jekaas eunaRdipnei

* koho-nájdeš k-nim priveď-ich tak-aby oni-budú-večerať

Nreftoou mN ne¥ote senabwk an exoun entopos Mpaiwt

* obchodníci (a/nič) kupci pôjdu nie vnútri miesto otca

 

@65

Povedal:

Jeden dobrý človek vlastnil vinicu.

Dal ju nájomníkom, aby mohli pracovať a on dostal ovocie z ich rúk.

Poslal sluhu, aby mu roľníci dali plody vinice.

Oni sluhu chytili a zbili, takmer zabili.

Sluha sa vrátil a oznámil to pánovi.

Pán si povedal: Možno ho nespoznali.

Poslal iného sluhu, ale roľníci aj toho zbili.

Potom pán poslal svojho syna.

Povedal: Možno budú rešpektovať môjho syna.

Farmári, pretože vedeli, že je to dedič vinohradu,

ho chytili a zabili.

Kto má uši, nech počúva.

---

pejaf je

* povedal že

ourwme Nyrhstos neuNtaf Nouma Neloole

* človek dobrotivý mal miesto hrozno

aftaaf NxNouoeie ¥ina eunaR xwb erof Nfji Mpefkarpos Ntootou

* dal-to nájomníkom takže aby-mohli-robiť práca o-tom on-brať jeho-plody ich-rúk

afjoou MpefxmXAL jekaas enouoeie na+ naf Mpkarpos Mpma Neloole

* poslal jeho-sluha tak-aby nájomníci dajú jemu plod miesto hrozno

auemaxte MpefxMXAL auxioue erof nekekouei pe Nsemooutf

* chytili jeho-sluha bili o-tom iný-kúsok je zabili-ho

apxmXAL bwk afjoos epefjoeis

* sluha ísť povedal jeho-pánovi

peje pefjoeis je me¥ak Mpefsouwnou

* povedal jeho-pán že azda ho-nespoznali

afjoou NkexmXAL anouoeie xioue epkeoua

* poslal iný-sluha nájomníci biť ten-iný

tote apjoeis joou Mpef¥hre

* potom pán poslať jeho-syn

pejaf je me¥ak sena¥ipe xhtf Mpa¥hre

* povedal že azda budú-zahanbení pred-ním môj-syn

anouoeie etMmau epei sesooun je Ntof pe peklhronomos

* nájomníci ktoré-bolo-tam pretože vedia že on/to je dedič

Mpma Neloole auqopf aumooutf

* miesto hrozno chytili-ho zabili-ho

peteuM maaje Mmof marefswtM

* kto-má- uši jeho nech-počúva

 

@66

IS povedal:

Ukáž mi kameň, ktorý stavitelia odvrhli.

Je to kameň základný

 

---

peje IS je

* povedal IS že

matseboei epwne paei Ntaustof ebol Nqi netkwt

* ukážte-mi kameň ten oni-vyvrhli von [x] stavitelia

Ntof pe pwwne Nkwx

* on/to je pohnúť-sa/kameň roh

 

@67

IS povedal:

Kto pozná všetko, ale mu chýba poznanie seba, chýba mu všetko.

---

peje IS je

* povedal IS že

petsooun Mpthrf efR qrwx ouaaf fR qrwx Mpma thrf

* kto-vie všetko ak-urobí chýbať seba on-urobí chýbať miesto všetko

 

@68

IS povedal:

Šťastní ste, ak vás nenávidia a prenasledujú,

ale oni nenájdu to miesto, kdekoľvek vás budú prenasledovať.

---

peje IS je

* povedal IS že

NtwtN xMmakarios xotan

* vy blažení (vtedy/keď)

eu¥anmeste thutN NseRdiwke MmwtN

* majú-nenávidieť vás perzekuovať vás

auw senaxe an etopos xM pma entaudiwke MmwtN xrai Nxhtf

* a oni-nájdu nie kdekoľvek (v/na) miesto kde-perzekuujú vás dole v-tom

 

@69

IS povedal:

Šťastní tí, ktorí boli prenasledovaní vo svojom srdci

tí naozaj spoznali svojho otca

Šťastní tí čo hladovali, aby boli nasýtení biedni.

