Aštávakra gíta

 

Text Aštávakra (známy aj ako "Aštávakra gíta" alebo "Aštávakra samhita") je jedným zo základných diel indickej mystickej filozofie, hlavne advaita védanty.

 

Formálne je to rozhovor : džnánin Aštávakra poučuje krála Džanaku o univerzálnych pravdách.

Pozostáva z 20 príhovorov, každý zložený z rôzneho počtu dvojverší (výnimočne dlhý je 18. príhovor)

 

Datovanie diela nie je isté, ale jeho vznik je dávaný do posledných storočí  p.n.l.

(V transkripte sanskrt-originálu do latinky boli použité čítateľnejšie znaky, transkript slovníkových výrazov je nezmenený a v slovníkovom tvare)

 

 

 

1 janaka uváca ---- 20

-1.1

Ako získat poznanie? Ako sa stať slobodným?

Ako sa zbaviť pút? To mi povedz, mudrc.

katha° jñánam avápto'ti katha° muktir bhavišyati

vairágya° ca katha° práptam etad brúhi mama prabho

@katham=ako @jJAna=poznajúci @avApto=získať @iti=takto @katham=ako @mukti=oslobodenie @bhaviSyat=stať sa

@vairAgya=stránenie sa @ca=tiež @katham=ako @prApta=dosiahnuť @etad=táto @brUhi=ukázať @mama=môj @prabh=mudrc

-1.2

Ak hladáš slobodu, priateľu, vyhýbaj sa zmyslom ako jedu.

toleranciu, úprimnosť, jemnosť, spokojnosť a pravdu ber ako liek.

muktim icchasi cet táta višayán višavat tyaja

kšam'árjava-dayá-toša-satya° píyúšavad bhaja

@mukti=oslobodenie @iccha=túžiaci @cet=ak @tAta=priateľu @viSaya=myšlienky, zmysly, objekt @viSava=jed @tyaja=vyhnúť sa, zavrhnúť

@kSam=tolerancia @Arjava=úprimnosť @dayA=-iné @toSa=pokoj @satya=pravda @pIyUSavad=nektár @bhaj=rožširuje

-1.3

Ani voda, ani oheň, ani vzduch či éter - to nie si ty.

aby si bol slobodný, vedz, že si vedomie, pozorovateľ.

na přthví na jala° n'ágnir na váyur dyaur na vá bhaván

ešá° sákšińam átmána° cid-rúpa° viddhi muktaye

@na=nie @pRthvI=zem @na=nie @jala=voda @agni=oheň @na=nie @vAyu=vzduch @dyaur=éter @na=nie @vA=alebo @bhavAn=bytie

@eSAM=toto @sAkSin=svedok @AtmAn=duša @cid=vnímanie @rUpa=tvar @viddh=vediac @mukta=slobodný

-1.4

Keď pokojne oddelíš vedomie od tela,

hneď budeš šťastný a zbavený pút.

yadi deha° přthak křtya citi vižrámya tišťhasi

adhun'aiva sukhí žánto bandha-mukto bhavišyasi

@yadi=keď, ak @deha=telo @pRthak=separovaný @kRtya=urobený @citta=vnímanie, mysel @vizrAm=odpočívajúc @tiSTha=stojaci

@adhunA=teraz @sukhI=šťastný @zAnto=pokojný @bandha=puto @mukta=slobodný @bhaviSya=budúci

-1.5

Nie si vyššia kasta ani askét, na pohľad si neurčiteľný,

si osamelý beztvarý pozorovateľ sveta, buď štastný.

na tva° vipr'ádiko varńo n'ážramí n'ákša-gocarax

asańgo'si nirákáro vižva-sákší sukhí bhava

@na=nie @tvaM=ty @vipraAdiko=kňažský stav @varNa=farba,kasta @na=nie @Azrami=askét, mních @AkSa=ani očami @gocara=pojem, myslenie

@asaNga=nedotknutý @asi=si @nirAkAr=beztvarý @vizva=kozmos @sAkSin=svedok @sukhI=šťastný @bhava=bytie

-1.6

Zákon-zločin, šťastie-bolesť - do tvojej mysle nepreniknú.

Ani netvoríš, ani neužívaš - si slobodný naveky.

dharm'ádharmau sukha° duxkha° mánasáni na te vibho

na kartá'si na bhoktá'si mukta ev'ási sarvadá

@dharma=zákon @sukha=šťastie @duHkha=bolesť, nešťastie @manas=mysel @na=nie @te=ty @vibho=prenikať

@na=nie @karta=činiteľ @asi=si @na=nie @bhoktA=užívateľ @asi=si @mukta=slobodný @eva=tak @Asi=si @sarva=celý

-1.7

Jediný sleduješ všetko, si navždy dokonale slobodný,

tvoja spútanosť je daná len nesprávnym chápaním.

eko drašťá'si sarvasya mukta-práyo'si sarvadá

ayam eva hi te bandho drašťára° pažyas'ítaram

@eka=jeden @draSTA=vidiaci, svedok @sarva=celý @mukta=slobodný @prAya=elitný @sarvadA=vždy

@ayam=toto @eva=tak @hi=určite @te=ty @bandh=puto @draSTA=vidiaci, svedok @pazya=sledujúci @Ita=iný

-1.8

Ja konám - ten omyl je ako jed čierneho hada.

To nekonám ja - túto esenciu poznania vypi, a buď šťastný.

aha° karte'ty aha°-mána-mahá-křšń'áhi-da°žitax

n'áha° karte'ti vižvás'ámřta° pítvá sukhí bhava

@aham=ja @karte=konať @iti=takto @aham=ja @mAna=bláznovstvo @maha=veľký @kRSNa=čierny @daMzita=pohryznutý

@aham=ja @karte=konať @iti=takto @vizvAs=viera @AmRta=nektár @pItvA=opitý @sukhI=šťastný @bhava=bytie

-1.9

Som jediné čisté vedomie - to je nepochybná pravda.

spál les nevedomosti, bez bolesti buď šťastný.

eko vižuddha-bodho'ham iti nižcaya-vahniná

prajvály'ájñána-gahana° víta-sokax sukhí bhava

@eka=jeden @vizuddha=čisté @bodha=vedomie @ham=som @iti=takto @nizcaya=nepochybná @vahni=oheň

@prajvAlya=páliť @ajJAna=neznalosť @gahana=hlboký @vIta=bez @sokaH=bolesť @sukhI=šťastný @bhava=bytie

-1.10

Celý vesmir je ilúzia, ako keď považuješ povraz za hada.

absolútna radosť je vedomím, buď šťastný.

yatra vižvam ida° bháti kalpita° rajju-sarpavat

ánanda-paramánandax sa bodhas tva° sukha° bhava

@yatra=keď @vizva=kozmos @idam=toto @bhAt=zdá sa @kalpita=vymyslený @rajju=povraz @sarpa=had

@Ananda=šťastie @paramAnanda=najvyššie šťastie @sa=to @bodha=vedomie @tvam=ty @sukha=šťastie @bhava=bytie

-1.11

Kto cíti sa slobodným, je slobodný, kto spútaným, je spútaný.

Je prava, že predsudky sa stávajú skutočnosťou.

mukt'ábhimání mukto hi baddho baddh'ábhimány'api

ki°-vadant'íha satye'ya° yá matix sá gatir bhavet

@mukta=slobodný @abhimati=považovať sa @mukta=slobodný @hi=určite @baddha=spútaný @abhimati=považovať sa @api=nad, aj tak

@kim=čo, prečo @vadana=hovoriac @Iha=snaženie @satya=pravda @yam=obsahuje @yA=to, (ako vzťažne) @mati=presvedčenie @sA=tak @gati=pohyb @bhavet=stávať sa

-1.12

Si svedok, prenikavý jednotný slobodný nečinný cit.

Sám, netúžiaci, pokojný, aj samsára je len ilúzia.

átmá sákší vibhux púrńa eko muktaž cid akriyax

asańgo nispřhax žánto bhramát sa°sáraván iva

@Atman=duša @sAkSin=svedok @vibhu=éter @eka=jeden @mukta=slobodný @cid=vnímanie @akriyaH=nečinný

@asaNga=nedotknutý @nispRha=bez túžob @zAnta=pokojný @bhrama=vírenie @saMsAra=samsara @iva=skoro, ako

-1.13

Medituj o svojej absolútnej neduálnej vedomej identite.

Osloboď sa od klamu, že si odraz vedomia, externé či interné.

kúťastha° bodham advaitam átmána° paribhávaya

ábháso'ha° bhrama° muktvá bháva° báhyam ath'ántara°

@kUTasthaM=absolútny @bodha=vedomie @advaita=neduálnosť @AtmAn=duša @paribhU=považovať

@AbhAsa=svetlo, odraz @bhrama=vírenie @mukta=slobodný @bhava=bytie @bAhya=externý @Antar=interný

-1.14

Bol si dlho spútaný v sieti telesných reflexov, dieťa.

Som vedomie - mečom poznania pretni sieť a buď štastný.

deh'ábhimána-pážena cira° baddho'si putraka

bodho'ha° jñána-khańgena tan nikřtya sukhí bhava

@deho=telo @AbhimAna=túžba @pAzena=chápanie @ciraM=dlhý čas @baddha=spútaný @putraka=dieťa

@bodha=vedomie @ham=som @jJAna=poznajúci @khaNgena=meč @tat=to @nikRt=odrezať @sukhI=šťastný @bhava=bytie

-1.15

Si nespútaný, nečinný, samostatny, bezchybný,

je to len tvoje puto, že sa snažíš o samádhi.

nixsańgo niškriyo'si tva° sva-prakážo nirañjanax

ayam eva hi te bandhax samádhim anutišťhasi

@niHsaN=pevný @niSkriya=nečinnosť @asi=si @tvaM=ty @sva=svoj @prakAza=jasný @niraJjana=nepoškvrnený

@ayam=toto @eva=tak @hi=určite @te=ty @bandha=puto @samAdhi=zjednotenie, samádhi @anutiSThasi=chápať, analyzovať

-1.16

Tebou začina tento svet, a tebou reálne preniká.

Čisté vedomie je tvoja podstata, tak nebuď smutný.

tvayá vyáptam ida° vižva° tvayi prota° yath'árthatax

žuddha-buddha-svarúpas tva°, má gamax kšudra-cittatám

@tva=ty @vyApta=začiatok @idam=toto @vizva=kozmos @tva=ty @prota=preniká @yatha=ako @arthata=zmyselný

@zuddha=čistý @buddha=vedomie @svarUpa=prirodzený stav @tvam=ty @mAgama=zabrániť @kSudra=nízky @citta=vnímanie, mysel

-1.17

Nezávislý, nemenný, neblúzniaci a chladnej podstaty.

buď bezodné, neznepokojené vedomie, cit bez vášni.

nirapekšo nirvikáro nirbharax žítal'ážayax

agádha-buddhir akšubdho bhava cin-mátra-vásanax

@nirapekS=neočakávaný @nirvikAra=stály @nirbhara=extrémny @zItala=chladný

@agAdha=bezodný @buddhi=vedomie @akSubdh=nepohnutý @bhava=bytie @citta=vnímanie, mysel @mAtra=element, simpl @vAsana=poznanie, nádoba

-1.18

Vedz, že tvary sú nereálné, ale beztvare je nehybne.

Týmto poznaním podstaty nebudes znovazrodený.

sákáram anřta° viddhi nirákára° tu nižcalam

etat-tattv'opadežena na punar-bhava-sambhavax

@sAkAra=čo má formu @anRta=nereálny @viddh=vediac @nirAkAra=beztvaré @tu=ale @nizcala=nehybné

@etad=táto @tattva=podstaty @Adeza=informácia @na=nie @puna=znova @bhava=bytie @sambhava=zrodenie

-1.19

Ako zrkadlo existuje vonku i vnútri zobrazených tvarov,

takisto to najvyššie existuje vonku i vnútri tela.

yath'aiv'ádarža madhya'sthe rúpe'ntax paritas tu sa

tath'aiv'ásmin žaríre'ntax paritax param'ežvarax

@yatha=ako @eva=tak @Adarza=videné @madhya=v strede @sthe=ste @rUpa=tvar @untaH=vnútri @paritas=zvonku @tu=ale @sa=to

@tatha=tak @eva=tak @asmi=ja som @zarIra=telo @untaH=vnútri @paritas=zvonku @parama=najvyššie @Izvara=majster, duša

-1.20

Ako je rovnaký priestor mimo aj vnúri nádoby,

tak večné nekonečné brahma preniká všetky bytosti.

eka° sarva-gata° vyoma bahir antar yathá ghaťe

nitya° nirantara° brahma sarva-bhúta-gańe tathá

@eka=jeden @sarva=celý @gata=odídený @vyoma=priestor @bahir=mimo @antar=medzi, vnútri @yathA=ako @ghaTa=krčah

@nitya=večný @nirantara=kompaktný @brahma=brahma @sarva=celý @bhUta=byť, stať sa @gaNa=skupina, stádo @tatha=tak

 

 

2 janaka uváca ---- 25

-2.1

Som čisté kľudné vedomie, nadhmotné,

Až doteraz som bol omámený vidinami.

aho nirañjanax žánto bodho'ha° prakřtex parax

etávantam aha° kála° mohen'aiva viďambitax

@aho=výborne! @niraJjana=nepoškvrnený @zAnto=pokojný @bodha=vedomie @ham=som @prakRt=materiál, hmota @para=nad

@etAvantam=toto všetko @aham=ja @kAlaM=čas, cyklus @mohen=magnetizmus @eva=tak @viDambitaH=omámený

-2.2

Ako som pochopil toto telo, tak som pochopil aj kozmos.

Preto je ako ja celý kozmos, alebo vôbec nič.

yathá prakážayámy eko deham ena° tathá jagat

ato mama jagat sarvam athavá na ca kiñcana

@yathA=ako @prakAza=jasný @eka=jeden @deha=telo @enam=tento @tatha=tak @jagat=vesmír

@ato=tak @mama=môj @jagat=vesmír @sarva=celý @athavA=alebo @na=nie @ca=tiež @kiJcana=niečo

-2.3

Vesmírny oceán som opustil,

pri troche skúsenosti uvidím najvyššie vedomie.

saríram aho vižva° parityajya may'ádhuná

kutažcit kaužalád eva paramátmá vilokyate

@sarIram=telom @aho=výborne! @vizva=kozmos @parityajya=opustiť @maya=mnou @adhunA=teraz

@kutazcit=cez nejakých @kauzala=šťastie, skúsenosť @eva=tak @paramAtma=paramátma @vilokyate=vizualizovať

-2.4

Ako sa vlny, pena a bubliny nelíšia od vody

tak vedomie sa nelíši od emanácíí vesmírnej podstaty.

yathá na toyato bhinnás tarańgáx phena-budbudáx

átmano na tathá bhinna° vižvam átma-vinirgatam

@yathA=ako @na=nie @toya=voda @bhinna=oddelený @taraNgAH=vlny @phena=pena @budbuda=bublina

@Atman=duša @na=nie @tatha=tak @bhinna=oddelený @vizva=kozmos @Atman=duša @vinirgata=vyjsť von

-2.5

Vlákno nite, to je výsledok, keď rozoberieš látku.

podobne vlákno vedomia je vysledok analýzy vesmiru.

tantu-mátro bhaved eva paťo yadvad vicáritax

átma-tanmatram ev'eda° tadvad vižva° vicáritam

@tantu=vlákno @mAtra=element, simpl @bhavet=stávať sa @eva=tak @paTo=látka @yadva=keď @vicArita=hodnotený

@Atman=duša @tanmatra=vlákno @edaM=toto @tadva=tak @vizva=kozmos @vicArita=hodnotený

-2.6

Ako cukrovú trstina prenika cukor z nej vyrábaný,

tak svet zo mňa vytvárený mňou preniká celý.

yath'aiv'ekšu-rase klaptá tena vyápt'aiva žarkará

tathá vižva° mayi klapta° mayá vyápta° nirantaram

@yatha=ako @eva=tak @ekSu=trstina cukrová @rasa=šťava @klapta=produkovaný @tena=tak @vyApta=začiatok @eva=tak @zarkaAr=cukor

@tatha=tak @vizva=kozmos @mayi=vo mne @klapta=produkovaný @maya=mnou @vyApta=začiatok @nirantara=kompaktný

-2.7

Nespoznaná podstata sa javi ako svet, spoznaná sa už tak nejavi.

Neznámy povraz vyzerá ako had, po spoznaní už nie.

átm'ájñánáj jagad bháti átma-jñánán na bhásate

rajjv'ajñánád ahir bháti, taj-jñánád bhásate na hi

@Atman=duša @ajJAna=neznalosť @jagad=svet @bhAt=zdá sa @Atman=duša @jJAna=poznajúci @na=nie @bhAt=zdá sa

@rajjva=povraz @ajJAna=neznalosť @ahir=had @bhAt=zdá sa @tad=to, tak @jJAnAd=znalec @bhAsa=svetlý @na=nie @hi=určite

-2.8

Svetlo je moja interná forma, a nie som nič iné, než to.

Keď svieti svet, vtedy som tiež jasný.

prakážo me nija° rúpa° n'átirikto'smy aha° tatax

yadá prakážate vižva° tad'áham bhása eva hi

@prakAza=jasný @me=ma,moje @nija=vnútorný @rUpa=tvar @Atirikto=odlišný @asmi=ja som @aham=ja @tata=to

@yadA=keď @prakAza=jasný @vizva=kozmos @tadA=kedy, vtedy @aham=ja @bhAsa=svetlý @eva=tak @hi=určite

-2.9

Omyly sveta vznikajú z neznalosti,

striebro v perleti, had v povraze, voda v slnečnom vzduchu.

ho vikalpita° vižvam ajñánán mayi bhásate

rúpya° žuktau phańí rajjau vári súryy akare yathá

@ho=ajhľa @vikalpita=mnohoznačnosť, omyl @vizva=kozmos @ajJAnA=neznajúc @mayi=vo mne @bhAsa=svetlý

@rUpya=striebro @zukti=perlorodka @phaNa=had @rajjva=povraz @vAri=voda @sUrya=slnko @akara=nečiniaci @yathA=ako

-2.10

Cezo mňa vzniká vesmír, a vo mne sa znova rozpustí,

ako v hline krčah, vo vode vlna, v zlate náramok.

matto vinirgata° vižva° mayy eva layam ešyai

mřdi kumbho jale vícix kanake kaťaka° yathá

@ma=môj @vinirgata=vyjsť von @vizva=kozmos @mayy=vo mne @eva=tak @laya=uvolnenie @eSyai=dosiahne

@mRdi=v hline @kumbh=krčah @jale=vo vode @vIci=vlna @kanak=zlato @kaTaka=náramok @yathA=ako

-2.11

To ja som hodný úcty. Zánik sa ma nedotýka.

Od brahma až po trs trávy - zanik vesmiru pretrvám.

aho aha° namo mahya° vinážo yasya n'ásti me

brahm'ádistamba-paryanta° jagan nážo pi tišťhitax

@aho=výborne! @aham=ja @namo=pozdrav @mahya=mne @vinAZo=deštrukcia @yasya=ktorého @na=nie @asti=je @me=ma,moje

@brahma=brahma @distamba=tráva @paryantam=spolu, dohromady @jagat=vesmír @nASo=deštrukcia @api=nad, aj tak @tiSThita=existuje

-2.12

Som hodný úcty, lebo som jediny aj v tele.

Neprichadzajuc ani neodchadzajuc, prenikám všetko bytie.

aho aha° namo mahya° eko'ha° dehaván api

kvacin na gantá n'ágantá vyápya vižvam avasthitax

@aham=ja @mahya=mne @eka=jeden @ham=som @dehavA=telesný @api=nad, aj tak

@kvaci=niekde @na=nie @gantA=cesta @Agantavya=príchod @vyApya=prenikám, presycujem @vizva=kozmos @avasthita=pokra4uj[ci

-2.13

Som hodný úcty, múdrosť je priamo vo mne,

ten, kto bez kontaktu všade a vždy pretrváva.

aho aha° namo mahya° dakšo n'ástí'ha mat-samax

asa°spřžya žaríreńa yena vižva° cira° dhřtam

@aham=ja @mahya=mne @dakSo=odbornosť @asti=je @ma=môj @sama=rovnaký

@asaM=bez @spRzya=kontakt @zarIreNa=telo @yena=ktorým @vizva=kozmos @ciraM=dlhý čas @dhRta=udržiava

-2.14

Som hodný úcty, lebo nič nevlastním,

alebo vlastnim všetko, čo reč a myslenie vytvorí.

aho aha° namo mahya° yasya me n'ásti kiñcana

athavá yasya me sarva° yad váń-manasa-gocaram

@aham=ja @mahya=mne @yasya=ktorého @me=ma,moje @na=nie @asti=je @kiJcana=niečo

@athavA=alebo @yasya=ktorého @me=ma,moje @sarva=celý @yad=kto @vac=reč @manas=mysel @gocara=pojem, myslenie

-2.15

Poznanie, poznavajúci a poznané - tá trojica nejestvuje.

To len neznalosť sa prejavuje vo mne, ja sám som nepoškvrnený.

jñána° jñeya° tathá jñátá tritaya° n'ásti vástavam

ajñánád bháti yatr'eda° so'ham asmi nirañjanax

@jJAna=poznajúci @jJeya=poznávane @tatha=tak @jJAta=poznanie @tritaya=tretí @na=nie @asti=je @vAstava=reálne

@ajJAnA=neznajúc @bhAt=zdá sa @yatra=keď @edaM=toto @so=tento @ham=som @asmi=ja som @niraJjana=nepoškvrnený

-2.16

Dualita je základ trápenia, niet iného lieku,

všetko viditelné je zbytočné, som šťastné nepoškvrnené vedomie.

dvaita-múlam aho duxkha° n'ányat tasy'ásti bhešaj

dřžyam etan mřšá sarva° eko'ha° cid-raso'malam

@dvaita=dualita @mUla=koreň @aham=ja @duHkha=bolesť, nešťastie @anya=iný @tasya=toho @asti=je @bheSaj=liek

@dRzya=viditelné @etad=táto @mRSA=zbytočné @sarva=celý @eka=jeden @ham=som @cid=vnímanie @rasa=šťava @amalam=čisté

-2.17

Som jednoducho vedomie, len z neznalosti chápané ako obmedzené,

neustále si to uvedomujúc, môj postoj je bez ilúzií.

bodha-mátro'ham ajñánád upadhix kalpito mayá

eva° vimřžato nitya° nirvikalpe sthitir mama

@bodha=vedomie @mAtra=element, simpl @ham=som @ajJAnA=neznajúc @upadhi=dodať @kalpita=vymyslený @maya=mnou

@eva=tak @vimRzato=uvedomiť @nitya=večný @nirvikalpa=nemenný @sthiti=stojím @mama=môj

-2.18

Pre mňa niet puta, ani oslobodenia, blúdenie bez podpory skončilo,

Vo mne jestvuje vesmír, aj ked vo mne nejestvuje.

na me bandho'sti mokšo vá bhrántix žántá nirážrayá

aho mayi sthita° vižva° vastuto na mayi sthitam

@na=nie @me=ma,moje @bandha=puto @asti=je @mokSa=oslobodenie @vA=alebo @bhrAnti=blúdiť @zAnti=chladný @nirAzrayA=bez podpory, bez prístrešia

@aham=ja @mayi=vo mne @sthita=stojac @vizva=kozmos @vastu=bohatstvo @na=nie @mayi=vo mne @sthita=stojac

-2.19

Toto telo a vesmir nie sú ničim,

Čisté vedomie je len átman, tak aké ešte ilúzie?

sa-žaríram ida° vižva° na kiñcid iti nižcitam

žuddha-cin-mátra átmá ca tat kasmin kalpaná'dhuná

@sa=to @zarIra=telo @idam=toto @vizva=kozmos @na=nie @kiJcit=niečo @iti=takto @nizcita=spoznajúci

@zuddha=čistý @citta=vnímanie, mysel @mAtra=element, simpl @AtmAn=duša @ca=tiež @tat=to @kasmin=ktorý @kalpanA=predstava @adhunA=teraz

-2.20

Telo, nebo a peklo, putá a sloboda, a tiež strach,

to je čistá ilúzia. Čo mám ešte tvoriť, ja, cítiace vedomie?

