Ochrana slovenskej (a európskej) biodiverzity

Medzinárodné aj vnútroštátne inštitúcie občas vypustia do éteru niečo o ochrane biodiverzity. Čo to teda je tá biodiverzita? O tom o kúsok nižšie, najprv niekoľko citácií.

 

Pozrime sa do Dohovoru o biologickej diverzite a zacitujme si z neho:

S dohovorom vyslovila súhlas Národná rada Slovenskej republiky 18. augusta 1994 svojím uznesením č. 556/1994 a prezident republiky ho ratifikoval 23. augusta 1994. Ratifikačná listina bola uložená u generálneho tajomníka Organizácie Spojených národov 25. augusta 1994.

Dohovor nadobudol platnosť pre Slovenskú republiku 23. novembra 1994 na základe článku 36 ods. 3.

 

Z vyššie uvedeného vyplýva, že Dohovor o biologickej diverzite je pre Slovenskú republiku právne záväzný.

 

Uveďme si ešte celé znenie Preambuly Dohovoru o biologickej diverzite:

(zvýraznené zvýraznil N.O.)

Zmluvné strany,

uvedomujúc si vnútornú hodnotu biologickej diverzity a ekologických, genetických, spoločenských, ekonomických, vedeckých, náučných, kultúrnych, rekreačných a estetických hodnôt biologickej diverzity a jej zložiek,

uvedomujúc si aj význam biologickej diverzity pre vývoj a udržanie životodarných systémov biosféry,

potvrdzujúc, že ochrana biologickej diverzity je spoločným záujmom ľudstva,

opäť potvrdzujúc, že štáty majú suverénne právo na svoje biologické zdroje,

a navyše potvrdzujúc, že štáty sú zodpovedné za ochranu svojej biologickej diverzity a za využívanie svojich biologických zdrojov trvalo udržateľným spôsobom,

súc znepokojené tým, že biologickú diverzitu významne zmenšujú určité ľudské činnosti,

uvedomujúc si všeobecný nedostatok informácií a vedomostí o biologickej diverzite a naliehavú potrebu rozvinutia vedeckých, technických a inštitucionálnych kapacít na zabezpečenie základného poznania, na ktorého základe je nutné plánovať a uplatňovať príslušné opatrenia,

poznamenávajúc, že je životne nutné predvídať príčiny významného zmenšenia alebo straty biologickej diverzity, predchádzať im a odstraňovať ich pri zdroji,

poznamenávajúc tiež, že tam, kde hrozí významné zmenšenie alebo strata biologickej diverzity, nesmie sa nedostatok vedeckých dôkazov využívať na zdôvodnenie odkladu opatrení na zabránenie alebo na minimalizáciu tejto hrozby,

opäť poznamenávajúc, že základným predpokladom na ochranu biologickej diverzity je ochrana ekosystémov a prírodných biotopov in-situ a udržanie a obnovenie životaschopných populácií druhov v ich prírodnom prostredí,

poznamenávajúc ďalej, že opatrenia ex-situ, predovšetkým v krajine pôvodu, tiež zohrávajú významnú úlohu,

uznávajúc bezprostrednú a tradičnú závislosť mnohých domorodých a miestnych spoločenstiev s tradičným spôsobom života od biologických zdrojov a nevyhnutnosť rovnocenného podielu na prínosoch z využívania tradičných vedomostí, inovácií a praktík prislúchajúcich ochrane biologickej diverzity a trvalo udržateľnému využívaniu jej zložiek,

uznávajúc aj životne dôležitú úlohu, ktorú majú ženy pri ochrane biologickej diverzity a jej trvalo udržateľnom využívaní, a potvrdzujúc potrebu plnoprávnej účasti žien na všetkých úrovniach pri vytváraní politiky a uplatňovaní ochrany biologickej diverzity,

zdôrazňujúc význam a potrebu podporiť medzinárodnú, regionálnu a globálnu spoluprácu medzi štátmi, medzivládnymi organizáciami a mimovládnym sektorom na ochranu biologickej diverzity a trvalo udržateľné využívanie jej zložiek,

uznávajúc, že vytvorenie nových a dodatočných finančných zdrojov a primeraný prístup k vhodným technológiám zásadne zmení svetové možnosti, ako čeliť strate biologickej diverzity,

uznávajúc ďalej, že sa vyžaduje osobitné opatrenie na uspokojenie potrieb rozvojových krajín vrátane zabezpečenia nových a dodatočných finančných zdrojov a primeraného prístupu k vhodným technológiám,

berúc do úvahy v tomto smere osobitné podmienky najmenej rozvinutých krajín a malých ostrovných štátov,

priznávajúc, že na ochranu biologickej diverzity sú potrebné podstatné investície a že sa od nich očakáva širokéspektrum environmentálnych, hospodárskych a spoločenských prínosov,

berúc na vedomie, že hospodársky a sociálny rozvoj a odstránenie chudoby sú prvými a prevažujúcimi prioritami rozvojových krajín,

uvedomujúc si, že ochrana a trvalo udržateľné využívanie biologickej diverzity majú kritický význam pre zabezpečenie výživy, zdravia a iných potrieb narastajúcej svetovej populácie a pre tento účel je podstatný prístup ku genetickým zdrojom a technológiám a ich rozdeľovanie,

poznamenávajúc, že v konečnom dôsledku ochrana a trvalo udržateľné využívanie biologickej diverzity posilní priateľské vzťahy medzi štátmi a prispeje k mieru pre ľudstvo,

želajúc si podporiť a doplniť existujúce medzinárodné opatrenia na ochranu biologickej diverzity a na trvalo udržateľné využívanie jej zložiek, a

súc odhodlané chrániť a trvalo udržateľným spôsobom využívať biologickú diverzitu v prospech súčasných a budúcich generácií,

dohodli sa takto:

 

To, na čom sa zmluvné strany dohodli, netreba celé citovať, plné znenie nájdete na stránkach Ministerstva životného prostredia SR:

http://www.minzp.sk/files/sekcia-ochranyprirodyakrajiny/dohovory/biodive...

 

Takže čo to je tá biodiverzita a čo z Dohovoru o biologickej diverzite vyplýva pre nás ako slovenský národ?

 

Pozrime sa na to z tohto uhľa pohľadu:

Podľa Čl. 2 s názvom Používanie pojmov "biologická diverzita" znamená rôznorodosť všetkých živých organizmov vrátane ich suchozemských, morských a ostatných vodných ekosystémov a ekologických komplexov, ktorých sú súčasťou; biologická diverzita zahŕňa rôznorodosť v rámci druhov, medzi druhmi a rozmanitosť ekosystémov;

 

Ak všetkých, tak naozaj všetkých (s výnimkou patogénnych organizmov, teda aspoň dúfam), a musí sa to teda z princípu vzťahovať aj na človeka Homo sapiens sapiens, v celej jeho rasovej rozmanitosti. Nie, my ľudia nie sme len výtvor našej vlastnej kultúry, ani nás neucapkal z blata deduško na obláčiku. Sme predovšetkým živé bytosti, cicavce z radu primátov (Primates), máme tie isté životné funkcie ako ktorýkoľvek iný živočích - jeme, pijeme, dýchame, vylučujeme, hýbeme sa, vidíme, počujeme, cítime, trpíme, dorozumievame sa, rozmnožujeme sa... Či už sa to zástancom blízkovýchodnej púštnej mytológie páči alebo nie, sme živočíchy a nestojíme nad prírodou. Bez ohľadu na technologický pokrok sme súčasťou prírody. Preto sa aj na nás, ľudí, musí vzťahovať Dohovor o biologickej diverzite! Všetky medzinárodné aj národné a štátne inštitúcie majú povinnosť chrániť chrániť biologickú rozmanitosť a jedinečnosť všetkých ľudských rás, ľudských národov a ich prejavov vyjadrených národnou kultúrou v celej jej rozmanitosti.

