V snahe o integráciu Rómov Slovensko vraj pripomína Ameriku

 

Pôvodný článok napísal ANDREW HIGGINS, publikované 9 mája 2013

 

A court ruling is slowly helping lead to joint classes for white and Roma students in Slovakia

Rozhodnutie súdu postupne vedie k spoločným triedam bielych a rómskych študentov na Slovensku

SARISSKE MICHALANY, Slovakia — Gazing out his window during morning recess on his first day at work, the principal of an elementary school here, Jaroslav Valastiak, was caught up short: all the children playing in the asphalt-covered yard were white, a strikingly monochromatic scene at a school where a majority of pupils are dark-skinned Roma.

Pozerám von jeho oknom počas rannej prestávky jeho prvého dňa v práci, riaditeľ miestnej základnej školy, Jaroslav Valaštiak, bol prichytený na krátko: všetky deti hrajúce sa na vyasfaltovanom dvore boli biele, nápadne jednofarebná scéna v škole, kde väčšina žiakov sú Rómovia s tmavou kožou.

The Roma children, he then discovered, had all been shepherded into a separate, Roma-only playground.

Potom objavil, že rómske deti boli všetky ako ovce zahnané na oddelenom, iba rómskom ihrisku.

Lunchtime brought another shock. The school canteen served only white children, with Roma pupils left outside with bagged rations, instead of hot food. Classes were also divided, officially on the basis of academic aptitude, but in a manner that ended up grouping students along rigid ethnic lines.

Čas obedu priniesol ďalší šok. Školská jedáleň obsluhovala iba biele deti, rómsky žiaci ostali vonku s vreckami dávok potravín, namiesto teplého jedla. Triedy boli taktiež rozdelené, oficiálne na základe akademických schopností, ale spôsobom vyústenom do zoskupovania študentov pozdĺž prísnych, skostnatených a nekompromisných etnických línií.

“The segregation here was as obvious as fireworks,” Mr. Valastiak said.

„Oddelenie bolo tak očividné ako ohňostroj“ povedal pán Valaštiak.

The 59-year-old principal has spent the past year trying to break down barriers, both physical and mental, in a painful struggle for integration that some here say echoes that of the United States more than a half-century ago.

59 ročný riaditeľ strávil minulý rok pokusom o prelomenie zábran a prekážok, oboch – fyzických aj duševných, v zápase plnom bolesti za začlenenie sa. V zápase, ako tu niektorý tvrdia, pripomína to, čím si Spojené štáty prešli už viac ako pred pol storočím.

“The situation in Slovakia now is exactly the same as it was in the United States,” said Peter Pollak, a Roma member of Parliament and the government’s plenipotentiary for Roma communities, who recently visited the United States to learn about its battles over segregated schooling and other entrenched barriers to equality.

„Dnešný stav na Slovensku je presne taký istý ako bol v Spojených štátoch,“ povedal Peter Pollak, rómsky člen parlamentu a splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity, ktorý nedávno navštívil Spojené štáty aby na naučil o ich bojoch proti oddelenému vzdelávaniu a ďalších opatreniam smerom k rovnosti.

In a continent faced with an economic crisis, soaring unemployment and bursts of nationalist populism, the elementary school here in eastern Slovakia is a microcosm of one of Europe’s biggest challenges: how to keep old demons of ethnic scapegoating at bay and somehow bring its most disadvantaged and fastest growing minority into the mainstream.

Na kontinente, ktorý čelí ekonomickej kríze, prudko stúpajúcej nezamestnanosti a stupňujúcemu sa národnému populizmu, základná škola na východe Slovenska je mikrosvet jednej z najväčších výziev Európy: ako udržať starých démonov národnostného obetného baránka na uzde, a nejako priniesť jej najviac znevýhodnenú, a najrýchlejšie rastúcu menšinu do hlavného prúdu.

Many Europeans associate Roma with crime, particularly well-organized gangs of young Roma pickpockets who prey on local residents and tourists alike in the Continent’s wealthier cities.

Veľa Európanov spája Rómov so zločinom, obzvlášť s dobre organizovanými bandami mladých rómskych vreckárov, ktorí okrádajú miestnych obyvateľov a turistov v najbohatších mestách na kontinente.

