Verejnosť žiada Čaputovú, aby zasiahla. Prípad Vasky-Daňo.

 Organizácia bývalých politických PV ZPKO zaslala otvorený list ministrom vnútra a spravodlivosti, v ktorom žiadajú prepustenie dvoch väznených publicistov a vlogerov R.Vaskyho a M.Daňa z väzby s poukázaním na praktiky pripomínajúce bývalý totalitný režim, ktorý podobnými metódami zastrašoval, eliminoval a väznil ľudí s nepohodlnými názormi a kritickými postojmi. Demokracia je preto demokraciou, že v nej platí sloboda slova a sloboda prejavu a podľa verdiktu Európskeho súdu pre ľudská práva z roku 1976 sa musia strpieť aj prejavy, ktoré značnú časť verejnosti vyrušujú, znepokojujú či dokonca šokujú - práve pre upevnenie demokracie v slobodnej pluralitnej diskusii. Ak súhlasíte s listom alebo so žiadosťou na ich prepustenie z vyšetrovacej väzby alebo ste za slobodu slova a prejavu, prosím lajkujte a šírte ďalej. Ďakujeme. Demokraciu a ľudské práva si musíme stále chrániť!

 
Zuzana Čaputová mlčí, "objektívne" média mlčia ! Prečo ? !
Ak taká uznávaná inštitúcia akou je Politický väzni-Zväz protikomunistického odboja napíše Otvorený list ministrom vláde a hlavne, ak sa jedná o vládu pod vedením médiami a "demokratickou" opozíciou najnenávidenejšej, najskorumpovanejšej a hlavne mafiánskej strany SMER-SD, tak by každý očakával, že sa to objaví okamžite na titulných stránkach všetkých "objektívnych" denníkov v SR, ale aj v denníkoch "vyspelej" západnej a zaatlantickej demokracie, že všetky večerné hlavné správy všetkých "objektívnych" "slovenských" televízií, RTVS nevynímajúc a samozrejme by sa to malo objaviť aj na obrazovkách BBC a CNN ! Ale čuduj sa svete nič, ticho ! Prečo ?! A prečo mlčí aj "prezidentka" Zuzana Čaputová a jej tlačový odbor ? Prečo mlčí jej poradca pre vnútornú politiku - politický komentátor a novinár, Marián Leško ?! Práve ten Marián Leško, ktorý podľa informácií WIKIPEDIA ( https://sk.wikipedia.org/wiki/Marián_Leško) po ukončení štúdia na Filozofickej fakulte Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Prešove, pracoval nejaký čas ako odborný asistent na tejto fakulte a od roku 1982 (hlboká socialistická totalita podľa dnešných "demokratov", hlavne tých čo sa narodili až po roku 1989!) bol redaktorom týždenníka vydávaného Ústredným výborom Komunistickej strany Slovenska - NOVÉ SLOVO ! Teda novinár, ktorý počas socialistickej "genocídy", tak veľmi politicky trpel a ako "nepohodlný" novinár pre vtedajšiu súdružskú politickú garnitúru bol dennodenne prenasledovaný Štb !
 
Je jasné, že všetci mlčia len a len preto, lebo obsah tohto otvoreného listu zväzu bývalých politických väzňov a komunistického odboja im absolútne nie je po vôli, nehodí sa im do diania dnešných predvolebných dní, a to absolútne !
 
O čom ten list (https://www.facebook.com/protikomunistickyodbojPVZPKO/) vlastne je. Tento otvorený list bol zaslaný ministerke vnútra Denise Sakovej a ministrovi spravodlivosti Gáborovi Gálovi. A keďže sa jedná o Otvorený list, tak sa tým myslí a je jeho úlohou, zámerom, hlavne to, aby sa o ňom dozvedela čo najširšia občianska verejnosť a to hlavne prostredníctvom médií, tých médií, ktoré vždy konajú len v prospech verejného záujmu, však Monika T. z Denníka N ! Totiž v tomto otvorenom liste sa politický väzni a komunistický odbojári dožadujú obidvoch ministrov vlády SR, aby okamžite konali v prípade väzobného zadržiavania publicistov a blogerov Rudolfa Vaského a Martina Daňa ! Dovoľte citát z uvedeného listu "… s vážnym znepokojením sme prijali správu v médiách o zadržaní dvoch občanov…, ktorí kriticky hodnotia situáciu na Slovensku." a ďalej "…považujeme za neudržateľné a neakceptovateľný akt brutality s prvkami totalitných praktík, čo je v každej demokracií neprípustné .", ďalej "…Keď už spomíname praktiky totalitného režimu, ten, keď nedokázal zlomiť morálnu integritu nepohodlných ľudí ani mučením ani inými psychickými praktikami, tak si našiel zástupné, často aj ekonomické delikty, len aby režimu nepohodlných ľudí zbavil ich slobody a zatvoril im ústa. " a záver listu znie " Slovensko nepotrebuje po 30 rokoch od pádu totality už nijakých politických väzňov."
 