 

Invázia cudzích etník predstavuje preto smrteľnú hrozbu pre europoidnú "kaukazskú" bielu rasu, pre európske národy. Miešanie rás pretláčané úchylnými Kalergiho pohrobkami spôsobuje závažnú genetickú eróziu a znamená vážne riziko zániku ľudskej biologickej diverzity v Európe. Vlády európskych štátov ako aj nadnárodné inštitúcie, pokiaľ túto inváziu nielen tolerujú, ale dokonca priamo schvaľujú, podporujú a riadia, dopúšťajú sa zločinu genocídy európskych národov a patria pred tribunál a za mreže.

 

A je mi jedno, či mi niekto bude vytýkať účelový výklad Dohovoru.

Ema

inváznych druhov, brutálne likvidujúcich biodiverzitu.

"Nepôvodné druhy rastlín alebo živočíchov sú také druhy, ktoré na území Slovenska nemajú pôvodný areál rozšírenia a boli na naše územie dovezené alebo sa sem rozšírili z iných krajín. Invázne druhy sú nepôvodné druhy rastlín alebo živočíchov, ktoré majú potenciál sa rýchlo šíriť a negatívne ovplyvňovať populácie našich pôvodných druhov a pôvodné biotopy."

A tu sú invázne druhy živočíchov, vrátane sapienta:

"Invázne druhy živočíchov sa na územie Európy dostali viacerými spôsobmi. Hlavný faktor, ktorý vplýval na ich rozšírenie bolo obchodovanie s nimi. Najčastejšie boli dovezené za účelom chovu na kožušiny (u sapienta určitých druhov práce) a z týchto chovov sa potom rozšírili aj do prirodzeného prostredia. Iné druhy sa šírili migráciou. Invázne druhy živočíchov sú konkurenčne silnejšie a nemajú prirodzených nepriateľov, čo umožňuje ich šírenie na úkor našich pôvodných druhov živočíchov." Hlavne keď ich silu v konkurenčnom boji znásobuje zákaz akéhokoľvek odporu zo strany pôvodných druhov.

 

Náhodný okoloidúci

Európska múmia vydáva zoznamy inváznych druhov a požaduje ich likvidáciu, napríklad taký psík medvedíkovitý a medvedík mýval a aj bolševník. Ale ak v Európe prevládnu invázne rasy sapienta, tak tie sa na likvidáciu iných inváznych druhov vy... kašlú. A pekne zvysoka.
Ale platí to celosvetovo.

Ema

Korporátne mediálne splašky začínajú aktívne bedákať o úbohých Rohingoch v Mjanmarsku - je to moslimský wahábistický invázny druh, ktorý tam agresívne preniká z Bangladéša (momentálne z vyše tretiny pod vodou, ale o tom sa nepíše, všetky zraky upreté na USA) a núti domáci budhistický roľnícky druh brať do rúk zbrane. A hľa, humanistické pašerácke lode sa popresúvali zo Stredozemného mora z trasy Líbya - Taliansko ku brehom Bangladéša, aby zásobovali Mjanmarsko wahábistami. Zjavne sa s nimi zoznámili ešte v Líbyi, pretože vo farebných zásielkach pre Taliansko popri veselej mládeži z Libérie, Sierry Leone, Nigérie a podobných vražedných území prudko stúpal počet mladíkov Bangladéša.
Na pomoc wahábistickým bratom Rohingom vyrazili beštie z Daeša, ktoré dostali po pysku v Sýrii a Iraku.
To len tak, aby reč nestála.

Náhodný okoloidúci

Rohingov zrejme do Barmy (Mjanmaru) dopratali Angličania, aby ich mohli využívať na poľnohospodárske práce, aspoň podľa českej Wiki. A nie sú to žiadne neviniatka. Tiež podľa českej Wiki.
https://cs.wikipedia.org/wiki/Rohingyov%C3%A9

Vyberám niekoľko najzaujímavejších viet:
Po první anglo-barmské válce v roce 1826 Britové Arakan anektovali a migrace z Bengálska podpořili v rámci práce pro zemědělské pracovníky.
Během druhé světové války vypukly mezi Brity vyzbrojenými rekruty z řad Rohingyů v rámci jednotek V-Force a buddhistickými Arakanci vnitrostátní násilnosti a region se ještě více polarizoval. Podle tajemníka britského guvernéra jednotky V-Force místo, aby bojovaly proti japonským okupantům, tak začaly ničit buddhistické chrámy, pagody, domy a na severu Arakanu spáchaly řadu zvěrstev.
Barmská vláda neuznává etnikum Rohingya jako původní etnickou skupinu a odmítá Rohingyům udělit státní občanství Barmy.
Prezident Myanmaru Thein Sein k nastalé situaci prohlásil, že Rohingyové musejí být deportováni do muslimských zemí a dále situaci neřešil.

Ema

Dve dnešné správy tlačovej agentúry:

Násilie a nespravodlivosti páchané na menšine moslimských Rohingov v Mjanmarsku, kam nemajú povolený vstup pracovníci OSN monitorujúci situáciu v oblasti ľudských práv, "vyzerá byť učebnicovým príkladom etnických čistiek". V úvode zasadnutia Úradu vysokého komisára OSN pre ľudské práva (OHCHR) v Ženeve to dnes vyhlásil jeho šéf Zajd Raad Husajn.
Husajn podľa správy agentúry AP zároveň odsúdil "ďalšiu brutálnu bezpečnostnú operáciu aktuálne prebiehajúcu v Jakchainskom štáte, tentoraz v zjavne oveľa väčšom rozsahu".
Jordánsky princ pripomenul, že úrad OSN pre utečencov eviduje, že v uplynulých troch týždňoch utieklo do susedného Bangladéša 270.000 Rohingov. Na základe družicových záberov a výpovedí svedkov sa vie o tom, že "mjanmarské bezpečnostné zložky a miestne milície vypaľujú dediny Rohingov" a realizujú zabíjanie bez súdneho nariadenia.
Zajd vyjadril zdesenie nad skutočnosťou, že mjanmarské úrady začali pozdĺž hraníc s Bangladéšom umiestňovať míny.
"Mjanmarská vláda by mala prestať predstierať, že Rohingovia si svoje domy zapaľujú sami a poškodzujú si vlastné dediny," dodal a označil to za "absolútne popieranie reality".

--

Utrpenie Rohingov utekajúcich pred násilím v Mjanmarsku by podľa tibetského duchovného vodcu dalajlámu inšpirovalo k pomoci aj samotného Budhu. Píše o tom dnes agentúra AP.
Ako povedal dalajláma, tí, čo ubližujú moslimom, "by si mali spomenúť na Budhu". "Domnievam sa, že za takýchto okolností by Budha týmto chudobným moslimom rozhodne pomohol."
Dodal, že také isté posolstvo tlmočil pred niekoľkými rokmi aj súčasnej mjanmarskej líderke Aun Schan Su Ťij na stretnutí laureátov Nobelovej ceny za mier.
Dalajláma sa takto vyjadril v sobotu pred novinármi na letisku v indickej Dharmsale, kde už niekoľko desaťročí žije v exile. Jeho slová zaznamenali na videozáznam. Tibetský duchovný okrem iného povedal, že situácia v Mjanmarsku, obývanom budhistickou väčšinou, ho mimoriadne rozosmútila.
Ako dnes uviedla agentúra AP, mjanmarskí budhisti síce vyznávajú Budhu, oproti tibetským budhistom dodržiavajú však rozdielne náboženské tradície a neuznávajú ani dalajlámu ako svojho duchovného vodcu.