Descendants of medieval migrants who arrived in Europe from India more than a millennium ago, Roma, also known as Gypsies, now account for around 10 percent of Slovakia’s population and a substantial minority in Hungary, Romania, Bulgaria, Serbia, the Czech Republic and Macedonia. There are also Roma communities scattered across Western Europe.

Potomkovia stredovekých prisťahovalcov, ktorí prišli do Európy z Indie pred viac ako 1000 rokmi, Rómovia, taktiež známi ako Cigáni, teraz predstavujú asi 10% slovenskej populácie a značnú menšinu v Maďarsku, Rumunsku, Bulharsku, Srbsku, Českej republike a Macedónsku. Rómske komunity sú taktiež rozptýlené po celej západnej Európe.

In all these places, they outpace all other groups in unemployment, illiteracy and other indicators of deprivation and as targets for abuse and sometimes violent attack.

Na všetkých týchto miestach prekonávajú ostatné skupiny v nezamestnanosti, v nevzdelanosti a ďalších ukazovateľoch biedy, a ako cieľ pre urážky, a niekedy násilný útok.

Only 20 percent of Roma men of working age in Slovakia have jobs — compared with 65 percent in the general population — and they die 15 years earlier than the national average, according to a World Bank report last year. Only 28 percent of Roma children even start the equivalent of high school, compared with the 94 percent of native Slovaks who graduate.

Iba 20% rómskych mužov v produktívnom veku majú na Slovensku zamestnanie - v porovnaní s 65% väčšinovej spoločnosti – a podľa správy Svetovej Banky z minulého roka, Rómovia umierajú o 15 rokov skorej než je národný priemer. Dokonca iba 28% rómskych detí začne vysokú školu v porovnaní s 94% domorodých Slovákov, ktorí zmaturujú.

In terms of health, income and education, the report said, the “dire situation” of Slovakia’s Roma “is more comparable with that of countries in sub-Saharan Africa than the European Union.”

Pokiaľ ide o zdravie, príjem a vzdelanie, správa konštatuje, že „katastrofálna situácia (dire situation)“ slovenských Rómov „je viac porovnateľná s krajinami subsaharskej Afriky než s Európskou úniou.“

The struggle for desegregation in Sarisske Michalany and other towns and villages across wide stretches of Europe has galvanized a small but energetic band of civil rights activists and stirred angry opposition from defenders of the status quo.

Boj za ododdelenie (desegregation) v Šarišských Michaľanoch a v ďalších mestách a dedinách naprieč širokým úsekom Európy povzbudil malú, ale čulú skupinu ľudsko-právnych aktivistov, a pohol nahnevanou opozíciou z radov tých, čo obhajujú dnešný stav.

“There is a lot of resistance to what we are trying to do,” said Vlado Rafael, the director of EduRoma, a group that is now working with Mr. Valastiak, the school principal.

„Je tu veľa odporu k tomu čo sa pokúšame urobiť,“ povedal Vlado Rafael, riaditeľ EduRoma, skupiny ktorá pracuje s p. Valaštiakom, riaditeľom školy.

The most powerful lever working for desegregation in Slovakia has been the court system, which has been reinforced by antidiscrimination statutes adopted in the past decade to bring the code into conformity with European Union standards.

Najsilnejšia úroveň pracujúca pre ododdelenie (desegregation) na Slovensku je súdny systém, ktorý bol posilnený stanovami proti rozlišovaniu. Tie boli osvojené v minulej dekáde, aby bola zbierka zákonov v súlade s normami Európskej únie.

Inspired by the landmark 1954 United States Supreme Court decision in Brown v. Board of Education, which declared segregated schooling unconstitutional, Vanda Durbakova, a Slovak civil rights lawyer, filed a suit in 2010 against the Sarisske Michalany elementary school. Recently, she won a legal victory.

Inšpirovaná historickou udalosťou z 1954 - rozhodnutím Najvyššieho súdu Spojených štátov v prípade Brown proti školskej rade Topeky, ktoré prehlásilo rasovo oddelené školy za protiústavné, Vanda Durbáková, slovenská občiansko-právnu advokátka, podala žalobu proti Základnej škole v Šarišských Michaľanoch. Nedávno vyhrala právne víťazstvo.

