List inteligentom

Vážení delegáti 22. plenárnej konferencie Stálej konferencie slovenskej inteligencie. Je mi ľúto, že sa nemôžem zúčastniť vášho rokovania vzhľadom k nepredvídaným závažným zdravotným problémom v rodine. Dovoľte teda touto cestou uviesť niekoľko základných poznatkov k doterajšiemu priebehu transformácie hospodárstva Slovenskej republiky, ktorá sa po vyčerpaní všetkých potenciálov zmysluplného a usmerniteľného vývoja, zradou tu panujúcej oligarchie a postupným zdevastovaním takmer všetkej nezávislej inteligencie dostala dnes v podstate naspäť do svojho bodu „0“.

Celá doterajšia stratégia a jednotlivé uplatňované opatrenia tzv. ekonomických reforiem v Slovenskej republike mali v podstate len jediný zámerný a pevne sledovaný cieľ: rozložiť a dezintegrovať akúkoľvek verejnú štruktúru hospodárskeho a ľudského potenciálu Slovenska v prospech neodvratného donútenia absolútnej väčšiny jeho obyvateľov prijať úlohu lacného výrobného faktora pre potreby ziskov koncentrovaných skupín domácich a neskôr i zahraničných vlastníkov. Privatizácia, deregulácia, úplné vonkajšie otvorenie tovarových a kapitálových tokov, manipulatívna menová, daňová a verejno-finančná politika, postupný rozpad systému verejného sociálneho poistenia, školstva a zdravotníctva sú hlavnými etapami na tejto nezmyselnej ceste k dlhodobej budúcej stagnácii slovenskej ekonomiky a spoločnosti.

Vrátiac sa ku počiatkom transformačného procesu, celý jeho priebeh zjednodušene vyzerá ako trvalá aplikácia spopularizovaného hesla 1. vlny kupónovej privatizácie „Istota 10-násobku“ pre vyvolených cca 5 000 (slovom: päťtisíc) „víťazov“ transformácie s nákladmi znášanými 99,9 % ostatnej populácie. Spomeňme len hlavné fázy:

1.    kupónová privatizácia v roku 1992 a následná zámerná deregulácia a vytunelovanie takto privatizovaných podnikov, resp. investičných fondov – strata minimálne 50 % zo 71 miliárd SKK účtovnej hodnoty takto privatizovaného majetku (cca 35 miliárd SKK);

2.    viaceré vlny tzv. priamej privatizácie vopred určeným vlastníkom (v období 1991 – 1998) – strata minimálne 60 % z celkovo 150 miliárd nominálnej hodnoty takto privatizovaného majetku (80 miliárd SKK);

3.    operácia „záchrana a privatizácia bánk“ (1999 – 2001) – náklady: 120 miliárd SKK tzv. zlých úverov a následne takmer taký istý objem straty v dôsledku netransparentného obchodovania s pohľadávkami v rámci Slovenskej konsolidačnej, a. s. (spolu minimálne 200 miliárd SKK);

4.    zámerne chaotické, resp. vedome zmanipulované doprivatizovanie alebo reprivatizácia hlavných podnikov ekonomiky za 1. Dzurindovej vlády (Slovnaft, VSŽ, ...) – strata minimálne 50 miliárd SKK;

5.    neuveriteľná privatizácia sieťových odvetví (SPP, energetické distribučné podniky) v rokoch 2001 – 2002 s preukázateľne manipulovaným oceňovaním aktív týchto podnikov pred procesom tzv. unbundlingu – škoda minimálne 250 miliárd SKK;

6.    niekoľko vĺn kurzových menových manipulácií zo strany NBS s účasťou vybraných finančných a podnikateľských skupín v celkovom objeme minimálne 3,6 miliardy EUR v období 2004 – 2005 a 2007 – 2008 s minimálnymi nákladmi (resp. ziskom pre pár zúčastnených) v objeme prinajmenšom 40 miliárd SKK – preukázateľné viacerými analýzami systémovej (ne)konzistentnosti menovej politiky NBS v období tesne pred vstupom a počas zotrvania v systéme ERM 2 pred prijatím eura na Slovensku;