Smrk. Aké dojímavé. Sám Budha by im pomohol. Teda v prípad,e ak by ho predtým príslušníci náboženstva mieru neobesili na strom bódhí.

Náhodný okoloidúci

Násilie moslimov voči každej inej skupine je zamlčiavané alebo zľahčované, spravodlivá odplata je rozmazávaná a zveličovaná. Nič iné sa od anglosionistického režimu a jeho poskokov čakať nedá. Presstitútky napíšu Z, ale "zabudnú" napísať A, B, C, D, E, F... ktoré tomu Z predchádzali.

slaven1

Hovory z Karabachu (1): "Kruhová teorie zla"

6. 06. 2017 20:44:44

V souvislosti s útokem v britském Manchesteru mě redakce Parlamentnich listů před dvěmi týdny požádala o komentář. Tady jej dávám jen proto, aby jednou multikulturní justice měla ulehčenou práci...

Právě jste na Kavkaze. Pohybujete se v oblastech jako Írán, Ázerbájdžán, Náhorní Karabach, Arménie, Gruzie... Cítíte se bezpečně v souvislosti se situací v Británii? Dá se vůbec srovnat bezpečnostní situace v těchto dvou odlišných regionech?

Není to tak dávno, kdy jsem byl v Manchesteru, takže srovnávat se dá velice dobře. Zatímco v Íránu nebo Náhorním Karabachu se člověk cítí bezpečně, v Manchesteru to bylo jiné. A to nejen v souvislosti s nejnovějším, a rozhodně ne posledním útokem v Evropě.

Když se podíváte do historie, pak vidíte, že jak Británie, tak státy Blízkého východu a Střední Asie jsou na tom úplně stejně. Byl tam mír, pokud společnosti byly homogenní národnostně i nábožensky; a je tam válka, když dojde k útoku cizího národa či víry zvenčí (jako vždy v historii) nebo zevnitř (jako nyní ukazuje multikulturalismus).

Vezměte si jako příklad staré Arménské království, kulturu starou několik tisíc let. Zatímco ve střední Evropě se idioti tloukli šutry, v Arménii stavěli chrámy jako nikde jinde na světě a psala se literatura. Pak díky tomu, že se neubránili nájezdům silnějších sousedů, se Arméni museli smířit s tím, že je ovládají jiní, od Peršanů až po otomanské Turky. No a jak už to na celém světě chodí, když jsou dva a více kmenů na jednom území, je to jen otázka času, než dojde k bodu zvratu, kdy životaschopnější kmen vyvraždí muže a přivlastní si ženy toho slabšího. Tak to na světě vždycky bylo a vždycky bude, ať už si multikulturalisti myslí o té své ideologii míšení ras a národů, co chtějí. To prostě nefunguje a jen zločinec dopravuje na vlastní území příslušníky jiného národa, rasy či víry.

V Británii ale přece neprobíhá válka, navíc ojedinělé útoky neprovádí někdo zvenčí, ale naopak rodilí Britové, jak se zdá z aktuálních informací.

Ale to je přece o to horší, ne? Mně je jedno, jestli nějaký Salman je Pákistánec nebo Afghánec v první nebo páté generaci. Potvrzuje to jen teorii o tom, že ti lidé se tam nemůžou cítit šťastni ani v několikáté generaci. Divíte se jim? Srovnejte nádherné pákistánské vyhřáté hory s nudnou a deštivou krajinou ve Walesu... teď to trochu zveličuju. Ale mě nezajímá, jestli ten člověk má britský pas. Mě zajímá, jestli je Velšan, Ind, Polák nebo Litevec. V Británii probíhá válka, jen to tak na první pohled nevypadá. Ten model je všude stejný:

1. Mírový stav jednoho národa a jedné víry

2. Okamžik, kdy dochází k infiltraci jiného národa a jiné víry

3. První konflikty poté, co nový kmen dosáhne jistého stupně infiltrace

4. Bod zlomu a etnická/náboženská čistka

5. návrat do bodu jedna.

Takový Náhorní Karabach je nyní krátce po bodu 4, kdy na počátku devadesátých let došlo k válce a etnickému i náboženskému vyčištění regionu. Dnes se uvnitř Karabachu i na druhé straně uvnitř Ázerbájdžánu cítíte naprosto bezpečně. Osobně jsou Turci z Ázerbájdžánu i Arméni z Karabachu skvělí lidé. Turci si to bohužel komplikují svou islámskou ideologií, ale to je jejich volba. Pokud tuto ideologii nechtějí exportovat ven, já s ní nemám vůbec žádný problém. Dokonce zastávám názor, že islámská ideologie je pro některé regiony přínosem.

Británie je o krůček pozadu, je teprve v bodě 3. Dochází k prvním konfliktům poté, co nové kmeny dosáhly jistého stupně infiltrace a někteří začínají mít pocit, že to trvá moc dlouho a je to třeba urychlit. Bod zlomu a etnické čistky budou dalším bodem; a já nejsem přesvědčen o tom, že vítězem bude Angličan a Velšan. Ale tento stav může trvat desítky i stovky let, než dojde k bodu zlomu.

Podívejme se sami na sebe. Bod dvě a tři, kdy se mezi nás infiltroval germánský kmen, trval skoro 600 let. Vydrželi jsme to dlouho. Bod zlomu a etnická čistka přišly náhle v rozmezí let 1938–45. Jen díky příznivé geopolitické situaci se nám to podařilo otočit a etnicky byl odražen dobyvatel. Dnes jsme v bodě 1, kdy na našem území mírově funguje jeden národ. Bohužel, kolotoč nezastavíte, zase tady jsou užiteční idioti, tentokrát hlásají multikulturalismus, k infiltraci nedochází zvenčí, změnili taktiku a chtějí nás infiltrovat zevnitř. A vše se bude opakovat...

Ale to můžeme probrat, až se vrátím domů do Slezska a na Moravu... originalni umistěni tady, (pokračování zde)

 

Nenapadá ma čo by som dodal.

slaven1

USA stiahli bojovníkov zo Sýrie a presunuli ich do Barmy. Toľko, k tomu koho rukami sa tam organizuje streľba atď.

Ďalej, delta Gangy je jedna z najviac osídlených miest na planéte. Až vojnou rozjebú Bangladéš (a Indiu), tak vlna orgazmov z multi-kultúrneho obohatenia u úradníkov spravujúcich kolóniu Nemecko (a ďalších podobných zo západo-európskych krajin) nebude mať konca.

..a toto je nové u pohraničnej stráže bývalej Lýbie. Ich FB: https://www.facebook.com/2020m202/

lebleu

V podzemí sa vraj pošuškáva, že starý Soros Gyuri zatrepau krpcami. Neviete o tom niekto niečo?

Náhodný okoloidúci

Počkáme si na oficiálne potvrdenie.
Ale odstránenie hlavného nádoru neznamená vyliečenie, keď zanechal množstvo metastáz.

Ema

Už v apríli predstavil Junckerovi v Bruseli svojho nástupcu na pozícii globálnej chobotnice, syna Alexa. Ten sa už bol porozhliadať hlavne po Maďarsku. Preto je Orbán taký znechutený.