Teda toto sú naozaj tvrdé, ale pravdivé vety, ktoré si dovolili títo páni a dámy, ktorí na vlastnej koži zažili, čo je to byť prenasledovaný za svoj názor, zaslať formou Otvoreného listu dvom ministrom legálnej slovenskej vláde a do prezidentského paláca sa správa o tomto Otvorenom liste nedostala a čuduj sa svete nedostal sa ani do jednej jedinej redakcie "slovenských" "objektívnych" médií a hlavne ani do štátne RTVS. Mimochodom moderátor RVTS politickej relácie O 5 minút 12, máte celkom dobrý námet pre Vašu reláciu a do štúdia by ste si na túto tému mohli zavolať predsedu Politický väzni - Zväz protikomunistického odboja - Ján Litecký Šveda, Mariána Leška - poradcu "prezidentky" Zuzany Čaputovej pre vnútornú politiku, "novinárku" Denníka N Moniku Tódovú, disidenta z éry socializmu Františka Mikloška, predsedu Ústavu pamäti národa Jána Pálffyho, zástupcu Slovenského národného strediska pre ľudské práva, Verejnú ochrankyňu práv SR - Máriu Patakyovú a samozrejme nezabudnite na Transparency International Slovensko riaditeľa Gabriela Šípoša, ktorý je známy hlavne tým, že sa predovšetkým venoval projektu na zlepšovanie profesionality a etiky médií !
 
Dnes sa aj v kontexte s týmto Otvoreným listom a hlavne v kontexte prednostne medializovanom súdnom procese vo veci vraždy Jána K. a Martiny K., javí uväznenie Martina Daňa a Rudolfa Vaského, ako zjavne účelové a bez riadneho zdôvodnenia ! Títo dvaja páni by nám asi "zvestovali" aj iné informácie okolo tohto súdneho procesu a hlavne naživo a nie len útržkovito a selektovane, ako to robí "naša" "objektívna" mediálna obec.
Ja si myslím a predpokladám, že títo dvaja páni, ak by boli na slobode (kde mimochodom jednoznačne patria a to aj s ospravedlnením, keď ich budú prepúšťať), tak by sa vo svojich príspevkoch pýtali kompetentných prečo bývalý príslušník SIS, jej vrcholový predstaviteľ a pred tým "úspešný" "novinár Peter Tóth, v danom súdnom procese vystupuje ako svedok a prečo ho orgány činné v trestnom konaní v prípravnom konaní toho závažného trestného činu neoznačili ako spolupáchateľa ! Veď on sa včera vo svojej výpovedi jasne priznal k tomu, že spolupracoval s Marianom Kočnerom, na sledovaní vybraných "novinárov", teda mu napomáhal zbierať informácie o týchto ľuďoch a je jasným spoluvinníkom a spolupáchateľom. Veď na základe jeho informácii sa Marián Kočner pravdepodobne rozhodoval čo a ako ďalej s týmito ľuďmi ! Veď samotný senát a predseda senátu toto súdu, mal dať okamžite príkaz na jeho väzobné zaistenie a to na základe preukázaného trestného činu spolupáchateľstva a nie ho nechať doslova utiecť zo súdu, a teraz sa Peter Tóth môže znova premiestniť do nejakého pre neho bezpečného kúta sveta, odkiaľ nám sem tam, cez sociálne siete v nejakom videjku ozrejmí čo a ako to všetko vlastne bolo. Teda Vážení všetko zlé !
 
