Nevyhnutnosť plánovaného rodičovstva

Slovné spojenie plánované rodičovstvo býva v nacionalistických a tradicionalistických kruhoch veľakrát spájané s radikálnymi (neo)marxistickými prúdmi útočiacimi na tie najprirodzenejšie ľudské spoločenstvá akými sú rodina, národ či cirkev (hoci v poslednom menovanom prípade by som skôr hovoril o akejkoľvek komunite ľudí spojených zmyslom pre transcendenciu – veď napokon úcta k vyššej duchovnej sile bola vždy základnou spoločenskou cnosťou árijských národov, a to už dávno pred kresťanstvom).

Nejeden z nás si pritom spomenie na známu feministku a advokátku rodovej rovnosti Oľgu Pietruchovú, ktorá svojimi verejnými postojmi poštvala proti sebe konzervatívnu časť slovenskej verejnosti, od ktorej si vyslúžila nelichotivú prezývku „lady-potrat“. Práve Pietruchová bola výkonnou riaditeľkou Spoločnosti pre plánované rodičovstvo a možno ju označiť za jedného z popredných vlajkonošov pokrokárskej, „ľavico-liberálnej“ agendy na Slovensku. Propagácia plánovaného rodičovstva medzi Európanmi je preto u nacionalistov často vnímaná ako jeden z prostriedkov vedúcich k postupnému demografickému kolapsu európskych národov v dôsledku zlyhania ich reprodukcie.

Skúsme sa však na problematiku plánovaného rodičovstva, ktorého významnou súčasťou je i osveta o potratoch, antikoncepcii a prístupe k nim, pozrieť hlbšie, z pozície verejnej politiky, kedy budeme našu debatu formovať odlišnými prostriedkami než tými, ku ktorým sa uchyľujeme pri našich súkromných rozhodnutiach. Vo verejnom diskurze býva téma interrupcií zvyčajne limitovaná na výber medzi právom na život ešte nenarodeného jedinca a právom ženy na slobodu voľby [1]. Ale ani jedna z týchto filozofických pozícií neoperuje so spoločenskými dopadmi verejnej politiky. V nasledujúcom článku sa preto pokúsim predstaviť dôvody prečo by bolo chybou zavrhnúť koncept plánovaného rodičovstva a prečo by práve nacionalisti, rasialisti e eugenici mali oponovať snahám pro-life hnutia.

V prvom rade sa skúsme zamyslieť nad tým, či je neriadený populačný rast skutočne nevyhnutný pre rozvoj a uspokojovanie potrieb spoločnosti. Nie je to skôr naopak? V skutočnosti je myšlienka neustáleho demografického rastu nielen veľmi prostoduchá, ale má pre našu planétu zničujúce dôsledky. Na stránke howmany.org si môžete prečítať sumár najzávažnejších dôsledkov preľudnenia. Môžete vidieť, že rad problémov, ktoré preľudnenie vytvára, event. zosilňuje, je veľmi dlhý: od nedostatku surovín, cez vojny, spoločenské konflikty, znižovanie úrovne verejného zdravia až po devastáciu životného prostredia. Z toho dôvodu ľudstvo nielenže nemusí, ale nesmie ďalej narastať.

Zvyšovanie pôrodnosti je tiež problémom v kontexte vyššej pôrodnosti sociálne marginalizovaných a znevýhodnených skupín obyvateľstva [2], ktoré nedokážu zabezpečiť svojim deťom primerané vzdelanie a priaznivé podmienky pre uplatnenie na trhu práce. V ich prípade je vysoká pôrodnosť skôr prekážkou než výhodou. V konečnom dôsledku znamená pre spoločnosť viac nákladov než benefitov a pre sociálny systém predstavuje záťaž.

Z vyššie uvedeného je preto nepochybné, že by bolo správnym krokom, ak by demografický vzorec správania bielej Európy prevzali predovšetkým krajiny tretieho sveta.

Ďalej sa spýtajme samých seba, či nie je lepšie mať skôr menšiu, ale vzdelanú a inteligentnú populáciu s vysokou kvalitou života, než neustále rastúcu populáciu, ktorej značná časť má problémy? Chceme kvantitu alebo budeme sledovať skôr kvalitu?

V súvislosti s plánovaným rodičovstvom je na čase začať otvorene hovoriť o genetickom progresivizme, známejšiemu pod označením eugenika. Eugenici zastávajú stanovisko, že existujú objektívne kritéria, na základe ktorých môžeme posudzovať kvalitu genofondu a sú presvedčení, že spoločnosť by sa mala usilovať o lepšiu budúcnosť zvyšovaním početnosti kvalitných génov a znižovaním nekvalitných v každej nasledujúcej generácii.

Takýto postoj nie je navyše v nijakom rozpore s tradičným uvažovaním. Naopak, holistický, hierarchický zmysel, ktorý bol charakteristický pre starovekých indoeurópanov okamžite rozpozná eugeniku ako cenný prostriedok. Tento zmysel je však v opozícii voči binárnemu, čierno-bielemu dualizmu, ktorým sa vyznačujú neomarxisti i kresťanskí pro-lifisti. Toto dualistické rozdelenie na dobro a zlo má svoje korene v metafyzickom náhľade kresťanstva.

O plánovanom rodičovstve je tiež potrebné hovoriť nielen v kontexte Slovenska, ale aj v globálnom rozmere, pričom musíme brať do úvahy jeho vplyv na rasovú demografiu. Vzhľadom k tomu, že biela rasa je v súčasnosti vystavená pomalej a postupnej genocíde, ktorá sa uskutočňuje v prvom rade prostredníctvom masového importu nebielych rás/etník, ako i výrazne sťaženou možnosťou uplatňovať politiku odsunu, segregácie alebo participácie štátnych hraníc vo vzťahu k rýchlo sa množiacemu farebnému obyvateľstvu, už usadenému v belošských krajinách, musíme o plánovanom rodičovstve uvažovať ako o jednom z primárnych prostriedkov riešenia súčasnej krízy.


Afroameričania a riešenie rómskeho problému

Plánované rodičovstvo môže byť jedným z nástrojov, ktorý by nám mohol pomôcť vyriešiť jeden z najzávažnejších problémov sužujúcich Slovensko – tzv. rómsky problém.

