O nadhľade

 

 

V posledných tisícročiach sa externé možnosti ľudstva značne rozšírili. Nastal stav, že človek ovláda viac svoje okolie, ako sám seba.

 

Výsledkom je nekontrolovaná expanzia a spotreba. Hodnotový sytém zdegeneroval do vzývania konzumu a do absurdnej predstavy trvalého rastuSystém hovorí o výrobe, ale nie je tvoriaci, je naopak ničiaci.  Miznú nenahradteľné zdroje Zeme: nerastné, biologické, genofond, a to aj ľudský

 

Moc vlastnia  korporátne a bankove mafie. Táto plutokracia považuje človeka za domestikované zviera a pre udržanie svojej moci podporuje jeho morálnu slabosť, zbabelosť a toleranciu zla. Používa masmediálné pavučiny, politickú totalitu, revolúcie a vojny.

 

 

 

 

 

 

témy

- vedomie     gnóza, veda a kultúra v širokom zmysle slova
- moc            formy moci v ľuských spoločnostiach
- kulty          základné kulty a ich odnože
- história          základný zdroj antropologickej vedy
biopolitika     biológia a rasový racionalizmus 

geopolitika    geografické a globálne faktory 

 

 
 
 

logo:

Logo je obraz stromu, jedno z najstarších, najhľbších a najuniverzálnejších symbolov na našom kontinente. Strom je základná informačná štruktúra. Strom je presný obraz nervovej sústavy, systému, ktorý iný ani nemúže byť, symbol jednoty mikrokozmu a makrokozmu. Jeho forma je stelesnenie večného protikladu Hlbky voči Povrchnosti, Jadra voči Periférii, Kmeňa voči Korune. 

Chrbtica sveta Ygdrasil, keltský strom života či slovanský dub - to sú len niektoré avátary tejto základnej reality do mysle ľudstva. Pod stromom či na strome dospeli najväčší kultúrni hrdinovia ľudstva k poznaniu a oslobodeniu.
 
Niet nič, čo by viac pripomínalo univerzum.