Popradské memorandum

Vážení predstavitelia Európskej únie,

my, slovenskí vlastenci, zástupcovia najstaršej slovenskej politickej strany, pamätajúc na ťažký boj našich predkov za dosiahnutie národnej, politickej a ľudskej slobody, vlastnej štátnosti a nezávislej Slovenskej republiky, milujúc svoju vlasť, mysliac na budúcnosť našich detí, vidiac priepastné rozdiely v rámci Európy a túžiac po spoločnom postupe európskych štátov, vstupovali sme hrdo do Európskej únie. Svojimi žiadosťami však vyjadrujeme hlboké sklamanie zo stavu Európskej únie. Stále veríme v nevyhnutnosť silného spoločenstva, ktoré je schopné ekonomické rozdiely jednotlivých krajín vyrovnávať a vytvoriť silný celok schopný konkurovať svetovým veľmociam. Rovnosť a spokojnosť občanov všetkých členských štátov Európskej únie sú predpokladom pokoja. Pokoj a harmónia sú predpokladom vytvorenia prosperujúcej Európy, schopnej prinášať osoh spravodlivo všetkým svojim členom, ako aj chrániť ich záujmy vo vzťahu k svetovým veľmociam.


Dnes, uvedomujúc si zodpovednosť za vývoj Európskej únie a rozvoj Slovenskej republiky, s vážnym znepokojením sledujeme neustále okliešťovanie právomocí národných parlamentov, stratu svojprávnosti a manipulačné zmeny vo volebnom systéme do Európskeho parlamentu. Vyjadrujeme svoju nespokojnosť so súčasnou stagnáciou Európskej únie a jej neschopnosťou reagovať na vznikajúce a vzrastajúce problémy. Rešpektujúc základnú ideu Európskej únie a spoločnú menu euro, dúfajúc v ich budúcnosť, ale vidiac, že Európska únia sa uberá nežiaducou cestou, žiadame realizáciu nasledovných zmien tak, aby toto spoločenstvo skutočne a plnohodnotne napĺňalo svoje ciele a zachovalo existenciu jednotlivých štátov:


•    Žiadame garanciu dodržiavania všetkých medzinárodných a mierových zmlúv ratifikovaných po prvej a druhej svetovej vojne, s cieľom udržať mierový status quo a usporiadanie v existujúcich, platne vymedzených hraniciach. Ďalej žiadame rešpektovanie v historickej nadväznosti prijatých zmlúv Európskej únie, prísne dodržiavanie ich pravidiel a sankcionovanie tých, ktorí ich porušujú.

•    Žiadame zastavenie pokusov o zmeny a manipuláciu volebného systému do Európskeho parlamentu, ako aj zastavenie centralizácie Európskej únie, vrátenie práva veta a posilnenie právomocí členských štátov, aby bola naša zvrchovanosť plne rešpektovaná a nebola bezdôvodne ohrozovaná naša hospodárska sebestačnosť.

•    Žiadame stanovenie rovnakých pravidiel pre všetky členské krajiny v oblastiach, ktoré boli platnou dohodou všetkých členov pre Európsku úniu určené a rovnoprávnu participáciu národných parlamentov pri ich tvorbe a prijímaní.

•    Žiadame transparentnosť a  reorganizáciu administratívneho aparátu Európskej únie, čo zabezpečí, že s finančnými prostriedkami sa bude pri jeho činnosti efektívne nakladať. Úradnícky aparát reprezentuje všetky krajiny a jeho zloženie preto musí na všetkých úrovniach proporčne zodpovedať národnostnej štruktúre Európskej únie tak, aby mali občania každej krajiny právo primerane sa podieľať na správe spoločných vecí.

•    Žiadame dôsledné uplatňovanie sankcií voči všetkým porušovateľom pravidiel bez rozdielu. Žiadame okamžité zastavenie finančných pomocí krajinám, ktoré manipulovali svoje štatistiky pri vstupe do eurozóny. Nesúhlasíme tiež s ďalším poskytovaním prostriedkov zo spoločných zdrojov nezodpovedným štátom, ktoré neplnia dohodnuté úsporné opatrenia. Protestujeme proti bezhlavému míňaniu našich verejných financií na zachraňovanie bánk, finančných korporácií a súkromných subjektov.