Že by to mohlo fungovať nám ukazuje príklad reprodukčného správania černochov v Spojených štátoch. Paralely medzi cigánmi a černochmi nie sú v žiadnom prípade postavené na vode, keďže cigáni sa takmer vo všetkých zásadných kritériách blížia skôr k negroidnej než europoidnej rase: vysoká fertilita, nižšie sex ratio, nižšia pôrodná váha, vyššia detská úmrtnosť, nízke rodičovské investície, štruktúra rodiny (napr. veľké množstvo nemanželských detí), rýchle dospievanie, skoršia sexuálna reprodukcia, horší zdravotný stav, kratší priemerný vek, vysoká kriminalita, nízke vzdelanie, nízka pracovná morálka a osobnostná štruktúra (impulzívnosť, neschopnosť odložiť uspokojenie, spôsob trávenie voľného času) [3].

Napriek tomu, že Afroameričania patria rovnako ako africkí černosi a cigáni k r-stratégom [4] bolo podľa CDC (Centrá pre kontrolu a prevenciu choroby) od prípadu Roe v. Wade [5] uskutočnených v USA 13 miliónov potratov, ktoré sa týkali afroamerických žien. Viac čiernych plodov sa potratí, ako sa narodí, pričom každý rok okolo 5% čiernych žien v reprodukčnom veku postúpi potrat.[5]

Hrubé výpočty nám ukazujú, že 6 miliónov čiernych detí, bez toho aby sme sem zaraďovali rasovo-zmiešané pôrody, by bolo dnes v reprodukčnom veku, pokiaľ by neboli potratené. Väčšina z nich by bola takmer určite vychovávaná v chudobe. Keď analyzujeme chudobné komunity v rozvinutých alebo v rozvojových krajinách zistíme, že je tu priama úmera medzi veľkosťou rodiny a opustením chudoby. To znamená, že týchto 6 miliónov dospelých, bez prístupu k potratom a žijúcich v chudobe, reprodukujúcich ďalšie množstvo chudobných černochov, by prispeli k dnešnému počtu obyvateľov USA najmenej 18 miliónmi nových detí. Ide o ekvivalent 40 Detroitov!

Situáciu v Spojených štátoch však zhoršujú radikálne kresťanské skupiny a ich agenda, ktorá sa snaží o zredukovanie počtu ženských kliník a obmedzenie prístupu k antikoncepcii a potratom. Výsledok pochopiteľne nebude iný než dysgenický, pretože zodpovedné a schopné ženy si vždy nájdu cestičky ako sa k nim dostať, zatiaľ čo menej schopné a inteligentné ženy, častokrát so sociálne slabšieho prostredia, nie. Stačí sa pozrieť na prípad poslednej potratovej kliniky v Missisipi (americký štát s najväčším počtom černochov), ktorého hlavné mesto Jackson je až z 80% černošské. Klinika čelí dlhoročným pokusom o jej odstavenie.

Príklad Afro-američanov nám však ukazuje prípadnú cestu, ako by sa dal riešiť, resp. aspoň zmierniť rómsky problém na Slovensku za súčasných legislatívnych podmienok. Viaceré prieskumy totiž ukazujú, že ženy zo všetkých inteligenčných skupín si želajú v priemere 2-3 deti. [6] Takéto výsledky naznačujú, že efektívny program plánovaného rodičovstva by mohol urobiť skutočný pokrok smerom k zníženiu, či dokonca obratu dysgenickej fertility – za predpokladu, že by k tomu existovala kolektívna vôľa – keďže by pomohol cigánskym ženám v dosiahnutí vytúženého počtu detí.

Bezplatný prístup k hormonálnej antikoncepcii, potratom a k pozastaveniu plodnosti prostredníctvom sterilizácie sprevádzané patričným výchovno-vzdelávacím procesom v cigánskych komunitách by minimálne pomohol zmierniť terajšiu situáciu. Pokiaľ ide o úvahy v podobe finančne motivovaného pozastavenia plodnosti či dokonca jej vynucovaného pozastavenia bolo by v tomto prípade zaiste vhodné vypracovať samostatnú rozsiahlejšiu štúdiu, kde by vo väčšej miere bolo potrebné brať do úvahy etické aspekty, ale aj uskutočniť analýzu príslušných medzinárodných ľudsko-právnych dokumentov.


Dysgenický vplyv katolicizmu

V súvislosti s našou témou je potrebné tiež spomenúť globálny vplyv katolíckej cirkvi na vývoj rasovej demografie a dysgenickej fertility. Nie je nijakou novinkou, že katolicizmus v Európe už dlhodobo vymiera a je na dobrej ceste stať sa rovnakým reliktným náboženstvom ako mitraizmus. Uvedomujúc si svoj zúfalý stav v racionalistickom bielom svete, presúva svoje ťažiská čoraz viac do Latinskej Ameriky a Afriky. Na Slovensku a v Poľsku ešte vo svojich predsmrtných kŕčoch občas kope, ale ani tu mu už veľa času neostáva.

V prípade Latinskej Ameriky môžeme pozorovať dlhodobý pokles počtu belochov. Ukážkovým príkladom je Brazília, kde od roku 1950 až do súčasnosti klesol podiel belochov zo 62% v polovici 40-tych rokov na celkom zopár belochov, ktorí by podľa noriem v USA prešli ako belosi. Chudobné ženy v severovýchodných oblastiach obývaných prevažne africkými prisťahovalcami a mnoho chudobných, rasovo zmiešaných žien nemali prístup k antikoncepcii až do 80-tych rokov a antikoncepcia nebola pre ne cenovo dostupná až do roku 2007 [7].

Bolo tomu z dôvodu vplyvu katolíckej hierarchie na politiku. Vtedajší emeritný pápež Benedikt XVI počas svojej návštevy Brazílie odsúdil politiku, ktorá urobila antikoncepciu cenovo dostupnou.

Ako nás vo svojom článku informuje Patrick Le Brun funguje je to tak, že pravicové krídlo cirkvi zabezpečí, aby chudobní nebieli katolíci mali viac detí, než o koľko sú schopní sa reálne postarať a ľavicové krídlo ich zase udržiava v kostolných ľaviciach prostredníctvom svojich kázní o sociálnom evanjeliu, pričom zároveň požaduje, aby sa bohatí, zodpovední belosi podrobili invázii svojich farníkov. Treba zdôrazniť, že ľavé a pravé krídlo cirkvi nie sú proti sebe stojacimi spoločenskými silami, ale iba pravou a ľavou rukou rovnakého dysgenického systému.