---

peje IS

* povedal IS

xMmakarios ne naei Ntaudiwke Mmoou xrai xM pouxht

* blažení byť (toto/mne) perzekuovali ich dole (v/na) ich-mysel

netMmau nentaxsouwn peiwt xN oume

* tí-tam oni-spoznali otec (v/na) pravda

xMmakarios netxkaeit ¥ina eunatsio Ncxh Mpetouw¥

* blažení hladujúci takže nasýtili brucho tí-čo-potrebujú

 

@70

IS povedal:

ak to dokážete zrodiť vo vás samých,

tak to, čo máte, vás zachráni.

ak to nemáte v sebe,

tak to, čo nemáte, vás zabije.

---

peje IS

* povedal IS

xotan etetNÂ¥ajpe ph xN thutN

* (vtedy/keď) dokážete-zrodiť ten (v/na) vás

pai eteuNthtNF fnatouje thutN

* jeden čo-máte zachráni vás

e¥wpe mNthtN ph xN thutN

* ak nemáte ten (v/na) vás

paei etemNthtNF xN thne fnamout thne

* ten čo-nemáte (v/na) vás zabije vás

 

@71

IS povedal:

Zničím tento dom a nik ho viac nevybuduje

---

peje IS je

* povedal IS že

+na¥or¥R Mpeeihei auw mN laau na¥kotf

* zničím tento-dom a (a/nič) vec ho-môže-postaviť

 

@72

Ktosi mu povedal:

Povedz mojím bratom, že sa majú so mnou podeliť o dedičstvo nášho otca.

On mu odpovedal:

Človeče, kto ma spravil sudcom?

Obrátil sa na svojich žiakov a spýtal sa:

Som azda ja sudca?

---

peje ourwme naf je

* povedal človek jemu že

joos Nnasnhu ¥ina eunapw¥e NNxnaau Mpaeiwt nMmaei

* povedať mojím-bratom takže môžu-rozdeliť majetok môj-otec so-mnou

pejaf naf je

* povedal jemu že

w prwme nim pe Ntaxaat Nrefpw¥e

* o človek kto je ma-spravil delič

afkotF anefmachths pejaf nau je

* obrátil-sa žiaci povedal (im/vidieť) že

mh eei¥oop Nrefpw¥e

* pravda existujem delič

 

@73

IS povedal:

Úroda je veľká, ale je málo robotníkov.

proste teda pána, nech pošle robotníkov na úrodu.

---

peje IS je

* povedal IS že

pwxs men na¥wf Nergaths de sobk

* úroda naozaj je-mnoho pracovníci veru malý/málo

sopS de Mpjoeis ¥ina efnanej ergaths ebol epwXS

* modliť veru pán takže on-ošle robotník von na-žatvu

 

@74

Povedal:

Pane, mnohí sú okolo studne, ale nič nie je v studni.

---

pejaf je

* povedal že

pjoeis ouN xax Mpkwte Ntjwte mN laau de xN t¥wte

* pán tam mnoho okolo studňa (a/nič) vec veru (v/na) studňa

 

@75

IS povedal:

Mnohí stoja pred dverami,

ale samotár vojde do svadobnej miestnosti.

---

peje IS

* povedal IS

oun xax axeratou xirM pro

* tam mnoho stojaci pri dvere

alla Mmonayos netnabwk exoun epma NÂ¥eleet

* ale sám/mních pôjde vnútri namiesto svatba

 

@76

IS povedal:

Kráľovstvo otcovo je ako obchodník,

čo našiel v tovare perlu.

Ten obchodník bol múdry, vrátil tovar

a kúpil si len tú perlu

Vy tiež hľadajte poklad, ktorý nezmizne, vytrvá,

kde ho mole nezožerú a červy nezničia.

---

peje IS je

* povedal IS že

tmNtero Mpeiwt estNtwn aurwme Ne¥wwt

* kráľovstvo otca sa-podobá človek obchod

euNtaf Mmau Nouvortion eafxe aumargariths

* majúci tam tovar našiel perla

pe¥wt etMmau ousabe pe af+ pevortion ebol

* obchodník ktoré-bolo-tam múdry je dal tovar von

aftoou naf Mpimargariths ouwt

* kúpil jemu tú-perlu samé

NtwtN xwtthutN ¥ine Nsa pefexo emafwjN efmhn ebol

* vy aj-vy hladať tú jeho-trezor nemiznúci trvajúci von

pma emare jooles txno exoun emau eouwm oude mare ffNt tako

* miesto kde-žiaden mola priblížiť-sa vnútri tam jesť ani žiaden červy zničiť

 

@77

IS povedal:

Ja som svetlo, ktoré je nad všetkými, som všetko,

všetko vyšlo zo mňa a všetko vchádza do mňa

Rozpoľte kus dreva, som tam

zdvihnite kameň, tam ma nájdete.