 

An appeals tribunal in the city of Presov ruled that the school had violated an antidiscrimination law by separating students. The three-judge panel rejected arguments that segregated teaching was driven by legitimate academic considerations, and ordered that classes be integrated by the start of the next school year.

Odvolací súd v Prešove rozhodol, že škola porušila zákon proti rozlišovaniu tým, že študentov oddelila. Senát zložený z troch sudcov odmietol argumenty, že oddelená výučba bola vykonávaná na základe oprávnených akademických úvah, a nariadil aby sa triedy začiatkom nového školského roka spojili.

Ms. Durbakova, a lawyer with the Center for Civil and Human Rights in Kosice, the main city in eastern Slovakia, said she chose the village not because it was a particularly egregious offender but for the opposite reason, because the “school is not exceptional.”

Pani Durbáková, advokátka z Poradňa pre občianske a ľudské práva v Košiciach, hlavného mesta na východnom Slovensku, povedala, že si dedinu nevybrala na základe toho, že by šlo o obzvlášť pozoruhodného páchateľa, ale z opačného dôvodu, pretože „škola nie je výnimočná.“

The appeals court ruling, which came into force in February after the school decided against further appeal, “won’t solve the problem,” she said, but does give legal force to arguments long made by Roma activists that discrimination exists, is illegal and must be combated.

Rozhodnutie odvolacieho súdu, ktoré nadobudlo platnosť vo februári potom ako sa škola rozhodla, že ďalšie odvolanie „nevyrieši problém,“ povedala, ale dáva právnu silu dlhodobým argumentom rómskych aktivistov, že rozlišovanie (discrimination) existuje, je nezákonné a musí sa s ním bojovať.

Leslie Hawke, an American, has worked for more than a decade in Romania helping to get Roma children into preschools. She worries that the focus on racial discrimination distracts attention from the abject poverty of many Roma and their alienation from modern mainstream norms, which she considers a more serious brake on integration.

Leslie Hawke, Američanka, ktorá viac ako dekádu pracovala v Rumunsku, a pomáhala rómskym deťom dostať do škôlky, sa obáva, že zameranie na rasovú diskrimináciu je odvedenie pozornosti od zavrhnutiahodnej chudoby mnohých Rómov a od ich odcudzenia sa normám väčšinovej spoločnosti, ktoré pokladá za vážnejšiu brzdu začleňovania.

Many Roma activists, Ms. Hawke said, “see everything through the prism of racism” and play down economic and social obstacles. “Tremendous racism” exists, she added, but “there are no Jim Crow laws to strike down.”

Veľa rómskych aktivistov, ako pani Hawkeová povedala, „vidí všetko pohľadom rasizmu“ a zľahčuje ekonomické a sociálne prekážky. „Ohromný a strašný rasizmus“ ako dodala existuje, ale „nie sú tu žiadne zákony typu Jim Crow laws, ktoré by mohli byť zrušené.“

Mr. Valastiak, the principal, said he welcomed the court’s ruling but cautioned that integration ultimately depends mostly on narrowing the cultural gap. When he opened the school canteen to Roma students, for example, “we had to teach them how to use cutlery, and some had trouble digesting warm food.”

Pán Valaštiak, riaditeľ školy, povedal, že uvítal rozhodnutie súdu, ale varoval, že začlenenie v konečnom dôsledku závisí predovšetkým na zúžení kultúrnej priepasti. Keď rómskym študentom otvoril školskú jedáleň, napríklad „museli sme ich učiť, ako používať príbor, a niektorí mali problémy s trávením teplého jedla.“

He also abolished separate playgrounds and lifted a ban on Roma parents entering the school building. But, he acknowledged, integrating classes has only just started and has already created frictions, not only because white parents object but also because Roma children often do not want to leave their friends who remain in the segregated classes.