“Latino” oligarchia , ako tomu často býva u merkantilistických elít, je krátkozraká a orientovaná na profit. Jej spojenectvo s cirkvou zaviedlo systém, ktorý nevenuje nijakú pozornosť genetickému dedičstvu. Vždy keď je katolícka cirkev v Latinskej Amerike pri moci, bez ohľadu na to, či je silnejší jej pravicový alebo ľavicový duchovný prúd, kruh histórie nás vždy dovedie ku krajine (i v prípade takej bielej ako je Argentína), ktorá vyzerá ako Brazília alebo Dominikánska republika, so všetkými politicko-ekonomickými problémami, ktoré so sebou nesú.

Ani situácia v Afrike nie je o nič lepšia a ukazuje, že katolicizmus sa z minulosti nepoučil a ani sa poučiť nemieni. Pápež Benedikt, rovnako ako jeho predchodca Ján Pavol II cestovali po čiernom kontinente a horlili proti používaniu antikoncepcie a kondómov, keďže podľa tradičnej katolíckej náuky je dovolený iba sex, ktorý povedie k plodeniu potomkov.

Takéto prístupy však vedú k tomu, že čierna rodina odkiaľsi z rovníkovej Afriky, kde budú mať obaja manželia, vzhľadom k neuveriteľnej chudobe, ktorá tam panuje, problém uživiť samých seba, má 8 či viac detí. Niektoré z nich samozrejme zomrú (to je vraj Božia vôľa), ostatné budú živoriť po celej osade, nehovoriac o údele postihnutých (plod je posvätný i vtedy, ak je defektný a za žiadnych okolností nesmie byť potratený).[9] Svojich vystresovaných rodičov i ostatných obyvateľov osady budú privádzať k zúfalstvu. Iné z týchto detí zase zaplatia pašerákom, nasadnú na loď a vydajú sa až k talianskym brehom, po ktorých dosiahnutí požiadajú o politický azyl. Ten i častokrát dostanú, pretože v mnohých afrických štátoch prebieha takmer permanentná občianska vojna a nepokoje.

Prognózy navyše predpokladajú, že Afrika, kde v súčasnosti žije viac ako 1 miliarda ľudí, bude mať na konci tohto storočia vyše 4,2 miliardy obyvateľov. Zakončiť toto storočie so 4 miliardami Afričanov však bude skutočný horor. Pôjde o nočnú moru pre každú ľudskú rasu, obzvlášť našu. Presne k takému výsledku dospejeme, ak dovolíme, aby kresťanskí a moslimskí fundamentalisti a katolícki lídri diktovali politiku v Afrike. Ak sa pozrieme na širší obraz danej problematiky, názor o posvätnosti každého ľudského života tu naozaj neobstojí.


Záver

Nikdy by som neobhajoval kolonializmus či imperializmus, kde sa sleduje len zištný profit na úkor vykorisťovania ľudí, zvierat či prírody. Vždy som obhajoval právo národov na sebaurčenie a slobodný rozvoj, avšak náš svet si v skutočnosti nemôže dovoliť ani neintervencionistický etnický nacionalizmus. Ide totiž o utópiu. Ak totiž farebné rasy a etniká vybavené západnou medicínou a technológiou ponecháme iba svojmu osudu budú pokračovať vo svojom nezodpovednom rozmnožovaní a drancovaní Zeme. Nakoniec zničia nielen samých seba, ale i nás, nehovoriac o devastácii životného prostredia a vyhubení živočíšnych a rastlinných druhov. Vo vzťahu k nim je preto potrebné osvojiť si paternalistický prístup. Paternalizmus znamená, že pristupujeme k ľuďom ako k deťom. A keďže deťom chýba zodpovednosť a múdrosť dospelých k tomu, aby robili rozhodnutia sami za seba, potrebujú rodičov – alebo iných ľudí, ktorí ich zastúpia – aby im vysvetlili čo majú robiť, naviedli ich na správnu cestu a príležitostne ich k tomu i donútili. Západniari preto musia so svojou svetovou dominanciou nakladať rozumne, to znamená nezneužívať ju k sebeckému vykorisťovaniu, ani k patologickému altruizmu, ktorý obzvlášť v dnešných dňoch nadobúda doslova obludné rozmery. Musíme využívať našu múdrosť a kreativitu v prospech všetkého dobra na Zemi. Toto dobro je nutné vnímať nielen ako prosté zachovanie života na našej planéte vo všetkej jeho rozmanitosti, ale i udržiavanie jeho neustálej evolúcie.Odkazy

[1] Podľa v súčasnosti platnej slovenskej legislatívy je možné umelo prerušiť tehotenstvo do obdobia nepresahujúceho dvanásty týždeň tehotenstva za podmienok a postupom, ktorý upravuje zákon o umelom prerušení tehotenstva. Táto úprava predstavuje spoločenský kompromis medzi ústavou chránenými osobnostnými právami žien a ochranou ľudského života už pred narodením. Podľa prieskumu IVO z roku 2007 väčšina ľudí na Slovensku nepodporuje sprísnenie interrupčného zákona: „iba 16% ľudí pokladá dnešný zákon za príliš benevolentný. Naopak, 42% sa prihovára za zachovanie statusu quo a 18 % za jeho liberalizáciu, ktorá by mala zvýšiť dostupnosť interrupcií .“


[2] V slovenských podmienkach je pojem „sociálne marginalizované a znevýhodnené skupiny obyvateľstva“ v podstate eufemizmom pre cigánske obyvateľstvo. Ďalší obdobný výraz, ktorý sa pokúša vynechať etnický aspekt problému je „sociálne vylúčené spoločenstvo“. V zmysle zákona o sociálne vylúčených spoločenstvách ide o „sídelné zoskupenie, uvedené v zozname sociálne vylúčených spoločenstiev, tvorené fyzickými osobami, ktorých životné podmienky vedú k vysokej miere mnohonásobnej deprivácie a spoločenského znevýhodnenia a celkovému zníženiu životných šancí“.