•    Žiadame elimináciu narastajúceho vplyvu nadnárodných, globalizáciou prepojených korporácií na politické špičky. Protestujeme proti lobistickej politike, ktorá sa v tvorbe práva Európskej únie presadzuje.

•    Žiadame sprísnený dohľad nad bankovými, energetickými, telekomunikačnými a obchodnými monopolmi, pretože predstavujú stále väčšiu hrozbu pre domác- nosti a podnikateľský sektor.

•    Žiadame vyššiu ochranu prírodných zdrojov, lesov, ornej pôdy a vôd. Žiadame spravodlivé a nediskriminujúce rozdeľovanie financií v pôdohospodárstve, podľa klimatických a iných podmienok regiónov, a nie podľa lobingu silných štátov.

•    Žiadame, aby Európska únia vyvinula politický tlak a zabezpečila úplné zrušenie daňových rajov, ktorých odstránenie v rámci Európskej únie zabráni legalizácii príjmov z trestnej činnosti, ako aj okrádaniu členských štátov na daňových príjmoch.

•    Žiadame zastavenie neprehľadnej politiky v prideľovaní grantov tak, aby sa spravodlivo určili práva a povinnosti subjektom, so zreteľom na projekty, ktoré predstavujú najvyššiu mieru nevyhnutnosti a užitočnosti.

•    Žiadame postupné zbližovanie sociálnych systémov tak, aby boli v budúcnosti pre všetkých občanov členských štátov Európskej únie stanovené rovnaké pod- mienky na priznanie a výšku sociálnych dávok. Naším cieľom musí byť odstraňovanie chudoby a priepastných rozdielov v životnej úrovni v rámci Európskej únie.

•    Žiadame postupné zjednocovanie ceny práce v pracovnoprávnych vzťahoch v rámci jednotlivých odvetví, vrátane zavedenia inštitútu minimálnej priemernej európskej mzdy. Poukazujeme na obrovskú diferenciáciu miezd u jednotlivých zamestnávateľov, pôsobiacich na územiach rôznych členských krajín Európskej únie.

•    Žiadame uznať, ochraňovať a podporovať rodinu, založenú na spolužití muža a ženy. Rodina tvorí základ spoločnosti a vytvára zázemie pre vývoj novej generácie, rozumne, tvorivo a solidárne zmýšľajúcich ľudských bytostí, vedomých si svojej osobnej a národnej identity.

•    Žiadame zastavenie implementácie ideológie a politiky multikulturalizmu, ktorý vážne ohrozuje historické osobitosti našich vlastí. Vyjadrujeme obavu pred rastúcim trendom nekontrolovaného prisťahovalectva, čo výrazne potláča tradičné kresťanské hodnoty Európy. Žiadame garanciu kontrolovateľnosti tohto vplyvu a sprísnenie azylovej politiky. Žiadame otvorenú podporu pôvodným kresťanským hodnotám a spoločenskú integritu prisťahovalcov na našom konti- nente, so zachovaním ich slobody myslenia a vierovyznania.

•    Žiadame garanciu objektívnej výmeny a šírenia informácií, s cieľom zabrániť propagácii informácií s neúplným a manipulatívnym obsahom. Žiadame stanovenie kultúrnych a morálnych rámcov pre mediálne vysielanie, aby sa zastavilo odnárodňovanie a šírenie násilia v médiách.


Tieto žiadosti koncipujeme slobodne, zrozumiteľne a s najväčšou vážnosťou. Preto žiadame, aby boli tiež s čo najväčšou vážnosťou prijaté a vypočuté. Európska únia nás musí svojím prístupom presvedčiť, že odovzdávanie ďalších kompetencií má význam. Máme záujem na dosiahnutí žiaduceho fungovania Európskej únie. Pokiaľ sa však Európska únia nezačne reformovať, budeme musieť s plnou vážnosťou pristúpiť k prehodnoteniu svojho vzťahu k tomuto spoločenstvu.


Poprad, 29. júna 2013

 

zdroj

 
Anonymous
Koľko žiadostí spísali Slováci za posledných 200 rokov ? Veľa. Aký účinok bude mať toto memorandum SNS ? Žiadne, ako všetky doteraz.  
moucha
To sem chtěl přesně říct, že vás to furt baví, házet perly sviním a posílat stížnosti EU.:-)
Norman
Toto by som skôr chápal, ako politickú deklaráciu (novej) SNS, smerované skôr domácemu obyvateľstvu.