Taktiež zrušil oddelené ihriská a zrušil zákaz (lifted a ban?) vstupovať do školskej budovy určený rómskym rodičom. Ale, ako priznáva, začleňovanie tried je ešte len v začiatkoch a už vytvorilo trenie nielen preto, že biely rodičia namietajú, ale tiež preto, že rómske deti často nechcú opustiť svojich priateľov, ktorí v oddelených triedach zostávajú.

“I need to move slowly,” he said. “I can’t make a radical break.”

„Musím sa pohybovať pomaly,“ povedal. „Nemôžem urobiť radikálny zlom.“

Among the faculty, wariness of Roma runs strong. “These people are interested in only two things: money and sex,” said Vladimir Savov, an English teacher. “They are lazy and don’t want to learn.”

V zborovni je silná rómska ostražitosť. „Títo ľudia sa zaujímajú iba o dve veci: peniaze a sex,“ povedal Vladimír Savov, učiteľ angličtiny. „Sú leniví a nechcú sa vzdelávať.“

Like other teachers, Mr. Savov now accepts that change is necessary, if only to satisfy the court, but he is deeply skeptical about abandoning segregated teaching. “Mixed classes are a good idea in principle, but the question is how will they work in real life,” he said.

Rovnako ako ostatní učitelia, pán Savov akceptuje, že zmena je nevyhnutná, ak už, tak aspoň aby bolo uspokojené rozhodnutie súdu, ale je hlboko nedôverčivý o opustení oddelenej výučby. „Zmiešané triedy sú v princípe dobrá myšlienka, ale otázka je ako budú fungovať v skutočnom živote,“ dodal.

On paper at least, the school has never had separate classes for Roma but only special, remedial ones for slow learners, all of whom happened to be Roma. A 2009 study by the Roma Education Fund, a Hungary-based group, found that more than 85 percent of the students enrolled in special classes in Slovakian schools are Roma.

Aspoň na papieri škola nikdy nemala oddelené rómske triedy, ale iba špeciálne, doučovacie pre pomaly sa učiacich, všetci náhodou Rómovia. Podľa štúdie z roku 2009, ktorú vypracovala organizácia Roma Education Fund sídliaca v Maďarsku, viac ako 85% študentov zapísaných v špeciálnych triedach na slovenských školách sú Rómovia.

Mr. Valastiak said that not all Roma belong in remedial classes, but that many, particularly those who travel to his school from a garbage-strewn ghetto in the adjacent village of Ostrovany, do have trouble keeping up with their white schoolmates. Most Roma children from the ghetto, he said, start their schooling with no previous exposure to books, a poor grasp of Slovak and little or no discipline.

Pán Valaštiak povedal, že nie všetci Rómovia patria do doučovacích tried, ale mnoho , najmä z tých, ktorí dochádzajú do jeho školy z geta posiateho odpadkami zo susednej dediny Ostrovany majú problémy udržať tempo s ich bielymi spolužiakmi. Väčšina detí z tohto geta, ako povedal, začínajú ich školskú dochádzku bez toho, aby boli pred tým vystavení knihe, so žalostnou slovenčinou, a malou, alebo žiadnou disciplínou.

Of his school’s 435 students, 270 are Roma, with 220 of these coming from the ghetto, which has no school.

Z 435 študentov tejto školy, 270 z nich sú Rómovia a 220 dochádza z „geta“, ktoré je bez vlastnej školy.

Vincent Lesso, Sarisske Michalany’s mayor, said he supported integration during recess and lunch, but not in the classroom. “Sudden integration is not an option,” he said, and will only drive the white children to other schools. A handful of parents, angry at Mr. Valastiak’s policies, have already sent their children to a school in another village that has no Roma families.

Vincent Leššo, starosta zo Šarišských Michalian, povedal že podporuje integráciu počas prestávok a obeda, ale nie v triede. „Rýchle a prudké začlenenie nie je voľba,“ povedal, že také čosi bude smerovať iba k odchodu bielych detí na iné školy. Hŕstka rodičov, nahnevaných na politiku pána Valaštiaka už poslali ich deti do škôl v ďalšej dedine, ktorá nemá rómske rodiny (taká v okolí nie je).

Mr. Pollak, the government’s senior official for Roma affairs, agreed that the authorities needed to go slowly to curb the risk of “white flight.” Officials also worry about extremist groups seizing on white frustrations to promote their overtly racist views.