žaríra° svarga-narakau bandha-mokšau bhaya° tathá

kalpaná-mátram ev'aitat kim me kárya° cidátmanax

@zarIra=telo @svarga=nebo @naraka=peklo @bandha=puto @mokSa=oslobodenie @bhaya=strach @tatha=tak

@kalpanA=predstava @mAtra=element, simpl @eva=tak @etad=táto @kim=čo, prečo @me=ma,moje @kAryaM=treba spraviť @cidAtman=vedomie

-2.21

Ani v zástupe ludi nepociťujem dualitu,

tak čo by som dosiahol odchodom do pustiny?

aho jana-samúhe'pi na dvaita° pažyato mama

arańyam iva sa°vřtta° kva rati° karaváńy aham

@aham=ja @jana=človek @samUhe=skupina @api=nad, aj tak @na=nie @dvaita=dualita @pazyat=vidiac @mama=môj

@araNya=pustina @iva=skoro, ako @saMvRtta=príchod @kva=kto @rati=zábava, rozkoš @karavA=be spravil @aham=ja

-2.22

Nie som telo a telo nie je mnou.

Som vedomie. Mojím putom bol len smäd po živote

n'áham deho na me deho jívo n'áham

aha° hi cit ayam eva hi me bandha ásít yá jívite spřhá

@aham=ja @deho=telo @na=nie @me=ma,moje @deho=telo @jIvo=živý @aham=ja

@aham=ja @hi=určite @citta=vnímanie, mysel @ayam=toto @eva=tak @hi=určite @me=ma,moje @bandha=puto @AsIt=je @yA=to, (ako vzťažne) @jIvite=žiť @spRhA=túžba

-2.23

Rôzne svetové vlnenie okamžite vyvoláva,

v mojom nekonečnom oceáne závan mysle dvíha.

aho bhuvana-kallolair vicitrair drák samutthitam

mayy ananta-mahá'mbhodhau citta-váte samudyate

@aham=ja @bhuvana=bytosť @kallola=výkyvy @vicitra=rozličné @drAk=okamžite @samutthitam=je emitovaný

@mayy=vo mne @ananta=nekonečný @maha=veľký @ambhodhi=oceán @citta=vnímanie, mysel @vAte=impuls @samudyat=pripravuje

-2.24

V mojom nekonečnom oceáne závany mysle utíchajú,

zničená kupecká duša a celá loď sveta sú rozpustené.

mayy ananta-mahá'mbhodhau citta-váte pražámyati

abhágyáj jíva-vańijo jagat poto vinažvarax

@mayy=vo mne @ananta=nekonečný @maha=veľký @ambhodhi=oceán @citta=vnímanie, mysel @vAte=impuls @prazAmya=zaniká

@abhAgya=nešťastný, zničený @jIva=život @vaNij=obchodník, obchod @jagat=vesmír @pota=čln @vinaz=zanikať

-2.25

V mojom nekonečnom oceáne čarovne živé vlny

vznikajú, spájajú sa, hrajú sa a zanikajú samé od seba.

mayy ananta-mahá'mbhodhav ažcarya° jíva-vícayax

udyanti ghnanti khelanti pravižanti svabhávatax

@mayy=vo mne @ananta=nekonečný @maha=veľký @ambhodhi=oceán @azcarya=prekvapenie @jIva=život @vIcaya=hľadanie

@udyanti=vznikať @ghnanti=spájať @khelanti=hrať sa @pravizanti=zanikať @svabhAva=individualita

 

 

3 ašťávakra uváca ---- 14

-3.1

poznajúc svoje ja ako jediné a nezničiteľné,

tak seba-poznajúc, ako možno ešte túžiť po zábave?

avinážinam átmánam eka° vijñáya tattvatax

tav'átma-jñasya dhírasya katham arth'árjane ratix

@avinAzin=nezničiteľný @AtmAn=duša @eka=jeden @vijJa=vediaci, múdry @tattva=podstaty

@tav=ty @Atman=duša @jJasya=poznajúci @dhIra=znalec hĺbky @katham=ako @arth=túžiť @Arjane=získanie @rati=zábava, rozkoš

-3.2

Kto nepozná svoje vedomie túži po falošnom obraze objektov,

tak ako neznalosť perlete vyvoláva ilúziu striebra.

átm'ájñánád aho prítir višaya-bhrama-gocare

žukter ajñánato lobho yathá rajata-vibhrame

@Atman=duša @ajJAna=neznalosť @aham=ja @prIti=rozkoš @viSaya=myšlienky, zmysly, objekt @bhrama=vírenie @gocara=pojem, myslenie

@zukti=perlorodka @ajJAna=neznalosť @lobho=lakomosť @yathA=ako @rajata=striebro @vibhR=popliesť

-3.3

Kozmos sa trasie ako čln v oceáne,

"to som ja" som spoznal, prečo ty ešte blúdiš ako žobrák?

vižva° sphurati yatr'eda° tarańgá iva ságare

so'ham asmí'ti vijñáya, ki° dína iva dhávasi

@vizva=kozmos @sphurat=triasť sa @yatra=keď @edaM=toto @taraN=čln @iva=skoro, ako @sAgara=oceán

@so=tento @ham=som @asmi=ja som @iti=takto @vijJAya=rozpoznať @kim=čo, prečo @dIna=chudobný @iva=skoro, ako @dhAvati=blúdiť, chodiť

-3.4

Počujúc, že podstata je čisté nádherne vedomie,

telesné túžby považuje za špinavé.

žrutvá'pi žuddha-caitany'átmánam atisundaram

upasthe'tyanta-sa°sakto málinyam adhigacchati

@zrutvA=počujúc @api=nad, aj tak @zuddha=čistý @caitany=vedomý @Atman=duša @ati=nad, pre- @sundaram=nádherný

@upasthe=telesné orgány @atyanta=extrémne @saMsakt=posadnutý @mAlinya=ne4istota @adhigacchati=dostať

-3.5

Vo všetkých bytostiach je vedomie, a všetky bytosti sú vo vedomí,

kto to vie, len ťažko zostane sebastredný.

sarva-bhútešu c'átmána° sarva-bhútáni c'átmani

muner jánata ážcarya° mamatvam anuvartate

@sarva=celý @bhUta=byť, stať sa @ca=tiež @Atman=duša @sarva=celý @bhUtas=svet @ca=tiež @Atman=duša

@muni=mních, askéta @jnA=poznanie @azcarya=prekvapenie @mamatvam=egoizmus @anuvartate=pokračovať

-3.6

Pokojnou nedvojnosťou oslobodený a nemenný,

len ťažko pod vplyvom túžby podľahne depresívnym vplyvom.

ásthitax param'ádvaita° mokš'árthe'pi vyavasthitax

ážcarya° káma-važago vikalax keli-žikšayá

@Asthita=zostať, kľudný @parama=najvyššie @advaita=neduálnosť @mokSa=oslobodenie @Arthe=aktívny @api=nad, aj tak @vyavasthita=usporiadaný

@azcarya=prekvapenie @kAma=rozkoš @vaza=túži @vikala=depresívne @keli=hra @zikSa=učenie, tréning

-3.7

Stvorenie zažívajúce trápenie a úplne slabé,

len ťažko túži po vášni, keď posledné dni prichádzajú.

udbhúta° jñána-durmitram avadháry'átidurbalax

ážcarya° kámam ákáńkšet kálam antam anužritax

@udbhUta=stvorenie @jJAna=poznajúci @durmitram=trápenie @avadhAry=zaručene poznaný @ati=nad, pre- @durbalaH=slabý

@azcarya=prekvapenie @kAma=rozkoš @AkANkSet=by mal túžiť @kAlaM=čas, cyklus @anta=koniec @anu=malý, pri- @zrita=prichádzať

-3.8

Nedotknutý týmto i oným svetom, poznajúc večnosť i dočasnosť,

hladač slobody sa slobody ťažko bude báť.

ih'ámutra viraktasya nity'ánitya-vivekinax

ážcarya° mokša-kámasya mokšád eva vibhíšiká

@iha=tu @amutra=tam @viraktasya=nezmenený @nitya=večný @anitya=dočasný @vivekin=rozlišujúci

@azcarya=prekvapenie @mokSa=oslobodenie @kAma=rozkoš @mokSa=oslobodenie @eva=tak @vibhISikA=strach

-3.9

Vediaci, spútaný či mučený, vždyje

átmanom plne preniknutý, sa ani neteší, ani nesmúti.

dhíras tu bhojyamáno'pi píďyamáno'pi sarvadá

átmána° kevala° pažyan na tušyati na kupyati

@dhIra=znalec hĺbky @tu=ale @bhojyamAno=rozveselovaný @api=nad, aj tak @pIDyamAno=mučený @api=nad, aj tak @sarva=celý

@AtmAn=duša @kevala=absolútny @pazya=sledujúci @na=nie @tuSti=šťastie @na=nie @kupya=nevzrušený

-3.10

Aj svoje energické telo vníma ako cudzie,

chvála či pohana - ako by mohli rušiť toho, čo veľa dosiahol?

cešťamána° žaríra° sva° pažyaty anya-žaríravat

sa°stave cá'pi nindáyá° katha° kšubhyet mah'ážayax

@ceSthamAn=energia @zarIra=telo @sva=svoj @pazyat=vidiac @anya=iný @zarIra=telo

@saMstav=pochvala @ca=tiež @api=nad, aj tak @nindAyAM=pohana @katham=ako @kSubhyet=vyrušiť @maha=veľký @azaya=dosiahnuť

-3.11

Vidiac svet ako nezaujímavú ilúziu,

aj v blízkosti smrti - prečo by sa vediaci mal báť?

máyá-mátram ida° vižva° pažyan vigata-kautukax

api sannihite mřtyau katha° trasyati dhíradhíx

@mAyA=mája @mAtra=element, simpl @idam=toto @vizva=kozmos @pazya=sledujúci @vigata=odísť, prestať @kautuka=záujem

@api=nad, aj tak @sannihit=blízky @mRtyu=zomierajúci @katham=ako @trasyati=strach @dhIradhI=hysterka(?)

-3.12

Kto je i v nešťastí pokojný a veľkodušný

toho sebapoznanie je naplnené - kto sa mu vyrovná?

nixspřha° mánasa° yasya nairážye'pi mahátmanax

tasy'átma-jñána-třptasya tulaná kena jáyate

@niHspRha=bez túžob @manas=mysel @yasya=ktorého @nairAzye=kľudný @api=nad, aj tak @mahAtman=veľkodušný

@tasya=toho @Atman=duša @jJAna=poznajúci @tRpta=nasýtený @tulanA=hodnotenie @kena=kedy, ako @jaya=dostať

-3.13

Prirodzený človek vie, že veci neznamenajú nič,

ako by mohol niečo vítať a niečo zavrhovať?

svabhávád eva jánáno dřžyam etan na kiñcana

ida° gráhyam ida° tyájya° sa ki° pažyati dhíradhíx

@svabhAva=individualita @eva=tak @jana=človek @dRzya=viditelné @etad=táto @na=nie @kiJcana=niečo

@idam=toto @grAhya=zhrabnúť @idam=toto @tyAjya=opustený @sa=to @kim=čo, prečo @pazyat=vidiac @dhIradhI=hysterka(?)

-3.14

Nepoškvrnený zmyselnosťou, neduálny a bez túžob,

takému nespôsobia poryvy osudu ani radosť ani smútok.

antas-tyakta-kašáyasya nirdvandvasya nirážišax

yad-řcchay-ágato bhogo na duxkháya na tušťaye

@anta=koniec @tyakta=opustený @kaSAya=ozdoba, voňavka hriech @nirdvandva=nedvojitý @nirAziS=bez túžob

@yadRccha=spontánne @Agata=prišlý @bhoga=skúsenosť @na=nie @duHkha=bolesť, nešťastie @na=nie @tuSTa=spokojný

 

 

4 ašťávakra uváca ---- 6

-4.1

Spoznajúc seba, hrajúc hru empirických ilúzií,

nemá nič s ľuďmi samsáry, zapletenými v blud.

hant'átma-jñasya dhírasya khelato bhoga-lílayá

na hi sa°sára-váhíkair múďaix saha samánatá

@han=opustiť, zabiť @Atman=duša @jJasya=poznajúci @dhIra=znalec hĺbky @khela=hra @bhoga=skúsenosť @lIlayA=hra, čaro

@na=nie @hi=určite @saMsAra=samsara @vAhIka=telesný @mUDaiH=hlúpy @saha=mocný @samAnatA=komunita

-4.2

Keď do raja, po ktorom túžia žobráci aj králi bohov -

vstupuje jogín, nič ho tam nezaujme.

yat pada° prepsavo dínáx žakr'ádyáx sarva-devatáx

aho tatra sthito yogí na haršam upagacchati

@yat=to @pada=krok @prepsava=zločinec(?) @dIna=chudobný @zakra=silný @adya=dnes @sarva=celý @devatA=božstvo

@aham=ja @tatra=tam @sthit=stojaci @yogI=jogín @na=nie @harSa=rozkoš, radosť @upa=blízko, pri- @gacchat=ísť

-4.3

Múdry je nedotknutý dobrým ani zlým,

tak, ako azúr neba nesplýva s dymom, aj keď sa to tak zdá..

taj-jñasya puńya-pápábhyáx sparžo hy antar na jáyate

na hy ákážasya dhúmena dřžyamáná'pi sańgati

@tad=to, tak @jJasya=poznajúci @puNya=správny @pApa=hriešny @sparz=kontakt @hi=určite @antar=medzi, vnútri

@na=nie @jaya=dostať @na=nie @hi=určite @AkAza=priestor @dhUma=dym @dRzyamAnA=javí sa @api=nad, aj tak @saNgati=prichádzajúci do kontaktu

-4.4

Mahátma spoznáva celý vesmír cez samého seba,

kto mohol by mu brániť v pohybe?

átm'aiv'eda° jagat sarva° jñáta° yena mah'átmaná

yad-řcchayá varttamána° ta° nišeddhu° kšameta kax

@Atman=duša @eva=tak @edaM=toto @jagat=vesmír @sarva=celý @jJAta=poznanie @yena=ktorým @mah=zväčšiť @Atman=duša

@yadRccha=spontánne @varttamAna=súčasnosť @tad=to, tak @niSeddhuM=zakázaný @kSameta=môže @ka=kto,čo

-4.5

Od brahmu po chumáč trávy, všetky štyri druhy života,

len muž poznania sa vzdal túžby aj opovrhnutia.

á-brahma-stamba-paryante bhúta-gráme catur-vidhe

vijñasy'aiva hi sám'arthyam icch'ánicchá-vivarjane

@A=nie- @brahma=brahma @stamba=trs trávy @paryante=predĺženie @bhUta=byť, stať sa @grAma=dedina-: škála @catur=4 @vidha=preniknutie

@vijJasya=poznajúci @eva=tak @hi=určite @sAmarthya=rovnako @iccha=túžiaci @aniccha=nechcený @vivarjana=vzdať sa

-4.6

Málokto spoznáva, že je neduálnym pánom sveta,

kto to vie, nestrachuje sa pred ničím.

átmánam advaya° kažcij jánáti jagad ížvara°

yad vetti tat sa kurute na bhaya° tasya kutracit

@AtmAn=duša @advaya=nedvojnosť @kazcid=málokto, niekto @jAnAti=pozná @jagad=svet @Izvara=majster, duša

@yad=kto @vetti=tušiť @tat=to @sa=to @kuru=robiť @na=nie @bhaya=strach @tasya=toho @kutra=kde, ako,...

 

 

5 ašťávakra uváca ---- 4

-5.1

Nie si ničím spútaný, čoho sa chce zbaviť, čistý?

upokoj celý organizmus, získaš slobodu.

na te sańgo'sti kená'pi ki° žuddhas tyaktum icchasi

sańgháta-vilaya° kurvann evam eva laya° vraja

@na=nie @te=ty @saNgo=kontakt @asti=je @kena=kedy, ako @api=nad, aj tak @kim=čo, prečo @zuddha=čistý @tyaktu=odhodiť @iccha=túžiaci

@saNghAta=život @vilaya=zničiť @kurvan=jednajúc @eva=tak @laya=uvolnenie @vraja=dosiahnuť,cesta

-5.2

Toto všetko vyviera z teba, tak, ako bubliny z mora

Takto spoznajúc átman získaš slobodu.

udeti bhavato vižva° váridher iva budbudax

iti jñatv'aikam átmánam evam eva laya° vraja

@udeti=zjavuje sa @bhava=bytie @vizva=kozmos @vAridh=more @iva=skoro, ako @budbuda=bublina

@iti=takto @jJatva=uvažovať @aika=patriaci ku @AtmAn=duša @eva=tak @laya=uvolnenie @vraja=dosiahnuť,cesta

-5.3

Imaginárny svet nejestvuje, v čistote tvojej to pochop,

že povraz len vyzerá ako had, získaš slobodu.

pratyakšam apy avastutvad vižva° n'ásty amale tvayi

rajju-sarpa iva vyaktam evam eva laya° vraja

@pratyakSa=evidentný @api=nad, aj tak @avastutvad=imaginárny @vizva=kozmos @asti=je @ama=sila @tva=ty

@rajju=povraz @sarpa=had @iva=skoro, ako @vyakta=evidentný @eva=tak @laya=uvolnenie @vraja=dosiahnuť,cesta

-5.4

Dokonale stály v šťastí i nešťastí, dúfajúc i zúfajúc.

stály v živote i smrti, získaš slobodu.

sama-duxkha-sukhax púrńa ážá-nairážyayox samax

sama-jívita-mřtyux sann evam eva laya° vraja

@sama=rovnaký @duHkha=bolesť, nešťastie @sukha=šťastie @pUrNa=úplne @AzA=dúfajúc @nairAzya=zúfalstvo @sama=rovnaký

@sama=rovnaký @jIvita=živý @mRtyu=zomierajúci @sann=rovnako(?) @eva=tak @laya=uvolnenie @vraja=dosiahnuť,cesta

 

 

6 ašťávakra uváca ---- 4

-6.1

Som nekonečný priestor, príroda je džbán.

Toto poznanie podstaty bez straty a zisku oslobodzuje.

ákážavad ananto'ha° ghaťavat prakřta° jagat

iti jñána° tath'aitasya na tyágo na graho layax

@AkAza=priestor @ananta=nekonečný @ghaTavat=džbán @prakRta=príroda @jagat=vesmír

@iti=takto @jJAna=poznajúci @tatha=tak @etasya=tohoto @na=nie @tyAga=strata @na=nie @graha=získavania @laya=uvolnenie

-6.2

Som oceán, tieto fenomény sú podobné vlnám,

Toto poznanie bez straty a zisku oslobodzuje.

mah'odadhir iv'áha° sa prapañco víci-sannidhax

iti jñána° tath'aitasya na tyágo na graho layax

@mah=zväčšiť @udadhi=more @iva=skoro, ako @aham=ja @sa=to @prapaJc=fenomén, manifestácia @vIci=vlna @sannidha=približne

@iti=takto @jJAna=poznajúci @tatha=tak @etasya=tohoto @na=nie @tyAga=strata @na=nie @graha=získavania @laya=uvolnenie

-6.3

Som perlorodka, a virtuálny svet je perleť.

Toto poznanie podstaty bez straty a zisku oslobodzuje.

aha° sa žukti-sańkážo rúpyavad vižva-kalpaná

iti jñána° tath'aitasya na tyágo na graho layax

@aham=ja @sa=to @zukti=perlorodka @saNkAzo=perlorodka @rUpyavad=striebro @vizva=kozmos @kalpa=možný

@iti=takto @jJAna=poznajúci @tatha=tak @etasya=tohoto @na=nie @tyAga=strata @na=nie @graha=získavania @laya=uvolnenie

-6.4

Som veru všetko bytie, a všetky bytia sú vo mne,

Toto poznanie podstaty bez straty a zisku oslobodzuje.

aha° vá sarva-bhútešu sarva-bhútány atho mayi

iti jñána° tath'aitasya na tyágo na graho layax

@aham=ja @vA=alebo @sarva=celý @bhUta=byť, stať sa @sarva=celý @bhUtas=svet @atho=preto @mayi=vo mne

@iti=takto @jJAna=poznajúci @tatha=tak @etasya=tohoto @na=nie @tyAga=strata @na=nie @graha=získavania @laya=uvolnenie

 

 

7 janaka uváca ---- 5

-7.1

V mojom nekonečnom oceáne sa zmieta čln života,

hnaný vetrom reflexov - to mňa nezaujíma.

mayy ananta-mah'ámbhodhau vižva-pota itas-tatax

bhramati sv'ánta-vátena na mam'ásty asahišńutá

@mayy=vo mne @ananta=nekonečný @mah=zväčšiť @ambhodhi=oceán @vizva=kozmos @pota=čln @itas=teda, teraz @tata=to

@bhrama=vírenie @sva=svoj @Anta=pod @vAta=vietor @na=nie @mama=môj @asti=je @asahiSNu=znepokojovať

-7.2

V mojom nekonečnom oceáne kozmické vlny svojvoľne

vznikajú a zanikajú - tým ja neziskávam ani nestrácam.

mayy ananta-mah'ámbhodhau jagad-vícix svabhávatax

udetu vastam áyátu na me vřddhir na ca kšatix

@mayy=vo mne @ananta=nekonečný @mah=zväčšiť @ambhodhi=oceán @jagad=svet @vIci=vlna @svabhAva=individualita

@udetu=vznik @vasta=dom @AyAt=prichádzajúci @na=nie @me=ma,moje @vRddhi=rast @na=nie @ca=tiež @kSati=rana

-7.3

V mojom nekonečnom oceáne sa vykresluje takzvaný svet,

absolutne nehybný, beztvarý, a tak som stály.

mayy ananta-mah'ámbhodhau vižva° náma vikalpaná

atižánto nirákára etad ev'áham ásthitax

@mayy=vo mne @ananta=nekonečný @mah=zväčšiť @ambhodhi=oceán @vizva=kozmos @nAma=menom @vikalpa=fantázia

@atizAnto=absolútne chladný @nirAkAra=beztvaré @etad=táto @eva=tak @aham=ja @Asthita=zostať, kľudný

-7.4

Átman nie je vo veciach, a veci v nekonečnom úplnom,

tak nemeniaci, netúžiaci, pokojnýá som a stály.