---

peje IS je

* povedal IS že

anok pe pouoein paei etxijwou throu anok pe pthrf

* ja je svetlo ten nad-nimi ich-všetkých ja je všetko

Ntapthrf ei ebol Nxht auw Nta pthrf pwx ¥aroei

* všetko prísť von mňa a (x) všetko prasklý/otvorený ku-mne

pwx Nnou¥e anok +Mmau

* prasklý/otvorený poleno ja som-tam

fi Mpwne exrai auw tetnaxe eroei Mmau

* zober kameň (-) a nájdete pri-mne tam

 

@78

IS povedal:

Prečo ste prišli do krajiny?

Aby ste videli tŕstie vlniť sa vo vetre?

Aby ste videli človeka v mäkkom odeve,

aký majú králi a vaši vladári?

Tí sú odetí v mäkkom odeve, ale nedokážu spoznať pravdu.

---

peje IS je

* povedal IS že

etbe ou atetNei ebol etsw¥e

* okolo (čo) prišli von to-pole

enau euka¥ efkim ebol xitM pthu

* vidieť trstina hýbuci-sa von vo vietor

auw enau eurwme euNÂ¥thn euqhn xiwwb

* a vidieť človeku majúc-odev mäkký na-ňom

Nce NnetNRrwou mN netMmegistanos

* ako vaši-králi (a/nič) vaši-silní

naei ene¥thn etqhn xiwou auw sena¥Ssoun tme an

* (toto/mne) šaty mäkké na-nich a môžu-poznať pravda nie

 

@79

Žena z davu mu povedala:

Šťastná tá, ktorá ťa nosila a ten prs, čo ťa kŕmil.

On jej povedal:

Šťastní tí, ktorí počuli slovo otca a pochopili ho.

Pretože príde deň, keď budete hovoriť:

Šťastná tá, čo nepočala a prs, ktorý nedával mlieko.

---

peje ousxime naf xM pmh¥e je

* povedal žena jemu (v/na) dav že

neeiats Ncxh Ntaxfi xarok auw Nkibe entaxsanou¥k

* požehnaná brucho ktorá-nosila pod-tebou a prso ktorý-ťa-živil

pejaf nas je

* povedal ktorý že

neeiatou NnentaxswtM aplogos Mpeiwt auarex erof xN oume

* blažení kto-počúval slovo otca sledovali o-tom (v/na) pravda

ouN xNxoou gar na¥wpe NtetNjoos je

* tam nejaké-dni veru vznikne povedzte že

neeiatS Ncxh taei ete Mpsw auw Nkibe naei empou+ erwte

* požehnaná brucho ten ktorý nepočať a prso (toto/mne) ktorá-nedávala mlieko

 

@80

IS povedal:

Ktokoľvek prišiel spoznať svet, našiel telo.

Ktokoľvek našiel mŕtve telo, toho svet nie je hoden.

---

peje IS je

* povedal IS že

pentaxsouwn pkosmos afxe epswma

* kto-spozná svet našiel telo

pentaxxe de epswma pkosmos Mp¥a Mmof an

* ktokoľvek-našiel veru telo svet hodná jeho nie

 

@81

IS povedal:

Kto zbohatol, nech je kraľuje.

Kto našiel silu, nech sa jej zriekne.

---

peje IS je

* povedal IS že

pentaxR rMmao marefR rro

* ktokoľvek bohatý nech-robí kráľ

auw peteuNtaf Noudunamis marefarna

* a kto-má silu nech-to-zavrhne

 

@82

IS povedal:

Kto je blízko pri mne, je blízko ohňa,

Kto je ďaleko odo mňa, je ďaleko od kráľovstva.

---

peje IS je

* povedal IS že

petxhn eroei efxhn etsate

* kto-je-blízko pri-mne je-blízko oheň

auw petouhu Mmoei fouhu NtmNtero

* a kto-je-ďaleko odomňa je-ďaleko kráľovstvo

 

@83

IS povedal:

Obrazy sú viditeľné ľuďom

a svetlo, ktoré je v nich, je skryté v obraze

Otcovo svetlo bude odhalené

a jeho obraz bude skrytý jeho svetlom.