 

[3] Bakalář, Petr. 2003. Tabu v sociálních vědách, s. 90

 

[4] V prírode sa stretávame u organizmov s 2 odlišnými stratégiami : stratégiou k – a stratégiou r-. Organizmy uplatňujúce r-stratégiu sa vyznačujú väčším počtom potomkov a menej kvalitnou starostlivosťou o nich. Podľa kanadského evolučného psychológa J. P. Rushtona sa správanie využívajúce túto stratégiu vytvorilo u tých ľudských rás, ktoré sa vyvíjali v premenlivom, skôr teplejšom prostredí. Postupne sa selektovali gény, ktoré boli najvhodnejšie pre spôsob života v súvislosti s týmto reprodukčným vzorcom.

 

[5] Roe v. Wade (410 U.S. 113, 1973) je jeden z najznámejších sporov pred Najvyšším súdom USA, ktorý uznal právo na interrupciu v USA. Daný spor je dodnes platným precedensom napriek niektorým úpravám a dodatkom.

 

[6] http://www.census.gov/compendia/statab/2012/tables/12s0101.pdf

 

[7] Lynn, Richard. 1996. Dysgenics: Genetic Deterioration in Modern Populations, Praeger: New York.

 

[8] Brazílska pôrodnosť od tej doby poklesla pod úroveň nahradenia. Brazília je podľa amerických sociologických štandardov minimálne z 51% čierna. Predstavte si chudobu, zločinnosť a skorumpovanosť na úrovni Newarku v štáte New Jersey (52% obyvateľstva tvoria černosi alebo rasoví miešanci) na celoamerickej úrovni a položte si otázku, či katolícka cirkev skutočne predstavuje morálnu autoritu, ako to o sebe tvrdí. Ako by mohol niekto kto je na strane pravdy, krásy a božského umožniť vytvorenie takejto spoločnosti? http://www.seattletimes.com/nation-world/brazil-subsidizes-birth-control-pills/

 

[9] Postoj katolíckej cirkvi k potratom však nie je konzistentný, pretože do roku 1869 zastávala odlišné stanovisko k oduševneniu človeka, ktoré podľa učenia Tomáša Akvinského nastáva v 40.dni u mužského embrya a v 80. u ženského. Do tohto času bol potrat povolený.
http://www.badnewsaboutchristianity.com/gah_abortion.htm

 

Zdroje
1. Le Brun, Patrick. 2015. White Nationalists Need Planned Parenthood, Not the Pope, counters-currents.com.
2. Bakalář, Petr.2003. Tabu v sociálních vědách.

 
afinabul

Plánuje sa zaviesť trestnosť ústnych prejavov z dôvodu tzv. homofóbie, či transfóbie. Cenzúru tlače prostredníctvom etického kódexu, kde Výbor LGBTI má odporúčať, ako sa má o LGBTI písať, plánuje zaviesť aj preventívnu cenzúru médií. Výbor LGBTI sa má stať cenzorským úradom preverujúcim všetky učebné osnovy a navrhovať, čo sa má o LGBTI učiť.
http://www.magnificat.sk/aktualne-lgbti-sa-chysta-na-masivny-utok-rusi-k...
Evropská komise proti rasismu a netoleranci při Radě Evropy označuje ve své poslední zprávě českého prezidenta Miloše Zemana za otevřeného nositele protiislámských názorů.
http://www.ac24.cz/zpravy-ze-sveta/6765-rada-evropy-jmenovala-ceske-isla...

baloo

tak toto je silné kafíčko...

Ad.1: plánované rodičovstvo presadzujú hlavne vo vyspelejších európskych krajinác, ktoré by teoraticky práve mali tvoriť jadro tej "kvalitnej" populácie. Sociálny systém u nás funguje presne tak, že "kvalitná" populácia nemá umožnené rodiť a vychovávať deti a zrovna tá "nekvalitná" je ostošesť dotovaná, ergo nemá sebemenší záujem svojich rojkov posielať sa učiť. Autor tento protiklad nevidí alebo nechce vidieť?

Ad.2: celkom vtipná úvaha, že napr úroveň zdravotnej starostlivosti klesá kvôli preľudneniu :-) To zrejme platí aj na Slovensku a v Maďarsku, kde tá úroveň klesá pričom populácia tiež. Mám sa zasmiať?

OK, zatiaľ toľko, musím ísť.

Aman Againsttime

Áno, je to silné kafíčko.

Ad.1: čítali ste úvod článku? Veď presne to, čo ste napísal v ňom dostatočne explicitne naznačujem, keď spomínam Oľgu Pietruchovú, jej agendu a postoj nacionalistov k nej. Samozrejme, že spôsob akým sa dnes plánované rodičovstvo aplikuje na Západe nie je zrovna najšťastnejší (pretože ho neaplikujú nacionalisti a eugenici, ale neomarxisti). Článok je však o tom, že úplne zavrhnúť koncept plánovaného rodičovstva tiež nie je správne. Plánované rodičovstvo má svoj zmysel a treba ho využívať v kontexte eugeniky.

Ad.2: Preľudnenie môže negatívne ovplyvňovať i zdravotnú starostlivosť: http://www.medicaldaily.com/overpopulation-negatively-affects-everything...
http://www.npg.org/wp-content/uploads/2013/07/effects_of_overpopulation_...
Každopádne zmením to na úroveň verejného zdravia, to bude korektnejšie.

Grigoriy Ilmoran

Posledné varovanie pre otravu Grigoryho.
Daj sa liečiť!
-redakcia- :-)

baloo

mi asi najviac vadí, že plánovači sa sami vyvolia a plánujú podľa vlastných predstáv. Tým plánovaním všetkého je posadnutá vždy tá istá supermocná skupinka. Nerád ich nazývam "elita" lebo to slovo pre mňa má stále nádych niečoho vznešeného - kým na týchto psycho- a sociopatických magnátoch nevidím nič iné, len diabolský egoizmus kľudne aj na úkor všetkých. Plánovanie rodičovstva je súčasť plánovania celej spoločnosti a zatiaľ nič dobré to novodobé plánovanie neprinieslo. V mojich očiach z logických a vedeckých dôvodov zasahovať do procesov prírody svedčí o hlbokom nepochopení fungovania sveta. A okrem toho robia to zákerne, prípadne aj násilne, čo už samo osebe svedčí o celom pláne. Ak Stvoriteľ stvoril černochov, určite s tým mal nejaký plán, nebolo by nič jednoduchšie ako celú Zem osídliť iba "kvalitnými" bielymi.

