Kriminalita v USA

V Amerike dochádza znova k strieľaniu a masovému zabíjaniu. Nuž, Amerika a násilie, stará téma. Napriek tomu som dnes narazil na zaujímavú informáciu.

V Amerike je zločinnosť veľmi nerovnomerne rozložená. A aj preto, keď sa to zoberie suma sumárum, ani nie je tak veľká.

Najčastejšie sa zločinnosť porovnáva v počte nezákonných zabití na 100 000 obyvateľov. Nasledujúci obrázok je mapa amerických okresov (county), podľa miery tohto čísla. Červená - vysoká zločinnosť čo sa týka vrážd, biela - takmer žiadna.

 

Ako vidno, kriminalita sa sústreďuje hlavne do juhozápadných oblastí, potom na juhovýchode na Floride vidno nadpriemer, a jednotlivé zvýšené koncentrácie sú v oblastiach veľkých miest.

Je určite pravda, že je to hlavne v oblastiach nebielych rás, ale to sa z tohto nedá dokázať, tak tú tému teraz vynechávam. 

V americkej debate k článku o tejto téme sa vyskytlo aj upozornenie, že najväčšia hustota vrážd je v týchto okresoch preto, lebo práve tie oblasti sú najhustejšie obývané. Áno, to je pravda -  tam, kde je preľudnenie, tam sa zabíja v oveľa vyššej miere.

A platí aj: hustota obyvateľstva rastie tam, kde žijú nebiele rasy. Kruh je uzavrený, hustota a potláčanie bielych sa doplňujú a zvyšujú úpadok spoločnosti.

 

Mapka najhustejšie obývaných okresov. Jej zhodnosť s mierou zabíjabnia (viď predošlá mapka), je značná - oba merané faktory sú proste výsledkom úpadku danej komunity, a zároveň úpadok spôsobujú.

 

Treba ale upozorniť a uznať, že na ohromnom priestore USA kriminalita nie je vôbec vysoká. USA jednoznačne odhníva z juhu a zvnútra veľkých mestských aglomerácií. 

Iná mapa ukazujúca, že čo sa týka miery vrážd, USA na tom nie sú až tak zle - porovnanie miery vrážd vzhľadom na množstvo ručných zbraní medzi ľuďmi.

 

 

Ako vidíme, v USA má údajne okolo 90 % ľudí malú ručnú zbraň. Napriek tejto až neuveriteľne vysokej miere, je miera vrážd na 100 000 obyvatelov okolo 5 %, teda v rozmedzí zvyšných vyspelých štátov. Miera zločinnosti je vysoká v krajinách ako Honduras, Jamaica, Venezuela, Kolumbia, Južná Afrika a podobné, kde počet zbraní medzi obyvateľstvom nie je veľký, ale ich kriminalita je zrejme daná etnicitou a kultúrou.
 
Je teda vidno, že USA sú najmilitantnejší národ na zemi, posadnutý zbraňami. Na druhej strane, aj na základe tejto mapky možno tvrdiť, že zbrane v rukách obyvateľstva určite vnútroštátnu zločinnosť nezvyšujú. Naopak, na základe znalosti konkrétnych prípadov možno povedať, že zbrane v rukách obyvateľov výrazne zvyšujú ich schopnosť obrany, teda mieru zločinnosti znižujú.
  
 
Zdroje:
0

nové