---

peje IS je

* povedal IS že

nxikwn seouonx ebol Mprwme

* obrazy sa-javia von človek

auw pouoein etNxhtou fxhp xN cikwn

* a svetlo ktorý-je-v-nch skrytý (v/na) obraz

Mpouoein Mpeiwt fnaqwlp ebol

* svetlo otca bude-odhalené von

auw tefxikwn xhp ebol xitN pefouoein

* a jeho-obraz skrytý von cez jeho-svetlo

 

@84

IS povedal:

Keď vidíte toho, kto je vám podobný, radujete sa,

Keď ale máte vidieť svoje obrazy, jestvujúce od začiatku,

ani nehynúce, ani sa nezjavujúce - koľko ich znesiete?

---

peje IS

* povedal IS

Nxoou etetNnau epetNeine ¥aretNra¥e

* deň pozeráte na-podobnosť radujete-sa

xotan de etetN¥annau anetNxikwn Ntax¥wpe xi tetnexh

* (vtedy/keď) veru mali-by-ste-pozreť vaše-obrazy ktoré-boli na váš-začiatok

oute maumou oute mauouwnx ebol tetnafi xa ouhr

* ani zomreli ani sa-zjavili von vy-zoberiete od koľko

 

@85

IS povedal:

Adam prišiel z veľkej sily a veľkého bohatstva.

ale nie je vás hoden.

Ak by bol hodný, neokúsil by smrť.

---

peje IS je

* povedal IS že

Nta adam ¥wpe ebol xNnounoq Ndunamis mN ounoq MmNtrMmao

* (x) adam stať-sa von do-velkej sila (a/nič) veľký bohatstvo

auw Mpef¥wpe efMp¥a MmwtN

* a nie-je hodný vás

neua3ios gar pe nefnaji +pe an Mpmou

* zaslúžil-si veru je aby-zobral ochutnať nie smrť

 

@86

IS povedal:

Líšky majú svoje nory a vtáci svoje hniezda.

Ale syn človeka nemá kam zložiť hlavu a kde odpočívať.

---

peje IS je

* povedal IS že

nba¥or ouNtau noubhb auw Nxalate ouNtau Mmau Mpeumax

* líšky majú ich-nory a vtáci majú tam ich-hniezda

p¥hre de Mprwme mNtaf Nnouma erike Ntefape NfMton Mmof

* syn veru človek nemá-svoj miesto ležať jeho-hlava odpočinok jeho

 

@87

IS povedal:

Nešťastné je telo, ktoré závisí na tele,

a nešťastná je duša, ktorá závisí na týchto dvoch.

---

pejaf Nqi IS je

* povedal [x] IS že

outalaipwron pe pswma eta¥e Nouswma

* úbohý je telo ktorá-závisí telo

auw outalaipwros te t2uyh eta¥e Nnaei Mpsnau

* a úbohá je duša ktorá-závisí (títo/týchto) dva

 

@88

IS povedal:

Poslovia a proroci k vám prichádzajú,

a dávajú vám to, čo je už vaše,

a vy tiež im dáte to, čo máte,

A poviete si:

Kedy prídu, aby si vzali to, čo je ich?

---

peje IS je

* povedal IS že

Naggelos nhu ¥arwtN mN Nprovhths

* poslovia prichádzajúci k-vám (a/nič) proroci

auw sena+ nhtN NneteuNthtNse

* a dajú vám čo-už-máte

auw NtwtN xwtthutN netNtotthne taau nau

* a vy aj-vy čo-je-vaše dať-im (im/vidieť)

NtetNjoos nhtN je

* povedzte vám že

a¥ Nxoou petouNnhu Nseji pete pwou

* ktorý deň ktorý-prídu vziať-si čo je-ich

 

@89

IS povedal:

Prečo umývate vonkajšiu stranu pohára?

Nerozumiete, že

kto stvoril vnútro, stvoril aj vonkajšiu časť?

---

peje IS je

* povedal IS že

etbe ou tetNeiwe Mpsa nbol Mppothrion

* okolo (čo) umývate to vonkajšok pohár

tetNRnoei an je

* rozumiete nie že

pentaxtamio Mpsa nxoun Ntof on pentaftamio Mpsa nbol

* ktokoľvek-stvoril to vnútro on/to tiež ten-kto-stvoril to vonkajšok

 

@90

IS povedal:

Poďte ku mne, pretože moje jarmo je jemné,

a moje panstvo je mierne

a nájdete odpočinok.