A ja to nejako nevidím aby samotné preľudnenie spôsobovalo pokles úrovne zdravia. Ten pokles spôsobuje - aj podľa tebou citovaných článkov - MIEŠANIE populácií, ak nepočítam triky štatistické. Černosi v USA nejako viac serú na hygienu, takže sa nachytajú všeliaké pliagy a štatisticky sa to potom preráta na celú populáciu, lebo polkorektne sa nesmie špecifikovať, ktorá presne skupina tie pliagy nachytá. A potom štatisticky klesá úroveň zdravia.

Pokles úrovne zdravotnej starostlivosti spôsobuju ľudské zásahy, napr. predpisovanie kadeakých liekov a zakazovanie biomedicíny, finančné ruinovanie zdravotníctva a pod. NIE preľudnenie.

Norman

Ten termín "plánované" sa ani mne príliš nepáči. Za prvé je to presne termín zo socialiatického realizmu - a nie je dôvod držať sa ich farieb, ich pojmov. Za druhé má tu konotáciu rodenia do taktu. Ako termín to nie je najvhodnejšie - preto som aj včera v komentári dal nadpis "racionálne rodičovstvo" .... proste, treba túto tému nazvať nejako ináč.

Norman

Nuž, v máloktorých krajinách klesa populácia. Vo väčšine populácia rastie a určite aj kvôli tomu tam upadá zdravotná starostlivosť. To, že povedzme na Slovensku klesá z iných dôvodov, nie je predsa logický protiargument.

Ináč, do plánovaného rodičovstva platí aj to, aby sa naše mladé dcéry nestávali čašníčkami a horšími poskokmi(ako je ženský rod? "poskočky" alebo rovno "kurvy"?), ale aby slušne občas porodili, kým su zdravé a mladé. Alebo ti baloo na mladých nezáleží? Máš dojem, že to robia dobre?

A ešte k bodu 1. No ako píšeš - vo vyspelých krajinách s dlhým vzdelávaním je to tak - a preto to musia vo vyspelých krajinách cielene zmeniť. Tak, ako sa zaviedlo PLANOVAN0 povinné školstvo a PLANOVANE vysoké univerzitné školstvo, tak k tomu treba zaviesť PLANOVANE rodičovstvo.
Aspoň tak som túto tému a tento článok pochopil ja.

Aman Againsttime

Téma, ktorej sa článok venuje je celkom obsiahla, a preto je možné ho uchopiť z viacerých uhľov pohľadu - nielen pokiaľ ide o potrebu plán. rodičovstva z hľadiska udržateľnosti života na zemi, ale napr. i z toho uhľa pohľadu, že pokiaľ naozaj bojuješ za bielu rasu a genetický progres, tak nemôžeš byť "pro-life" (v takom tom tradičnom, katolíckom zmysle). Musíš si vybrať. V eugenickom bio-štáte by nemohli byť potraty postavené úplne mimo zákon (ako by to chceli presadiť šialenci ako Tutková).

baloo

BIELA populácia aj na západe klesá, numericky sa drží iba celková populácia, takže počet prisťahovalcov (u nás hlavne cigánov) rastie a bieli vymierajú. Ak teda chceš znížiť "celkovú biedu" tak predovšetkým by si sa mal sústrediť na zníženie pôrodnosti týchto skupín - ale nakoľko ja vidím, deje sa presný opak. Moslimovia len rodia a rodia, berú soc dávky čo štát vyberá od pracujúcich bielych, ktorí tým pádom nemôžu ani pomyslieť na dieťa. Tento jav je chorý. Normane, máš dojem, že sa to takto nedeje? V Anglicku je plno mladých moslimiek, tak prečo len naše mladé baby tam chodia za minimálnu mzdu makať? To plánované rodičovstvo by sme mali začať v tých skupinách, ktoré nič kladné do spoločnosti nepridávajú. Práveže mi na mladých záleží, len bohužiaľ toto "plánované rodičovstvo" je zase len krycí názov projektu aby sa rodilo menej bielych. Moslimovia a černosi na takéto belošské keci budú naďalej rovnako srať ako doteraz, ani buzerantská agenda sa ich netýka.

A s tým úžasným plánovaným školstvom a vysokým školstvom je to OK? Koľko mladých ľudí vyštuduje nejakú totálnu nepotrebnú hovadinu a po škole ide umývať riady do zahraničia? To je podľ ateba tiež OK? Nie je nezodpovedné vyškoliť ročne 20 filmových kritikov? Čo budú robiť? 90% čerstvých absolventov nemá ani šancu sa zamestnať vo svojom obore - tak načo ich toľko prijmú? Keď už, tak toto by naozaj mohli nejako plánovať. Zmysel školstva je podľa mňa hlavne v indoktrinácii, nie v tom, aby získali nejaké užitočné vedomosti, najkrajším príkladom sú dejiny, zlý ujo Lenin, dobrý ujo Lenin, zlá kapitalizmus, dobrý kapitalizmus... podľa aktuálneho oficiálneho názoru a podľa mňa to rovnako platí dokonca aj o tzv. "prírodných vedách".

Norman

Veď prirodzene znižovanie pôrodnosti týchto skupín.
A samozrejme, že teraz sa sa deje opak. Veď v tom je problém.

Ja myslím, že si rozumieme, čiže ide len o to, definovať, ČO je najväčší problém a ČO s ním.
Jednou vetou:
1.Najväčší problém je rodenie počerných, cudzích, exotických etník.
2. Zamedziť nekontrolovanému rodeniu takýchto vrstiev sa dá .. sa dá .. to je základná otázka, respektíve téma: AKO?
Zákonmi, ekonomickou motiváciou, presvedčovaním.

V Číne zaviedli politiku jedného dieťaťa. Ak sa nedá upraviť profil pôrodnosti, ktorý je teraz v neprospech bielych, tak je aspoň možnosť vyrovnať ho pre všetkých na rovnakú mieru - málodetnú.