Ema

"Prezident SR Andrej Kiska sa uplynulý týždeň stretol v USA aj s americkým finančníkom Georgom Sorosom." A Sorosa z neho drblo.

To by bola správa. To by sme Kisku hneď kade-tade posielali. "Kiska, a bola si už za Porošenkom a Hrojsmanom? A za Gutierézom, he? A čo Merkelbaba? Nemáte naplánované stretko?"

Update: Už kiskoidi zasiahli, už v redakcii rýchlo doplnili do titulku slovko údajne - aby hneď v prvej vete potvrdili, že naisto :)

https://spravy.pravda.sk/domace/clanok/442701-kiska-sa-udajne-v-usa-stre...

Ľubov

Tiež tak myslím,že nezáleží na poradí (v akom budú umierať),skôr by sme mali preferovať iné postupy.Nočné zatýkanie,to o pol tretej ráno zabúchajú Sorošovi na dvere,a ten rozospatý,ani nevie ako a už je v gáziku:).A paralelne to isté v Poprade a na iných miestach planéty.
Je to naozaj až také nereálne? Kiež by toto bola prvá jesenná lastovička
http://www.hlavnespravy.sk/konzervativni-teologovia-obvinuju-papeza-zo-s... veru,tento apostata,odpadlík od človeka, musí byť prvý na rade.

Norman

aké zatýkanie, veď to je násilie, a to je zakázané a vôbec to nie je na úrovni doby.
Nič také sa diať nebude. V prípade prevratov a straty zákonnosti ale dochádza OBČAS k nehodán (viď prípad Štefánik). Starí Rimania sa v takých prípadoch rozvratu zabíjali radšej sami, a dobre vedeli, prečo. Ale na Slovensku to tak nebude, tu platí kultúra, ktorú tu pestovali podpisovači antichárt, ako Lasica a Satinský:
"...a tak sme mu na oplátku, pichli vidly do zadku".
Čo ľud učili, to sa im vráti. Karma. Alebo skôr zábava. Treba ľudí pripraviť, aby sa ľudovej muziky nebáli, nie je to nič zlé, ináč by to tí umelci nespievali, nie?

Norman

 

Rôzne druhy,

ten istý druh.

 

Jednou z výrazných motívov pre túto ignoranciu jasných faktov existencie rôznych hominidných druhov a tak pre ničenie ľudského rodu je dogmatika starých kreténskych mýtov, ktoré stavajú človeka "mimo prírodu".

To je fatálna chyba. Takpovediac genocídna chyba.

 

Aman Againsttime

Milý textík, pri ktorom však treba mať neustále na pamäti, že oficiálne sa má vychádzať z teórie, že ľudské rasy vlastne neexistujú, ide o socio-kultúrne konštrukty a predovšetkým nie sú medzi nimi žiadne rozdiely v kognitívnych schopnostiach.

Mám momentálne v pláne sa naozaj do hĺbky venovať práve tejto téme - rasovému realizmu, tvrdým dátam, empirickej vede. Už len preto, že mám dojem, že v poslednom čase začína práve táto oblasť naberať na popularite (čo je super). Dokonca i niektoré americké mainstreamové postavičky typu Sam Harris naskočili "na vlnu". Bohužiaľ, mám dojem, že u nás to akosi nikoho nezaujíma. Dokonca ani tzv. slovenskí nacionalisti sa veľmi tejto téme nevenujú. Radšej budú brusliť po tenkom ľade s kdejakými revizionizmami, kým jasnú empíriu, ktorá sa dá omnoho ľahšie obhájiť i propagovať, nechávajú ležať bokom. Chápem, že nie každého bavia "tvrdé" vedy (hoci každý by sa v rámci svojich možností mal naučiť uvažovať vedecky), avšak to nič nemení na tom, že je to celkom škoda, obzvlášť pre skutočnosť, že práve rasový realizmus je ZÁKLAD, istý hraničný bod, povestná červená pilulka pre väčšinu obyčajných ľudí (i u mňa to bolo podobné. Bakalárove Tabu bola jedna z tých zásadných kníh, ktoré ma priviedli na túto cestu).
Profesionálny biológ vyvracajúci ďalšieho "skeptika" a jeho priblbý sofizmus:https://www.youtube.com/watch?v=B0tp8Dq5Th8&t=943s Je to radosť sledovať, ako sú títo autistickí kreténi v poslednom čase na webe likvidovaní realistami. :-)

Norman

Slovensko je malé a hlavne bezmocné, preto sa tu ľudia musia venovať vlastnému prežitiu a prakticky nik na to nemá, buď teda prostriedkami alebo intelektuálne, aby sa venovali rasovému realizmu.
Takisto predpokladaný dopad podobných myšlienok na lokálnu spoločnosť treba očakávať
patrične skromný. Ale je to jednoznačne budúcnosť, je to vyššia hladina.

Je prirodzené, že sa skupiny (aj na Slovensku) riadia hlavne príbehovým naratívom z minulosti. Je to prirodzený a základný spôsob myslenia, riadiť sa podľa príbehov minulých hrdinov ( či už to je Tiso, Hitler, Kristus alebo Abrahám a podobne). Je to základný spôsob myslenia, ukladania osobných aj spoločenských skúseností - príbehy minulosti.
Naopak - vybudovať (si) objektívnu predstavu o štruktúre faktov, nie reakčnú, ale prehľadne zmapovanú, je schopnosť, ktorú má len určitý zlomok ľudí.

Treba si dať pozor, pretože pojem "tvrdé" vedy sa často neoprávnene spája so záplavou čísiel a štatistických tabuliek. Cieľom správnej analýzy, o ktorej tu hovoríme, ale nie sú tabuľky, tie sú predsa len vstupom, nie výsledkom. Správny výsledok je jasný a jednoznačný, overiteľný aj pochopiteľný. A prakticky použiteľný. Správny výsledok je jasná mapa, alebo jasný príbeh.

A ešte jedno upozornenie: rasový realizmus je oficiálnou ideológiou rovnaké tabu, ako historický revizionizmus. Vôbec nie je prekvapivé, že sa mu oficiálne venuje málokto, či už v akademickej vede a ešte menej v akejkoľvek politickej oblasti. Ale blízka doba ich zrejme donúti, o tom nepochybujem.
Tento názor tu ostatne tvrdíme prakticky od začiatku, že toto je oblasť, kde sa dá sfromulovať a vysvetliť niečo nového. Všetky tie ostatné oblasti, vrátane holokaustu a role Hitlerovského Nemecka, sú dnes na našej úrovni už relatívne nezaujímavé, pretože v nich už bola napísaná jasná pravda, a každý, kto sa o ne zaujíma ju pozná a je to len triviálna záležitosť toho, dokedy sa sionistickým drábom bude dariť držať svoje hlúpe doslovne náboženské dogmy v širšej populácii. Stačí mesiac verejnoprávnej televízie a z toho svinstva ostane len prázdny smrad.
Ale rasový realizmus nie je tak jasne vysvetlený, je okolo neho mnoho lží a nejasností a okrem toho genetická veda posledného storočia predsa len umožňuje hlbší pohľad do ríše jasných faktov. Je to preto oblasť oveľa zaujímavejšia ako pripomínanie, že financie sú ťažký satanisticko-mafiánsky spolok, ktorý sa nezastaví pred žiadnym zločinom, ani zločinom globálnych rozmerov. To už vie pomaly každý.

Okrem toho je rasový realizmus jasnou odpoveďou na otázky zbedačenej populácie "Prečo?" a rovnako je aj odpoveďou na ich zúfalú túžbu po nájdení riešenia "Ako?" Jasnou a presnou odpoveďou.