---

peje iHS je

* povedal IES že

amheitN ¥aroei je ouyrhstos pe panaxb

* poďte ku-mne že jemný je moje-jarmo

auw tamNTjoeis ourMra¥ te

* a moje-panstvo mierny je

auw tetnaxe auanaupasis nhtN

* a nájdete odpočinok vám

 

@91

Povedali mu:

Povedz nám, kto si, aby sme ti mohli veriť,

On im povedal:

Čítate tvár neba a zeme,

ale toho, kto stojí pred vami, nepoznáte.

a túto príležitosť tiež neviete prečítať.

---

pejau naf je

* povedali jemu že

joos eron je Ntk nim ¥ina enaRpisteue erok

* povedať k-nám že ty-si kto takže môžeme-veriť v--tebe

pejaf nau je

* povedal (im/vidieť) že

tetNRpiraze Mpxo Ntpe mN pkax

* čítate tvár z-neba (a/nič) zem

auw petNpetNMto ebol MpetNsouwnf

* a čo-je-pred-vami von to-nepoznáte

auw peeikairos tetNsooun an NRpiraze Mmof

* a tento-moment viete nie čítať jeho

 

@92

IS povedal:

Hľadajte a nájdete.

Ale veci, ktoré ste sa ma pýtali vtedy, keď som vám ich nepovedal,

teraz chcem povedať, ale vy ich nehľadáte.

---

peje IS je

* povedal IS že

Â¥ine auw tetnaqine

* hladať a nájdete

alla netatetNjnouei eroou Nnixoou

* ale čo-ste-sa-ma-pýtali k-nim vtedy

eMpiJoou nhtN Mvoou etMmau

* som-nepovedal vám v-ten-deň ktoré-bolo-tam

tenou exnai ejoou auw tetNÂ¥ine an Nswou

* teraz chcem im-povedať a hladáte nie po-nich

 

@93

Nedávajte sväté veci psom, lebo ich hodia na hnojisko

nehádžte perly sviniam, lebo z nich urobia bahno.

---

MpR+ petouaab Nnouxoor jekas nounojou etkopria

* nedávaj to-sväté pes takže vrhajú-ich smetisko

MpRnouje nMmargariths Nne¥au ¥ina je nouaaf Nla.

* nehádž perly sviňa takže že nerobili-to bahno

 

@94

IS povedal:

Kto hľadá, nájde,

kto hľadá vnútri, bude mu otvorené.

---

peje IS

* povedal IS

pet¥ine fnaqine

* kto-hľadá nájde

pettwxM exoun senaouwn naf

* kto-volá vnútri sa-mu-otvorí jemu

 

@95

IS povedal:

Ak máte peniaze, nepožičiavajte ich na úrok,

ale dajte tomu, od koho ich nedostanete späť.

---

peje IS je

* povedal IS že

e¥wpe ouNthtN xomt MpR+ etmhse

* ak máte peniaze nedávaj za-úrok

alla + Mmof Mpetetnajitou an Ntootf

* ale dať jeho od-koho-zoberiete nie jeho-ruky

 

@96

IS povedal:

Kráľovstvo otca je ako žena,

čo zoberie kúsok kvasníc, dá ich do cesta a urobí veľké bochníky chleba.

Ktokoľvek má uši, nech počúva.

---

peje IS je

* povedal IS že

TMNtero Mpeiwt estNtwn ausxime

* kráľovstvo otca sa-podobá žena

asji Noukouei Nsaeir asxopf xNou¥wte asaaf NxNnoq Nnoeik

* zobrala malý kvasnice dala-ho do-cesta urobila-to väčší chleba

peteuM maaje Mmof marefswtM

* kto-má- uši jeho nech-počúva

 

@97

IS povedal:

Kráľovstvo otca je ako žena, nesúca plný krčah múky,

kráčajúc na ďalekej ceste, ucho sa ulomilo a múka sa sypala na zem,

Ona si to nevšimla, neuvedomila si problém.

Keď došla domov, položila krčah a zistila, že je prázdny.

---

peje IS je

* povedal IS že

tmNtero Mpeiwt estNtwn ausxime esfi xa ouqLmeei efmex Nnoeit

* kráľovstvo otca sa-podobá žena nesúci od krčah plný múky

esmoo¥e xi ouxih esouhou apmaaje MpqLmeei ouwqp

* kráčajúc na cesta ďaleko ucho krčahu ulomiť

apnoeit ¥ouo Nsws xi texih

* múka sypať za-ňou na cesta

nessooun an pe ne Mpeseime exise

* vedela nie je byť neuvedomiac problem

Ntarespwx exoun epeshei aska pqLmeei apesht

* doraziac vnútri jej-dom pustila krčah dole

asxe erof ef¥oueit

* zistila o-tom je-prázdny

 

@98

IS povedal:

Kráľovstvo otca je ako človek, ktorý chcel zabiť mocného človeka..