Takže čo Vy na to "prezidentka" SR Zuzana Čaputová, je toto všetko v súlade s vaším hodnotovým nastavením, s vaším hodnotovým videním sveta, nie je toto porušovanie ľudských práv a potláčanie slobody slova, toho slova, ktoré je možno vyjadrené trochu neučesane a možno aj vulgárne ?! Veď posadiť dnes niekoho do väzenia za jeho názor je nehorázne a s demokraciou nemá nič spoločné. Viem si predstaviť, keby títo dvaja páni, Martin Daňo a Rudolf Vasky boli riešení v rámci Občianskeho práva za výtržnosť, alebo urážku, ale jednoznačne na slobode a nie vo väzbe ! Toto Vám Zuzana Čaputová nevadí, takto Vy chcete presadzovať novú politickú kultúru ?! Od Vás sa očakáva, aby ste sa aspoň morálne zastala týchto dvoch pánov a aby ste tiež vyzvala oslovených ministrov vlády SR a hlavne orgány činné v trestnom konaní, aby ich stíhali a riešili na slobode ! Alebo sa to aj Vám a Vašim priateľom z "demokratickej" opozície nateraz nehodí a bude to možné až po PV 2020 ?!
A Vy "slovenské" média, zamyslite sa nad svojim konaním, ako by ste konali v prípade, ak by sa tento Otvorený list týkal niekoho s Vami milovanej "demokratickej" opozície a bol by nezákonne a neústavne vo vyšetrovacej väzbe za názor, ktorý by nebol po vôli vládnej moci. Nuž asi by všetky Vaše denníky a hlavne správy začínali touto témou, poukazovali by ste na všelijaké charty o dodržiavaní ľudských práv, určite by ste verejnosť vo verejnom záujme informovali o tom, ako sa nám t vrátila totalita z pred roka 1989 atď. atď.
Ale keďže sa jedná o dvojicu aj pre Vás nepohodlných ľudí, tak "taktne" mlčíte ! Toto sa naozaj nedá ináč nazvať, ako novinárska neprofesionalita (snažím sa byť nadmieru slušný) a ja v tom vidím jasný zámer "nezamoriť" dnešnú politickú náladu u občanov SR, u voliča SR, tak krátko pred PV 2020, keď je to tak dobre rozohrané !


 
Norman

http://www.pravnelisty.sk/rozhodnutia/a802-uznesenie-o-vzati-do-vazby-ob...

jeden citát:
Sud­ca pre príp­rav­né ko­na­nie si uve­do­mu­je sku­toč­nosť, že vzne­se­nie ob­vi­ne­nia nez­na­me­ná bez ďal­šie­ho, že bu­dú ob­vi­ne­ní aj sku­toč­ne za pred­met­né skut­ky aj od­sú­de­ní na­koľ­ko pri oboch ob­vi­ne­ných vzhľa­dom na po­va­hu, druh a spô­sob spá­chania skut­ku bu­de ne­vyh­nut­né pri ich oso­bách skú­mať ich du­šev­ný stav. Z hľa­dis­ka dô­vo­dov väz­by, po­va­žu­je sud­ca pre príp­rav­né ko­na­nie za pos­ta­ču­jú­ce, aby pred­met­né vy­ššie pret­rak­to­va­né okol­nos­ti preu­ká­za­li vä­zob­ný dô­vod tzv. pre­ven­tív­nej väz­by. Uve­de­ný zá­ver je pod­ľa ná­zo­ru sú­du rov­na­ko od­ôvod­ne­ný aj z po­va­hy osôb ob­vi­ne­ných, ako aj skut­kov, kto­ré sa im kla­dú za vi­nu.

----
Pretlmočím:
Sudca ani nepredpokladá, že budú odsúdení. Stačí mu, "aby pred­met­né vy­ššie pret­rak­to­va­né okol­nos­ti preu­ká­za­li vä­zob­ný dô­vod tzv. pre­ven­tív­nej väz­by" - aby boli vo väzbe nejaký čas, do súdu, do volieb.

mailer

.

Ľubov

Áno,motívom vrážd je nástup totality na Slovensku.Je to už celkom zjavné.
Šťastným idiotom sa ešte do volieb 99 krát zopakuje,že Kočnerovým motívom bola nenávisť a pomsta k takému nebezpečnému novinárovi,ako bol Kuciak.(irónia)Nebol nebezpečný,bol iba naivný.

ps..Čo as itak urobí s cenami nehnutelností bezprostredná blízkosť americkej základne,prípadne plné centrá moslimov?

nové