átmá bhávešu no bhávas tatr'ánante niranjane

ity asakto'spřhax žánta etad ev'áham ástitax

@Atman=duša @bhAveSu=veci @no=ani @bhava=bytie @tatra=tam @ananta=nekonečný @niranjane=úplne

@iti=takto @asakto=nezmenený @sprha=túžiť @zAnta=pokojný @etad=táto @eva=tak @aham=ja @asti=je

-7.5

Ja som číre vedomie, a svet je magická ilúzia.

Ako a kde by sa vzal nejaký márny odpor či túžba?

aho cin-mátram ev'áham indra-jál'opama° jagad

iti mama katha° kutra hey'opádeya-kalpaná

@aham=ja @citta=vnímanie, mysel @mAtra=element, simpl @eva=tak @aham=ja @indra=magický @jAla=podvod @opama=ilúzia(?) @jagad=svet

@iti=takto @mama=môj @katham=ako @kutra=kde, ako,... @heya=odídený @upAdeya=akceptácia @kalpa=možný

 

 

8 aštávakra uváca ---- 4

-8.1

Puto je vtedy, keď city túžia a odmietajú.

niečo zavrhujú, niečo tolerujú, čosi ich vzrušuje a čosi necháva chladným

tadá bandho yadá citta° kincid váñchati šocati

kiñcin muñcati gřhńáti kiñcid vřšyati kupyati

@tadA=kedy, vtedy @bandh=puto @yadA=keď @citta=vnímanie, mysel @kincid=čo, prečo @vAJcha=túžba @Socati=odpor

@kiJcit=niečo @muJca=zavrhnutie @gRhNAti=akceptovať @kiJcit=niečo @vRSya=stimulujúci @kupya=nevzrušený

-8.2

Sloboda, je keď city po ničom netúžia a nič neodmietajú,

nič neodhadzujú nič nedržia, nič nemilujú a nič nenenávidia.

tadá muktir yadá citta° na váñchati na žocati

na muñcati na gřńáti na hřšyati na kupyati

@tadA=kedy, vtedy @mukti=oslobodenie @yadA=keď @citta=vnímanie, mysel @na=nie @vAJcha=túžba @na=nie @zocati=plakať

@na=nie @muJca=zavrhnutie @na=nie @gRNAti=akceptovať @na=nie @hRSyati=byť šťastný @na=nie @kupya=nevzrušený

-8.3

Puto je, keď city sú vyrušene nejakým zmyslom,

Sloboda, keď city sú nevzrušene žiadnym zmyslom.

tadá bandho yadá citta° sakta° kásv'api dřšťišu

tadá mokšo yadá cittam asakta° sarva-dřšťišu

@tadA=kedy, vtedy @bandh=puto @yadA=keď @citta=vnímanie, mysel @sakta=patriaci @kAsvapi=čohokoľvek @dRSTa=viditeľný

@tadA=kedy, vtedy @mokSa=oslobodenie @yadA=keď @citta=vnímanie, mysel @asakta=neemočný @sarva=celý @dRSTa=viditeľný

-8.4

Bez ega je sloboda, ego je otroctvo.

mysli na to zľahka, na ničom nelipni a nič nezavrhuj.

yadá n'áha° tadá mokšo yad'áha° bandhana° tadá

matve'ti helayá kiñcit má gřháńa vimuñca má

@yadA=keď @aham=ja @tadA=kedy, vtedy @mokSa=oslobodenie @yad=kto @bandha=puto @tadA=kedy, vtedy

@matva=brať do úvahy @iti=takto @hela=opovrhnutie @kiJcit=niečo @mA=nie @gRhANa=akceptovať @vimuJca=odpor @mA=nie

 

 

9 ašťávakra uváca ---- 8

-9.1

Činnosť či nečinnosť, a iné duality, keď sa všetky schladia,

uvažuj bez dogmy a povznesený nad povinnosti.

křt'ákřte ca dvandváni kadá žántáni kasya vá

eva° jñátve'ha nirvedád bhava tyága-paro'vratí

@kRta=urobený @AkRta=nespravené @ca=tiež @dvandva=duálnosť @kadA=keď, kedy @zAnti=chladný @kasya=koho @vA=alebo

@eva=tak @jJatva=uvažovať @aha=tiež @nirveda=mimo dogmy @bhava=bytie @tyAga=strata @paras=nad, trans- @vrata=služba

-9.2

Zriedkavý je, synu, šťastlivec, pozorujúci svet,

ktorého túžba, hlad aj zvedavosť utíchnu.

kasyá'pi táta dhanyasya loka-cešť'ávalokanát

jívit'ecchá bubhukšá ca bubhuts'opažamax gatáx

@kasya=koho @tAta=priateľu @dhanya=bohatý @loka=svet @ceSTa=hýbať @avalokana=pozorujúci

@jIvita=živý @iccha=túžiaci @bubhukSa=túžba po čomkoľvek @ca=tiež @bubhuts=zvedavosť @upazama=ukľudnený @gatA=odídený

-9.3

Všetko je dočasné a má tri druhy :

nereálnosť, nízkosť, prchavosť - to upokojuje.

anitya° sarvam ev'eda° tápa-traya-dúšitam

asara° nindita° heyam iti nižcitya žámyati

@anitya=dočasný @sarva=celý @edaM=toto @tApa=horúčava @traya=trojitý @dUSita=poškodený

@asara=bez sily @nindita=obvinený @heya=odídený @iti=takto @nizcitya=vedomý @zAmya=pokojný

-9.4

Veď kedy bol taký čas, keď dualita nejestvovala?

Zavrhnúc také ideály, berúc, čo príde, to je dokonalosť.

ko'sau kálo vayax ki° vá yatra dvandváni no nřńám

tány upekšya yathá-prápta-vartí siddhim avápnuyát

@ka=kto,čo @adas=určitý, ten @kAla=čas @vayas=obdobie @kim=čo, prečo @vA=alebo @yatra=keď @dvandva=duálnosť @no=ani @nirNAma=krútiť sa

@tAni=tie @upekS=sledovať @yathA=ako @prApta=dosiahnuť @vartI=puto, obal @siddhi=dokonalosť @avApnuyAt=dosiahnuť

-9.5

Rozličné učenia mudrcov, sádhuov a yogínov.

hladiac na ne nezaujate, kto nedosiahne pokoj?

náná mata° maharšíšá° sádhúná° yoginá° tathá

dřšťvá nirvedam ápannax ko na žámyati mánavax

@nAnA=rôzne @mata=túžba @maharSI=mudrc, žrec @sAdhu=sádhu @yogin=jogín @tatha=tak

@dRSTvA=hladiac @nirveda=mimo dogmy @Apanna=dostať @ka=kto,čo @na=nie @zAmya=pokojný @mAnava=úctyhodný

-9.6

Dokonalé poznanie mysle je najlepší guru,

nedogmatický, vyrovnaný a nespútaný, vyvádza zo samsáry.

křtvá múrti-parijñána° caitanyasya na ki° gurux

nirveda-samat'áyuktyá yas tárayati sa°sřtex

@kRtva=dokončené @mUrti=dokonalé @parijJAna=poznani @caitanya=inteligencia @na=nie @kim=čo, prečo @guru=guru

@nirveda=mimo dogmy @samatA=vyrovnanosť @Ayukta=nespútaný @yas=ten @tArayati=bežať preč @saMsRti=samsára

-9.7

Sledujúc zjavy elementov len ako vec elementov,

z pút temnoty oslobodený spočinieš vo svoje forme.

pažya bhúta-vikárá°s tva° bhúta-mátrán yath'árthatax

tat-kšańád bandha-nirmuktax sva-rúpa-stho bhavišyasi

@pazya=sledujúci @bhUta=byť, stať sa @vikArA=prízrak @tvaM=ty @bhUta=byť, stať sa @mAtra=element, simpl @yatha=ako @arthata=zmyselný

@tat=to @kSaNAda=temnota @bandha=puto @nirmukta=oslobodený @sva=svoj @rUpa=tvar @stha=stojaci, jestvujúci @bhaviSya=budúci

-9.8

Podvedomie je samsára, to úplne oslobodzuje.

Obetujúc podvedomie, odpočívať budeš tak, ako budeš.

vásaná eva sa°sára iti sarvá vimuñca táx

tat-tyágo vásaná-tyágát sthitir adya yathá tathá

@vAsanA=podvedomé fixácie @eva=tak @saMsAra=samsara @iti=takto @sarva=celý @vimuJca=odpor @tad=to, tak

@tat=to @tyAga=strata @vAsanA=podvedomé fixácie @tyAga=strata @sthiti=stojím @adya=dnes @yathA=ako @tatha=tak

 

 

10 ašťávakra uváca ---- 8

-10.1

Zapudiac nepriateľa vášeň a zisk - plný straty,

a tiež zákon, tých dvoch príčinu, vždy konaj s nadhľadom

viháya vairińa° kámam artha° c'ánartha-sańkulam

dharmam apy etayor hetu° sarvatr'ánádara° kuru

@vihA=zapudiac @vairiN=nepriatel @kAma=rozkoš @artha=účel, ciel @ca=tiež @Anartha=bezcennosť @saNkula=majetok

@dharma=zákon @api=nad, aj tak @etayor=z týchto dvoch @hetu=dôsledok @sarvatra=všade @AnAdara=nadhľad @kuru=robiť

-10.2

iluzórna len pár dni trvajúca sieť snov - tak vnímaj

priateľa, pole, bohatstvo, dom, ženu, brata a iné šťastia.

svapn'endra-jálavat pažya dináni tríńi pañca vá

mitra-kšetra-dhan'ágára-dára-dáy'ádi-sampadax

@svapn=sen @endra=magický @jAlava=vo vode @pazya=sledujúci @dinAn=deň @triNi=tri @paJca=päť @vA=alebo

@mitra=priateľ @kSetra=pole @dhana=bohatstvo @AgAra=dom @dAra=žena @dAya=dar, dedičstvo @Adi=začiatok @sampada=zisk

-10.3

Kdekoľvek sa zjaví smäd, tam sa zjaví samsára.

pestuj ústranie, bez smädu buď šťastný.

yatra yatra bhavet třšńá sa°sára° viddhi tatra vai

prauďha-vairámyam ážritya víta-třšńax sukhí bhava

@yatra=keď @bhavet=stávať sa @tRSNA=smäd @saMsAra=samsara @viddh=vediac @tatra=tam @vai=naozaj

@prauDha=vzydvihnutý @vairAmyam=ústranie @Azrita=adopt @vIta=bez @tRSNa=smädný @sukhI=šťastný @bhava=bytie

-10.4

Smäd spútava átman, jeho zničenie sa vola sloboda.

Jednoducho len nepripútanosť uspokojuje znova a znova.

třšńá-mátr'átmako bandhas tan-nážo mokša ucyate

bhav'ása°sakti-mátreńa prápti-tušťir muhur-muhux

@tRSNA=smäd @mAtra=element, simpl @Atman=duša @bandha=puto @tat=to @nAzo=zničenie @mokSa=oslobodenie @ucyate=je volané

@bhava=bytie @asaMsakta=nespojený @mAtra=element, simpl @prApti=zjavenie @tuSti=šťastie @muhur=stále

-10.5

Si jedno čisté vedomie, bezduchý vesmir je bez podstaty.

neznalosť tiež nie je, tak načo tá tvoja zvedavosť?

tvam ekas cetanax žuddho jaďa° vižvam asat tathá

avidyá'pi na kiñcit sá ká bubhutsá tathá'pi te

@tvam=ty @eka=jeden @cetana=viditeľný @zuddha=čistý @jaDa=chladný @vizva=kozmos @asat=omyl @tatha=tak

@avidyA=neznalosť @api=nad, aj tak @na=nie @kiJcit=niečo @sA=tak @ka=kto,čo @bubhutsA=zvedavosť @tatha=tak @api=nad, aj tak @te=ty

-10.6

Královstvá, deti, ženy a telesné slasti

rušivé poryvy ničiace život za životom.

rájya° sutáx kalatráńi žaríráńi sukháni ca

sa°saktasyá'pi našťáni tava janmani janmani

@rAjya=královstvo @sutAx=synovia @kalatra=žena @zarIra=telo @sukha=šťastie @ca=tiež

@saMsakt=posadnutý @api=nad, aj tak @naSTAni=bez spánku @tava=tvoj @janman=zrodenie

-10.7

Dosť už zisku, vášne a aj zbožných činov.

V lesa samsáry myseľ nenachádza pokoj.

alam arthena kámena sukřtená'pi karmańá

ebhyax sa°sára-kantáre na vižrántam abhún manax

@alam=dosť @arthe=bohatstvo @kAmena=túžby @sukRtenA=zbožný @api=nad, aj tak @karma=čin

@ebhyaH=z týchto @saMsAra=samsara @kantAra=les @na=nie @vizrAnta=odpočívajúci @abhU=nezrodený @manas=mysel

-10.8

Koľko životov telom, mysľou a rečou

si konal ťažkú a bolestivú prácu? Teraz už prestaň.

křta° na kati janmáni káyena manasá girá

duxkham áyásada° karma tad adyá'py uparamyatám

@kRta=urobený @na=nie @kati=koľko, niekoľko @janman=zrodenie @kAya=telo @manas=mysel @gira=reč

@duHkha=bolesť, nešťastie @AyAsa=únava @karma=čin @tad=to, tak @adya=dnes @uparamyatAm=prestať

 

 

11 ašťávakra uváca ---- 8

-11.1

Poznajúc prechod bytie-nebytie, a vlastné bytie,

nájde bezbolestné šťastie.

bháv'ábháva-vikáraž ca sva-bhávád iti nižcayí

nirvikáro gata-kležax sukhen'aiv'opažámyati

@bhava=bytie @abhAva=nebytie @vikAra=zjavenie, produkt @ca=tiež @sva=svoj @bhava=bytie @iti=takto @nizcay=istota

@nirvikAra=stály @gata=odídený @kleza=bolesť @sukha=šťastie @eva=tak @upazam=stíchnuť

-11.2

Pán všetko tvoriaci nie je nič iné, len tento princíp,

vnútorne zbavený všetkých túžob, pokojný na ničom nelipnúci.

ížvarax sarva-nirmátá n'eh'ánya iti nižcayí

antar-galita-sarv'ážax žántax kvá'pi na sajjate

@Izvara=majster, duša @sarva=celý @nirmANa=tvoriaci, merajúci @anya=iný @iti=takto @nizcay=istota

@antar=medzi, vnútri @galita=zbaviť sa @sarva=celý @AzA=dúfajúc @zAnta=pokojný @kva=kto @api=nad, aj tak @na=nie @sajja=fixovaný, lipnúci

-11.3

Poznajúc, že strata a zisk vo svojom čase sú dané,

je spokojný, sebaistý, nežiada a neodmieta.

ápadax sampadax kále daivád eve'ti nižcayí

třptax sva-sth-endriyo nitya° na váñchati na žocati

@Apad=strata @sampada=zisk @kAla=čas @daiva=osudový @eva=tak @iti=takto @nizcay=istota

@tRpta=nasýtený @sva=svoj @stha=stojaci, jestvujúci @indriya=zmysly, sily @nitya=večný @na=nie @vAJcha=túžba @na=nie @zocati=plakať

-11.4

Keď zistí, že šťastie nešťastie, život smrť sú dané osudom,

aj keď koná, nie je ovplyvnený.

sukha-duxkhe janma-mřtyú daivád ev'eti nižcayí

sádhy'ádarží niráyásax kurvann api na lipyate

@sukha=šťastie @duHkha=bolesť, nešťastie @janma=zrodenie @mRtyu=zomierajúci @daiva=osudový @eva=tak @etad=táto @nizcay=istota

@sAdhya=overené @Adarza=videné @nirAyAsa=ľahko @kurvan=jednajúc @api=nad, aj tak @na=nie @lipyate=ovplyvnený

-11.5

Zistiac, že vo svete z ničoho iného, len z obáv vzniká utrpenie,

tie zanechajúc, šťastný a pokojný všade bez trápenia.

cintayá jáyate duxkha° n'ányath'eh'eti nižcayí

tayá hínax sukhí žántax sarvatra galit-sprhax

@cintana=obavy, myslenie, cit @jaya=dostať @duHkha=bolesť, nešťastie @anya=iný @iha=tu @etad=táto @nizcay=istota

@tayA=obrana @hIna=opustený @sukhI=šťastný @zAnta=pokojný @sarvatra=všade @galita=zbaviť sa @sprha=túžiť

-11.6

Spoznajúc, že nie som telo a telo nie som ja,

absolútnu slobodu dosiahne, nepamätajúc na vykonané a nevykonané.

n'áha° deho na me deho bodho'ham iti nižcayí

kaivalyam iva sa°prápto na smaraty akřta° křtam

@aham=ja @deho=telo @na=nie @me=ma,moje @deho=telo @bodha=vedomie @ham=som @iti=takto @nizcay=istota

@kaivalya=absolútna jednota @iva=skoro, ako @saMprApt=dosiahnuť @na=nie @smara=pamäť @akRta=nerobiac @kRta=urobený

-11.7

Spoznajúc, že od brahma až k trsu trávy som ja

je bez pochýb, svetlý, pokojný, úspechom či neúspechom nedotknutý.

á-brahma-stamba-paryantam aham ev'eti nižcayí

nirvikalpax žucix žántax prápt'áprápta-vinirvřtax

@A=nie- @brahma=brahma @stamba=trs trávy @paryantam=spolu, dohromady @aham=ja @eva=tak @etad=táto @nizcay=istota

@nirvikalpa=nemenný @zuci=svetlý @zAnta=pokojný @prApta=dosiahnuť @aprApta=neúspešný @vinirvRt=skončený

-11.8

Zistiac, že tento svet plný rôznej krásy je nič,

nepodstatný zjav, nič tak neupokojuje.

nán'ážcaryam ida° vižva° na kiñcid iti nižcayí

nirvásanax sphúrti-mátro na kiñcid iva žámyati

@nAna=rôzny @azcarya=prekvapenie @idam=toto @vizva=kozmos @na=nie @kiJcit=niečo @iti=takto @nizcay=istota

@nirvAsana=nepodstatný, ľahostajný @sphUrti=zjavenie @mAtra=element, simpl @na=nie @kiJcit=niečo @iva=skoro, ako @zAmya=pokojný

 

 

12 janaka uváca ---- 8

-12.1

Fyzické činy som zanechal prvé, potom dlhé reči,

potom myslenie tiež - tak som ustálený.

káya-křty-ásahax púrva° tato vág-vistarásahax

atha cintásahas tasmád evam ev'áham ásthitax

@kAya=telo @kRtya=urobený @Asaha=netakceptujúci @pUrva=prvý @tata=to @vac=reč @vistara=dlhý

@atha=nato, potom @cintA=špekulácie @tasmAd=tiež @eva=tak @aham=ja @Asthita=zostať, kľudný

-12.2

Bezemočné sú mýty, pre átman nevnimateľné,

skoncentrovaný do vnutra srdca - tak som ustálený.

príty-abhávena žabdáder adřžyatvena c'átmanax

vikšep'aikágra-hřdaya evam ev'áha° ásthitax

@prIti=rozkoš @abhAva=nebytie @zabda=zvuk, tradícia @adRzyatvena=nevnímatelný @ca=tiež @Atman=duša

@vikSep=rozpaky @aikAgra=koncentrácia @hRdaya=srdce @eva=tak @aham=ja @Asthita=zostať, kľudný

-12.3

Priamu meditáciu predchádza rozptýlenie, praktizujúc samádhi

tak vidiac zákazy, tak som ustálený.

sam-ádhyás-ádi-vikšiptau vyavahárax samádhaye

eva° vilokya niyamam evam ev'áham ásthitax

@sama=rovnaký @AdhI=sledovanie @Adi=začiatok @vikSipta=rozptýlený, odmietnutý @vyavahAra=praktizuje @samAdha=meditácia

@eva=tak @vilokya=vidiac @niyama=zákaz @eva=tak @aham=ja @Asthita=zostať, kľudný

-12.4

Mimo prijímania a zavrhovania, rozkoše a trpkosti

zbavený hneď, brahman - tak som ustálený.

hey'opádeya-virahád eva° harša-višádayox

abhávád adya he brahmann evam ev'áham ásthitax

@heya=odídený @upAdeya=akceptácia @virahA=odľuka @eva=tak @harSa=rozkoš, radosť @viSAday=jedovatý

@abhava=nebytie @adya=dnes @he=oh @brahma=brahma @eva=tak @aham=ja @Asthita=zostať, kľudný

-12.5

V ašráme i mimo neho, meditacia a mysel prijimajuca a zakazujúca,

fantázie moje videné moju vidiac - tak som ustálený.