Vytiahol meč vo svojom dome a bodol ho do steny,

aby zistil, či je dosť silný.

Potom toho mocného zabil.

---

peje IS

* povedal IS

tmNtero Mpeiwt estNtwn eurwme efouw¥ emout ourwme Mmegistanos

* kráľovstvo otca sa-podobá človeku chcejúci zabiť človek mocný

af¥wlm Ntshfe xM pefhei afjotS Ntjo

* vytiahol meč (v/na) jeho-dom vrazil do-steny

jekaas efnaeime je tefqij natwk exoun

* tak-aby si-uvedomil že jeho-ruka bude-silná vnútri

tote afxwtB Mpmegistanos

* potom zabil ten-mocný

 

@99

Žiaci mu povedali:

Tvoji bratia a matka stoja vonku.

Povedal im:

Títo tu, konajúci vôľu môjho otca, sú moji bratia a moja matka.

To sú tí, čo vojdú do kráľovstva môjho otca.

---

peje Mmachths naf je

* povedal žiak jemu že

neksnhu mN tekmaau seaxeratou xi psanbol

* tvoji-bratia (a/nič) tvoja-matka stoja na vonkajšok

pejaf nau je

* povedal (im/vidieť) že

netNneeima e+re Mpouw¥ Mpaeiwt naei ne nasnhu mN tamaau

* títo-tu-vnútri ktorí-robia vôla môj-otec (toto/mne) byť moji-bratia (a/nič) moja-matka

Ntoou pe etnabwk exoun etmNtero Mpaeiwt

* oni je ktorí-pôjdu vnútri kráľovstvo môj-otec

 

@100

Ukázali IS zlatú mincu a povedali mu:

cisárovi ľudia žiadajú od nás dane.

On im povedal:

Dajte cisárovi, čo je cisárove, dajte bohu, čo je božie.

A čo je moje, dajte mne.

---

autsebe IS aunoub auw pejau naf je

* ukázali IS zlaťák a povedali jemu že

nethp akaisar se¥ite Mmon NN¥wm

* patria cisárovi oni-žiadajú od-nás dane

pejaf nau je

* povedal (im/vidieť) že

+ na kaisar Nkaisar + na pnoute Mpnoute

* dať je cisár cisárovi dať je boh bohu

auw pete pwei pe matNnaeif

* a čo mne je dajte-mne

 

@101

Kto neodmieta svojho otca a matku,

nemôže sa stať mojím žiakom.

a kto nemiluje svojho otca a matku, ako ja,

nemôže sa stať mojím žiakom.

lebo moja matka [.....] ale [moja matka] skutočná mi dala život.

---

petameste pefeiwt an mN tefmaau Ntaxe

* kto-odmieta jeho-otca nie (a/nič) jeho-matku mojím-spôsobom

fna¥R machths naei an

* môže-robiť žiak (toto/mne) nie

auw petamRre pefeiwt an mN tefmaau Ntaxe

* a kto-miluje jeho-otca nie (a/nič) jeho-matku mojím-spôsobom

fna¥R machths naei an

* môže-robiť žiak (toto/mne) nie

tamaau gar Ntas ol tamaau de Mme as+ naei Mpwnx

* moja-matka veru ona [..] moja-matka veru pravda dala (toto/mne) život

 

@102

IS povedal:

Hanba farizejom,

lebo pripomínajú psa spiacich vo válove dobytka,

ani sám nežerie, ani dobytku nedovolí sa najesť.

---

peje IS je

* povedal IS že

ouoei nau Mvarisaios

* hanba (im/vidieť) farizejci

je eueine Nnououxor efNkotk xijN pouonef NxNnexoou

* že pripomínajú pes spiaci na válov volský

je oute fouwm an oute fkw an Nnexoou eouwm

* že ani on-je nie ani dovolí nie voly jesť

 

@103

IS povedal:

Šťastný človek ktorý vie, z ktorej strany prichádzajú zlodeji,

takže sa môže pripraviť, zhromaždiť svoj majetok

a ozbrojiť sa, kým vojdú.