Aman Againsttime

Tak toto ma celkom zaujalo: https://www.youtube.com/watch?v=VpsFhxMyBuk

Nevedel som, že slovenskí "zelení" sú takto radikálne odlišní od ich západoeurópskych kolegov. Ja som vždy tvrdil, že je v tom dosť veľký rozpor, keď sú práve radikálni neomarxisti, podporujúci príliv inváznych druhov do Európy, zároveň angažovaní v environmentálnej ochrane. Práveže nacionalizmus a "zelená" agenda sa dopĺňajú úplne prirodzene. Koniec koncov, dobre vieme, že zelené témy ani neboli pôvodne ľavičiarskou agendou...

Norman

Áno, to je zaujímavé, ale logické.
Za prvé nacionalisti sú proti medzinárodným korporáciám, ktoré špeciál na Slovensku znamenajú veľkú konkrétnu hrozbu pre život.
Za druhé, ako píšeš, je tzv. nacionalizmus vlastne návrat k správnemu prirodzenému spôsobu.

To, že zelená agenda bola na Západe ovládnutá a prevedená na témy, ktoré sú s prírodou v priamom rozpore (precitlivelosť, slabosť, ochrana úchylností, dokonca podpora bankokracie) je historická drobnosť, ktorá bude v budúcnosti napravená a naturalizmus sa skôr či neskôr dostane do správnych kolají.

Náhodný okoloidúci

https://www.aktuality.sk/clanok/523337/policia-obvinila-americana-zo-zna...

Páchateľ je vraj basketbalista, takže je málo pravdepodobné, že bude mať eskimácky pôvod. A v princípe je jedno, na ktorom kontinente ho jeho mater vrhla, gény sa nedajú oklamať.

Priam vidím žiaru, ktorá vychádza zo žeravých telefónnych drôtov medzi Fashingtonom a Bratislavou - aby sa zločinca Slovensko ani len nepokúsilo odsúdiť, lebo bude bombovo ako v Belehrade v 1999.

Norman

"Vzhľadom na to, že ide o citlivý prípad a ide o mladistvé dievča, nebudeme k tomuto prípadu poskytovať žiadne bližšie informácie"

Hrajú sa na ochráncu obete, ale chránia len čiernu papulu.
http://www.topky.sk/cl/100370/1657915/FOTO-Prievidzsky-basketbalista-Chr...

Viď foto, chochoti všetci, čo toto platia. Čo je toto za spoločnosť, že systém nedá mladým pracujúcim, ale pestuje si tu za drahé peniaze rôzne čierne opice?

Aman Againsttime

"Mladistvá s myslením blízkemu jej pubertálnemu veku mala naivné predstavy a snahy nadviazať bližšie priateľstvo s americkým športovcom,"

Je to jednoducho klasika. Chápem, že citlivejším povahám sa nebude páčiť môj "útok na obeť", ale slušné a inteligentné dievčatá jednoducho nechodia samy za negrom do bytu. Nedávno som tu jasne napísal o tom, že astenický fagot z Česka, ktorý tu bol ukázaný ako príklad ťažkej neomarxistickej indokrinácie, je pruduktom zlyhania rodiny a spoločnosti. To isté platí i pre hlúpe malé štetky, ako dotyčná 16tka, ktoré sa nechajú opantať "multi-kulti romantikou", aby nakoniec namiesto "exotickej romantiky" zažili tradičnú africkú animálnosť a natrhnutú vagínu. Opäť zlyhala rodina. Zlyhal otec dievčiny, ktorý ju od mala mal učiť vyhýbať sa hnedoidom, vysvetliť jej, že ide o predátorov, ktorých submisívne, distingvované správanie, ktorými tak ľahko očaria Európanky, v okamihu skončí, keď prekročia prah ich dverí. V zdravej spoločnosti by rodina a školský systém oboznámili mladú so štatistikami a naučili racionalite a prevencii (podobne ako sa na školách učí napr. o prevencii HIV).

A to čo píšem je ťažká racionalita: https://www.youtube.com/watch?v=Wj99l7a91L4 Predsudky sú v istých situáciách nevyhnutné.

Ema

To sa je na čo tešiť.

Šestnásťročné dievča je decko. Po prvé. A po druhé, aj keby bola dospelá, čierny pysk na ňu nemá čo siahať spôsobom, akým sa to udialo. Bodka.
Jej tatko, ktorý má nulovú šancu ovplyvniť multikulti indoktrináciu detí, urobil len jednu chybu - že ten čierny pysk nerozfašíroval tak, že by ho pre nepodobu s fotkou v pase nepustili späť do USA.

Čo takto kopnúť si namiesto do prievidzského decka do takzvaného športu, ktorý ťahá ešte aj do diery, akou je Prievidza, čiernu bujačiu násilnícku špinu. Na mieste jej tatka by som rozrazila hubu aj papalášom z basketbalového klubu, ktorí ho do Prievidze doviedli. Tí by mali vedieť, čo sú to za nebezpečné svine - tí sú navyše DOSPELÍ.

Obávam sa, že ti chýba zdravý rozum.

Aman Againsttime

Očividne nechápeš o čom píšem, keďže ja neriešim právnu rovinu veci a ani nikde nepopieram, že dotyčná nie je ešte plne spôsobilá. Ak došlo k trestnému činu, tak je vec z tohto hľadiska jasná. Mne je úplne jasné, čo je to znásilnenie a ako sa má k nemu pristupovať.

Rovnako nepopieram ani to, že hlavný problém spočíva v tom, že sa tu vôbec takéto agresívne opice vozia a živia. Načo rozoberať niečo, čo je všetkým jasné?

Ja píšem o tom, že takýmto tragédiám by nemuselo dôjsť, ak by rodina a/alebo spoločnosť,resp. škola aplikovali správny výchovný proces. Mimochodom, dotyčná mala s opičiakom regulérny vzťah (a mala dobrovoľný sex s ním už predtým) a na základe informácií, ktoré sa ku mne dostali (cez FB) to bola pomätená multi-kulturalistka a feministka.
Samozrejme, beriem, že je to ešte hlúpe decko, ale práve preto som spomenul jej rodičov, jej otca, keďže tu očividne niečo absentovalo, inak by neskončila ako feministka vaľajúca sa s negrom. Ja totiž nesúhlasím s výrokom, že "tatko má nulovú šancu ovplyvniť multikulti indoktrináciu detí". Poznám tony 16-ročných báb, ktoré by nikdy s negrom do postele nešli, ba dokonca ktoré by v tomto veku ešte nemali ani sex. Netvárme sa zase, že keď má niekto 16, tak je totálne nesvojprávny a nevie odlíšiť "dobré" od "zlého". Nemienim hrať túto politicky korektnú hru.

Ema

Na strane negra.

Človeče, ty toho navypisuješ. Si založ vlastný blog, bude to tam čítať hádam aj viac ľudí ako tu.

Aman Againsttime

Blbosť. Ak by som bol na strane negra, tak by som sa snažil popierať znásilnenie, čo vôbec nerobím.

Inak zaujímavé, že i na Nadhľade som tuším párkrát čítal postoj "dobre im tak" v súvislosti napr. s teroristickými útokmi. Vtedy sa tu nikto nepohoršoval, nikto tu nemoralizoval a nepísal, že dotyční sú "na strane moslimov." (Alebo žeby áno? Možno sa mýlim).
Norman tu nedávno žartoval o "liečbe" postihnutých násťročných, akú dostali na nórskom ostrove Utoya. Opäť, prečo sa tu nikto neozval?