ážram'ánážrama° dhyána° cittas-víkřta-varjanam

vikalpa° mama víkšya etair evam ev'áham ásthitax

@Azram=mystická škola @AnAzrama=mimo štandartné školy @dhyAna=meditácia @citta=vnímanie, mysel @vIkRta=nechuť @varjanam=vyhýbať sa

@vikalpa=fantázia @mama=môj @vIkSya=krásne @eta=prichádzajú @eva=tak @aham=ja @Asthita=zostať, kľudný

-12.6

Aktivita sa rovná neznalosti, ale aj jej zastavenie.

poznajúc hlboko tútu pravdu - som ustálený.

karm'ánušťhánam ajñánád yath'aiv'oparamas tathá

budhvá samyag ida° tattvam evam ev'áham ásthitax

@karma=čin @AnuSThAnam=stáť blízko @ajJAnA=neznajúc @yatha=ako @eva=tak @uparama=zastavenie @tatha=tak

@budhvA=vedomý @samyaJc=pravdivý @idam=toto @tattva=podstaty @eva=tak @aham=ja @Asthita=zostať, kľudný

-12.7

Nemyslitelné mysliac tiež rozširuje neformené myslenie,

to zanechal som tiež - tak som ustálený.

acintya° cintyamáno'pi cint'árúpa° bhajaty asau

tyaktvá tad-bhávana° tasmád evam ev'áham ásthitax

@acintya=nemysliteľné @cintyamAno=cítiaca mysel @api=nad, aj tak @cint=myslieť @arUpa=beztvarý @bhaj=rožširuje @adas=určitý, ten

@tyaktvA=zanechať @tad=to, tak @bhAvana=fantázia, myšlienka @tasmAd=tiež @eva=tak @aham=ja @Asthita=zostať, kľudný

-12.8

Kto takto koná, ten je v cieli bytia,

Kto takto jestvuje, ten je v cieli bytia.

evam eva křta° yena sa křt'ártho bhaved asau

evam eva svabhávo yax sa křt'ártho bhaved asau

@eva=tak @kRta=urobený @yena=ktorým @sa=to @kRta=urobený @artha=účel, ciel @bhavet=stávať sa

@eva=tak @svabhAva=individualita @yad=kto @sa=to @kRta=urobený @artha=účel, ciel @bhavet=stávať sa

 

 

13 janaka uváca ---- 7

-13.1

Byť spokojný bez všetkého, aj keď len v zásterke, je vzácne,

strata či veľký zisk, tak som a som šťastný.

akiñcana-bhava° svástha° kaupínatve'pi durlabham

tyág'ádáne viháy'ásmád aham áse yathá-sukham

@akiJcana=bez všetkého @bhava=bytie @svAstha=nezávislý @kaupIna=zásterka @durlabha=vzácny

@tyAga=strata @AdAna=získavanie @vihAy=mocný @AsmAd=tak @aham=ja @Ase=som, sú @yathA=ako @sukha=šťastie

-13.2

Bolesť si niektori sposobujú telom, niektori jazykom,

niektori myslou - to zanechajuc, mám trvalý pokoj.

kutrá'pi khedax káyasya, jihvá kutrá'pi khedyate

manax kutrá'pi tat tyaktvá purušárthe sthitax sukham

@kutra=kde, ako,... @api=nad, aj tak @kheda=depresia @kAya=telo @jihva=jazyk @kutra=kde, ako,... @api=nad, aj tak @khedyate=trápiť sa

@manas=mysel @kutra=kde, ako,... @api=nad, aj tak @tat=to @tyaktvA=zanechať @puruSArth=zmysel života @sthita=stojac @sukha=šťastie

-13.3

Nie je žiadna činnosť - tak uvažujem podľa pravdy.

Ked zjaví sa potreba skutku, vykonajúc som spokojný.

křta° kim api n'aiva syád iti sañcintya tattvatax

yadá yat karttum áyáti tat křtv'áse yathá-sukham

@kRta=urobený @kim=čo, prečo @api=nad, aj tak @eva=tak @syAd=(byť) @iti=takto @saJcint=uvažovať @tattva=podstaty

@yadA=keď @yat=to @krt=konanie @AyAti=prichádza @tat=to @kRtva=dokončené @Ase=som, sú @yathA=ako @sukha=šťastie

-13.4

Aktívny-pasívny-nepútanie - tým žije na telo orientovaný yogín.

Jógu-nejógu zabudnúc, som spokojný.

karma-naiškarmya-nirbandha-bhává deha-stha-yoginax

sa°yog'áyoga-virahád aham áse yathá-sukham

@karma=čin @naiSkarm=nečinnosť @nirbandha=nespútaný @bhAva=stávať sa @deha=telo @stha=stojaci, jestvujúci @yogin=jogín

@saMyoga=z jógou @Ayoga=bez jógy @virahA=odľuka @aham=ja @Ase=som, sú @yathA=ako @sukha=šťastie

-13.5

Zisk či strata sa ma netýka, či stojím, idem alebo spím.

Stojac, kráčajúc či snívajúc - ja som spokojný.

arth'ánarthau na me sthityá gatyá na žayanena vá

tišťhana gacchana svapan tasmád aham áse yathá-sukham

@Anarthan=strata @na=nie @me=ma,moje @sthit=stojaci @gatyA=kráčajúc @na=nie @zaya=spiaci, ležiaci @vA=alebo

@tiSTha=stojaci @gacchat=ísť @svapan=spánok @tasmAd=tiež @aham=ja @Ase=som, sú @yathA=ako @sukha=šťastie

-13.6

Nič nestrácam, keď spím, ale ani keď sa zdokonaľujem.

Negujúc emócie i apatiu, som šťastný.

svapato n'ásti me hánax siddhir yatnavato na vá

náž'ollásau viháy'ásmád aham áse yathá-sukham

@svapat=bohatstvo @na=nie @asti=je @me=ma,moje @hAna=strata @siddhi=dokonalosť @yatnavat=snaživý @na=nie @vA=alebo

@nAza=strata @ullAsa=rast @vihAy=mocný @AsmAd=tak @aham=ja @Ase=som, sú @yathA=ako @sukha=šťastie

-13.7

Rôzne formy šťastia bývajú negativne, vidno mnohokrát.

Milé i nemilé je stratou, ja som spokojný.

sukh'ádi-rúpá niyama° bhávešv álokya bhúrižax

žubh'ážubhe viháy'ásmád aham áse yathá-sukham

@sukha=šťastie @Adi=začiatok @rUpa=tvar @niyama=zákaz @bhAveSu=veci @Alokya=videné @bhUriza=mnohoraký

@zubha=šťastný @vihAy=mocný @AsmAd=tak @aham=ja @Ase=som, sú @yathA=ako @sukha=šťastie

 

 

14 janaka uváca ---- 4

-14.1

Kto má prirodzene prázdnu myseľ, len zo zábavy myslí o myšlienkach

akoby zo spanku zobudený, bez minulých spomienok.

prakřtyá žúnya-citto yax pramádád bháva-bhávanax

nidrito bodhita iva kšíńa-sa°smarańo hi sax

@prakRt=materiál, hmota @zunya=prázdnota @citta=vnímanie, mysel @yad=kto @pramAdA=zábava @bhAva=stávať sa @bhAvana=fantázia, myšlienka

@nidrito=v spánku @bodha=vedomie @iva=skoro, ako @kSINa=zmenšovať @saMsmaraN=spomienky @hi=určite @saH=jeho

-14.2

Kde je bohatstvo, kde priatelia, kde zlodejské zmysly?

Kde spisy, kde učenosť, keď som vyhladil túžby?

kva dhanáni kva mitráńi kva me višaya-dasyavax

kva žástra° kva ca vijñána° yadá me galitá spřhá

@kva=kto @dhanA=bohatstvo @kva=kto @mitra=priateľ @kva=kto @me=ma,moje @viSaya=myšlienky, zmysly, objekt @dasya=chudák, dásja

@kva=kto @zAstra=spis @kva=kto @ca=tiež @vijJAna=porozumenie @yadA=keď @me=ma,moje @galita=zbaviť sa @spRhA=túžba

-14.3

Priamo spoznajúc vedomie, panujúci paramátman,

aj dilema putá versus sloboda mňa, slobodného, nevzrušuje.

vijñáte sákši-puruše paramátmani c'ežvare

nairážye bandha-mokše ca na cintá muktaye mama

@vijJA=poznanie @sAkSin=svedok @puruSa=osoba @paramAtma=paramátma @ca=tiež @Izvara=majster, duša

@nairAzya=zúfalstvo @bandha=puto @mokSa=oslobodenie @ca=tiež @na=nie @cintA=špekulácie @mukta=slobodný @mama=môj

-14.4

Vnútri nehybná prázdnota, navonok svojvoľne putujúci,

tento putujúci stav spoznajú len tí, čo sú mu rovní.

antar-vikalpa-žúnyasya bahix sva-cchanda-cárińax

bhrántasy'eva dažás tás tás tádřžá eva jánate

@antar=medzi, vnútri @vikalpa=fantázia @zunya=prázdnota @bahir=mimo @svacchanda=slobodná vôľa @cArin=putujúci

@bhrAnti=blúdiť @eva=tak @dazA=stav, podmienky @tad=to, tak @tAdRz=podobní, rovní @eva=tak @jAnat=spoznajú

 

 

15 ašťávakra uváca ---- 20

-15.1

Ako podľa tejto inštrukcie konajúci dosiahnu pravé prebudenie.

tak iní aj celý život hľadajúc aj tak len blúdia.

yathá-tath'opadežena křt'árthax sattva-buddhimán

ájívam api jijñásux paras tatra vimuhyati

@yathA=ako @tatha=tak @upadeza=inštrukcia @kRta=urobený @artha=účel, ciel @sattva=bytie @buddhimA=múdry

@AjIvam=celý život @api=nad, aj tak @jijJAsu=zvedavý, nedôverčivý @paras=nad, trans- @tatra=tam @vimuh=pomýlený

-15.2

Sloboda je nechuť k veciam, spútanosť je zmyselná túžba.

To je hľboké poznanie, ako cítiš tak rob.

mokšo višaya-vairasya° bandho vaišayiko rasax

etávad eva vijñána° yath'ecchasi tathá kuru

@mokSa=oslobodenie @viSaya=myšlienky, zmysly, objekt @vairasya=nechuť @bandh=puto @vaiSayik=zmyselná @rasa=šťava

@etAvat=takže, teda @eva=tak @vijJAna=porozumenie @yatha=ako @iccha=túžiaci @tatha=tak @kuru=robiť

-15.3

Výreční a energickí sa stanu hlúpi a leniví,

keď spoznajú podstatu - preto vyhýbajú sa mu zmyselníci.

vágmi-prájña-mah'odyoga° jana° múka-jaď'álasam

karoti tattva-bodho'yam atas tyakto bubhukšabhix

@vAgmi=výrečný @prAjJa=znalosť @mah=zväčšiť @atiyoga=atiyoga @jana=človek @mUka=hlúpy @jaDa=chladný @Alasa=bez energie

@karot=činnosť @tattva=podstaty @bodha=vedomie @yam=obsahuje @atas=teda @tyaktvA=zanechať @bubhukSa=túžba po čomkoľvek

-15.4

Nie si telo, nemáš telo, nie si činiteľ ani zberateľ

Si večné čisté vedomie, svedok bez potrieb, šťastne živý.

na tva° deho na te deho bhoktá karttá na vá bhaván

cid-rúpo'si sadá sákší nirapekšax sukha° cara

@na=nie @tvaM=ty @deho=telo @na=nie @te=ty @deho=telo @bhoktA=užívateľ @krt=konanie @na=nie @vA=alebo @bhavAn=bytie

@cid=vnímanie @rUpa=tvar @asi=si @sadA=vždy @sAkSin=svedok @nirapekSa=nezávislý @sukha=šťastie @cara=pohybujúci sa

-15.5

Pýcha a hnev sú objekty mysle, ale myseľ nie je a nebola tvoja.

Si bez foriem, prebudené nemenné vedomie, ži šťastne.

rága-dvešau mano-dharmau na manas te kadácana

nirvikalpo'si bodh'átmá nirvikárax sukha° cara

@rAga=pýcha @dveSa=nenávisť @manas=mysel @dharma=zákon @na=nie @manas=mysel @te=ty @kadAcana=niekedy

@nirvikalpa=nemenný @asi=si @bodha=vedomie @Atman=duša @nirvikAra=stály @sukha=šťastie @cara=pohybujúci sa

-15.6

Všetky bytosti sú vo mne, a všetky bytosti v sebe samom,

bez pocitu činiteľa , bez pocitu moje, buď šťastný.

sarva-bhútešu c'átmána° sarva-bhútáni c'átmani

vijñáya niraha°-káro nirmamas tva° sukhí bhava

@sarva=celý @bhUta=byť, stať sa @ca=tiež @Atman=duša @sarva=celý @bhUtas=svet @ca=tiež @Atman=duša

@vijJa=vediaci, múdry @niraha=skromný @kAra=činiteľ @nirmamas=nerozumný @tvaM=ty @sukhI=šťastný @bhava=bytie

-15.7

Vesmír sa odráža v tebe, ako vlny v mori.

To si ty, bezpochyby, tak buď bez bolesti.

višva° sphurati yatr'eda° tarańgá iva ságare

tat tvam eva na sandehaž cin-múrte vijvaro bhava

@viSva=zraňujúci @sphurat=triasť sa @yatra=keď @edaM=toto @taraN=čln @iva=skoro, ako @sAgara=oceán

@tat=to @tvam=ty @eva=tak @na=nie @sandeha=pochybnosť @citta=vnímanie, mysel @mUrte=forma @vijvar=bez horúčky, bez rozkladu @bhava=bytie

-15.8

Ver tomu, priateľu, ver tomu, nedaj sa viac uviesť do zmätku,

Poznanie je tvoja forma, bhagavan, si atman, si nad prírodou.

žraddhasva táta žraddhasva n'átra moha° kurušva bhox

jñána-svarúpo bhagaván átmá tva° prakřtex parax

@zraddha=veriaci @tAta=priateľu @zraddha=veriaci @Atra=iný @moha=nevedomie, bezvedomie @kuruSva=skladať @bhos=(priateľu)

@jJAna=poznajúci @svarUpa=prirodzený stav @bhagavA=bhágaván @Atman=duša @tvaM=ty @prakRt=materiál, hmota @para=nad

-15.9

Guny tvoriace telo trvajú, vznikajú a zanikajú.

Átman neprichádza a neodchádza, tak prečo smútiť?

guńaix sa°vešťito dehas tišťhaty áyáti yáti ca

átmá na gantá n'ágantá kim enam anužocasi

@guNa=vlákno @saMveSTito=tvoriaci @deha=telo @tiSThata=trvajú @AyAti=prichádza @yAti=odchádza @ca=tiež

@Atman=duša @na=nie @gantA=cesta @Agantavya=príchod @kim=čo, prečo @enam=tento @anuzocati=smútiť

-15.10

Nech trvá telo do konca vekov, alebo nech skoncí hned,

čo získas a čo stratí ten, kto je číre vedomie?

dehas tišťhatu kalp'ánta° gacchatv ady'aiva vá punax

kva vřddhix kva ca vá hánis tava cin-mátra-rúpińax

@deha=telo @tiSThata=trvajú @kalpa=možný @anta=koniec @gacchat=ísť @adya=dnes @vA=alebo @puna=znova

@kva=kto @vRddhi=rast @kva=kto @ca=tiež @vA=alebo @hAni=opustenie @tava=tvoj @citta=vnímanie, mysel @mAtra=element, simpl @rUpiN=pekný

-15.11

V tvojom nekonečnom oceáne vlny sa samé hýbu,

dvihajú a klesajú, to pre teba nie je výhra, ani strata.

tvayy ananta-mah'ámbhodhau vižva-vícix sva-bhávatax

udetu vástam áyátu na te vřddhir na vá kšatix

@tva=ty @ananta=nekonečný @mah=zväčšiť @ambhodhi=oceán @vizva=kozmos @vIci=vlna @svabhAva=individualita

@udetu=vznik @vA=alebo @AstamAy=zanikajú @na=nie @te=ty @vRddhi=rast @na=nie @vA=alebo @kSati=rana

-15.12

Priateľu, si len čisté vedomie a tento kozmos sa od teba nelíši.

Tak kto, ako, kde prijíma a odmieta predstavy?

táta cin-mátra-rúpo'si na te bhinnam ida° jagad

atax kasya katha° kutra heyopádeya-kalpaná

@tAta=priateľu @citta=vnímanie, mysel @mAtra=element, simpl @rUpa=tvar @asi=si @na=nie @te=ty @bhinna=oddelený @idam=toto @jagad=svet

@atad=nie to @kasya=koho @katham=ako @kutra=kde, ako,... @heya=odídený @upAdeya=akceptácia @kalpa=možný

-15.13

Jeden nezničiteľný kľudný mentálny priestor si ty,

kde je zrodenie, kde karma a kde egoizmus?

ekasminn avyaye žánte cid-ákáže'male tvayi

kuto janma kutax karma kuto'ha°kára eva ca

@ekasma=základná forma @avyay=nezničiteľný @zAnti=chladný @cid=vnímanie @AkAza=priestor @amala=bez poškvrny @tva=ty

@kutas=ako, kde,... @janma=zrodenie

-15.14

Všetko, čo vidíš, je len tvoja predstava,

ako neoddelíš zlato od náušníc a náramkov ?

yat tva° pažyasi tatr'aikas tvam eva prabhásase

ki° přthak bhásate svarńát kaťak'áńgada-núpuram

@yat=to @tvaM=ty @pazya=sledujúci @tatra=tam @aika=patriaci ku @tvam=ty @eva=tak @prabhAs=vidina

@kim=čo, prečo @pRthak=separovaný @bhAsa=svetlý @svarNA=zlato @kaTaka=náramok @aGgada=náramok @nUpura=náramok

-15.15

To som ja, to nie som ja - zbav sa takého rozlišovania,

všetko je átman - rozpoznaj a bez rozlišovania buď šťastný.

aya° so'ham ayam n'áha° vibhágam iti santyaja

sarvam átme'ti nižcitya nixsańkalpax sukhí bhava

@ayam=toto @so=tento @ham=som @ayam=toto @aham=ja @vibhAga=rozdieľ @iti=takto @santyaja=vzdať sa (niečoho)

@sarva=celý @Atman=duša @iti=takto @nizcitya=vedomý @saMkalpa=myšlienka @sukhI=šťastný @bhava=bytie

-15.16

Tvoja neznalosť je vesmír, ty jediný si najvyššia pravda.

Okrem teba nie je nik, v samsáre či mimo samsáru.

tav'aiv'ájñánato vižva° tvam ekax param-árthatax

tvatto'nyo n'ásti sa°sárí n'ása°sárí ca kažcana

@tav=ty @eva=tak @ajJAna=neznalosť @vizva=kozmos @tvam=ty @eka=jeden @para=nad @arthata=zmyselný

@tvatto=ty @anya=iný @na=nie @asti=je @saMsAra=samsara @asaMsAra=mimo samsáru @ca=tiež @kazcana=niekto

-15.17

Toto všetko je len ilúzia, nič iné. To poznajúc,

nezaujatý je kľudný vnímateľ, nič ho nevzruší

bhránti-mátram ida° vižva° na kiñcid iti nižcayí

nirvásanax sphúrti-mátro na kiñcid iva žámyati

@bhrAnti=blúdiť @mAtra=element, simpl @idam=toto @vizva=kozmos @na=nie @kiJcit=niečo @iti=takto @nizcay=istota

@nirvAsana=nepodstatný, ľahostajný @sphUrti=zjavenie @mAtra=element, simpl @na=nie @kiJcit=niečo @iva=skoro, ako @zAmya=pokojný

-15.18

Iba jedna vec bola, je a bude v oceáne bytia.

Nemas ani puta, ani slobodu, ži spokojne a šťastný.

eka eva bhav'ámbhodháv ásíd asti bhavišyati

na te bandho'sti mokšo vá křta-křtyax sukha° cara

@eka=jeden @eva=tak @bhava=bytie @ambhodhi=oceán @AsId=bol @asti=je @bhaviSyat=stať sa

@na=nie @te=ty @bandha=puto @asti=je @mokSa=oslobodenie @vA=alebo @kRta=urobený @kRtya=urobený @sukha=šťastie @cara=pohybujúci sa

-15.19

Ani pozitívne ani negatívne myslenie nevyrušia znalca,

Buď v mieri a zostaň šťastný, stelesnenie slasti.

má sańkalpa-vikalpábhyá° citta° kšobhaya cin-maya

upažámya sukha° tišťha sv'átmany ánanda-vigrahe

@mA=nie @saMkalpa=myšlienka @vikalpa=fantázia @citta=vnímanie, mysel @kSobha=chvenie @citta=vnímanie, mysel @maya=mnou

@upazAm=pokoj @sukha=šťastie @tiSTha=stojaci @sva=svoj @Atman=duša @Ananda=šťastie @vigraha=sloboda

-15.20

Odhoď celú meditáciu, nič neopatruj v srdci.

si slobodný átman, načo ešte špekulovať?

tyaj'aiva dhyána° sarvatra má kiñcid hřdi dháraya

átmá tva° mukta ev'ási ki° vimřžya karišyasi

@tyaja=vyhnúť sa, zavrhnúť @eva=tak @dhyAna=meditácia @sarvatra=všade @mA=nie @kiJcit=niečo @hRd=srdce @dhAraya=držiac, niesť

@Atman=duša @tvaM=ty @mukta=slobodný @eva=tak @kim=čo, prečo @vimRzya=premýšlať, skúšať @kariSya=treba robiť

 

 

16 ašťávakra uváca ---- 11

-16.1

Čítaj a počúvaj, synu, rôzne učenia dlhý čas,

to ti ale nedá pokoj - bez zabudnutia na všetko.

ácakšva žřńu vá táta náná-žástráńy-anekažax

tathá'pi na tava svásthya° sarva-vismarańád řte

@AcakS=hovoriť @zRNu=počúvať @vA=alebo @tAta=priateľu @nAnA=rôzne @zAstrAN=šástry @anekazas=mnoho krát

@tatha=tak @api=nad, aj tak @na=nie @tava=tvoj @svAsthya=spokojnosť @sarva=celý @vismaraNA=zabudnutie @Rte=bez

-16.2

Môžeš si užívať, konať či meditovať ako múdry,

myseľ bude aj tak túžiť po vyššom cieli.

bhoga° karma samádhi° vá kuru vijña tathá'pi te

citta° nirasta-sarv'ážam aty'artha° rocayišyati

@bhoga=skúsenosť @karma=čin @samAdhi=zjednotenie, samádhi @vA=alebo @kuru=robiť @vijJa=vediaci, múdry @tatha=tak @api=nad, aj tak @te=ty

@citta=vnímanie, mysel @nirasta=opustená @sarva=celý @AzA=dúfajúc @ati=nad, pre- @artha=účel, ciel @rocayiSyati=túžiť

-16.3

Každý trpí pre svoju snahu, ale nik to nevie.

Už len touto poučkou uslachtilí dosiahnu klud.