To je jedna možnosť.
Ďalšie veci viď Singapúr, ktorý je eugenický - a pritom je objektívne viacetnický. Možno si tú viacetničnosť môže dovoliť, lebo je eugenický (Pravda je však jednoduchšia - ten mestký štát je bohatý, bohatne na bankách a obchodoch - a v bohatstve, tam sa zhodne aj čert s diablom, a čo viac, bohatým aj eugeniku svetové spoločenstvo toleruje)

---
školstvo bolo len ako príklad, že je to možné či nevyhnutné, do toho racionálne zasahovať. čo sa týka drbnutých škôl - to sú zväčša práve súkromné, slušne povedané vyjebané manažérske pseudouniverzity s produkciami peknučkých buzerantských idiotov.
Ale myslím že zachádzaním do vzdelania by sme boli pri inej téme. Tú samozrejme tiež vieme riešiť, :), ale nebudeme všetko naraz .

Norman

Je to výborná téma, a výborne spracovaná, pretože, ako azda uvidíme aj tu, ľudia majú ťažkú averziu poznať pravdu o sebe a spoločnosti. Sú ochotní si plánovať cesty a svoje sídla, polia a samozrejme všetku techniku - ale odmietajú vziať do úvahy, že sami patria do oblasti prírody.

Kedysi bolo rodenie vždy dobrou stratégiou, lebo bolo "nekonečne" vela zdrojov, vrátane miesta.
To už bohužial dávno nie je pravda.

Kedysi sa jazdilo ešte aj na autách prakticky bez predpisov. Keď sa vodiči občas stretli, opatrne sa obišli a bolo.
Dnes by sa bez predpisov POZABIJALI.
A to platí aj o celej spoločnosti a jej rozmožovaní. Bez predpisov sa ľudia zákonite a pravidelne zabíjajú (hovoria tomu "vojna" a vzniká to zahustením, ďalším zahustením a ešte raz zahustením všetkých tých problémov súvisiacich s nedostatkom zdrojov a nezamestnanosťou, preludnenosťou).

Plánované alebo racionálne rodičovstvo je minimálny krok, ktorý treba rozbehnúť. A ani sa netreba moc zaoberať tým, či to niekto asociuje s nejakou bývalou dobou. Komunisti napríklad veľmi presadzovali elektrifikáciu (leninov výrok bol túším: "Socializmus je elektrifikácia a vzdelanosť") - ale to neznamená, že elektrifikácia je zlá.
Naopak. Elektrifikácia zmenila svet - a rovnako ju zmení eugenika.

Náhodný okoloidúci

Inými slovami ide o to, aby si r-stratégovia osvojili K-stratégiu.

Ema

...zaraziť r-stratégom - týmto večným vyžieračom, aby sa neťahali do kultúr s K-stratégiou vyžierať to, čo aj vďaka K-stratégii tieto kultúry vytvorili.

Treba K-stratégiu expandovať k nim.
A nie dovoliť ich inváziu na naše územie, do našej kultúry s tým, že sa pod naším vplyvom sami preonačia.
Máme tu na východnom Slovensku rukolapný dôkaz, že to nefunguje.

Náhodný okoloidúci

Howgh. Alebo aj Amen:)

Sinuhe

dakedy Tvojim diskusným príspevkom nie celkom rozumiem (tykajme si, ja som o dosť starší od Teba, tak to navrhujem).
Tento článok sa Ti vydaril a trochu zazlievam môjmu korešpondečnému priateľovi baloo-ovi, že sa pri kritike Tvojho článku dal na slovíčkarenie. Treba vnímať celkové vyznenie posolstva, ktoré si tu napísal a to posolstvo je podľa mňa výstižné. Aman, z môjho pohľadu viac píš články a menej diskutuj :-)

Aman Againsttime

ok, nemám problém s tykaním. :-)
Ja tiež veľakrát nerozumiem niektorým diskusiám, ktoré sa tu vedú. Nemyslím, že som ešte plne uchopil "filozofiu Nadhľadu", ale pokúšam sa. :-)
Ja som dosť ovplyvnený francúzskou (Venner, Faye, Benoist, Vidal) a severoamerickou (K. MacDonald, T. Sunic, J.P.Rushton, G.Johnson, Collin Cleary, atď.) Novou pravicou (+ samozrejme i niektorými klasickými autormi ako Nietzsche, Július Evola, Savitri Devi, William Pierce, atď.) a mnohé moje pohľady odrážajú jej ducha (viď moje diskusie s Normanom o "archeofuturizme) a rozumiem, že ten kto nie je oboznámený s týmito autormi a s ich svetonázorom nemusí mať vždy úplne jasno v tom, čo píšem.
Určite by som ešte v budúcnosti chcel spracovať nejaké vlastné články. Predovšetkým by som sa chcel naučiť písať kratšie texty (dokonca i tento text som pôvodne dosť skrátil a nevyjadril som v ňom všetky myšlienky, ktoré som chcel- napriek tomu je stále celkom dlhý). Uvidíme čo prinesie budúcnosť...

Náhodný okoloidúci

Zmyslom plánovaného rodičovstva by malo byť vytvorenie rovnováhy medzi pôrodnosťou a úmrtnosťou, bez potreby prisťahovalcov, pri zohľadnení trvalej emigrácie, pričom rodičia by po sebe zanechali telesne, zdravotne, intelektuálne aj morálne kvalitné potomstvo.

Almos Koppany

nie je vytvorená explicitnými zákazmi. Postačuje ekonomický tlak v podobe grantovej politiky kombinovaný s ostrakizovaním nekonformných Againsttimov. Niektoré témy sú tabu a zákonite niektoré hypotézy v takejto regulovanej "vede" sa nedajú potvrdiť, ale ani falzifikovať.

Jestvujú komunity sociálnych deviantov. To je fakt a ani sa ho nik nepokúša vyvrátiť. V rámci týchto komunít je charakteristickým životným štýlom parazitizmus - všeobecne sociálna nezodpovednosť. Aj to je fakt ale nik sa neodváži urobiť seriózny výskum a štatisticky zatiaľ sice zjavnú, ale stále len hypotézu potvrdiť alebo vyvrátiť. A pokúsiť sa nájsť charakteristickú sekvenciu, ako napríklad u alkoholikov.