Pán Pollák, vládny splnomocnenec pre rómske záležitosti, súhlasil, že orgány musia postupovať pomaly aby brzdili riziko „bieleho odletu“. Úradníci sa tiež obávajú o to, že extrémistické skupiny sa zmocnia sklamania a hnevu bielych a začnú šíriť svoj otvorene rasistický pohľad.

“To think that there will soon be only integrated schools in Slovakia is naïve,” he said.

„Myslieť si, že na Slovensku budú čoskoro iba začlenené školy je naivné,“ povedal.

White parents in Sarisske Michalany denounce the pressure for integration as the work of outsiders ignorant of local realities. “Why should my kid be forced to be part of an experiment that holds her back with Roma children?” said Lubos Bernat, head of the village school board and of an all-white parents association.

Biely rodičia v Šarišských Michaľanoch odsúdili tlak na zlúčenie, a považujú ju za prácu ľudí neznalých miestnu každodennú skutočnosť. „Prečo by malo byť moje dieťa nútené zúčastniť sa pokusu, ktorý ich zadrží s rómskymi deťmi?“ povedal Ľuboš Bernát, hlava školskej rady dediny a asociácie združujúcej všetkých bielych rodičov.

Monika Duzdova, one of two Roma teaching assistants hired by Mr. Valastiak to help the integration program, said she understood some of the concerns of white parents and added that the better-off Roma families were also alarmed by the flood of destitute children from the nearby ghetto.

Monika Duždová, jedna z dvoch rómskych asistentiek učiteľov najatých pánom Valaštiakom na pomoc programu začlenenia sa. Povedala, že rozumie niektoré obavy bielych rodičov a dodala, že lepšie rómske rodiny boli tiež vystrašené záplavou detí trpiacich nedostatkom z neďalekého geta.

The ghetto in Ostrovany is separated from the white neighborhood by a seven-foot concrete wall, erected in 2009 in response to a rash of robberies. It has not stopped thieving, but, said Peter Kaleja, a resident of the ghetto who works as a teaching assistant at the elementary school, has left Roma children even more alienated.

Geto v Ostrovanoch je oddelené od bieleho susedstva 2-metrovou betónovou stenou vztýčenou v 2009 ako odpoveď na množiace sa krádeže. Zlodejčiny to nezastavilo, ale ako povedal Peter Kaleja, obyvateľ geta, ktorý pracuje ako pomocník učiteľa na základnej škole, zanechalo to rómske deti ešte viac odcudzené.

His biggest headache these days, Mr. Kaleja said, is not hostility from whites to integration, but from Roma children and their parents. “They have got used to separation,” he said. “There is now a wall in their minds.”

Jeho najväčší hlavybôľ týchto dní, ako sa pán Kaleja vyjadril, nie je nepriateľstvo k začleneniu sa zo strany bielych, ale zo strany Rómskych detí a ich rodičov. „Zvykli si na oddelenie,“ povedal. „Múr je teraz v ich mysliach.“

Miroslava Germanova contributed reporting from Bratislava, Slovakia.

Miroslava Germanová prispela hlásením z Bratislavy (Slovensko).

1 https://www.nytimes.com/slideshow/2013/05/07/world/europe/20130511-SLOVAKIA.html

An elementary school in Sarisske Michalany, Slovakia, where white Slovak and dark-skinned Roma students share an integrated classroom. Slovakia’s recent battles over segregated schooling and other entrenched barriers to equality have echoed those of the United States more than a half-century ago.

Základná škola v Šarišských Michaľanoch na Slovensku, kde bieli slovenský študenti a rómski študenti s tmavou kožou zdieľajú zlúčenú triedu. Nedávny boj Slovenska proti oddelenej výučbe a ďalších opatreniam smerom k rovnosti pripomínajú to, čím si Spojené štáty prešli pred už viac ako pol storočím.