A ja dokonca ani netvrdím, že si zaslúžila byť znásilnená. Absolútne nie - bez ohľadu na jej predošlé sexuálne skúsenosti a ideologickú pomýlenosť. Tvrdím však, že jej správanie bolo veľmi rizikové a nezodpovedné z dôvodu absencie informácií a zdravej výchovy, ktorú jej mala poskytnúť rodina a/alebo spoločnosť a že ak by ich mala, tak by nemuselo k tejto tragédii dôjsť. Ľudsky mi jej je samozrejme ľúto. Možno niektorí "multi-kulturalisti" potrebujú práve takúto brutálnu "liečbu" k tomu, aby sa prebrali. :-)

A mám taký pocit, že sa tu teraz bije "ženská solidarita" s "mužskou teritorialitou". :-D

Áno, navypisujem toho veľa. Však ja nepíšem len pre teba. Náhodou, je to celkom zaujímavá téma. Však nech sa pridajú aj ostatní. Neviem, naozaj potrebujem vlastný blog, keď môžem písať i tu? :-D

Norman

Ale tu nejde o morálku či jemnosť, môj návrh liečby bol samozrejme ostrý, ale to neboli žiadne obete. V tomto prípade ide o stupeň viny. Najprv tá čierna obluda, potom kopa tých, čo s čiernymi obludami finančne kolaborujú.... potom školy a celá slniečkárska banda- až potom chudák tatko a až nakoniec to decko. 16 ročná je naozaj proste ešte hlúpe decko ktoré oklame či zmanipuluje hocikto. Problém ale nie je samotná táto postupnosť viny, ale že sa netakticky púšťaš do obviňovania z inej strany tejto osi, ako my - to nechápem, to je netaktické, nepraktické, máme predsa ťahať za jeden povraz.
No ale myslím, že nemá zmysel to rozoberať. o nič nejde. Tatko tej dievčiny nie je vinný, že ju nevychoval, ale zas je určite príliš zbabelý, aby išiel aspoň na basketbalistický klub a rozbil im tam buď papule, alebo aspoň vitríny. A ak by ho udali, tak by znášal následky s tým, že to zvýši povedomie o prípade jeho dcéry a šancu, že bude neger spravodlivo potrestaný. To je väčšia vina toho tatka, že na také jednanie je proste príliš zbabelý.
(všetko za predpokladu, že tá mladá vôbec nejakého tatka má).

Aman Againsttime

Znova sa budem opakovať: ide o to, že načo písať o niečom, čo je každému jasné? Áno, vinní sú v prvom rade neger a tí, ktorí sem negra dotiahli. Mám tu donekonečna vypisovať ako im treba rozmlátiť papuľe, či čo?

Ja som práveže chcel rozvíriť trochu hladiny a poukázať na aspekt nezodpovedného správania mladých báb v Európe a rozobrať príčiny.
Píšeš, že na ostrove Utoya to neboli obete. Ok, ale to boli predsa tiež v značnej miere násťročné decká - hlúpe a zmanipulované. Mnohí budú argumentovať, že mohli z toho vyrásť. Prečo odrazu ten odlišný prístup v prípade dotyčnej znásilnenej, pokiaľ je pravda, že to bola neomarxistka dobrovoľne sexujúca s negrami?

Ema

Tá detská obeť agresívneho negra nebola žiadny angažovaný káder pripravovaný na politickú kariéru, mimochodom. Bez ohľadu na to, čo ti k téme vychrlil Pejzbúk - najväčšia klebetnícka sieť, ktorá mala zostať tým, na čo sa naozaj hodí - na vykecávanie mamičiek na materskej.

Norman

Je otázne, čo je každému jasné.
Ja si myslím, že nie je vôbec jasné, že treba vinníkom rozbiť papulu - ak by to bolo jasné, tak by sa tak dialo - a nič také sa nedeje.

Pozri, nezaťahuj ma do toho Ostrova - to bol čierny humor na hrane. Aj tam tie decká mali svoje rodiny, ale ich vrah bol ako tak potrestaný -no, bol NEpotrestaný aj vďaka politike tej strany, ktorá tam vymývala deckám mozgy. Ale vrah bol ako tak potrestaný - tu sa chceme sústrediť na to, aby spoločnosť pochopila nebezpečenstvo cudzích primitívov na našom území. Prečo to chceš rozrieďovať inými témami? Treba sa koncentrovať na jednu vec. Ja ti neprikazujem, ktorá to je vec - ale keď začneme hovoriť o jablkách, vyzerá to minimálne dosť neinteligentne, keď sa niekto nedokáže držať téma a začne hovoriť o hruškách.
Táto nekoncentrácia je tiež jeden z dôvodov, prečo sionistická mafia zatiaľ relatívne ľahko odrbáva Slovanov.

Aman Againsttime

Keď som písal, že je to každému jasné, tak som mal na mysli miestne osadenstvo - diskutérov a pravidelných čitateľov Nadhľadu, nie štátne orgány či väčšinové obyvateľstvo Slovenska.

Ja som nórsky ostrov spomenul z dôvodu, že som bol v tejto diskusii osočovaný za to, že útočím na neplnoletú, ktorá predsa za nič nemôže, keďže je len "hlúpe decko". Preto som sa provokatívne spýtal, prečo sa Ema nepohoršovala pri tvojom komentári.

Ja sa práveže témy držím, pretože tento prípad nie je len o agresívnych negroch a ich dovážaní do Európy, ale i o patologickej povahe niektorých "obyčajných" belochov, resp. najmä belošiek, ktoré s takýmito obludami dobrovoľne nadväzujú sexuálne styky a tým vedome či nevedome podporujú deštruktívnu agendu.

Ema

To len aby sme si ujasnili topológiu.

Diskutuješ tu na tému opice trieskajúcej do basketbalovej lopty a prievidzkého decka so mnou, pokiaľ som si všimla, a ja som nikdy žiadny terorizmus nepodporovala. V tomto bode je tvoja argumentácia úmyselným manipulátorstvom.
A v tých ostatných tiež.

Rudo

čo to tu splietaš...Píšeš, že šesťnásťročná je decko. Ale k dieťaťu prirodzene patrí ostych, hanblivosť, strach z neznámeho. Ak ide 16tka dať orálny sex zrelému chlapovi, tak to nie je decko, ale obyčajná štetka.

A ak tým chlapom je ešte aj taká obluda ako ten neger, tak je úplne jasné, že nemá ani pud sebazáchovy. Lebo stačí mi jediný pohľad na tú opicu aby som videl, že je to odpudzujúci, primitívny a nebezpečný človek. Inteligentné dievča sa s takým nespustí.

Súhlasím s Amanom.

A čo ten 17 ročný, ktorého zastrelili policajti v aute pri naháňačke. Jeho života ti vôbec nebolo ľúto, čo považujem za hanebnosť. To už nebolo decko?

Ema

Že sa vtedy nikto nepýtal, prečo sa nezletilý nebožtík nesprával ostýchavo a sa nasúkal po polnoci do auta zmrdovi, o ktorom vedel, že je kriminálnik bez vodičáku.
Inteligentný chlapec niečo také neurobí. Či?

Skutočne mi je ľahostajné, k čomu vydávaš súhlasné stanoviská.

Norman

tu zas prišiel trolovať. Tá mladá tomu negrovi nedávala orálny sex dobrovoľne - to je napísané v článku. Takže neklam.