Je zjavné, že dieťa vyrastajúce v takejto komunite s vysokou pravdepodobnosťou prevezme vzorce chovania komunity. Ďalší fakt, pre ktorý sa normalizovaná veda ani nesnaží vytvoriť nejakú hypotézu a vedecky ju potvrdiť, alebo falzifikovať.

Mechanizmus "dedenia" určitého typu chovania v sociálne deviantných komunitách nie je jasný. Politicky nekorekná hypotéza v tej najtvrdšej forme by bola, že ten mechanizmus má už genetický charakter - vplyv sociálneho prostredia sa časom prenesie až na úroveň génov. Hypotéza sociálnej fylogenézy, ktorú by bolo potrebné potvrdiť, alebo vyvrátiť. Dôsledky potvrdenia hypotézy sú politicky nekorektné - problém je že niekto z hlúposti sociálne deviantné komunity definuje na základe rasových príznakov. Aman Againsttime sa pohybuje na veľmi tenkom ľade. Lebo bez problémov je možné jeho názory označiť ako nevedecké, lebo politicky "normalizovaná veda" neumožňuje urobiť nákladný výskum problematiky.

Mňa by napríklad interesoval jeden výskum v rámci dvoch diametrálne odlišne sa chovajúcich komunít rovnakej rasy, ktorý pekne reprezentujú
1. Noam Chomsky - http://www.jewishamerica.com/ja/timeline/chassidi.cfm
2. Lloyd Blankfein - komunita mešuge chucpe Židov, čo sa odtrhli z reťaze a robia na svete obrovskú spúšť.
Obaja vyrastali v úplne rôznom sociálnom prostredí. Ma toto prostredie vyply na dedenie sociopatickej úchylky osobnosti?

Paradoxne potvrdenie kladnej odpovede by mohlo zmierniť rasové problémy. Ale napriek tomu by si nik netrúfol ani navrhnúť podobný výskum, nehovoriac už o jeho financovaní.

Asi sa líšime s Normanom v jednom zásadnom bode. Ja tvrdím, že rasu môže deformovať prostredie a že táto deformácia sa nemusí týkať napr. všetkých konkrétne Židov, ale je determinovaná dlhodobým vplyvom sociálneho prostredia. Ak na Strednom východe Semiti sú dlhodobo (skoro 70 rokov) vystavení abnormálnym životným podmienkam vzájomného boja o život, nevyhnutne to má vplyv na šablóny ich chovania. Ak nedokážu ovládať svoje emócie a majú sklon k násilníckemu riešeniu konfliktov, je to jasný príklad sociálne deviantného chovania. Dala by sa nájsť sekvencia génov charakteristická pre takýchto ľudí? Interesovalo by ma porovnanie Chassidov v USA napr. z NY, teda z prostredia kde vyrastal Noam Chomsky, s heredim chasidov žijúcich v Izraeli. Rovnaké rasa, rovnaké náboženstvo, odlišné životné podmienky. Tvrdím že genetika by mohla odhaliť nejaké sekvencie, ktoré sú dedené resp. absentujú v týchto skupinách.

Môj názor na sociálne deviantné komunity je taký, že ak "humanisti" podporujú sociálne nezodpovedné chovanie sa ľudí v týchto komunitách, páchajú zločin a že spôsobujú aj tažké genetické postihnutie tejto komunity. A môže sa to týkať celých kontinentov a rozvojovej "pomoci".

Ak mám negatívny postoj k migrácii tak je to preto, lebo si myslím že migrujú jedinci so sociálne deviantným chovaním, ktoré na Slovensku nezmenia a dokonca spôsob ich prijatia bude ich deviantné chovanie zosilňovať. Dokonca tvrdím, že je tu genetické riziko u potomkov ktorých tu splodia!

Je veľmi jednoduché označiť niekoho za rasistu a xenofóba v podmienkach, keď jeho názor je nemožné vedecky falzifikovať. Ak by mi niekto dokázal serióznym spôsobom vyvrátiť moju hypotézu tak mu poďakujem, otvorím flašku kvalitného vínka (momentálne dávam prednosť rieslingu) a svet sa mi bude zdať hneď krajší! Okrem iného aj eugenika by sa dostala do iného svetla.

Norman

je testovatelná, je definovaná.

Len chcem uozorniť, že eugenika sa pozitívne zameriava na štandardnú základnú spoločnosť, na jej udržanie zdravia a prípadné povznesenie, a nezameriava sa na vysvetlenie dôvodov a mtívov konania rôznych menšín. Aký zmysel by malo pre nás špekulvanie o tom, prečo sú rôzne sociálne a etnické vrstvy takzvaných židov také, alebo onaké? Nikomu by to nepomohlo, len by sme zadávali možnosti zádrapky a obviňovania, že niekomu chceme zle.
Nie, úprimne a bez irónie, nikomu nechceme zle. Ja sa nemienim zaoberať všetkými možnými zdegenerovanými etnikami, ja sa tu na portáli mienim zaoberať pozitívnou líniu a možnosťami, skrytými v najlepších typoch homo sapiens.

Takže ja by som radšej ukazoval zákonitosti nie na rôznych chomských a blankfieldoch, ale na kludnej, charakterovo pozitívnej populácii.
Dík za porozumenie :)

Norman

Z princípu evolúcie platí, že prostredie rasu mení. Buď deformuje, inokedy sa to dá označiť za pozitívny vývoj.

Ale to je zväčša dlhodobá proces.
A zrejme platí:
1. biologické zdedené parametre určujú hranice, optimum schopností, života. Kultúrnym vplyvom sa toto optimum ľahko zrazí nadol ( spoločnosť na Blízkom východe). Je to to isté, ako zámerné deformovanie údov pri vývoji dieťaťa, ak sa také niečo stane v detstve, človek už nikdy nedosiahne svoje optimum.
2. Naopak, akýmkoľvek kultúrnym pôsobením sa toto optimum nedá prekonať. Opäť jednoduchá analógia - môžeš naťahovať decku údy, neurobíš z neho hráča basketbalu.

Myslím, že sa to dá pochopiť.
Nedá sa to akceptovať?

Sociálne deviantné skupiny teda môžu byť spôsobené kultúrnym vplyvom, ale žiaľ, mnohé sú také už v dôsledku svojej genetickej obmedzenosti.
Toto je fakt a fyzická vedecká pravda, ktorý oficiálna ideológia odmieta akceptovať.