2 https://www.nytimes.com/slideshow/2013/05/07/world/europe/20130511-SLOVAKIA-2.html

Monika Duzdova is one of two Roma teaching assistants hired to help with the integration program. In a continent blighted by economic crisis, soaring unemployment and bursts of nationalist populism, the elementary school is a microcosm of one of Europe’s biggest challenges: how to keep old demons of ethnic scapegoating at bay and somehow bring its most disadvantaged and fastest growing minority into the mainstream.

Monika Duždová je jednou z dvoch rómskych pomocníkov učiteľov najatých na pomoc s programom začlenenia sa. Na kontinente, ktorý čelí ekonomickej kríze, prudko stúpajúcej nezamestnanosti a stupňujúcemu sa národnému populizmu, základná škola na východe Slovenska je mikrosvet jednej z najväčších výziev Európy: ako udržať starých démonov národnostného obetného baránka na uzde, a nejako priniesť jej najviac znevýhodnenú, a najrýchlejšie rastúcu menšinu do hlavného prúdu.

3 https://www.nytimes.com/slideshow/2013/05/07/world/europe/20130511-SLOVAKIA-3.html

Roma and Slovak children together on the playground. Many Europeans associate Roma with crime, particularly well-organized gangs of young Roma pickpockets who prey on local residents and tourists alike in the continent’s wealthier cities.

Rómske a slovenské deti spolu na ihrisku. Veľa Európanov spája Rómov so zločinom, obzvlášť s dobre organizovanými bandami mladých rómskych vreckárov, ktorí okrádajú miestnych obyvateľov a turistov v najbohatších mestách na kontinente.

4 https://www.nytimes.com/slideshow/2013/05/07/world/europe/20130511-SLOVAKIA-4.html

An integrated classroom. Descendants of medieval migrants who arrived in Europe from India more than a millennium ago, Roma, also known as Gypsies, now account for around 10 percent of Slovakia’s population and are a substantial minority in Eastern Europe.

Začlenená trieda. Potomkovia stredovekých prisťahovalcov, ktorí prišli do Európy z Indie pred viac ako 1000 rokmi, Rómovia, taktiež známi ako Cigáni, teraz predstavujú asi 10% Slovenskej populácie a značnú menšinu vo východnej Európe.

5 https://www.nytimes.com/slideshow/2013/05/07/world/europe/20130511-SLOVAKIA-5.html

The school’s cafeteria. Roma outpace all other groups in unemployment, illiteracy and other indicators of deprivation and as targets for abuse and sometimes violent attack by nativists.

Školská jedáleň. Rómovia prekonávajú ostatné skupiny v nezamestnanosti, v nevzdelanosti a ďalších ukazovateľoch biedy a ako cieľ pre urážky a niekedy násilný útok domorodcami.

6 https://www.nytimes.com/slideshow/2013/05/07/world/europe/20130511-SLOVAKIA-6.html

Roma in Sarisske Michalany. Only 20 percent of Roma men of working age in Slovakia have jobs — compared with 65 per cent in the general population — and they die 15 years earlier than the national average, according to a World Bank report last year. Only 28 per cent of Roma children even start the equivalent of high school, compared with the 94 per cent of native Slovaks who graduate.

Rómovia v Šarišských Michaľanoch. Iba 20% rómskych mužov v produktívnom veku majú na Slovensku zamestnanie - v porovnaní s 65% väčšinovej spoločnosti – a podľa správy Svetovej Banky z minulého roka umierajú o 15 rokov skorej, než je národný priemer. Dokonca iba 28% rómskych detí začne strednú školu v porovnaní s 94% domorodých Slovákov, ktorí zmaturujú.

7 https://www.nytimes.com/slideshow/2013/05/07/world/europe/20130511-SLOVAKIA-7.html

A Roma family. The struggle for desegregation in Sarisske Michalany and other towns and villages across wide stretches of Europe with large, impoverished Roma populations has galvanized a small but energetic band of civil rights activists and stirred angry resistance from defenders of the status quo.

Rómska rodina. Boj za ododdelenie (desegregation) v Šarišských Michaľanoch a v ďalších mestách a dedinách naprieč širokým úsekom Európy, kontinentu s veľkou, schudobnenou rómskou populáciou vyburcoval malú, ale čulú skupinu ľudsko-právnych aktivistov, a pohol nahnevanou opozíciou z radov tých, čo obhajujú dnešný stav.