áyását sakalo duxkhí n'aina° jánáti kažcana

anen'aiv'opadežena dhanyax prápnoti nirvřtim

@AyAsa=únava @sakalo=všetci @duHkha=bolesť, nešťastie @enam=tento @jAnAti=pozná @kazcana=niekto

@anen=tento @eva=tak @upadeza=inštrukcia @dhanya=bohatý @prApta=dosiahnuť @nirvRta=kľudný

-16.4

Kto už otváraním-zatvoraním očí cíti utrpenie,

ten bez energie, a nik iný, dosiahne šťastie.

vyápáre khidyate yas tu nimeš'onmešayor api

tasy'álasya dhuríńasya sukha° n'anyasya kasyacit

@vyApAr=konajúc @khidya=trpieť @yas=ten @tu=ale @nimeS=žmurknutie @unmeSa=otvorenie očí @api=nad, aj tak

@tasya=toho @Alasya=neaktívny @dhurINa=dostane @sukha=šťastie @anyas=iný @kasyacit=kohokoľvek

-16.5

Toto robím, tamto nie - koho myseľ je mimo dualitu

tmu sa zakon, zisk, vášeň a sloboda stanu ničím.

ida° křtam ida° ne'ti dvandvair mukta° yadá manax

dharm'ártha-káma-mokšešu nirapekša° tadá bhavet

@idam=toto @kRta=urobený @idam=toto @ne=nie @iti=takto @dvandva=duálnosť @mukta=slobodný @yadA=keď @manas=mysel

@dharma=zákon @artha=účel, ciel @kAma=rozkoš @mokSa=oslobodenie @nirapekSa=nezávislý @tadA=kedy, vtedy @bhavet=stávať sa

-16.6

Asketizmus veci nenavidi, zhýralosť veci miluje,

ale oslobodený od emócii nie je ani askét, ani zhýralec.

virakto višaya-dvešťá rágí višaya-lolupax

graha-mokša-vihínas tu na virakto na rágaván

@virakt=asketizmus @viSaya=myšlienky, zmysly, objekt @dviS=nenávidieť @rAga=pýcha @viSaya=myšlienky, zmysly, objekt @lolupa=ničiaci

@graha=získavania @mokSa=oslobodenie @vihIna=opustený @tu=ale @na=nie @virakt=asketizmus @na=nie @rAgavAn=človek vášnivej podstaty

-16.7

Dovtedy porastú vetvy samsáry - odmietanie a lipnutie

dokedy žijú túžby v tupom koreni.

hey'opádeyatá távat sa°sára-viťap'áńkurax

spřhá jívati yávad vai nirvicáradažáspadam

@heya=odídený @upAdeya=akceptácia @tAvat=dovtedy @saMsAra=samsara @viTapa=rozširovanie @aGkura=vetva

@spRhA=túžba @jIvat=žije @yAvad=dokedy @vai=naozaj @nirvicAra=bez rozmýšlania @dazA=stav, podmienky @padam=koreň

-16.8

Používanie tvorí vášeň, nepoužívanie naopak nenávisť,

múdry je trvalo neduálny ako dieťa.

pravřttau jáyate rágo nirvřttau dveša eva hi

nirdvandvo bálavad dhímán evam eva vyava-sthitax

@pravRtta=krútenie @jaya=dostať @rAga=pýcha @nirvRtta=pokoj @dveSa=nenávisť @eva=tak @hi=určite

@nirdvandva=nedvojitý @bAlavat=ako dieťa @dhImA=citlivý, múdry @eva=tak @vyavasthita=usporiadaný

-16.9

Pyšný túži uniknúť utrpeniu vymanením sa zo samsary

pokojný netrpi, ani keď je nešťastný.

hátum icchati sa°sára° rágí duxkha-jihásayá

víta-rágo hi nirduxkhas tasminn api na khedyati

@hAtum=vzdanie sa @iccha=túžiaci @saMsAra=samsara @rAga=pýcha @duHkha=bolesť, nešťastie @jihAsa=chcejúci odísť

@vIta=bez @rAga=pýcha @hi=určite @nirduHkhas=bezbolestných @tasminn=tam @api=nad, aj tak @na=nie @khedyati=trápiť sa

-16.10

Kto je pyšný na svoju slobodu, alebo vlastné telo,

nie je džnánin ani jogín, je len obeť utrpenia.

yasy'ábhimáno mokše'pi dehe'pi mamatá tathá

na ca jñání na vá yogí kevala° duxkhabhág asau

@yasya=ktorého @abhimati=považovať sa @mokSa=oslobodenie @api=nad, aj tak @deho=telo @mamatA=egoizmus @tatha=tak

@na=nie @ca=tiež @jJAnI=znalec @na=nie @vA=alebo @yogI=jogín @kevala=absolútny @duHkhabhAg=bolesť

-16.11

Hara, Hari či Brahma ak by bol tvoj učiteľ,

aj tak sa neustáliš, ak nezabudneš na všetko.

haro yady upadešťá te harix kamala-jo'pi vá

tathá'pi na tava sváthya° sarva-vismarańád řte

@hara=meno Šivu @yadi=keď, ak @upadeSTa=učiteľ @te=ty @hari=meno Višňu, lev @kamala=meno Brahmu @api=nad, aj tak @vA=alebo

@tatha=tak @api=nad, aj tak @na=nie @tava=tvoj @svAthyaM=neaktívny @sarva=celý @vismaraNA=zabudnutie @Rte=bez

 

 

17 ašťávakra uváca ---- 20

-17.1

Dosiahol cieľ poznania a cvičenia jógy,

kto je nasýtený čistými zmyslami, sám spokojný,

tena jñána-phala° prápta° yog'ábhyása-phala° tathá

třptax svacch'endriyo nityam ekakí ramate tu yax

@tena=tak @jJAna=poznajúci @phala=plod @prApta=dosiahnuť @yoga=joga @AbhyAsa=opakovanie @phala=plod @tatha=tak

@tRpta=nasýtený @svacch=slobodná vôľa @indriya=zmysly, sily @nitya=večný @ekaka=sám @rama=milý @tu=ale @yad=kto

-17.2

Kto pozná svoju jednotu so svetom nikdy netrpí smútkom,

pretože jeho je celý tento brahmov kruh.

na kadácij jagaty asmin tattva-jñá hanta khidyati

yata ekena ten'eda° púrńa° brahm'áńďa-mańďalam

@na=nie @kadAci=niekedy, kedykoľvek @jagat=vesmír @asmi=ja som @tattva=podstaty @jJa=poznať @hanta=smútok @khidya=trpieť

@yata=ten @eka=jeden @tena=tak @edaM=toto @pUrNa=úplne @brahma=brahma @ANDa=semeno, vajco @maNDala=kruh

-17.3

Zmysly nikdy neuspokoja toho, kto má vnútornú radosť,

rovnako ako suchá slama nenahradí čerstvú trávu

na játu višayáx ke'pi sv'áráma° haršayanty amí

sallakí-pallava-prítam iv'ebha° nimba-pallaváx

@na=nie @jAtu=azda, niekedy @viSaya=myšlienky, zmysly, objekt @kim=čo, prečo @sva=svoj @ArAma=rozkoš @harSa=rozkoš, radosť @amI=nekonečne

@sallakI=salaki @pallava=vetvičky @prIta=spokojný @iva=skoro, ako @ibhaM=tie @nimba=strom Nimba @pallava=vetvičky

-17.4

Ale tých, na ktorých skúsenosť s konzumom nezanechala následky,

a ktorí neopovrhujú tým, čo radosť nepôsobí, je málo.

yas tu bhogešu bhuktešu na bhavaty adhivásitá

abhuktešu nirákáńkší tadřžo bhava-durlabhax

@yas=ten @tu=ale @bhoga=skúsenosť @bhukta=konzumovaný @na=nie @bhava=bytie @adhivAsitA=ovplyvnený

@bhukta=konzumovaný @nirAkANkSI=bez smädu @tAdRz=podobní, rovní @bhava=bytie @durlabha=vzácny

-17.5

Kto si želá zábavu i kto si želá slobodu, obaja sú v samsáre,

neprahnúcich po zábave ani oslobodení - málo je tak veľkodušných.

bubhukšur iha sa°sáre mumukšur api dřžyate

bhoga-mokša-nirákáńkší viralo hi mahážáyax

@bubhukSu=pažravý @iha=tu @saMsAra=samsara @mumukSu=túžiaci po svobode @api=nad, aj tak @dRzya=viditelné

@bhoga=skúsenosť @mokSa=oslobodenie @nirAkANkSI=bez smädu @virala=zriedkavý @hi=určite @mahAzAya=veľkodušný

-17.6

Zákon, prospech, rozkoš, sloboda, život i smrť,

kto má vznešenú myseľ, ten ich ani neprijíma, ani neodmieta.

dharm'ártha-káma-mokšešu jívite marańe tathá

kasy'ápy udára-cittasya hey'opádeyatá na hi

@dharma=zákon @artha=účel, ciel @kAma=rozkoš @mokSa=oslobodenie @jIvite=žiť @maraN=smrť @tatha=tak

@kasya=koho @udAra=vznešný @citta=vnímanie, mysel @heya=odídený @upAdeya=akceptácia @na=nie @hi=určite

-17.7

Netúži všetko eliminovať, nerozčuľuje ho stav tých vecí,

čo život prinesie s tým je vnútorne spokojný.

váñchá na vižva-vilaye na dvešas tasya ca sthitau

yathá jívikayá tasmád dhanya áste yathá sukha°

@vAJchA=túžiť @na=nie @vizva=kozmos @vila=rozpustenie @na=nie @dveSa=nenávisť @tasya=toho @ca=tiež @sthita=stojac

@yathA=ako @jIvika=zamestnanie @tasmAd=tiež @dhanya=bohatý @aste=je @yathA=ako @sukha=šťastie

-17.8

Získajúc poznanie o prázdnote pechorenia,

pozerá, počúva, cíti, čuchá a ochutnáva - a je šťastný.

křt'ártho'nena jñánen'ety'eva° galita-dhíx křtí

pažyan žřńvan spřžan jighrann ažnann aste yathá sukha°

@kRta=urobený @artha=účel, ciel @anena=tento @jJAna=poznajúci @etad=táto @eva=tak @galita=zbaviť sa @dhíx @kRtya=urobený

@pazya=sledujúci @zRNvan=pučujúc @spRz=dotyk @jighra=čuchať @aznat=chutná @aste=je @yathA=ako @sukha=šťastie

-17.9

Prázdny je pohľad, zbytočné mykanie a depresívne zmysly,

bez túžby a bez averzie vyschol oceán samsáry.

žúnyá dřšťir vřthá cešťá vikalán'índriyáńi ca

na spřhá na viraktir vá kšíńa-sa°sára-ságare

@zunya=prázdnota @dRSTir=výraz očí @vRthA=zbytočný @ceSTa=hýbať @vikala=depresívne @Indriya=zmysly @ca=tiež

@na=nie @spRhA=túžba @na=nie @virakti=nechute @vA=alebo @kSINa=zmenšovať @saMsAra=samsara @sAgara=oceán

-17.10

Ani prebudený, ani spiaci, oči otvorene či zavreté,

kto je nad vecou, má dokonalú slobodu.

na jagarti na nidráti n'onmílati na mílati

aho para-dažá kvá'pi vartate mukta-cetasax

@na=nie @jagart=prebudenie @na=nie @nidrA=zaspať @na=nie @mIl=zavrieť oči @na=nie @mIl=zavrieť oči

@aho=výborne! @para=nad @dazA=stav, podmienky @kva=kto @api=nad, aj tak @varta=existencia @mukta=slobodný @cetas=krása

-17.11

Vždy vnímaný samostatný, vždy čistý,

od všetkých vášni oslobodený, slobodný je vždy dôstojný.

sarvatra dřžyate sva-sthax sarvatra vimal'ážayax

samasta-vásaná mukto muktax sarvatra rájate

@sarvatra=všade @dRzya=viditelné @sva=svoj @stha=stojaci, jestvujúci @sarvatra=všade @vimala=čistý @azaya=dosiahnuť

@samasta=všetkých, akýchkoľvek @vAsanA=podvedomé fixácie @mukta=slobodný @sarvatra=všade @rAjate=královsky

-17.12

Pozerá, počúva, cíti, čuchá, ochutnáva, rozpráva a chodí,

bez snaženia i nesnaženia, naozaj slobodná je veľká duša.

pažyan žřńvan spřžan jighrann ažnan gřhńan vadanvrajan

íhit'áníhitair mukto mukta eva° mah'ážayax

@pazya=sledujúci @zRNvan=pučujúc @spRz=dotyk @jighra=čuchať @aznat=chutná @gRhNan=dostať @vadana=hovoriac @vrajana=chodiac

@Ihita=túžba @anIhita=netúžba @mukta=slobodný @eva=tak @mah=zväčšiť @azaya=dosiahnuť

-17.13

Neobviňuje, nechváli, neraduje sa a nesmúti

nedáva, neberie, oslobodený je vždy nezaujatý.

na nindati na ca stauti na hřšyati na kupyati

na dadáti na gřhńáti muktax sarvatra nirasax

@na=nie @nindati=obviňovať @na=nie @ca=tiež @stu=byť chválený @na=nie @hRSyati=byť šťastný @na=nie @kupya=nevzrušený

@na=nie @dadA=dávať @na=nie @gRhNAti=akceptovať @mukta=slobodný @sarvatra=všade @nirasa=suchý

-17.14

Či cítiac kúzlo ženy alebo blízkosť smrti,

nič neruší jeho myseľ, naozaj slobodná je veľka duša.

s'ánurágá° striya° dřžťvá mřtyu° vá samupasthitam

avihvala-manáx sva-stho mukta eva mah'ážayax

@sAnurAga=zaľúbený @strI=žena @dRSTva=cítiac @mRtyu=zomierajúci @vA=alebo @samupasthita=vchádzajúc

@avihvala=veselý @manas=mysel @sva=svoj @stha=stojaci, jestvujúci @mukta=slobodný @eva=tak @mah=zväčšiť @azaya=dosiahnuť

-17.15

Šťastie či nešťastie, muž či žena, prosperita či bieda,

múdry je vždy rovnaký - vždy vníma to iste.

sukhe duxkhe nare náryá° sampatsu vipatsu ca

vižešo n'aiva dhírasya sarvatra sama-daržinax

@sukha=šťastie @duHkha=bolesť, nešťastie @nare=muž @nAryAM=žena @sampatti=prosperita @vipatti=bieda @ca=tiež

@vizeSo=rozdiel @eva=tak @dhIra=znalec hĺbky @sarvatra=všade @sama=rovnaký @darzin=vidieť

-17.16

Ani násilie, ani súcit, ani pýcha ani poníženosť,

ani údiv ani zmätok u toho, kto samsáru premohol.

na hi°sá n'aiva káruńya° n'auddhatya° na ca dínatá

n'ážcarya° n'aiva ca kšobhax kšíńa-sa°sarańe nare

@na=nie @hiMsA=dole @eva=tak @kAruNya=cenný @auddhatya=arogancia @na=nie @ca=tiež @dIna=chudobný

@azcarya=prekvapenie @eva=tak @ca=tiež @kSobha=chvenie @kSINa=zmenšovať @saMsAra=samsara @nare=muž

-17.17

Slobodný k zmyslom necíti nenávisť, ani ich nemiluje.

Užíva si nezmenenú stálu myseľ v úspechu i neúspechu.

na mukto višaya-dvešťá na vá višaya-lolupax

asa°sakta-maná nitya° prápt'ápráptam upážnuté

@na=nie @mukta=slobodný @viSaya=myšlienky, zmysly, objekt @dviS=nenávidieť @na=nie @vA=alebo @viSaya=myšlienky, zmysly, objekt @lolupa=ničiaci

@asaMsakta=nespojený @manas=mysel @nitya=večný @prApta=dosiahnuť @aprApta=neúspešný @upAznuté=kľudný

-17.18

Samadhi-nesamadhi, šťastie-nešťastie, toto rozhodovanie,

nepozna prázdna myseľ, ustálená v absolútnej jednote.

samádhán'ásamádhána-hit'áhita-vikalpanáx

žúnya-citto na jánáti kaivalyam iva sa°sthitax

@samAdhAn=samádhi @AsamAdhAna=nesamádhi @hita=šťastie @vikalpa=fantázia

@zunya=prázdnota @citta=vnímanie, mysel @na=nie @jAnAti=pozná @kaivalya=absolútna jednota @iva=skoro, ako @saMsthita=stojaci

-17.19

Nie mne, nie ja tvorím čokoľvek - to spoznajúc,

zbavený všetkých vnútorných túžob, hoc konajúc, je bez následkov.

nirmamo nirahań-káro na kiñcid iti nižcitax

antar-galita-sarv'ážax kuvann api karoti na

@nirma=bez závisti @niraha=skromný @kAra=činiteľ @na=nie @kiJcit=niečo @iti=takto @nizcita=spoznajúci

@antar=medzi, vnútri @galita=zbaviť sa @sarva=celý @AzA=dúfajúc @kuva=konajúc @api=nad, aj tak @karot=činnosť @na=nie

-17.20

Mentálnych ilúzii, snov a tuposti zbavený,

dosiahne nadradený stav, uvoľnenú myseľ.

manax-prakáža-sammoha-svapna-jáďya-vivarjitax

dažá° kám api sa°prápto bhaved galita-mánasax

@manas=mysel @prakAza=jasný @sammoha=popletenosť @svapna=spánok @jADya=tuposť @vivarjita=opustný

@dazA=stav, podmienky @kam=(aký) @api=nad, aj tak @saMprApt=dosiahnuť @bhavet=stávať sa @galita=zbaviť sa @manas=mysel

 

 

18 ašťávakra uváca ---- 100

-18.1

Komu sa sen zmení na opovrhnutie,

ten je prirodzene šťastný , chladne dôstojný.

yasya bodhodaye távat svapnavad bhavati bhramax

tasmai sukh'aika-rúpáya namax žántáya tejase

@yasya=ktorého @bodhodaye=vedomie @tAvat=dovtedy @svapnava=snívane @bhava=bytie @bhrama=vírenie

@tasmai=toho @sukha=šťastie @ekarUpA=prirodzený stav @nama=pozdrav @zAnti=chladný @tejas=dôstojnosť, sila

-18.2

Možno získať všetko bohatstvo a výborné skúsenosti ,

ale len ten, kto je uprostred sveta nepripútaný, bude šťastný

arjayitv'ákhilán arthán bhogán ápnoti puškalán

na hi sarva-parityájam antareNa sukhí bhavet

@arjayitv=dosiahnuc @AkhilAn=všetko @arthAn=zisk @bhoga=skúsenosť @Apnoti=get @puSkalA=výborný

@na=nie @hi=určite @sarva=celý @parityAja=vzdať sa @antareNa=uprostred @sukhI=šťastný @bhavet=stávať sa

-18.3

Ak je slnečným ohňom trápenia spaľovaný vnútorný átman

ako dosiahne šťastie, bez zavlaženia nektárom pokoja?

karttavya-duxkha-mártańďa-jválád agdh'ántar'átmanax

kutax pražama-píyúša-dhárásáram řte sukham

@karttavya=uťatý @duHkha=bolesť, nešťastie @mArtaNDa=slnko @jvAlAd=oheň @agdha=spálený @Antar=interný @Atman=duša

@kutas=ako, kde,... @prazama=pokoj @pIyUSa=nektár @dhAra=tok, dážď @Rte=bez @sukha=šťastie

-18.4

Bytie je sieť myšlienok, mimo zmyslov to nie je nič,

kto v sebe jestvuje nie je v nebytí, bytie a nebytie nestráca.

bhavo'ya° bhávaná-mátro na kiñcit param-arthatax

n'ásty abhávax sva-bhávaná° bháv'ábháva-vibhávinám

@bhava=bytie @yam=obsahuje @bhavana=myšlienka, fantázia @mAtra=element, simpl @na=nie @kiJcit=niečo @para=nad @arthata=zmyselný

@asti=je @abhAva=nebytie @sva=svoj @bhAvana=fantázia, myšlienka @bhAva=stávať sa @abhAva=nebytie @vibhAvinAm=nestrácať

-18.5

Ani vzdialenosť, ani hranice neurčia kroky vedomia,

nepredstaviteľné, nesnaživé, nemenné a bezchybné.

na dúra° na ca sańkocál labdham ev'átmanax padam

nirvikalpa° niráyása° nirvikára° nirañjanam

@na=nie @dUra=vzdialenosť @na=nie @ca=tiež @saNkoca=sťah @labdha=chytený @Atman=duša @pada=krok

@nirvikalpa=nemenný @nirAyAsa=ľahko @nirvikAra=stály @niraJjana=nepoškvrnený

-18.6

Komu zaslepenosť zmizne pochopenim vlastnej podstaty.

ten bez smútku a bez závoja vidí.

vyámoha-mátra-viratau svarúp'ádána-mátratax

víta'žoká virájante nirávarańa-dřšťayax

@vyAmoha=zaslepenosť @mAtra=element, simpl @virata=prestať @svarUpa=prirodzený stav @AdAna=získavanie @mAtra=element, simpl

@vIta=bez @zokA=horúci @virAja=lesknúci @nirAvaraNa=jasne @dRSTa=viditeľný

-18.7

Všetko sú elementy slobodného večného vedomia,

Takto múdro uvažujúc nik nebude detinský.

samasta° kalpaná-mátram átmá muktax sanátanax

iti vijñáya dhíro hi kim abhyasyati bálavat

@samasta=všetkých, akýchkoľvek @kalpa=možný @mAtra=element, simpl @Atman=duša @mukta=slobodný @sanAtana=večný

@iti=takto @vijJa=vediaci, múdry @dhI=myslieť, túžiť @hi=určite @kim=čo, prečo @abhyasya=praktizovať @bAlavat=ako dieťa

-18.8

Átman je brahman, bytie a nebytie je ilúzia,

byť bez vášní, čo treba ešte poznávať, hovoriť či robiť?

átmá brahme'ti nižcitya bháv'ábhávau ca kalpitau

niškámax ki° vijánáti ki° brúte ca karoti ki°

@Atman=duša @brahma=brahma @iti=takto @nizcitya=vedomý @bhava=bytie @abhAva=nebytie @ca=tiež @kalpita=vymyslený

@niSkAma=bez vášne @kim=čo, prečo @vijJAnA=spoznávanie @kim=čo, prečo @brU=hovoriť @ca=tiež @karot=činnosť @kim=čo, prečo

-18.9

To som ja, to nie som ja - to sú bludné predstavy

spoznajúc, že všetko je vedomie, začína ticho pre yogína.

aya° so'ham aya° n'áham iti kšíńá vikalpaná

sarvam átme'ti nižcitya túšńím-bhútasya yoginax

@ayam=toto @so=tento @ham=som @ayam=toto @aham=ja @iti=takto @kSINA=slabé @vikalpa=fantázia

@sarva=celý @Atman=duša @iti=takto @nizcitya=vedomý @tUSNIm=ticho @bhUtas=svet @yogin=jogín

-18.10

Ani rušenie ani koncentrácia, ani zmúdrenie ani zhlúpnutie,

ani šťastie ani bolesť nejestvujú pre pokojného jogína.

na vikšepo na c'aikágrya° n'átibodho na múďhatá

na sukha° na ca vá duxkham upažántasya yoginax

@na=nie @vikSep=rozpaky @na=nie @ekAgrya=pozorný @Atibodho=najvyššie vedomie @na=nie @mUDhatA=nevedomosť

@na=nie @sukha=šťastie @na=nie @ca=tiež @vA=alebo @duHkha=bolesť, nešťastie @upazAnta=ukľudnený @yogin=jogín

-18.11

Král či žobrák, zisk či strata, dav či samota v lese,

niet rozdielu pre yogína, ktorý je mimo protikladov.

svárájye bhaikša-vřttau ca lábh'álábhe jane vane

nirvikalpa-svabhávasya na višeso'sti yoginax

@svArAj=samovláda @bhaikSa=žobrák @vRtta=jednajúcí, existujúci @ca=tiež @lAbh=zisk @alAbha=strata @jana=človek @vana=les

@nirvikalpa=nemenný @svabhAva=individualita @na=nie @viSa=rozdieľ @asti=je @yogin=jogín

-18.12

Kde je zákon, kde vášeň, kde prospech a kde rozlišovanie.

toto spraviť, to zas nie - čo to je pre slobodného yogina?

kva dharmax kva ca vá kámax kva c'árthax kva vivekitá

ida° křtam ida° ne'ti dvandvair muktasya yoginax

@kva=kto @dharma=zákon @kva=kto @ca=tiež @vA=alebo @kAma=rozkoš @kva=kto @ca=tiež @artha=účel, ciel @kva=kto @vivekitA=rozlišovanie

@idam=toto @kRta=urobený @idam=toto @ne=nie @iti=takto @dvandva=duálnosť @mukta=slobodný @yogin=jogín

-18.13

Nič nie je treba vykonať, žiadna vášeň nehreje srdce toho,

kto sa teší slobode, aj keď je ešte živý na zemi.

křtya° kim api n'aiv'ásti na ká'pi hřdi rañjaná

yathá-jívanam ev'eha jívan-muktasya yoginax

@kRtya=urobený @kim=čo, prečo @api=nad, aj tak @asti=je @na=nie @ka=kto,čo @api=nad, aj tak @hRd=srdce @raJjanA=srdcové

@yathA=ako @jIvana=život @iha=tu @jIva=život @mukta=slobodný @yogin=jogín

-18.14

Kde je zaslepenosť, kde vesmír, kde meditácia, kde oslobodenie,

keď za hranicami mysle odpočíva nadvedomie?

kva mohax kva ca vá vižva° kva tad dhyána° kva muktatá

sarva-sańkalpa-símáyá° vižrántasya mah'átmanax

@kva=kto @moha=nevedomie, bezvedomie @kva=kto @ca=tiež @vA=alebo @vizva=kozmos @kva=kto @tad=to, tak @dhyAna=meditácia @kva=kto @mukta=slobodný

@sarva=celý @saMkalpa=myšlienka @sIma=hranice @vizrAnta=odpočívajúci @mah=zväčšiť @Atman=duša

-18.15

On, vidiac tento vesmír, môže tvrdiť, že nie je.