---

peje IS je

* povedal IS že

oumakarios pe prwme paei etsooun je

* blažený je človek ten kto-vie že

xN a¥ Mmeros enlhsths nhu exoun

* (v/na) ktorý časť sú-zlodeji prichádzajúci vnútri

Â¥ina efnatwoun Nfswoux Ntef mNTero

* takže môže-zdvihnúť zhromaždiť jeho kráľovstvo

auw Nfmour Mmof ejN tef+pe xa texh empatouei exoun

* a uviaže jeho (na/proti) jeho-bedrá od začiatok kým-prídu vnútri

 

@104

Povedali IS: Poďme sa modliť a postiť.

IS povedal:

Aký som spravil hriech alebo kto nado mnou vyhral?

Ale keď ženích vyjde zo svadobnej miestnosti,

potom nech sa postia a modlia.

---

pejau NIS je amou NtNÂ¥lhl Mpoou auw NtNRnhsteue

* povedali k-IS že Poď modlime-sa dnes a držme-pôst

peje IS je

* povedal IS že

ou gar pe pnobe Ntaeiaaf h Ntaujro eroei xN ou

* (čo) veru je hriech som-spravil alebo zviťazili pri-mne (v/na) (čo)

alla xotan er¥an pnumvios ei ebol xM pnumvwn

* ale (vtedy/keď) keď ženích prísť von (v/na) ženích

tote marounhsteue auw marou¥lhl

* potom nech-sa-postia a nech-sa-modlia

 

@105

IS povedal:

Ktokoľvek spozná otca a matku, budú ho volať syn kurvy.

---

peje IS je

* povedal IS že

petnasouwn peiwt mN tmaau senamoute erof je p¥hre Mpornh

* kto-spozná otec (a/nič) matka budú-ho-volať o-tom že syn kurva

 

@106

IS povedal:

Ak spravíte z dvoch jedno, stanete sa synmi človeka,

a ak poviete Hora, pohni sa! - ona sa pohne.

---

peje IS je

* povedal IS že

xotan etetN¥aR psnau oua tetna¥wpe N¥hre Mprwme

* (vtedy/keď) mali-by-ste-spraviť dva jedno budete deti človek

auw etetNÂ¥anjoos je ptoou pwwne ebol fna pwwne

* a ak-poviete že hora pohnúť-sa/kameň von on-bude pohnúť-sa/kameň

 

@107

IS povedal:

Kráľovstvo je ako pastier, ktorý mal sto oviec.

Jedna, tá najväčšia, zablúdila.

On opustil zvyšných deväťdesiatdeväť a hľadal tú jednu , kým ju nenašiel.

Keď sa mu to podarilo, povedal jej: Ty si cennejšia, než zvyšných deväťdesiatdeväť.

---

peje IS je

* povedal IS že

tmNtero estNtwn eurwme NÂ¥ws euNtaf Mmau NÂ¥e Nesoou

* kráľovstvo sa-podobá človeku pastierstvo majúci tam 100 ovca

aoua Nxhtou swrm epnoq pe

* jedna z-nich zablúdila najväčšia je

afkw Mpste2it af¥ine Nsa pioua ¥antefxe erof

* odišiel tých-99 hľadal tú äten-jeden kým-ju-nenašiel) o-tom

Ntarefxise pejaf Mpesoou je +ouo¥k para pste2it

* robiac-si-starosti povedal tej-ovci že mám-ťa-rád (viac/cez) 99

 

@108

IS povedal:

Ktokoľvek bude piť z mojich úst, bude ako ja.

a ja budem ako on.,

a tajomstvá mu budú odhalené.

---

peje IS je petasw ebol xN tatapro fna¥wpe Ntaxe

* povedal IS že kto-pije von (v/na) moje-ústa on-bude mojím-spôsobom

anok xw +na¥wpe entof pe

* ja tiež budem ako-on je

auw nechp naouwnx erof

* a schované bude-zjavené o-tom

 

@109

IS povedal:

Kráľovstvo je ako človek, čo mal na svojom poli schovaný poklad.

ale o tom nevedel.

Keď zomrel, zdedil ho syn.

Syn o tom tiež nič nevedel a pole predal.

Ten, čo pole kúpil, na ňom oral a našiel poklad.

Začal dávať peniaze pre dobro tých, ktorých miloval.