Čiže by som ťa upresnil: migrujú nie jedinci s deviantným chovaním - migrujú jednotlivci so sociálne deviantnými génmi.

Či je tento fakt označený za rasizmus či xenofóbiu je absolútne jedno. Nadávať možno ľahko, realitu to ale nijako nezmení.

Tieto názory možno BEZPOCHYBY aj vedecky potvrdiť, a podobne možno aj falzifikovať opačné názory "kultúrneho absolutizmu".

Almos Koppany

hypotézu
"...migrujú jednotlivci so sociálne deviantnými génmi."
odmieta falzifikovať, nehovoriac o tom že by sa ju snažila potvrdiť. Mechanizmus (granty, ostrakizácia) som popísal.

Intuitívne sa zdá že je pravdivá. O tom, že naše intuície nás niekedy klamú, sú popísané stohy kníh - dosť mám aj doma v knižnici. Ak je pravdivá, pre mnohých politikov by to malo fatálne následky. To je najpodstatnejšie, stratili by agendu. Preto vytvorili pre vedcov to mínové pole s tabuľkami Zákaz vstupu.

Výsledky by mohli otriasť základmi liberálnej politiky a donútili by konzervatívnych politikov zamyslieť sa nad hranicami solidarity. Nietzsche vytýka kresťanom sebevražednú slepotu.

"Sociálne deviantné skupiny teda môžu byť spôsobené kultúrnym vplyvom, ale žiaľ, mnohé sú také už v dôsledku svojej genetickej obmedzenosti."

To je najtvrdšia verzia hypotézy. Dôsledok by mohol byť napríklad kastrácia geneticky identifikovateľných jedincov. :-D

Môj názor je, že ak nejaký vplyv dlhodobo deformoval, iný opačný vplyv môže napraviť. Je to ale otázka na úrovni storočí.

Z praktického hľadiska samozrejme treba prijať maximálne ostražitú politiku. Ak mi niekto nevyvráti hypotézy založené ma objektívnych faktoch a zabraňuje ich vedeckému overeniu, považujem nálepkovanie rasista a xenofób za chrapúňstvo. Ak sa niekto chová takto iracionálne, potom je úplne prirodzené, že časť ľudí začne pátrať po motivácii, zámeroch. Ostrakizovať sprisahanecké teórie je iba zväčšovanie sily otázky o motivácii takéhoto iracionálneho chovania.

Ak vidím že nejaký región je postihnutý sociálne deviantným a násilníckym správaním, logicky rozumná reakcia je región izolovať a túto nákazu lokalizovať. Otvoriť dvere nákaze je zločin, nech mi to niekto vedecky vyvráti a ospravedlním sa.

Ak rozšírim túto nákazu na všetkých potomkov Abraháma bez ohľadu na to kde ako žijú dopúšťam sa podobnej hlúposti. Preto odlišujem Chomského, Blankfeina a pánov čo vydávajú http://hamodia.com/

Ak si pozorne prečítaš napríklad
http://hamodia.com/2015/10/14/israel-reacts-to-palestinian-terror/
mám kvôli tomuto šialenstvu ignorovať napríklad Chomského a nepustiť ho na Slovensko (hoci s mnohým čo hlása nesúhlasím!)?

Norman

Samozrejme sa môžeme rozprávať, a empiricky dokladať, ktoré etnikum má dokázateľne aké vlastnosti, alé limity. Kto je kto.

Ale tézu, že sme ako druh aj ako poddruhy determinovaní a limitovaní našou genetikou, to je principiálna pravda. Opakom by bolo tvrdenie, že dokážeme šokoľvek - čo nie je pravda.

Samozrejme, že by sme museli empiricky dokladať, že napríklad rasový typ Keňanov behá lepšie, ako Európania. A že to majú geneticky v sebe. Ak by sme boli prísne profesionálne vedecký časopis.

Ja ale nepociťujem nutnosť tu a teraz vedecky dokazovať svoje tézy. Keď hodím topiacemu sa lano, tiež ho najprv nedám na certifikáciu, či ho udrži.
Jediné, čo považjem za pozitívne, je tieto tézy vysvetlovať. Ukazovať ich konzistenciu a brániť ich pred útokmi - ak sú tie čo len trocha seriózne a racionálne.

Ja považujem za prospešné, nakresliť na mape cestu.
Nechal by som už viacmenej na ľuďoch, aby si vybrali. Ak budú mať možnosť, vyberú si správne. Kto ani potom nie, jeho záhuba je jeho osud. Ani okom nemihnem.

---
Nezavliekaj sem do genetiky zasa Abraháma:) To robíš naschvál? Židovstvo je sekta, prinajlepšom náboženstvo, podobne ako pravoslávie alebo sunna, ale ja nerozlišujem žiadnu židovskú rasu - sú príliš pomiešaní, je to časť levantíncov, nemcov a chazarov - úprimne ma ich problémy nedokázatelnosti identity nezaujímajú.

Prečo by si mal Chomského nepúšťať na Slovensko? Ani si nie som istý, či to myslíš vážne. To si vážne myslíš, že "nacionalistiické" alebo aj iné smery chcú zákazy vstupu židov tam a tam? Prosím ťa, veď to nebolo ani za Hitlera (kým neprišla vojna). A prečo práve Chomského, protikorporátneho humanistu, mám odsudzovať za činy besných izraelských psov? Veď sme sa zhodli, že tieto rôzne menšiny nemajú ani jednotný chrakteristický genetický základ.

Ak chceš, kľudne sa pýtaj dalej, ja nemám čo tajiť.

Almos Koppany

Na jeho pochopenie si treba prečítať najpv jeho životopis. Podcenil jeden silný faktor - kolektívnu silu kooperácie slabších jedincov ich špecificky deformovanú vôľu k moci.

Prečo tento geniálny šialenec tento problém nevidel? Vyplýva to z jeho životopisu a jeho vlasnej psychológie. C.G. Jung v jednom z dopisov napísal nyšlienku, že často filozof viac vypovie o sebe ako o objektívnej realite.

Tvrdím že kúzlo je dokázať z každej filozofie odseparovať to ľudské, príliš ľudské...

A pripíjam Amanovi mojím moselským rieslingom! :-D