Ľahostajný, čo by mal robiť? Vníma ho a nevníma.

yena vižvam ida° dřšťa° sa n'ástí'ti karotu vai

nirvásanax ki° kurute pažyann api na pažyati

@yena=ktorým @vizva=kozmos @idam=toto @dRSTa=viditeľný @sa=to @asti=je @karot=činnosť @vai=naozaj

@nirvAsana=nepodstatný, ľahostajný @kim=čo, prečo @kuru=robiť @pazya=sledujúci @api=nad, aj tak @na=nie @pazyat=vidiac

-18.16

Kto uzrel najvyššie brahma, rozmýšla: som len brahma.

Čo si mysli čistý, nevidiac žiadnu dualitu?

yena dřšťa° para° brahma so'ha° brahme'ti cintayet

ki° cintayati nižcinto dvitíya° yo na pažyati

@yena=ktorým @dRSTa=viditeľný @para=nad @brahma=brahma @so=tento @ham=som @brahma=brahma @iti=takto @cintana=obavy, myslenie, cit

@kim=čo, prečo @cintana=obavy, myslenie, cit @nizcint=bez myšlienok @dvitIya=dualita @ya @na=nie @pazyat=vidiac

-18.17

Kto spozoruje vnútorne rušenie, ovladne si mysel.

Ušlachtilý ale nie je rušeny - co by malo robiť dokonalé nebytie?

dřšťo yen'átma-vikšepo nirodha° kurute tv'asau

udáras tu na vikšiptax sádhy'ábhávát karoti kim

@dRSTa=viditeľný @yena=ktorým @Atman=duša @vikSep=rozpaky @nirodha=vezenie @kuru=robiť @tva=ty @adas=určitý, ten

@udAra=vznešný @tu=ale @na=nie @vikSipta=rozptýlený, odmietnutý @sAdhya=overené @abhAva=nebytie @karot=činnosť @kim=čo, prečo

-18.18

Mudry je protikladom sveta, a aj ked žije vo svete,

bez samadhi a bez nervozity - nepoškvrnený je sám v sebe.

dhíro loka-viparyasto varttamáno'pi lokavat

no samádhi° na vikšepa° na lopa° svasya pažyati

@dhI=myslieť, túžiť @loka=svet @viparyasta=protiklad @varttamAna=súčasnosť @api=nad, aj tak @lokava=lokálny, bežný

@no=ani @samAdhi=zjednotenie, samádhi @na=nie @vikSepa=rozsypať, chaos @na=nie @lopa=zranenie, zničenie @sva=svoj @pazyat=vidiac

-18.19

Mimo bytie-nebytie, spokojny bez túžob a bdelý,

nekoná nič, aj ked v ociach sveta je cinný.

bháv'ábháva-vihíno yas třpto nirvásano budhax

n'aiva kiñcit křta° tena loka-dřšťyá vikurvatá

@bhava=bytie @abhAva=nebytie @vihIn=zbavený @yas=ten @tRpta=nasýtený @nirvAsana=nepodstatný, ľahostajný @budha=prebudenie

@eva=tak @kiJcit=niečo @kRta=urobený @tena=tak @loka=svet @dRSTa=viditeľný @vikurvatA=činný

-18.20

Činnosť a nečinnosť sú pre mudreho bez neprijemnosti,

ak má čosi urobit, urobí to a žije ďalej spokojný.

pravřttau vá nirvřttau vá n'aiva dhírasya durgrahax

yadá yatkarttum áyáti tatkřtvá tišťhatax sukham

@pravRtta=krútenie @vA=alebo @nirvRtta=pokoj @vA=alebo @eva=tak @dhIra=znalec hĺbky @durgraha=nástojčivosť

@yadA=keď @yat=to @kartu=práca @AyAti=prichádza @tat=to @kRtva=dokončené @tiSThata=trvajú @sukha=šťastie

-18.21

Bez túžob a nezavislý, jeho vôla pút zbavená,

poháňaný vetrom vnútornych sil, poletuje ako suchý list.

nirvásano nirálambax svacchando mukta-bandhanax

kšiptax sa°skára-vátena cešťate žuška-parńavat

@nirvAsana=nepodstatný, ľahostajný @nirAlamba=nezávislý, bez opory @svacchanda=slobodná vôľa @mukta=slobodný @bandha=puto

@kSipta=hodiť @saMskAra=stvoriť @vAta=vietor @ceSTa=hýbať @zuSka=vysušený, suchý @parNavat=listnatý

-18.22

Mimo samsáru, neraduje sa a nemôže byť otrávený.

vždy chladná mysel, vždy majestátne netelesný.

asa°sárasya tu kvá'pi na haršo na višáditá

sa žítalaha-maná nitya° videha iva rájaye

@asaMsAra=mimo samsáru @tu=ale @kva=kto @api=nad, aj tak @na=nie @harSa=rozkoš, radosť @na=nie @viSAdi=smutný, otrávený

@sa=to @zItala=chladný @manas=mysel @nitya=večný @videha=netelesný @iva=skoro, ako @rAja=král

-18.23

Nema potrebu zriekania sa, nepozná stratu,

blaženy sám v sebe, vedomie chladné a priezračne jasné.

kutrá'pi na jihás'ásti nážo vá'pi na kutracit

átm'árámasya dhírasya žítal'ácchatar'átmanax

@kutra=kde, ako,... @api=nad, aj tak @na=nie @jihAs=túžiaci vzdať sa @asti=je @nAzo=zničenie @vA=alebo @api=nad, aj tak @na=nie @kutra=kde, ako,...

@Atman=duša @ArAma=rozkoš @dhIra=znalec hĺbky @zItala=chladný @accha=priezračný @Atman=duša

-18.24

Prirodzene prázdna myseľ, jedná podľa situácie,

na rozdiel od inych, nepôsobí na neho ani pochvala ani hana.

prakřtyá žúnya-cittasya kurvato'sya yad-řcchayá

prákřtasy'eva dhírasya na máno n'ávamánatá

@prakRti=prirodzene @zunya=prázdnota @citta=vnímanie, mysel @kurvan=jednajúc @sya=(on) @yadRccha=spontánne

@prAkRta=vytvorený @eva=tak @dhIra=znalec hĺbky @na=nie @mAno=chvála @AvamAnatA=pohana

-18.25

Moje telo to vykonalo, nie ja, čistá forma,

kto mysli takto, ten, aj jednajuc, nejedná.

křta° dehena karm'eda° na mayá žuddha-rúpińax

iti cint'ánurodhí yax kurvann api karoti na

@kRta=urobený @deho=telo @karma=čin @edaM=toto @na=nie @maya=mnou @zuddha=čistý @rUpiN=pekný

@iti=takto @cint=myslieť @AnurodhI=podobne @yad=kto @kurvan=jednajúc @api=nad, aj tak @karot=činnosť @na=nie

-18.26

Koná ako ten, co takto nehovori, ale nie je hlúpy.

Slobodný život, šťastný mudrc aj v samsare žiari,

atad-vádí'va kurute na bhaved api báližax

jívan-muktax sukhí žrímán sa°sarann api žobhate

@atad=nie to @vAdI=hovoriaci @eva=tak @kuru=robiť @na=nie @bhavet=stávať sa @api=nad, aj tak @bAliza=detinský

@jIva=život @mukta=slobodný @sukhI=šťastný @zrImAn=povýšený @saMsAra=samsara @api=nad, aj tak @zobha=šikovný

-18.27

Unavený špekuláciami, našiel vnútorny odpočinok,

nič nevymýšla, nič nepoznáva, nepočuje, nevidi.

náná-vicára-sužránto dhíro vižrántim ágatax

na kalpate na jánáti na žřńoti na pažyati

@nAnA=rôzne @vicAra=proces @suzrAnto=unavený @dhI=myslieť, túžiť @vizrAnti=odpočinok @Agata=prišlý

@na=nie @kalpa=možný @na=nie @jAnAti=pozná @na=nie @zRNoti=počuje @na=nie @pazyat=vidiac

-18.28

Mimo samadhi aj mimo chaos, mimo iných oslobodení,

spoznal iluzórnosť videného a je len vznešené brahma.

asamádher avikšepán na mumukšur na c'etarax

nižcitya kalpita° pažyan brahm'aiv'áste mahážayax

@asamAdhi=nesamádhi @vikSepa=rozsypať, chaos @na=nie @mumukSu=túžiaci po svobode @na=nie @ca=tiež @etara=druhý

@nizcitya=vedomý @kalpita=vymyslený @pazya=sledujúci @brahma=brahma @eva=tak @aste=je @mahAzAya=veľkodušný

-18.29

Kto je plný egoizmu, je činný, i ked nekoná nič.

Neegoisticky nič nekoná, aj ked koná.

yasy'ántax syád ahańkáro na karoti karoti sax

nirahańkára-dhíreńa na kiñcid akřta° křtam

@yasya=ktorého @Anta=pod @syAd=(byť) @ahaMkAra=egoizmus @na=nie @karot=činnosť @saH=jeho

@nirahaNkAra=neegoizmus @dhIra=znalec hĺbky @na=nie @kiJcit=niečo @akRta=nerobiac @kRta=urobený

-18.30

Bez smutku a bez radosti, mimo činnosť a pohyb,

bez očakávania, bez pochybnosti, žiari mysel slobodného.

n'odvigna° na ca santušťam akarttř spanda-varjitam

niráža° gata-sandeha° citta° muktasya rájate

@na=nie @odvigNa=smutný @na=nie @ca=tiež @tuSTa=spokojný @akarttR=nečinný @spanda=pulsujúci @varjita=deprimovaný, opustený

@nirAza=indiferent @gata=odídený @sandeha=pochybnosť @citta=vnímanie, mysel @mukta=slobodný @rAjate=královsky

-18.31

Jeho mysel nepremýšla, nie je v pohybe,

ak predsa premýšla a hýbe sa, je to bez zámerného ciela.

nirdhyátu° cešťitu° vá'pi yac citta° na pravarttate

nirnimittam ida° kin tu nirdhyáyeti vicešťate

@nirdhyAta=meditujúci @ceSTita=v pohybe @vA=alebo @api=nad, aj tak @yat=to @citta=vnímanie, mysel @na=nie @pravarta=vzrušenie

@nirnimitta=bez motívu @idam=toto @kintu=ale @nirdhyAyeti=meditačný @viceSTate=aktívny

-18.32

Hlupák je popleteny, ked počuje pravdu,

ale i mnohi múdri reagujú ako hlupaci.

tattva° yath'ártham ákarńya mandax prápnoti múďhatám

atha v'áyáti sańkocam amúďhax ko'pi múďhavat

@tattva=podstaty @yatha=ako @artha=účel, ciel @AkarNya=hluchý @manda=lenivý @prApta=dosiahnuť @mUDhatAm=bláznivý

@atha=nato, potom @vA=alebo @AyAti=prichádza @saNkocam=stiahol @amUDha=nehlupák @ka=kto,čo @api=nad, aj tak @mUDhavat=bláznivý

-18.33

Hlupáci zápasia s najvyšším úsilim o utíšenie.

Múdri nevidia nutnosť konať, akoby v spánku sídlia na svojom.

ek'ágratá nirodho vá múďhair abhyasyate bhřžam

dhíráx křtya° na pažyanti suptavat sva-pade sthitáx

@eka=jeden @agratas=primárny @nirodha=vezenie @vA=alebo @mUDhair=nevedomý @abhyasya=praktizovať @bhRza=silný

@dhIra=znalec hĺbky @kRtya=urobený @na=nie @pazyanti=vidí @supta=sen @sva=svoj @pada=krok @sthita=stojac

-18.34

Snažiac sa či nesnažiac sa, hlupák nedosiahne pokoj.

prostým spoznanim pravdy múdry spočinie v pokoji.

aprayatnát prayatnád vá múďho n'ápnoti nirvřtim

tattva-nižcaya-mátreńa prájñno bhavati nirvřtax

@aprayatnAt=nesnaha @prayatnAt=snaha @vA=alebo @mUDha=nevedomý @Apnoti=get @nirvRta=kľudný

@tattva=podstaty @nizcaya=nepochybná @mAtra=element, simpl @prAjJa=znalosť @bhava=bytie @nirvRta=kľudný

-18.35

Čistý, prebudený, milý, úplný, nepoškvrnený a bez vady,

tak atman nepoznajú mnohí, aj keď za ním s najvyššou námahou smerujú

uddha° buddha° priya° púrńa° nišprapañca° nirámayam

átmána° ta° na jánanti tatr'ábhyása-pará janáx

@uddhama=dýchanie @buddha=vedomie @priya=drahý, milovaný @pUrNa=úplne @niSprapaJca=čistý @nirAmaya=bez vady

@AtmAn=duša @tad=to, tak @na=nie @jAnat=spoznajú @tatra=tam @AbhyAsa=opakovanie @para=nad @jana=človek

-18.36

Nedosahuje ignorant slobodu konanim, ktoré ma povahu usilia.

Mystik len prostym prozumenim je slobodný a nemenný.

n'ápnoti karmańá mokša° vimúďho'bhyása-rúpińá

dhanyo vijñána-mátreńa muktas tišťhaty avikriyax

@karma=čin @mokSa=oslobodenie @vimUDha=ignorant @bhyAsa=prax @rUpiN=pekný

@dhanya=bohatý @vijJAna=porozumenie @mAtra=element, simpl @mukta=slobodný @tiSThata=trvajú @avikriya=nemenný

-18.37

Ignorant nedosahuje brahma, lebo si to želá.

Múdry bez želania vlastni najvlastnejšiu povahu parambrahma.

múďho n'ápnoti tad brahma yato bhavitum icchati

anicchann api dhíro hi para-brahma-svarúpa-bhák

@mUDha=nevedomý @tad=to, tak @brahma=brahma @yato=keď @bhavit=stať sa @iccha=túžiaci

@aniccha=nechcený @api=nad, aj tak @dhI=myslieť, túžiť @hi=určite @para=nad @brahma=brahma @svarUpa=prirodzený stav @bhu=byť, stať sa

-18.38

Nemajúc oporu, mysliac len na získanie, živia ignoranti samsaru.

Rozťatie tohoto koreňa neštastia však pestujú bdeli.

nirádhárá grahavya-grá múďháx sa°sára-pošakáx

etasy'ánartha-múlasya múla-cchedax křto budhaix

@nirAdhArA=bez podpory @graha=získavania @grA=chápať @mUDha=nevedomý @saMsAra=samsara @poSaka=podporuje

@etasya=tohoto @Anartha=bezcennosť @mUla=koreň @ccheda=osekávať @kRta=urobený @budha=prebudenie

-18.39

Hlupák nedosiahne mier, pretoze si želá byt mierom,

mudry, oddelijuc stale pravdu od nepravdy, je vždy v mieri.

na žánti° labhate múďho yatax žamitum icchati

dhíras tattva° vinižcitya sarvadá žánta-mánasax

@na=nie @zAnti=chladný @labha=dostať @mUDha=nevedomý @yata=ten @zamit=mier @iccha=túžiaci

@dhIra=znalec hĺbky @tattva=podstaty @vinizcit=rozhodný @sarva=celý @zAnta=pokojný @manas=mysel

-18.40

Ako by spoznal atman ten, co lipne na videnom?

Mudri nevidia toto ani tamto, ale vidia večné átman.

kv'átmano daržana° tasya yad dřšťam avalambate

dhírás ta° ta° na pažyanti pažyanty átmánam avyayam

@kva=kto @Atman=duša @darzana=poznajúci @tasya=toho @yad=kto @dRSTa=viditeľný @avalamba=visiaci

@dhIra=znalec hĺbky @tad=to, tak @na=nie @pazyanti=vidí @AtmAn=duša @avyay=nezničiteľný

-18.41

Ako by mohol ovládnut mysel hlupák, ktory si to zmysli?

Múdremu, blaženému v sebe samom, je to ale vždy a všade prirodzené.

kva nirodho vimúďhasya yo nirbandha° karoti vai

sv'árámasy'aiva dhírasya sarvadá'sáv akřtrimax

@kva=kto @nirodha=vezenie @vimUDha=ignorant @yoga=joga @nirbandha=nespútaný @karot=činnosť @vai=naozaj

@sva=svoj @ArAma=rozkoš @eva=tak @dhIra=znalec hĺbky @sarvadA=vždy @akRtrima=prirodzený

-18.42

Mnohi veria, že existuje bytie. Ini, že nejestvuje nič.

Len málokto neverí ani v jedno - a tak odstranuje chaos.

bhávasya bhávakax kažcin na kiñcid bhávako'parax

ubhay'ábhávakax kažcid evam eva nirákulax

@bhAva=stávať sa @bhAvaka=bytie @kazcid=málokto, niekto @na=nie @kiJcit=niečo @bhAvaka=bytie @apara=iný

@ubhay=obaja, aj @abhAvaka=nebytie @kazcid=málokto, niekto @evam=tak @eva=tak @nirAkula=nepohnutý

-18.43

Čistý a neduálny si ignoranti predstavujú átman,

ale pre zaslepenosť ho nespoznajú a kým žijú, sú nešťastní.

žuddham advayam átmána° bhávayanti ku-buddhayax

na tu jánanti sa°mohád yávaj-jívam anirvřtáx

@zuddha=čistý @advaya=nedvojnosť @AtmAn=duša @bhAva=stávať sa @kubuddhayaH=hlupák

@na=nie @tu=ale @jAnat=spoznajú @sammoha=popletenosť @yAvad=dokedy @jIva=život @anirvRt=nešťastný

-18.44

Mysel hladajuceho slobodu potrebuje oporu.

Mysel oslobodeneho jebez žiadostí uplne nezávislá.

mumukšor buddhir álambam antareńa na vidyate

nirálamb'aiva niškámá buddhir muktasya sarvadá

@mumukSu=túžiaci po svobode @buddhi=vedomie @Alamba=podpora @antareNa=uprostred @na=nie @vidyA=vedomosti, veda

@nirAlamba=nezávislý, bez opory @eva=tak @niSkAma=bez vášne @buddhi=vedomie @mukta=slobodný @sarva=celý

-18.45

Zbadajuc tygrov -zmysly- ustrašeni hladajú jaskyne.

aby tam ako žobrák sústredením dosiahli siddhi..

višaya-dvípino víkšya cakitáx žarań'árthinax

vižanti jhaťiti kroďa° nirodh'aikágra-siddhaye

@viSaya=myšlienky, zmysly, objekt @dvIpin=tiger @vIkSya=krásne @cakitA=slabý v srdci @zaraNArthin=hladajúci utočisko

@vizana=vchod @jhaTiti=okamžite @kroDaM=žobrák @nirodha=vezenie @aikAgra=koncentrácia @siddha=víťaz, siddha

-18.46

Lahostajneho leva keď zbadajú ticho slony-objekty,

prchajú, a keď nemôžu, zdvorilo mu slúzia.

nirvásana° hari° dřšťvá túšńí° višaya-dantinax

paláyante na žaktás te sevante křta-cáťavax

@nirvAsana=nepodstatný, ľahostajný @hari=meno Višňu, lev @dRSTvA=hladiac @tUSNIm=ticho @viSaya=myšlienky, zmysly, objekt @dantin=slon

@palAyan=let @na=nie @zaktA=schopný @te=ty @sevan=služba, vzývanie @kRta=urobený @cATavaH=pochvala

-18.47

Nebojácna pevná myseľ nerobí už nič, aby sa oslobodila,

vidí, počuje, hmata, čuchá, sidli v spokojnosti.

na mukti-káriká° dhatte nixžańko yukta-mánasax

pažyan žřńvan spřžan jighrann ažnann áste yathá-sukham

@na=nie @mukti=oslobodenie @kArikA=tvrdenie @dhA=má, vlastní @zaGk=báť sa @yukta=spojený @manas=mysel

@pazya=sledujúci @zRNvan=pučujúc @spRz=dotyk @jighra=čuchať @aznat=chutná @aste=je @yathA=ako @sukha=šťastie

-18.48

Počujúc o bohatstve sveta, čisté vedomie sa nepohne.