Naozaj rozmýšlam, že čo na Slovensku vyrastajú za nacionalistov, keď okrem určitej mentálnej neschopnosti sú schopní sa zastávať čierneho bula len preto, aby si vyrovnali svoj komplex menejcennosti s našim alternatívnym portálom. Hlavne si všimnite, že si stále ide vyrovnávať svoje účty okolo postojov k policajnej strielačke na auto. Ten troll proste bude mať vždy opačné názory a bude nám sem chodiť len provokovať, okrádať nás o čas - celý čas nič iné nerobí.

Takže počúvaj, Rudko:
Tak ako si sa v prípade auta zastával toho gangsterského šoféra, po ktorom sa nemalo vraj strielať, tak sa teraz zastávaš tohto zvieracieho negra, lebo chybu vraj spravila 16 ročná divčina. Rudo - sám si proste znova a znova na strane hrubozrných tupých hoviad. Ty si nacionalista, kotlebista alebo čím vlastne tu chceš prispieť? Alebo chceš len urážať a provokovať? Kvôli takým hovadám ako ty v slovenskej alternatíve je Slovensko politicky tam, kde je.

Aman Againsttime

K orálnemu (a zrejme i k iným druhom) sexu ju násilím donútil, avšak predtým mu rozťahovala nohy dobrovoľne. Troll, netroll, ak si prečítaš komentáre k tomuto prípadu, tak uvidíš, že jeho postoj je v skutočnosti väčšinový.
To nie je o zastávaní sa negra či nebodaj jeho viviňovaní pokiaľ ide o zločin znásilnenia, ale o odsúdení medzirasového vzťahu ako takého. Preto som písal o mužskej teritorialite - o tom, že (normálny) samec si prirodzene chráni svoje samičky predtým, aby mu ich oplodnil samec "cudzieho druhu" a reaguje agresívne, ak k tomu dôjde. To je také ťažké pochopiť, prečo bielych mužov tak poburuje správanie žien, ktoré sa vláčia s negrami?

Veru, ten 17-ročný neboštík tiež veľa rozumu nemal. Už si nepamätáš, čo si napísal na jeho adresu? http://nadhlad.com/content/amerika-na-slovensku-konecne Vyberám najmä toto:

"Čo sa týka toho "chlapca" - niekto, kto sa v dnešnej dobe po polnoci vláči po dedinách nie je chlapec, ale ťažký frajer. Taký musí rátať s nebezpečenstvom, aj jeho rodičia, ktorí sú za neho stále zodpovední - ja želám jeho matke bezosné noci za to, že nechránila vlastné diaťa a nechala ho napospas smrti - lebo aj ona je výrazne morálne zodpovedná za jeho smrť."

Ok, ja práveže súhlasím so všetkým, čo si k uvedenému prípadu napísal, avšak nechápem, prečo odrazu v prípade tiež mimoriadne rizikového, medzirasového vzťahu, som za obdobný postoj tvrdo napádaný a klamlivo osočovaný zo zastávania sa negra?

A to prosím pekne je medzirasový sex v podstate väčším problémom ako nejaká "chalanská lotrovina", pretože tu sa už dostávame do oblasti ťažkej deštruktívnej agendy zacielenej na rozriedenie Európy.

Tu máš instagram dotyčnej: https://ask.fm/cyntia_unicorn/answers/128433685368 https://www.pintaram.com/u/daddycyntia Z fotiek vidno, že tu ide o prípad patologickej negrofílie, o ktorej sme tu už niekoľkokrát diskutovali. Rovnako i tento článok z Času mnohé odhaľuje: https://www.cas.sk/clanok/597749/pripadom-basketbalistu-z-prievidze-zije...

Takto ospevovala negrov na FB pred svojimi kamarátmi:

„Ich pery... Nič jemnejšie a mäkšie som nedržala. Tie ich nošteky - to som úplne mimo. Vlásky, lebka, úplne iné ako bieli,“ ospevovala afroamerického priateľa, hoci priznala, že „v niektorých veciach sú agresívnejší“.

Samozrejme, že beriem na vedomie jej nižší vek (hoci Čas sa vo veku zmýlil. Dotyčná bude už mať 18 rokov), ktorý ju (čiastočne) viviňuje (aby sme sa rozumeli - vivuňuje z "medzirasového" vzťahu/sexu. Ja znásilnenie nerozoberám) a rovnako si myslím, že spoločnosť by mala vedieť odpúšťať hriechy tým, ktorí ich úprimne oľutujú (pokiaľ to bude jej prípad, pretože mnohé obdobné xenofilné kravy sa nepoučia ani po takejto brutálnej skúsenosti). A bol by som rád, ak by sme už tento prípad nechali tak. Takýchto podobných prípadov sa v Európe a i na Slovensku ešte udeje...

Ema

ti hovorím prestaň. Myzogýnstvo trčí z tvojich príspevkov na sto honov a úplne ťa diskvalifikuje.
Čo sa v tom furt obsedantne rýpeš, načo sem postuješ chujoviny z instagramu, snáď si nemyslíš, že to Normana či mňa zaujíma. Sklapni.

Aman Againsttime

Obvinenie z mizogýnie mi tu veľmi pripomína obvinenia z rasizmu. Nemáme argumenty, ale našťastie máme politicky korektné nadávky, čo? Ja tu na rozdiel od teba normálne diskutujem a reagujem na príspevky (a nie na tvoje, ale Normanove, keďže k tvojim nemá význam sa ani len vyjadrovať). Ak by som bol týmto prípadom nejako posadnutý, tak by som nenapísal, že už o ňom nechcem diskutovať. Takže tvoje obvinenie z obsedantnosti je opäť mimo.
Každopádne budeš spokojná, lebo odchádzam. Čau

Norman

K tejto otázke:
"To je také ťažké pochopiť, prečo bielych mužov tak poburuje správanie žien, ktoré sa vláčia s negrami?"

Vyvstáva skôr otázka, Aman, či chceš teda bojovať proti bielym ženám alebo proti čiernym negrom?

Aman Againsttime

Biela neomarxistka (alebo i neomarxista, aby sa niekto nesťažoval) podporujúca rôznymi spôsobmi prílev čiernych agresorov do Európy je istým spôsobom horšia ako slaboduchý, nadržaný neger, ktorý len zneužije túto situáciu. Zradca je horší ako nepriateľ.

Norman

Vážne je vyšinutá pubertiačka horšia ako neger?

No to sa naozaj vážne mýliš. Prirodzene, každý máme svoj fokus, ale ty si, Aman, vážne ako najzúrivejšie feminstky - len s otočeným znamienkom.

Aman Againsttime

Ja som to napísal vo veľmi všeobecnom duchu, nie v kontexte tohto konkrétneho prípadu. Mal som to teda ozrejmiť. Vo všeobecnosti proste platí, že zradu znášame ťažšie, ako keď sa konfrontujeme s otvoreným nepriateľom.

Každopádne ja sa snažím ponúknuť trochu odlišné hľadiská na veci než zvyšok prítomných, veľakrát čisto z dôvodu rozbratia nejakej konkrétnej problematiky, ktorá ma interesuje. Konkrétne sa tiež pozerám na tento a obdobné prípade z hľadiska mužskej psychológie, pretože ma zaujal fakt koľko komentárov k tomuto prípadu bolo podobných ako ten môj a Rudov.
Ale ako som už písal, nemienim sa tu hádať kvôli blbostiam, tiež to nemám rád a táto téma mi naozaj za to nestojí.

Norman

možno si to chcel napísať vo všeobecnom duchu, ale jednoznačne si to napísal v kontexte tohto prípadu.
To je ten problém.
Tieto veci nie sú sranda, veď nie sme debili, aby sme tomu nerozumeli. Ak by sme sa mali baviť o takýchto hovadinách, tak to by sme boli predsa riadne pod úroveň, nie?