---

peje IS je

* povedal IS že

tmNtero estNtwn eurwme euNtaf Mmau xN tefsw¥e Nnouexo efxhp

* kráľovstvo sa-podobá človeku majúci tam (v/na) jeho-pole poklad skrytý

efo Natsooun erof

* bude nevediac o-tom

auw MmNnsa trefmou afkaaf Mpef¥hre

* a (neskôr/po) zomrel prenechal-ho jeho-syn

nep¥hre sooun an affi tsw¥e etMmau aftaas ebol

* ten-syn vediac nie zobral to-pole ktoré-bolo-tam dal-ju von

auw pentaxtoous afei efskaei afxe apexo

* a kto-ju-kúpil prišiel orajúc našiel ten-poklad

afaryei N+ xomt etmhse NnetFouo¥ou

* začal dávať peniaze za-úrok koho-ml-rád

 

@110

IS povedal:

Ktokoľvek našiel svet a stal sa bohatým, nech zavrhne svet.

---

peje IS je

* povedal IS že

pentaxqine Mpkosmos nfR rMmao marefarna Mpkosmos

* kto-nájde svet stane-sa bohatý nech-to-zavrhne svet

 

@111

IS povedal:

Nebo a zem sa pred vami zvinú,

a kto žije zo živého, neuvidí smrť.

Lebo IS hovorí:

Kto našiel seba, toho svet nie je hoden.

---

peje IS je

* povedal IS že

Mphue naqwl auw pkax MpetNMto ebol

* nebo sa-zbalí a zem pred-vami von

auw petonx ebol xN petonx fnanau an emou

* a živé von (v/na) živé bude-pozerať nie na-smrť

ouyxoti eIS jw Mmos je

* lebo ku-IS povedal (ona) že

petaxe erof ouaaf pkosmos Mp¥a Mmof an

* kto-nájde o-tom seba svet hodná jeho nie

 

@112

IS povedal:

beda telu, ktoré závisí na duši,

a beda duši, ktorá závisí na tele.

---

peje IS je

* povedal IS že

ouoei Ntsar3 taei eto¥e Nt2uyh

* hanba telo ten závislý duša

ouoei Nt2uyh taei eto¥e Ntsar3

* hanba duša ten závislý telo

 

@113

Jeho žiaci mu povedali:

Kedy príde kráľovstvo?

Nepríde keď sa hľadá vonku.

Nepovie sa: Pozri, tu!. Pozri, tam!

Ale otcovo kráľovstvo je rozprestreté ponad zem

a ľudia ho nevidia.

---

pejau naf Nqi nefmachths je

* povedali jemu [x] žiaci že

tmNtero esNnhu Na¥ Nxoou

* kráľovstvo prichádza ktorý deň

esNnhu an xN ouqw¥t ebol

* prichádza nie (v/na) pohľad von

eunajoos an je eisxhhte Mpisa h eisxhhte th

* budú-hovoriť nie že ajhľa táto-strana alebo ajhľa tamten

alla tmNtero Mpeiwt espor¥ ebol xijM pkax

* ale kráľovstvo otca je-prestreté von po(nad) zem

auw Rrwme nau an eros

* a ľudia (im/vidieť) nie nad-ňu

 

@114

Simon Peter im povedal:

Nechajme Máriu odísť, lebo ženy nie sú hodné života.

IS povedal:

Pozri, ja sám ju povediem, takže bude mužná,

takže sa stane živým duchom. ako vy.

lebo každá žena zmužilá vojde do kráľovstva nebies.

-

Evanjelium podľa Thomasa

---

peje simwn petros nau je

* povedal Šimon Peter (im/vidieť) že

mare marixam ei ebol NxhtN je Nsxiome Mp¥a an Mpwnx

* žiaden Maria prísť von od-nás že žena hodná nie život

peje IS je

* povedal IS že

eisxhhte anok +naswk Mmos jekaas eeinaas Nxoout

* ajhľa ja ju-povediem (ona) tak-aby spravím-ju muž

¥ina esna¥wpe xwws NoupNA efonx efeine MmwtN Nxoout

* takže ona-bude tiež oduševnelá žijúci pripomínajúci vás muž

je sxime nim esnaas Nxoout snabwk exoun etmNTero nMphue

* že žena kto urobiac-ju muž ona-pôjde vnútri kráľovstvo otcovo

peuaggelion pkata cwmas

* evanjelium podľa Thomas

 

Kopírovanie povolené s uvedením zdroja:

nadhlad.com       preklad:  Dan Norman