Správne, nesprávne či indiferentné nevníma.

vastu-žravańa-mátreńa žuddha-buddhir nirákulax

n'aiv'ácáram-anácáram audásya° vá prapažyati

@vastu=bohatstvo @zravaNa=počutie @mAtra=element, simpl @zuddha=čistý @buddhi=vedomie @nirAkula=nepohnutý

@AcAra=morálne správanie @anAcAra=nemorálne @udAsa=indiferentný @vA=alebo @prapazyat=vníma

-18.49

Ak má byt nieco vykonane, vykona dôsledne,

ci je krasne, alebo škaredé, počina si ako dieta.

yadá yat-karttum áyáti tadá tat-kurute řjux

ubha° vá'py ažubha° vá'pi tasya cešťá hi bálavat

@yadA=keď @yat=to @krt=konanie @AyAti=prichádza @tadA=kedy, vtedy @tat=to @kuru=robiť @Rju=priamy

@ubha=oba @vA=alebo @api=nad, aj tak @azubha=škaredé @vA=alebo @api=nad, aj tak @tasya=toho @ceSTa=hýbať @hi=určite @bAlavat=ako dieťa

-18.50

Nezavislý dosahuje blaženosť, nezavislý dosahuje najvyššie,

nezavislý dosahuje klud, nezavislý najvyššie dosiahne.

svá-tantryát sukham ápnoti svá-tantryál labhate param

svá-tantryán nirvřti° gacchet svá-tantryát parama° padam

@sva=svoj @tantra=hlavné vlákno @sukha=šťastie @Apnoti=get @sva=svoj @tantra=hlavné vlákno @labha=dostať @para=nad

@sva=svoj @tantra=hlavné vlákno @nirvRta=kľudný @gacchat=ísť @sva=svoj @tantra=hlavné vlákno @parama=najvyššie @pada=krok

-18.51

Ak si uvedomuješ, ja nič nekonam, nič neužívam,

vtedy zmiznú všetky hnutia mysle.

akarttřtvam abhoktřtva° sv'átmano manyate yadá

tadá kšíńá bhavanty eva samastáž citta-vřttayax

@akarttRtva=nekonám @abhoktRtvaM=neužívať @sva=svoj @Atman=duša @manya=uvedomenie, nálada @yadA=keď

@tadA=kedy, vtedy @kSINA=slabé @bhava=bytie @eva=tak @samasta=všetkých, akýchkoľvek @citta=vnímanie, mysel @vRtta=jednajúcí, existujúci

-18.52

Odpútane žiari prirodzený stav mudreho,

nie však umelý stav hlupáka, plneho žiadosti.

ucchřńkhalá'py akřtiká sthitir dhírasya rájate

na tu saspřha-cittasya žántir múďhasya křtrimá

@ucchRGkhalA=neskrotený @api=nad, aj tak @akRta=nerobiac @sthiti=stojím @dhIra=znalec hĺbky @rAjate=královsky

@na=nie @tu=ale @saspRha=túžiaci @citta=vnímanie, mysel @zAnti=chladný @mUDha=nevedomý @kRtrima=snaženie

-18.53

Svetskymi radostami sa bavia alebo do jaskyne odchadzaju múdri,

ktori zavrhli bludne predstavy, nesputani, so slobodnou myslou.

vilasanti mahábhogair vižanti giri-gahvarán

nirasta-kalpaná dhírá abaddhá mukta-buddhayax

@vilasan=hra @mahAbhoga=veľká zábava @vizana=vchod @giri=hora @gahvarA=jaskyňa, les

@nirasta=opustená @kalpa=možný @dhI=myslieť, túžiť @abaddhA=mezmysel @mukta=slobodný @buddha=vedomie

-18.54

Učenca, božstvo, sväté miesto, ženu, krála či priatela vidiac,

mudry ich pozdravi, ale ani stopa nezostane v srdci.

žrotriya° devatá° tírtham ańganá° bhúpati° priyam

dřšťvá sampújya dhírasya na ká'pi hřdi vásaná

@zrotriya=vedec @devatA=božstvo @tIrtha=prechod, cesta @aGgana=žena @bhUpati=král @priya=drahý, milovaný

@dRSTvA=hladiac @sampUj=zdraviť @dhIra=znalec hĺbky @na=nie @ka=kto,čo @api=nad, aj tak @hRd=srdce @vAsanA=podvedomé fixácie

-18.55

I ked sa mu jeho príbuzní, synovia, zeny a vnuci

vysmievaju a robia výčitky, nemení jogín chovanie ani najmenej.

bhřtyaix putraix kalatraiž ca dauhitraiž cá'pi gotri-jaix

vihasya dhik-křto yogí na yáti vikřti° manák

@bhRtya=príbuzní @putra=syn @kalatra=žena @ca=tiež @dauhitra=vnuci @ca=tiež @api=nad, aj tak @gotrin=rodinný

@vihas=smiať sa @dhik=výčitka @kRta=urobený @yogI=jogín @na=nie @yAti=odchádza @vikRti=zmeniť @manAk=málo, najmenej

-18.56

Potešeny aj nepotešený, utrápený aj neutrápený,

jeho podivuhodny stav poznaju len jemu rovní.

santušťo'pi na santušťax khinno'pi na ca khidyate

tasy'ážcarya-dažá° tá° tá° tádřžá eva jánate

@tuSTa=spokojný @api=nad, aj tak @na=nie @tuSTa=spokojný @khinna=smutný, ubolený @api=nad, aj tak @na=nie @ca=tiež @khidya=trpieť

@tasya=toho @azcarya=prekvapenie @dazA=stav, podmienky @tad=to, tak @tAdRz=podobní, rovní @eva=tak @jAnat=spoznajú

-18.57

Povinnosť - to je samsara, a to mudri nepoznajú.

Prázdnotvarý bez zmeny, bez vady a poškvrny.

kartavyatai'va sa°sáro na tá° pažyanti súrayax

únyákárá nirákárá nirvikárá nirámayáx

@karta=činiteľ @saMsAra=samsara @na=nie @tad=to, tak @pazyanti=vidí @sUraya=podobný slnku

@UnyAkArA=bez foriem @nirAkAra=beztvaré @nirvikAra=stály @nirAmaya=bez vady

-18.58

Aj necinny, hlupák je vždy rozptyleny, lebo mysel je zmietana.

Mudty ale i pri konajuc, co treba, zostava nezmeteny.

akurvann api sa°kšobhád vyagrax sarvatra múďhadhíx

kurvann api tu křtyáni kužalo hi nirákulax

@akurvan=nečinný @api=nad, aj tak @saMkSobhA=trhnutie @vyagra=popletený @sarvatra=všade @mUDha=nevedomý

@kurvan=jednajúc @api=nad, aj tak @tu=ale @kRtya=urobený @kuza=tráva @hi=určite @nirAkula=nepohnutý

-18.59

Šťastne sedi, šťastne spí, šťastne prichádza a odchádza,

šťastne hovori a šťastne požíva - aj v zhone sveta mieruplny.

sukham áste sukha° žete sukham áyáti yáti ca

sukha° vakti sukha° buńkte vyavaháre'pi žántadhíx

@sukha=šťastie @aste=je @sukha=šťastie @zete=spať @sukha=šťastie @AyAti=prichádza @yAti=odchádza @ca=tiež

@sukha=šťastie @vakti=reč @sukha=šťastie @buNkte=jesť @vyavahR=nízkosť @api=nad, aj tak @zAnta=pokojný

-18.60

Kto cez svojbytnosť nepozna utrpenie, i keď v dave ako ini,

nehybný ako ocean, bezstarostný žiari v kráse.

svabhávád yasya n'aiv'ártir lokavad vyavahárińax

mahá-hrada iv'ákšobhyo gata-kležax sužobhate

@svabhAva=individualita @yasya=ktorého @Artir=bolesť @lokava=lokálny, bežný @vyavahAriN=praktizujúci

@maha=veľký @hrada=more @iva=skoro, ako @AkSobhyo=nehybný @gata=odídený @kleza=bolesť @suzobha=krásny

-18.61

Aj nečinnosť pomyleneho posobi ako činnosť,

a činnosť mudreho posobi ako nečinnosť.

nivřttir api múďhasya pravřttir upajáyate

pravřttir api dhírasya nivřtti-phalam áginí

@nivRtti=nekrútenie @api=nad, aj tak @mUDha=nevedomý @pravRtti=pokrok @upajAyate=sa stane

@pravRtti=pokrok @api=nad, aj tak @dhIra=znalec hĺbky @nivRtti=nekrútenie @phalabhAgin=prináša plod

-18.62

Zavrhovanie žiadosti, majetku a žien vidno aj u hlupákov,

keď je telo bez očakávani, kde je žiadosť a kde askeza?

parigrahešu vairágya° práyo múďhasya dřžyate

dehe vigalit'ážasya kva rágax kva virágatá

@parigrah=vlastniac @vairAgya=stránenie sa @prAya=elitný @mUDha=nevedomý @dRzya=viditelné

@deho=telo @vigalit=vyschnutý @Azasya=nevinný @kva=kto @rAga=pýcha @kva=kto @virAga=bez vášne

-18.63

Vedomie hlupáka je stale na vnimani-nevnimani,

ale vedomie sidliace v sebe samom aj ked vnima nevnima.

bhávaná'bhávaná-saktá dřšťir múďhasya sarvadá

bhávya-bhávayá sá tu svasthasy'ádřšťi-rúpińí

@bhAvana=fantázia, myšlienka @sakta=patriaci @dRSTir=výraz očí @mUDha=nevedomý @sarvadA=vždy

@bhAva=stávať sa @bhava=bytie @sA=tak @tu=ale @svastha=nezávislý @AdRSTi=zlý pohľad @rUpiN=pekný

-18.64

Múdry je bez žiadosti pri vsetkom, ako dieta,

na nom cistom nič nelipne, aj ked kona ciny.

sarv'árambhešu niškámo yaž cared bálavan munix

na lepas tasya žuddhasya kriyamáńo'pi karmańi

@sarva=celý @Arambh=podnikanie, začínanie @niSkAm=bez túžob @yat=to @cared=robiaci @bAlavat=ako dieťa @muni=mních, askéta

@na=nie @lepa=lepiť @tasya=toho @zuddha=čistý @kriyamANa=konajúci @api=nad, aj tak @karma=čin

-18.65

Len šťastný znalec átmana - vždy stály,

vidi, počuje, hmata, čucha a chutna - ale má mysel bez smedu.

sa eva dhanya átma-jñax sarva-bhávešu yax samax

pažyan žřńvan spřžan jighrann ažnan nistarša-mánasax

@sa=to @eva=tak @dhanya=bohatý @Atman=duša @jJa=poznať @sarva=celý @bhAveSu=veci @yad=kto @sama=rovnaký

@pazya=sledujúci @zRNvan=pučujúc @spRz=dotyk @jighra=čuchať @aznat=chutná @nistAra=oslobodený @manas=mysel

-18.66

Kde samsara, kde iluzia, kde povinnosť a kde sadhana,

pre múdreho, ktory je vždy nemenny ako nekonecny priestor.

kva sa°sárax kva c'ábhásax kva sádhya° kva ca sádhanam

ákáža-sthe'va dhírasya nirvikalpasya sarvadá

@kva=kto @saMsAra=samsara @kva=kto @AbhAsa=svetlo, odraz @kva=kto @sAdhya=overené @kva=kto @ca=tiež @sAdhana=sádhana

@AkAza=priestor @sthe=ste @eva=tak @dhIra=znalec hĺbky @nirvikalpa=nemenný @sarva=celý

-18.67

On vitazi, asketa dokonaly,prirodzne stelesnene šťastie-bliss,

ktory je spontanne absolutne samadhi oddany.

sa jayaty artha-sanyásí púrńa-svarasa-vigrahax

akřtrimo'navacchinne samádhir yasya vartate

@sa=to @jaya=dostať @artha=účel, ciel @sanyAsI=askéta @pUrNa=úplne @svarasa=svoja čistá esencia @vigraha=sloboda

@akRtrima=prirodzený @navacchinne=absolútne @samAdhi=zjednotenie, samádhi @yasya=ktorého @varta=existencia

-18.68

Naco mnoho slov? Kto spoznal podstatu,

nezuzi po pozitku, ani oslobodeni, vždy a vsade je bez chuti.

bahun'átra kim uktena jñáta-tattvo mahážayax

bhoga-mokša-niráká°kší sadá sarvatra nírasax

@bahu=mnoho @Atra=iný @kim=čo, prečo @ukta=povedané @jJAta=poznanie @tattva=podstaty @mahAzAya=veľkodušný

@bhoga=skúsenosť @mokSa=oslobodenie @nirAkAMkSI=bez túžob po slasti @sadA=vždy @sarvatra=všade @nIrasa=vyschnutý

-18.69

Od prvopociatku dualita sveta sa rozvija len v slovach

odhodiac ju s cistou myslou, co zostava ešte vykonat?,

mahad-ádi jagad-dvaita° náma-mátra-vijřmbhitam

viháya žuddha-bodhasya ki° křtyam avažišyate

@maha=veľký @Adi=začiatok @jagad=svet @dvaita=dualita @nAma=menom @mAtra=element, simpl @vijRmbhita=otvorený

@vihA=zapudiac @zuddha=čistý @bodha=vedomie @kim=čo, prečo @kRtya=urobený @avaziSyate=zostáva

-18.70

Z klamu povstalo toto všetko, je to puhe nič,

kto toto pozna, je cisty ako eter, a sám v sebe najde klud.

bhrama-bhřtam ida° sarva° kiñcin n'ástí'ti nižcayí

alakšya-sphúrańax žuddhax svabháven'aiva žámyati

@bhrama=vírenie @bhRta=stvoriť @idam=toto @sarva=celý @kiJcit=niečo @asti=je @nizcay=istota

@alakSya=neviditeľný @sphuraNa=lesklý @zuddha=čistý @svabhAva=individualita @eva=tak @zAmya=pokojný

-18.71

Cisteho žiariveho tvaru, kto nevnima svet,

kde ma pravidla a kde oprostenosť, kde askezu a kde klud?

žuddha-sphurańa-rúpasya dřžya-bhávam apažyatax

kva vidhix kva vairágya° kva tyágax kva žamo'pi vá

@zuddha=čistý @sphuraNa=lesklý @rUpa=tvar @dRzya=viditelné @bhava=bytie @apazya=slepý, nevidiaci

@kva=kto @vidha=preniknutie @kva=kto @vairAgya=stránenie sa @kva=kto @tyAga=strata @kva=kto @zama=kľud, pokoj @api=nad, aj tak @vA=alebo

-18.72

žiariaca nekonecná podstata a nevidi prahmotu,

kde je priputanosť, kde oslobodenie, kde rozkoš a kde bolest?

sphurato'nanta-rúpeńa prakřti° ca na pažyatax

kva bandhax kva ca vá mokšax kva haršax kva višáditá

@sphurat=triasť sa @ananta=nekonečný @rUpa=tvar @prakRti=prirodzene @ca=tiež @na=nie @pazyat=vidiac

@kva=kto @bandha=puto @kva=kto @ca=tiež @vA=alebo @mokSa=oslobodenie @kva=kto @harSa=rozkoš, radosť @kva=kto @viSAdi=smutný, otrávený

-18.73

Na svete - okrem poznania - vesmirna iluzia vladne,

bez pocitu ja, bez egoizmu nevasnivy žiari prebudeny.

buddhi-paryanta-sa°sáre máyá-mátra° vivartate

nirmamo nirahańkáro niškámax žobhate budhax

@buddhi=vedomie @paryanta=hranica, kraj @saMsAra=samsara @mAyA=mája @mAtra=element, simpl @vivartate=vrtiieť sa

@nirma=bez závisti @nirahaNkAra=neegoizmus @niSkAma=bez vášne @zobha=šikovný @budha=prebudenie

-18.74

Svetec vidi nehynucu, bezbolestne atman,

kde je vedenie, kde myslienka, kde som telo, a to je moje?

akšaya° gata-santápam átmána° pažyato munex

kva vidyá ca kva vá vižva° kva deho'ha° mame'ti vá

@akSaya=neupadajúcu @gata=odídený @santApa=horúčava @AtmAn=duša @pazyat=vidiac @muni=mních, askéta

@kva=kto @vidyA=vedomosti, veda @ca=tiež @kva=kto @vA=alebo @vizva=kozmos @kva=kto @deho=telo @mama=môj @iti=takto @vA=alebo

-18.75

Tupec neprestane konať, kým sa enky,

stane sa hned obetou kecov a primitivnych túžob.

nirodh'ádíni karmáńi jaháti jaďdhír yadi

mano-rathán pralápá°ž ca kartum ápnoty atatkšańát

@nirodhadIna=obmedzenec @karma=čin @jahA=vzdať sa @jaDdhIr=hlupák @yadi=keď, ak

@manas=mysel @ratha=telo, úd @pralApA=blábol @ca=tiež @kartu=práca @Apnoti=get @atatkSaNam=okamžite

-18.76

Hlupák aj ked počuje pravdu, nevzdá sa svojho omylu,

navonok snaživo nemysliaci, vnútri prahne po zmyselnostiach.

mandax žrutvá'pi tad-vastu na jaháti vimúďhatám

nirvikalpo bahir-yatnád antar-višaya-lálasax

@manda=lenivý @zrutvA=počujúc @api=nad, aj tak @tad=to, tak @vastu=bohatstvo @na=nie @jahA=vzdať sa @vimUDha=ignorant

@nirvikalpa=nemenný @bahir=mimo @yatnA=snaha @antar=medzi, vnútri @viSaya=myšlienky, zmysly, objekt @lAlasa=túžiaci

-18.77

Komu sa karma rozpustila poznanim zla, aj ked činny,

nenachádza príležitosť, aby čosi konal, ani hovoril.

jñánád galita-karmá yo loka-dřšťyá'pi karma-křt

n'ápnoty avasara° karma° vaktum iva na kiñcana

@jJAnAd=znalec @galita=zbaviť sa @karma=čin @yoga=joga @loka=svet @dRSTa=viditeľný @api=nad, aj tak @karma=čin @kRta=urobený

@Apnoti=get @avasara=príležitosť @karma=čin @vakti=reč @iva=skoro, ako @na=nie @kiJcana=niečo

-18.78

Kde je temnota, kde svetlo, askéza a kde čokolvek,

pre vždy múdreho, nemenneho, nebojacneho?

kva tamax kva prakážo vá hána° kva ca na kiñcana

nirvikárasya dhírasya nirátańkasya sarvadá

@kva=kto @tamas=temnota @kva=kto @prakAza=jasný @vA=alebo @hAna=strata @kva=kto @ca=tiež @na=nie @kiJcana=niečo

@nirvikAra=stály @dhIra=znalec hĺbky @nirAtaGkasya=nesmrtelný @sarvadA=vždy

-18.79

Kde múdrosť, kde rozlisovanie, kde bezstarostnosť?

pre nepopisatlneho svojbytne-nesvojbytneho jogina?

kva dhairya° kva vivekitva° kva nirátańkatá'pi vá

anirvácya-svabhávasya nixsvabhávasya yoginax

@kva=kto @dhairy=pevnosť @kva=kto @viveka=rozlišovanie @kva=kto @AtaGka=choroba @api=nad, aj tak @vA=alebo

@anirvAc=nevysloviteľné @svabhAva=individualita @yogin=jogín

-18.80

Nebo ani peklo , ani oslobodenie za živa nie je,

Načo mnoho slov? V očiach jogína nie je nič.

na svargo nai'va narako jívan-muktir na cai'va hi

bahuná'tra kim uktena yoga-dřšťyá na kiñcana

@na=nie @svarga=nebo @eva=tak @nara=muž @jIva=život @mukti=oslobodenie @na=nie @ca=tiež @eva=tak @hi=určite

@bahu=mnoho @tra=ochraňujúc @kim=čo, prečo @ukta=povedané @yoga=joga @dRSTa=viditeľný @na=nie @kiJcana=niečo

-18.81

Určite nechce majetok, nenarieka nad biedou,

Chladná mysel mudrca je plná nesmrtelnosti.

nai'va prárthayate lábha° n'álábhen'ánužocati

dhírasya žítala° cittam amřtenai'va púritam

@eva=tak @prArthayate=túži @lAbha=zisk @alAbha=strata @anuzocati=smútiť

@dhIra=znalec hĺbky @zItala=chladný @citta=vnímanie, mysel @amRtenai=nesmrtelnost @eva=tak @pUrita=kompletný

-18.82

Nevasnivec nechvali kludneho, a zleho nehani.

Rovnaký v radosti i strasti, nemá nutnosť konať.

na žánta° stauti niškámo na dušťam api nindati

sama-duxkha-sukhas třptax kiñcit křtya° na pažyati

@na=nie @zAnta=pokojný @stu=byť chválený @niSkAm=bez túžob @na=nie @duSTam=problém @api=nad, aj tak @nindati=obviňovať

@sama=rovnaký @duHkha=bolesť, nešťastie @sukha=šťastie @tRpta=nasýtený @kiJcit=niečo @kRtya=urobený @na=nie @pazyat=vidiac

-18.83

Múdry si neprotivy samsaru, atman nechce precitit.

Radosti a hnevu zbaveny, nie je mrtvy, ani živý.

dhíro na dvešťi sa°sáram átmána° na didřkšati

harš'ámarša-vinirmukto na mřto na ca jívati

@dhI=myslieť, túžiť @na=nie @dviS=nenávidieť @saMsAra=samsara @AtmAn=duša @na=nie @didRkSa=želaný

@harSa=rozkoš, radosť @AmarSa=hnev @vinirmukt=slobodný @na=nie @mRta=mŕtvy @na=nie @ca=tiež @jIvat=žije

-18.84

Bez starostí o syna, ženu, bez túžby po vášniach.

bez starosti o telesnosť, bez očakávania, žiari prebudený.

nixsnehax putra-dár'ádau niškámo višayešu ca

nižcantax svažaríre'pi nirážax žobhate budhax

@niHsneha=bez starostí @putra=syn @dAra=žena @Adau=predkov @niSkAm=bez túžob @viSaya=myšlienky, zmysly, objekt @ca=tiež

@nizcanta=bez starostí @svazarIra=vlastné telo @api=nad, aj tak @nirAza=indiferent @zobha=šikovný @budha=prebudenie

-18.85

Spokojny vždy je múdry, zije podla okolnosti,

putuje krajom podla chuti, spi, kde ho západ slnka zastihne.

tušťix sarvatra dhírasya yathá-patita-vartinax

svacchanda° carato dežán yatr'ástamita-žáyinax

@tuSti=šťastie @sarvatra=všade @dhIra=znalec hĺbky @yathA=ako @patita=padnutý @vartin=posluchajúci

@svacchanda=slobodná vôľa @cara=pohybujúci sa @dezAn=cudzina @yatra=keď @Astamita=sadať @zAyin=odpočívať, bývať

-18.86

Padajuc ci vstavajuc, o to sa nestará veľkodušný,

V sebe sám odpočívajuc, zabudol celkom na samsáru.

patat'údetu vá deho n'ásya cintá mah'átmanax

svabháva-bhúmi-vižránti-vismřt'ážeša-sa°sřtex

@patat=padajúc @udetu=vznik @vA=alebo @deho=telo @Asya=ten @cintA=špekulácie @mah=zväčšiť @Atman=duša

@svabhAva=individualita @bhUmi=zem @vizrAnti=odpočinok @vismRt=zábudlivý @AzeSa=celý, úplný @saMsRti=samsára

-18.87

Bez všetkeho, lubovolny, nedualny, roztal pochybnosti

Neviazany k ničomu, sám v sebe pohrava sa múdry.

akiñcanax káma-cáro nirdvandvaž chinna-sa°žayax

asaktax sarva-bhávešu kevalo ramate budhax

@akiJcana=bez všetkého @kAma=rozkoš @cAra=hýbuci sa @nirdvandva=nedvojitý @chinna=prerezaný @saMzaya=pochybnosti

@asakta=neemočný @sarva=celý @bhAveSu=veci @kevala=absolútny @rama=milý @budha=prebudenie

-18.88

Bez ega uziva mudrc, zem, kamen a zlato sú rovnocenne.