7.    negatívne dopady v celkovej výške minimálne 865 miliárd SKK ako dôsledok od roku 2005 doteraz uplatňovanej daňovej reformy s inštitútom tzv. rovnej dane – cca 760 miliárd SKK je úhrn daňového zvýhodnenia korporácií a kapitálu v SR oproti zdaňovaniu práce, vrátane výpadku znížených majetkových dní a zrušenej dane z dedičstva, ďalších najmenej 120 miliárd SKK tvorí za dané obdobie spodný odhad výpadku daní nezdaneného vývozu ziskov zahraničných subjektov podnikajúcich v SR;

8.    doterajšie negatívne dopady zavedenia nezmyselného 2. piliera dôchodkového poistenia v SR v roku 2005 a nesprávnej regulácie DSS v doterajšom období – od roku 2005 doteraz strata minimálne 200 miliárd SKK agregátne na účtoch sporiteľov – investorov v 2. pilieri v dôsledku zaostávania výnosov DSS hlboko za úrovňou inflácie – už teraz minimálne 15 % deficit voči akruálnej úrovni udržania aspoň 40 % miery náhrady v 2. pilieri pre budúcich poberateľov penzií z neho;

9.    straty z otvorenej defraudácie európskych štrukturálnych fondov a selektívnych podporných schém podpory podnikateľského sektora (NADSME, SZRB, Exim banka, ...) úhrnný náklad minimálne 200 miliárd SKK v období 1999 až 2010 – preukázateľné prípady;

10.    najpodstatnejší náklad však predstavuje prijatie stratégie lacnej pracovnej sily v slovenskom transformačnom procese – skutočnosť, že podiel miezd v SR na vytvorenom HDP nedosahuje (najmä po roku 2000) ani 45 % HDP, pri súčasne rekordnom podieli ziskov a rent na rozdeľovaní vytvoreného produktu, vedie pri inak pomerne vysokej súčasnej produktivite práce v SR (takmer 80 % priemeru pôvodnej vyspelej EÚ – 15) k dynamickým stratám spotreby, alokácie a rastu minimálne v objeme 2,2 bilióna SKK v doterajšom období ekonomickej transformácie.

Podčiarknuté a zhrnuté – zámerné používanie asociálneho a rastovo nezvládnutého modelu zmeny hospodársko-sociálneho systému v SR po roku 1989, to za prispenia všetkých doterajších vlád a jednotlivých predstaviteľov menovej, fiškálnej, sociálnej a štrukturálnej politiky, samo o sebe vedie k najmenej 20 % úplne zbytočnej strate výkonu ekonomiky a blahobytu za dané obdobie, ktoré sú čistým nákladom na strane 99,9 % slovenského obyvateľstva, navyše z prakticky nulovými vyhliadkami na akýkoľvek hospodársky rast v období najbližších 20-tich rokov, a to všetko v prospech 0,1 % populácie. Pritom táto ohromná koncentrácia ekonomickej a politickej sily sa systematicky maskuje nekompletnosťou a zámerných skresľovaním oficiálnych štatistických zisťovaní o stave majetku a príjmov, ako i alibistickým lamentovaním nad nemožnosťou vlastnej hospodárskej politiky kvôli korzetu globálnej hospodárskej krízy a pravidiel európskej integrácie, čo je fakt, ktorý už dnes Slovensko posúva v stave vnútornej politickej nemohúcnosti na úroveň propagandy autoritárskych režimov rozvojových krajín.

Nemám najmenších pochýb, že Slovenská republika sa dnes nachádza v situácii „5 minút po 12“. Zároveň nemám najmenšiu dôveru v etablované politické strany na žiadnej strane ideologického spektra, v obludne prostituujúce zostatky oficiálnych národných inštitúcií, ani v absolútne skompromitovanú a od moci závislú „intelektuálnu elitu“.

Vážení delegáti tohto zasadania, všetky formy úbohého spoločenského a „chlebového“ oportunizmu sme už dodnes v našej vlasti zažili. Bez zbytočného pátosu, nezostane vám nič iné ako znovuobnoviť, akokoľvek dnes chabo vyzerajúce úsilie o reálne znovuzaloženie Slovenska a Slovákov ako samostatného politického národa a suverénneho štátu.

Začnite s týmto novým štátom, alebo pomaly odíďte do histórie ako krajina zrady oportunistickej elity a pasívneho napĺňania vlastných neambicióznych proroctiev.