8 https://www.nytimes.com/slideshow/2013/05/07/world/europe/20130511-SLOVAKIA-8.html

The adjacent village of Ostrovany is a garbage-strewn Roma ghetto with no school of its own. Most Roma children from there start their schooling with no previous exposure to books, a poor grasp of Slovak and little or no discipline.

Susedná dedina Ostrovany je geto posiate odpadkami bez vlastnej školy. Väčšina detí z tohto geta začína školskú dochádzku bez toho aby boli pred tým videli knihu, so žalostnou slovenčinou a malou alebo žiadnou disciplínou.

9 https://www.nytimes.com/slideshow/2013/05/07/world/europe/20130511-SLOVAKIA-9.html

A building in Ostrovany. With no running water, only sporadic electricity and unemployment at over 80 percent, the ghetto in Ostrovany is separated from the white neighborhood by a seven-foot concrete wall, erected in 2009 in response to a rash of robberies.

Budova v ostrovanoch. Bez tečúcej vody, len občasnou elektrikou, a nezamestnanosťou viac ako 80% je geto v Ostrovanoch oddelené od bieleho susedstva 2-metrovou betónovou stenou, vztýčenou v 2009 ako odpoveď na množiace sa krádeže.

10 https://www.nytimes.com/slideshow/2013/05/07/world/europe/20130511-SLOVAKIA-10.html

Leslie Hawke, an American, has worked for more than a decade in Romania helping to get Roma children into preschools. She worries that the focus on racial discrimination distracts attention from the abject poverty of many Roma and their alienation from modern mainstream norms, which she considers a more serious brake on integration.

Leslie Hawke, Američanka, ktorá viac ako dekádu pracovala v Rumunsku a pomáhala rómskym deťom dostať sa do škôlky sa obáva, že zameranie na rasovú diskrimináciu je odvedenie pozornosti od zavrhnutiahodnej chudoby mnohých Rómov a od ich odcudzenia sa normám väčšinovej spoločnosti, ktoré pokladá za vážnejšiu brzdu začleňovania.

 
Norman

Som to previedol sem. Fertig.

 
Náhodný okoloidúci
Prečo NÁS niekto obviňuje z toho, ako si Cigáni zaradili život? Ak sa za tých asi 800 rokov čo žijú v Európe neboli schopní ako-tak scivilizovať,až na pár výnimiek, to predsa nie je naša chyba ani vina. Jediným riešením je, že sami prevezmú zodpovednosť za svoje životy a prestanú ju hádzať na iných.
Norman

MY -nech už sme ktokoľvek- a nech sú ONI ktokoľvek -sme pre nich konkurenti. Cigánske a podobné etniká na to nemajú, aby niekedy boli vážna konkurencia, aby vytvorili alternatívu, ti akurát dokážu znepríjemňovať život - a tak ich tí zvrátení psychopati niekde z Jewyorku podporujú. Podla hesla: divide et impera, alebo jednoducho: nepriateľ môjho nepriateľa je môj priateľ.

 

Samozrejme, celé tomu tvorí substrát  staré multikulti, keď chazaroidné sekty, aby mohli preniknúť do centier spoločnosti a nič im pri tom nehrozilo, museli znížiť jej imunitnú obranu, a imunitné obranné reakcie doslovne zničili. Akákoľvek sociálna imunita sa dnes volá negatívne "xenofóbia". Súčasný Západ má jednoducho AIDS.

 

Kedysi existoval výraz  "sociálna hygiena". Ten by sa mal oživiť. Konieckoncov, mnohé osady sú doslovne hygienickou hrozbou. A všetky osady sú určite hrozbou sociálnou.

Toto, čo tu píšem, nie sú žiadne "múdrosti". Ide o to, že ich nikdy nepovie verejne činná osoba, politik. Zatiaľ nie. Preto to tu formulujeme, nielen ja, aby sme im to ulahčili. Je to celé také jednoduché.

 

 

Sinuhe

Vanda Durbanová má dieťa, tak  žiadam, aby jej dieťa absolvovalo pod určite skvelým pedagogickým dohľadom pána riaditeľa školy a Valuštiaka jeden školský rok v zmiešanej triede v Šarišských Michaľanoch.