Uzol poryvov srdca bol odťaty, vymytý bol nepokoj a temnota.

nirmamax žobhate dhírax sama-lošť'ážma-káñcanax

subhinna-hřdaya-granthir vinirdhúta-rajas-tamax

@nirmamas=nerozumný @zobha=šikovný @dhIra=znalec hĺbky @sama=rovnaký @loST=zhromažďovať @Azma=kameň @kAJcana=zlato

@subhinna=odťatý @hRdaya=srdce @granthi=uzol @vinirdhUta=strasený @rajas=nepokoj, radžas @tamas=temnota

-18.89

Ku vsetkemu indiferentny, srdcom nelipnuci k ničomu,

kto sa môže porovnať s oslobodenym vedomím?

sarvatr'ánavadhánasya na kiñcid vásaná hřdi

mukt'átmano vitřptasya tulaná kena jáyate

@sarvatra=všade @AnavadhAnasya=nelipnúci @na=nie @kiJcit=niečo @vAsanA=podvedomé fixácie @hRd=srdce

@mukta=slobodný @Atman=duša @vitRpta=spokojný @tulanA=hodnotenie @kena=kedy, ako @jaya=dostať

-18.90

Poznajuc bez poznania, vidiac bez videnia,

Hovori bez hovorenia, kto iny nez nezaujatý?

jánann api na jánáti pažyann api na pažyati

bruvann api na ca brúte ko'nyo nirvásanád řte

@jana=človek @api=nad, aj tak @na=nie @jAnAti=pozná @pazya=sledujúci @api=nad, aj tak @na=nie @pazyat=vidiac

@bruvan=hovoriac @api=nad, aj tak @na=nie @ca=tiež @brU=hovoriť @ka=kto,čo @anya=iný @nirvAsana=nepodstatný, ľahostajný @Rte=bez

-18.91

Zobrak ci kral, ale len kto je bez vasne ten sa tesi.

Koho myslenie je mimo pojmo dobro a zlo.

bhikšur vá bhúpatir vá'pi yo niškámax sa žobhate

bhávešu galitá yasya žobhan'ážobhaná matix

@bhikSu=žobrák @vA=alebo @bhUpati=král @vA=alebo @api=nad, aj tak @yoga=joga @niSkAma=bez vášne @sa=to @zobha=šikovný

@bhAveSu=veci @galita=zbaviť sa @yasya=ktorého @zobhan=skvelý @zobha=šikovný @mati=presvedčenie

-18.92

Kde je nezávislosť, kde obmedzenia a kde rozhodnutia o podstate

u jogina, ktory sa stal rýdzou pritomnostou a dosiahol ciel?

kva svácchandya° kva sańkocax kva vá tattva-vinižcayax

nirvyáj'árjava-bhútasya carit'árthasya yoginax

@kva=kto @svAcchandya=nezávislosť @kva=kto @saNkoca=sťah @kva=kto @vA=alebo @tattva=podstaty @vinizcaya=rozhodnutý

@nirvyAj=priamo @Arjava=úprimnosť @bhUtas=svet @carit=došisl @artha=účel, ciel @yogin=jogín

-18.93

Odpočívajúci, nasyteny. lahostajný átman bez ciela,

komu a ako ako by mohol vysvetliť, co zažil?

átma-vižránti-třptena nirážena gat'ártiná

antar yad anubhúyeta tat katha° kasya kathyate

@Atman=duša @vizrAnti=odpočinok @tRpta=nasýtený @nirAza=indiferent @gata=odídený @Arti=bolesť

@antar=medzi, vnútri @yad=kto @anubhUya=skúsiť @tat=to @katham=ako @kasya=koho @kathya=spomenutiahodný

-18.94

Spiac nie je v spanku, snivajuc nezahaluje ho driemota,

bdiac nebdie, ten múdry, nasyteny na kazdom kroku.

supto'pi na sušuptau ca svapne'pi žayito na ca

jágare'pi na jágarti dhíras třptax pade pade

@supta=sen @api=nad, aj tak @na=nie @suSupta=zaspať @ca=tiež @svapna=spánok @api=nad, aj tak @zayit=spiac @na=nie @ca=tiež

@jAgaraNa=prebudený @api=nad, aj tak @na=nie @jagart=prebudenie @dhIra=znalec hĺbky @tRpta=nasýtený @pada=krok

-18.95

Múdry, aj cítiaci nič necíti, aj vnímajúci nič nevníma,

premýšlajuc nemysli, egoisticky je bez egoizmu.

jñax sacinto'pi nižcintax sendriyo'pi nirindriyax

subuddhir api nirbuddhix sáhańkáro'nahańkřtix

@jJa=poznať @sacinto=premýšľajúci @api=nad, aj tak @nizcinta=nesústredený @sendriyo=energický @api=nad, aj tak @nirindriya=bez sily

@subuddhi=inteligentný @api=nad, aj tak @nirbuddhiH=hlúpy @sAhaNkAro=ego @ahaMkAra=egoizmus

-18.96

Ani šťastný ani nešťastný, ani nelipnúci ani lipnúci,

ani neslobodný ani slobodný, ani nieco ani nič.

na sukhí na ca vá duxkhí na virakto na sańgaván

na mumukšur na vá muktá na kiñcinn na ca kiñcana

@na=nie @sukhI=šťastný @na=nie @ca=tiež @vA=alebo @duHkha=bolesť, nešťastie @na=nie @virakt=asketizmus @na=nie @saMgA=zhromažďovať

@na=nie @mumukSu=túžiaci po svobode @na=nie @vA=alebo @mukta=slobodný @na=nie @kiJcit=niečo @na=nie @ca=tiež @kiJcana=niečo

-18.97

Rozptylovaný je nerozptýleny, sústredeny nesústredený,

ohlupnuty nie je hlupy, učeny je neučeny,

vikšepe'pi na vikšiptax samádhau na samádhimán

jáďye'pi na jaďo dhanyax páńďatye'pi na pańďitax

@vikSepa=rozsypať, chaos @api=nad, aj tak @na=nie @vikSipta=rozptýlený, odmietnutý @samAdha=meditácia @na=nie @samAdhi=zjednotenie, samádhi

@jADya=tuposť @api=nad, aj tak @na=nie @jaDa=chladný @dhanya=bohatý @paNDita=vzdelanec @api=nad, aj tak @na=nie @paNDita=vzdelanec

-18.98

Oslobodený vo vlastnom stave, nehladiac na kauzálny pohyb,

Všade rovnaky, nežiadajúci, ignorujúc vykonané i nevykonané.

mukto yathá-sthiti-svasthax křta-kartavya-nirvřtax

samax sarvatra vaitřšńyán na smaraty akřta° křtam

@mukta=slobodný @yathA=ako @sthiti=stojím @svastha=nezávislý @kRta=urobený @karta=činiteľ @nirvRta=kľudný

@sama=rovnaký @sarvatra=všade @vaitRSNya=indiferentný, nezaujatý @na=nie @smara=pamäť @akRta=nerobiac @kRta=urobený

-18.99

Nemiluje chválu, výčitky ho neťažia.

Ani smrti sa nebojí, na živote nelipnúci.

na príyate vandyamáno nindyamáno na kupyati

n'aiv'odvijati marańe jívane n'ábhinandati

@na=nie @prIyat=oceňovať @vandyamAna=chvála @nindyamAno=pohana @na=nie @kupya=nevzrušený

@udvij=báť sa @maraN=smrť @jIva=život @abhinandati=vítať

-18.100

Mystik nevyhladáva davy ani netúži po pustovni,

kedykoľvek a kdekoľvek zostava stály.

na dhávati jan'ákírńa° n'árańyam upažánta-dhíx

yathá-tathá yatra-tatra sama ev'ávatišťhate

@na=nie @dhAvati=blúdiť, chodiť @jan=zrodiť @AkIrNaM=nahustený, plný davu @araNya=pustina @upazAnta=ukľudnený @dhI=myslieť, túžiť

@yathA=ako @tatha=tak @yatra=keď @tatra=tam @sama=rovnaký @Ava=pre-, od- @tiSTha=stojaci

 

 

19 janaka uváca ---- 8

-19.1

Pomocou hlbokeho poznania podstaty

som zo srdca odstránil tŕň večných posudzovaní.

tattva-vijñána-sanda°žam ádáya hřdayodarát

náná-vidha-parámarža-žaly'oddhárax křto mayá

@tattva=podstaty @vijJAna=porozumenie @sandaMza=kliešte, chyt @AdAya=uchopiac @hRdaya=srdce @udara=vnútro

@nAnA=rôzne @vidha=preniknutie @parAmarza=vytiahnuť @zalya=tŕň,oštep @uddhR=vybral @kRta=urobený @maya=mnou

-19.2

Kde je zakon, kde vášeň, kde bohatstvo a kde vzdelanosť?

Kde je dualita a kde nedualita, pre mňa, stojaceho vo svojej velkosti?

kva dharmax kva ca vá kámax kva c'árthax kva vivekitá

kva dvaita° kva ca vá'dvaita° svamahimni sthitasya me

@kva=kto @dharma=zákon @kva=kto @ca=tiež @vA=alebo @kAma=rozkoš @kva=kto @ca=tiež @artha=účel, ciel @kva=kto @vivekitA=rozlišovanie

@kva=kto @dvaita=dualita @kva=kto @ca=tiež @vA=alebo @dvaita=dualita @mahi=veľkosť @sthita=stojac @me=ma,moje

-19.3

Kde je minulosť, kde buducnosť a kde pritomnosť ?

Kde je priestor, kde nekonecnosť, pre mňa, stojaceho vo svojej velkosti?

kva bhúta° kva bhavišyad vá vartamánam api kva vá

kva dežax kva ca vá nitya° svamahimni sthitasya me

@kva=kto @bhUta=byť, stať sa @kva=kto @bhaviSya=budúci @vA=alebo @vartamAna=súčasnosť @api=nad, aj tak @kva=kto @vA=alebo

@kva=kto @deza=bod @kva=kto @ca=tiež @vA=alebo @nitya=večný @mahi=veľkosť @sthita=stojac @me=ma,moje

-19.4

Kde je atman, kde anatman, kde dobro a kde zlo?

Kde myšlienky a kde nemyslenie, pre mňa, stojaceho vo svojej velkosti?

kva c'átmá kva ca vá'nátmá kva žubha° kvá'subha° yathá

kva cintá kva ca vá'cintá svamahimni sthitasya me

@kva=kto @ca=tiež @Atman=duša @kva=kto @ca=tiež @vA=alebo @AtmAn=duša @kva=kto @zubha=šťastný @kva=kto @azubha=škaredé @yathA=ako

@kva=kto @cintA=špekulácie @kva=kto @ca=tiež @vA=alebo @cintA=špekulácie @mahi=veľkosť @sthita=stojac @me=ma,moje

-19.5

Kde je sen, kde bdelosť a kde nadvedomie?

Kde je strach a kde nebojacnosť, pre mňa, stojaceho vo svojej velkosti?

kva svapnax kva sušuptir vá kva ca jágarańa° tathá

kva turiya° bhaya° vá'pi svamahimni sthitasya me

@kva=kto @svapna=spánok @kva=kto @suSupti=nevedomie @vA=alebo @kva=kto @ca=tiež @jAgaraNa=prebudený @tatha=tak

@kva=kto @turiya=odvaha @bhaya=strach @vA=alebo @api=nad, aj tak @mahi=veľkosť @sthita=stojac @me=ma,moje

-19.6

Kde je vzdialenosť, kde je blizkosť, kde vnutro kde vonkajšok?

Kde je veľkosť, a kde malosť, pre mňa, stojaceho vo svojej velkosti?

kva dúra° kva samípa° vá bahya° kvá'bhyantara° kva vá

kva sthúla° kva ca vá súkšma° svamahimni sthitasya me

@kva=kto @dUra=vzdialenosť @kva=kto @samIpa=blízkosť @vA=alebo @bAhya=externý @kva=kto @abhyantara=vnútro @kva=kto @vA=alebo

@kva=kto @sthUla=masívny @kva=kto @ca=tiež @vA=alebo @sUkSma=malý @mahi=veľkosť @sthita=stojac @me=ma,moje

-19.7

Kde je smrt a život, kde svet a svetske vztahy?

Kde je rozplynutie a kde samadhi, pre mňa, stojaceho vo svojej velkosti?

kva mřtyur-jívita° vá kva lokáx kvá'sya kva laukikam

kva layax kva samádhir vá svamahimni sthitasya me

@kva=kto @mRtyu=zomierajúci @jIvita=živý @vA=alebo @kva=kto @loka=svet @kva=kto @sya=(on) @kva=kto @laukika=svetský

@kva=kto @laya=uvolnenie @kva=kto @samAdhi=zjednotenie, samádhi @vA=alebo @mahi=veľkosť @sthita=stojac @me=ma,moje

-19.8

Netreba hovorit o troch cestach, netreba hovorit ani o joge,

o hlbokom poznani, pre mňa, zostávjúcom sám v sebe.

ala° tri-varga-kathayá yogasya kathayá'py alam

ala° vijñána-kathayá vižrántasya mam'átmani

@alam=dosť @tri=tri @varga=cesta @kathA=rozhovor @yoga=joga @kathA=rozhovor @alam=dosť

@alam=dosť @vijJAna=porozumenie @kathA=rozhovor @vizrAnta=odpočívajúci @mama=môj @Atman=duša

 

 

20 janaka uváca ---- 14

-20.1

Kde sú elementy, kde telo, kde zmysly a kde mysel?

Kde je prazdnota a kde zufalstvo, v mojej nepoškvrnenej forme?

kva bhútáni kva deho vá kv'endriyáńi kva vá manax

kva žúnya° kva ca nairážya° mat-svarúpe nirañjane

@kva=kto @bhUtas=svet @kva=kto @deho=telo @vA=alebo @kva=kto @indriya=zmysly, sily @kva=kto @vA=alebo @manas=mysel

@kva=kto @zunya=prázdnota @kva=kto @ca=tiež @nairAzya=zúfalstvo @ma=môj @svarUpa=prirodzený stav @niraJjana=nepoškvrnený

-20.2

Kde sú pisma, kde sebapoznanie, kde nezaujata mysel?

Kde spokojnosť, kde nežiaduce, v mojej nepoškvrnenej forme?

kva žástra° kv'átma-vijñána° kva vá nirvišaya° manax

kva třptix kva vitřšńatva° gata-dvandvasya me sadá

@kva=kto @zAstra=spis @kva=kto @Atman=duša @vijJAna=porozumenie @kva=kto @vA=alebo @nirviSa=nejedovatý @manas=mysel

@kva=kto @tRpti=spokojnosť @kva=kto @vitRSNatva=nežiadúce @gata=odídený @dvandva=duálnosť @me=ma,moje @sadA=vždy

-20.3

Kde vedomosti, kde neznalosť, kde ja, kde to a kde moje?

Kde puto a kde oslobodenie, kde forma mojej vlastnej formy?

kva vidyá kva ca vá'vidyá kvá'ha° kv'eda° mama kva vá

kva bandhax kva ca vá mokšax svarúpasya kva rúpitá

@kva=kto @vidyA=vedomosti, veda @kva=kto @ca=tiež @vA=alebo @vidyA=vedomosti, veda @kva=kto @ham=som @kva=kto @edaM=toto @mama=môj @kva=kto @vA=alebo

@kva=kto @bandha=puto @kva=kto @ca=tiež @vA=alebo @mokSa=oslobodenie @svarUpa=prirodzený stav @kva=kto @rUpitA=formy

-20.4

Kde je transcendentna karma, kde oslobodenie duse?

Kde je oslobodenie od smrti pre toho, kto je večne bez atributov?

kva prárabdháni karmáńi jívan-muktir api kva vá

kva tad videha-kaivalya° nirvižešasya sarvadá

@kva=kto @prArabdhA=začal @karma=čin @jIva=život @mukti=oslobodenie @api=nad, aj tak @kva=kto @vA=alebo

@kva=kto @tad=to, tak @videha=netelesný @kaivalya=absolútna jednota @nirvizeSa=bez atribútov, absolútny @sarvadA=vždy

-20.5

Kde je cinitel a kde uzivatel, kde nemyslenie a rozmyslanie?

Kde prax a kde plody, pre mňa neindividualneho navždy.

kva kartá kva ca vá bhoktá niškriya° sphurańa° kva vá

kvá'parokša° phala° vá kva nixsvabhvasya me sadá

@kva=kto @karta=činiteľ @kva=kto @ca=tiež @vA=alebo @bhoktA=užívateľ @niSkriya=nečinnosť @sphuraNa=lesklý @kva=kto @vA=alebo

@kva=kto @parokSa=neviditeľný @phala=plod @vA=alebo @kva=kto @svabhAva=individualita @me=ma,moje @sadA=vždy

-20.6

Kde svet a kde hladači oslobodenia, kde jogín a džnanín?

Kde sputanie a kde oslobodenie, som vo svojej nedvojitosti.

kva loka° kva mumukšur vá kva yogí jñánaván kva vá

kva baddhax kva ca vá muktax svasvarúpe'ham advaye

@kva=kto @loka=svet @kva=kto @mumukSu=túžiaci po svobode @vA=alebo @kva=kto @yogI=jogín @jJAnavA=múdry @kva=kto @vA=alebo

@kva=kto @baddha=spútaný @kva=kto @ca=tiež @vA=alebo @mukta=slobodný @svarUpa=prirodzený stav @ham=som @advaya=nedvojnosť

-20.7

Kde je stvorenie, kde zničenie, kde ciel a kde prostriedok?

Kde je mág a kde magicke sily, som vo svojej nedvojnej forme.

kva sřštix kva ca sa°hárax kva sádhya° kva ca sádhanam

kva sádhakax kva siddhir vá svasvarúpe'ham advaye

@kva=kto @sRSti=stvorenie @kva=kto @ca=tiež @saMhAra=zničenie @kva=kto @sAdhya=overené @kva=kto @ca=tiež @sAdhana=sádhana

@kva=kto @sAdhaka=sádhu @kva=kto @siddhi=dokonalosť @vA=alebo @svarUpa=prirodzený stav @ham=som @advaya=nedvojnosť

-20.8

Kde je tvrdiaci, kde dokaz, kde je objekt tvrdenia, a kde tvrdenie?

Kde je nieco, kde je nič, pre mňa číre vedomie?

kva pramátá pramáńa° vá kva prameya° kva ca pramá

kva kiñcit kva na kiñcid vá sarvadá vimalasya me

@kva=kto @pramA=merať @pramANa=meranie @vA=alebo @kva=kto @prameya=merateľné @kva=kto @ca=tiež @pramA=merať

@kva=kto @kiJcit=niečo @kva=kto @na=nie @kiJcit=niečo @vA=alebo @sarva=celý @vimala=čistý @me=ma,moje

-20.9

Kde je rozptýlenosť a kde sústredenie, kde múdrosť, kde hlúposť,

Kde radosť a kde smútok, pre mňa večne nečinného.

kva vikšepax kva c'aikagrya° kva nirbodhax kva múďhatá

kva haršax kva višádo vá sarvadá niškriyasya me

@kva=kto @vikSepa=rozsypať, chaos @kva=kto @ekAgrya=pozorný @kva=kto @nirbodhaH=nevedomý @kva=kto @mUDhatA=nevedomosť

@kva=kto @harSa=rozkoš, radosť @kva=kto @viSAda=nechuť @vA=alebo @sarva=celý @niSkriya=nečinnosť @me=ma,moje

-20.10

Kde je relativita a kde absolutno?

Kde je šťastie a kde zufalstvo, v mojej nepoškvrnenej forme?

kva c'aiša vyavaháro vá kva ca sá param'árthatá

kva sukha° kva ca vá dukha° nirvimaržasya me sadá

@kva=kto @ca=tiež @aiSa=tento @vyavahR=nízkosť @vA=alebo @kva=kto @ca=tiež @sA=tak @parama=najvyššie @ArthatA=cieľ

@kva=kto @sukha=šťastie @kva=kto @ca=tiež @vA=alebo @dukha=nešťastie @vimarza=diskusia @me=ma,moje @sadA=vždy

-20.11

Kde je mája, kde samsára, kde spojenie a kde nesputanosť,

Kde živá bytosť, kde brahma - vždy som ciste vedomie.

kva máyá kva ca sa°sárax kva prítir viratix kva vá

kva jívax kva ca tad-brahma sarvadá vimalasyame

@kva=kto @mAyA=mája @kva=kto @ca=tiež @saMsAra=samsara @kva=kto @prIti=rozkoš @virati=zastavenie @kva=kto @vA=alebo

@kva=kto @jIva=život @kva=kto @ca=tiež @tad=to, tak @brahma=brahma @sarva=celý @vimala=čistý

-20.12

Kde virvar a kde pokoj, kde sloboda a kde puto?

Nehybný a vyrovnaný som sám v sebe naveky.

kva pravřttir nirvřttir vá kva muktix kva ca bandhanam

kúťastha-nirvibhágasya svasthasya mama sarvadá

@kva=kto @pravRtti=pokrok @nirvRtti=bez práce @vA=alebo @kva=kto @mukti=oslobodenie @kva=kto @ca=tiež @bandha=puto

@kUTastha=nehybný @vibhAga=rozdieľ @svastha=nezávislý @mama=môj @sarvadA=vždy

-20.13

Kde sú rady a kde spisy, kde žiak a kde učitel,

Kde zmysel života - absolútne slobodný som.

kv'opadežax kva vá žástra° kva žišyax kva ca vá gurux

kva c'ásti puruš'ártho vá nirupádhex živasya me

@kva=kto @upadeza=inštrukcia @kva=kto @vA=alebo @zAstra=spis @kva=kto @ziSya=žiak @kva=kto @ca=tiež @vA=alebo @guru=guru

@kva=kto @ca=tiež @asti=je @puruSa=osoba @artha=účel, ciel @vA=alebo @nirupAdhi=absolútny, beztvarý @ziva=slobodný,dobrotivý @me=ma,moje

-20.14

Kde bytie a kde nebytie, kde jednota a kde dvojnosť,

Čo ešte povedat? Nič nie je mimo mňa.

kva c'ásti kva ca vá n'ásti kv'ásti c'aika° kva ca dvayam

bahun'átra kim uktena kiñcin n'ottišťhate mama

@kva=kto @ca=tiež @asti=je @kva=kto @ca=tiež @vA=alebo @na=nie @asti=je @kva=kto @asti=je @eka=jeden @kva=kto @ca=tiež @dvaya=dvojnosť

@bahu=mnoho @Atra=iný @kim=čo, prečo @ukta=povedané @kiJcit=niečo @na=nie @uttiSThAsA=želanie odísť @mama=môj

 

Kopírovanie povolené s uvedením zdroja:

nadhlad.com       preklad:  Dan Norman