 
Marián Vitkovič
 
Bez láskavého dovolenia autora prevzaté odtiaľto od Sergeja Chelemendika
Náhodný okoloidúci

Je naivné predpokladať a očakávať, že tí, čo Slovensko sami vyrabovali a iným dovolili rabovať, zrazu začnú pracovať v prospech celej spoločnosti. A rovnako je naivné očakávať, že dobrovoľne pustia ku kormidlu a ku korytu niekoho iného. Príliš silno ich drží pod krkom (aj za gule) medzinárodná mafia a zvykli si na to tak, že bez toho nedokážu prežiť. V ich osobnom záujme je dodržiavať terajší kurz, kapríci si rybník sami nevypustia.
Šanca na zmenu k lepšiemu bude až vtedy, keď (ak) sa dokážeme zbaviť "piatej kolóny" alebo z nej aspoň urobiť bezzubého štatistu.

Ema

... a jediné, čo sa oplatí s nádejou očakávať je, že Jahnátek rozdá viac pôdy a podporí tak vznik skutočnej inteligencie, schopnej uživiť samu seba.

Norman

Nuž, rozdávanie pôdy je vceľku pozitívne, ale určite to ani náhodou nevyrieši vyššie spomínaný problém hydry.

(to, ako by to malo podporiť vznik inteligencie som ani nepochopil... asi mám málo pôdy:)

Ema

Máám málo pôdy, máám málo pôdy...

Inteligent súznie s inteligenciou prírody bez ohľadu na počet hektárov zaznamenaných v grundbuchu.

Norman

boli by inteligentní aj doteraz, keď pôdu nemajú. Žiadna nová pôda na ich konte z nich rozumnejších ľudí nespraví.

Žiaľ, tak je to bez srandy s akoukoľvek zmenou vlastníctva. Dnes na Slovensku vládnu svine ... ale ak by sa urobili akékoľvek revolúcie či zmeny vlastníctva, zas len budú vládnuť svine. Ba dokonca ak aj by sa urobila hrubá čiara a zrovnali majetkové pomery ... po čase by sa to zas naformátovalo do formy bohatých svíň a frflajúcich oholených oviec. Pretože rozdieľ medzi nimi je daný prevažne len tým majetkom, príliš zriedka niečím iným.
Žiaľ, tak je to, chýba soľ, chýba iskra, chýbajú gény, chýbajú aj správne kultúrne paterny.
Momentálne je to ako kaša. Možno sa to časom vykryštalizuje, časom určite, ale teraz je to tak, čo už.

Ema

...hlad intelekt znižuje.
Ergo, keď budú mať pôdu a dopestujú si, budú s prírodou súznivejší - v konečnom dôsledku múdrejší.

Z dlhodobého hľadiska je roľníčenie najlepší spôsob, ako sa vyšmyknúť sviniam a nebľačať.
Hm?

Norman

Rozdanie pozemkov mladým rodinám ako nejlepšia šanca na prežitie aspoň časti slovenksého národa. Je to dobrá akcia a každému by som odporúčal si kus zeme zabezpečiť.

Ovšem žiadna múdrosť sa tak rýchlo nezíska. Práve že je čoraz jasnejšie a treba ľuďom opakovať, že tie reálne hodnoty, ktoré majú v krvi, nevznikli z generácie na generáciu, ale sú to stovky generácií, státisíce rokov vývoja.
Mali by si to viac ceniť.
Ale je možné, že na vidieku a pri práci s prírodou to mnohí skôr pochopia, to hej.

Sinuhe

Norman, včera si burcoval že ideme im dať na hubu,leboje najvyšší čas, alebo tak nejako a dnes tak porazenecky že "časom určite", "je to tak", "čo už" ... :-P

Norman

chýba soľ, iskra, vlastný tieň populácia nepreskočí, treba sa zabaviť a trocha im hubu rozbiť, ale zas to dopadne po starom, žiaľ. :)

Kde som včery "burcoval"? To by som si musel pamätať.

Luko

Je iné len fandiť favoritom ako sám dokázať favoritom byť. Ak na Nadhľad chodím aspoň fandiť (dokonca čítať aj diskusie), tak predovšetkým kvôli favoritovi menom Ema. Veľa šťastia v r. 2015 (a ďalej).

Sinuhe

"...A u nás platí to isté. Kiska vyskakuje v televízore a ako nejaké agresívne prasa. Kto to má tolerovať? My? Aj unás je pomaly čas vstať a rozbiť im papule."
Inak súhlasím, je už 5 minút po dvanástej.

Norman

rozbiť im papule už treba, ale to nezmení ceľkový fundament.

Aby som to vyjadril tak hermeticky:
Ako hore, tak dole. Nahovno:)

nové