"Ponúknuť odlišno hľadiská" je pekné, ale treba si uvedomiť, KDE to robíš. Pointa je v tom slove "odlišné". Neviem, či je to pre niekoho prekvapenie, ale nik nie je moc rád, ak napíše nejakú informáciu či hodnotový postoj, ak niekto iný "ponúkne odlišné hľadisko". Mňa proste už odlišné hľadiská nezaujímajú, ja viem že každá vec má odlišné aspekty - ale mňa zaujíma, či ľudia chápu, čo im hovorím, alebo nie. A v tomto prípade - treba sa držať témy a nie ju odvádzať.
veď naozaj nie sme malé deti ani slniečkárski blbci.

Norman

https://www.youtube.com/watch?v=Wj99l7a91L4

K tomu videu: Harrris je očividne príliš politicky korektný (výrazný židovský typ, "humanista") - aký význam ma 5 minútové videjko, kde sa "dokazuje", že si protirečí? Samozrejme, že sa mýli (v tejto veci). Samozrejme, že je racionálne, uvažovať o IQ človeka aj na základe jeho farby pleti, podobne ako je principiálne racionálne uvažovať o akejkoľvek veci na základe jej akejkoľvek vlastnosti. Môže či nemusí byť tá vlastnosť relevantná, ale farba pleti je pre inteligenciu určite relevantná (dokázané empiricky, štatisticky).

Ale neviem, ako to súvisí s čiernou obludou, ale to je jedno.

(zaujímavá náhoda, práve minule som kúpil knihu od Sama Harrisa "Spiritualita bez náboženstva" a trocha som sa na neho preto pozrel ).

Sam Harris je teda iracionálne príliš politicky korektný, ale to neznamená, že jeho "duchovné" či iné tézy sú zlé. Takisto na ňom vidno tú určitú prefíkanosť či teda bystrosť, ktorá u niektorých židov sa naozaj vyskytuje, aj keď on sám sa žida asi nepovažuje Na abrahámovské západné náboženstvá dosť frfle.

Aman Againsttime

Video súvisí s čiernou obludou, keďže sa tam spomína štatistická pravdepodobnosť útoku černocha na bielu ženu(napríklad vo výťahu, ktorý bol uvedený ako príklad). Pointa videa bola v tom, že Harris si protirečí, keď tvrdí, že pri IQ treba všetkých posudzovať individuálne, zatiaľ čo pri kriminalite (samozrejme úplne správne) tvrdí, že zvažovať faktor rasy je racionálnym prístupom.

Video som tu hodil preto, aby som demonštroval, že prístup, ktorý ľudia ako my obhajujeme vo vzťahu k populáciám z tretieho sveta, je plne v súlade s racionalitou a že i racionálny, politicky-korektný "skeptik" (teraz myslím skôr autora videa než Harrisa) bude s nami súhlasiť.

Norman

ale ako sám vidíš, pointu toho videa napíšeš sám lepšie pár vetami.

Je to stará známa téma, ktorú riešia práve západní školastici dokola a dokola znova a znova. U nás je ľuďom logicky jasné, že keď uvidia v tráve na lúke pred sebou hada, tak majú cúvnuť, pretože aj u nás je stále nie nulová pravdepodobnosť, že je nebezpečne jedovatý.

Keď už sa v tom človek má zas hrabať: dokonca, aj keby u nás neboli jedovaté hady, aj tak je ceľkom prirodzené a normálne, že človek cúvne a dá si bacha - lebo taká bola skúsenosť našeho rodu po milióny rokov, to je objektívny fakt,a chcieť to teraz zmeniť je nielen reálne biologicky nemožné, je to fakticky NEPRIJEMNE pre tých, ktorým chcú preprogramovávať základné inštinkty (úplne rovnaký zásah, ako by chcel niekto preprogramovať homosexuálov na hetero) kto si chce uzurpovať právo meniť inštinkty populácie?
Ale to už sú iné argumenty, tak ďaleko ani netreba ísť, pretože platí - hady sú štatisticky významne jedovaté a černoši sú štatisticky významne agresívne brutálne hovädá.

(v rámci korektnosti: naozaj kvôli tomu, že niektoré su jedovaté, nezabíjajte hady, a nezabíjajte ani černochov - sú to prírodné bytosti, ktoré majú svoje určité limitované miesto v prírode. Živočíšne druhy možno zabíjať LEN vtedy, keď sa naozaj ale naozaj príliš rozmnožia, alebo keď sa rozmnožia mimo svojho habitátu ).
(https://sk.wikipedia.org/wiki/Habitat)

slaven1

Kombinácia afrického mozgu s americkým vzdelávacím systémom sa stala osudnou ďalšiemu Slovákovi: V Atlante zastrelili 31 ročného Slováka.

Skupina černochov v Atlante sa rozhodla že ukradnú auto zákazníkovi tamojšej čerpacej stanice. Kedže sa bránil došlo k potýčke a skončilo to tragédiou. Zastrelený bol 31 ročný bardejovčan Martin Hvízda.

Nech Maťo vo večnom pokoji sníva svoj emerikan drím.

Aman Againsttime

No, pre zasmiatie sem ešte musím hodiť túto novú sračku, ktorú mi dnes vyhodil FB: http://veda-a-technika.eurozpravy.cz/veda/204027-konec-nadrazenosti-bile...

Schválne som si hodil do googlu meno dotyčnej "vedkyne" a pozrel si jej Twitter: https://twitter.com/sarahtishkoff (okrem fyzickej odpudivosti, tiež nižšie zistíte, že je to "anti-trumpistka" a vadí jej jeho imigračný ban). Podľa mňa je dosť jasná. :-D

Nebojte, keď bude viac času, tak začnem prekladať sériu textov o rasovom realizme. Treba túto tému poriadne pretlačiť.

Náhodný okoloidúci

Na tom sa naozaj dá len zasmiať, účelov vyberie jeden znak a robí z neho siahodlhé závery.

Ja sa ale opýtam takto - koľko afrických národov samostatne dospelo k vynálezu kolesa? Nemám teraz na mysli to, čo prevzali, ale to, čo naozaj sami objavili.

Aman Againsttime

(((Oni))) schválne odvádzajú pozornosť tým, že sa sústredia len na kožný pigment (akoby to mal byť jediný rozdiel). Dobre si to všímajte. Keď tu bol Bránik tiež nepoužíval pojem rasa, ale hovoril o odlišnej farbe pleti. Možno to niekomu pripadá ako nepodstatné slovné spojenie, ale i takéto detaily treba registrovať.

Môžu si teoretizovať o kožnom pigmente alebo o tom či sme všetci vyšli z Afriky, ale ťažko zmenia fakt, že je tu takmer 30 bodový rozdiel v IQ medzi subsaharskými negroidmi a európskymi kaukazoidmi a tento rozdiel je podmienený predovšetkým geneticky.

Náhodný okoloidúci

Ignorovať kľúčové fakty a faktory je také... slniečkové...

Náhodný okoloidúci

Ako tak nad tým rozmýšľam, veľa národov sa snaží dokázať svoju pôvodnosť, tvrdiac, že práve oni sú základom, od ktorého sa odštiepili iné národy. Takže tá tetka nás v podstate neuráža, aj keď sa o to snaží, ale pre tmavých to vyznieva nelichotivo, ak porovnáme intelektuálne schopnosti nás, svetlých, pôvodnejších a údajne farebnosťou bližšie k opiciam, a ich, tmavších, odvodených.

nové