Problém je, že všetci títo hjumanrajtisti a politkorektníci riešia problémy, ktoré sa ich v živote netýkali osobne.

slaven1

http://www.hlavnespravy.sk/socialne-romovia-chcu-obec-vyucovanie-deti-v-...

Po stretnutí avizovali štrajk pred úradom vlády, ministerstvom práce a americkou ambasádou, ktorý sa má konať 29. mája o 11.00 h.

Chlapca vyškolili a teraz "vie ako na to".

Zástupcovia Rómov hovoria o integrácii Rómov a majority v rámci obce. “Začalo by to výstavbou malých rodinných domčekov, čím by sa naplnil aj program zamestnanosti, vybudovali by sa základné školy, v ktorých presadzujeme výučbu v rómskom jazyku pre prvé štyri ročníky,”

A peniáze sú? Sú. Ale nemôže sa plytvať na hlúposti a parazitov ako z karikatúry The Stôl.

Celý projekt by nebol platený z eurofondov, pretože minister práce Ján Richter (Smer-SD) má podľa Rómov dosť peňazí na to, aby ho prefinancoval. “Má k dispozícii 28 miliónov alebo 23 miliónov na zamestnanosť Rómov a sedí na nich ako sliepka na vajciach. Toto je neprípustné,”

Nesedí na nich, on ich chráni. Čaká na najvhodnejší moment, aby ich mohol rozdať svojim spolužiakom a kamarátom na rôzne "projekty riešace rómsku orázku" typu "školenie práce s počítačom pre 80 rómov za 600 000 eur".

Držím cigáňom palce nech sa dostanú k ich peniazom.

Norman

a zopár brk do nej, aby sme vedeli, že naozaj súhlasí s americkým riešením.

Včera či predvčerom som napríklad náhodou zazrel film o Geronimovi - a to je samozrejme tá uhladená a zjemnená  verzia skutočnosti. No veď to určite poznáte - nakoniec aj tak všetci cigáni skončili v rezerváciach ( a to týmto porovnaním určite apačom krivdím)

Treba ísť do Ameriky študovať, ako im v tých osadách zabránili v mňožení. Predpokladám, že tuberkulózou, infekciami a explicitným alkoholizmom. To posledné by mohlo fungovať aj u nás, tie prvé dve až po definitívnom zrúteni zdravotného systému (čo ale tiež môže byť onedlho).

 

 

 

 
Norman

pred USA ambasádou - len nech tam tí cigáni idú. V čo najväčšom počte - veď nejako tých zmrdov amerických z Hviezdoslavovho námestia treba dostať.

Minule som tam išiel samozrejme náhodou okolo, keď tam Weisenbacherova pusirioťácka skupinka demonštrovala proti vezneniu Manninga. Manninga je mi ľúto, ale hentých pusirioťákov tam bolo asi 8, slovom osem. Bola to skôr paródia a parazitovanie na americkom justičnom zločine - ale napodiv aj tak o tom masmédia nejako nepísali. To o tých spomínaných ruských pussiriotkách mali novinárkovia papule rozďavané celý mesiac.

 
Norman

Slaven napísal poslednú vetu:

Držím cigáňom palce nech sa dostanú k ich peniazom

 

Držím - prísudok so zamlčaným podmetom, prvou osobou jednotného čísla, "ja" - teda Slaven

cigáňom - nepriamy predmet, komu čomu

palce - priamy predmet, koho čo, palce patriace podmetu

nech - častica uvádzajúca optatívnu vedlajšiu vetu

sa dostanú - prísudok vedlajšej vety

ich peniazom  ... - ... tu som úplne na konci so svojou latinou ... ich, ich ... KOHO sú tie peniaze?

 
slaven1

Poďme k jadru. Budeme vychádzať z

Celý projekt by nebol platený z eurofondov, pretože minister práce Ján Richter (Smer-SD) má podľa Rómov dosť peňazí na to, aby ho prefinancoval. “Má k dispozícii 28 miliónov alebo 23 miliónov na zamestnanosť Rómov a sedí na nich ako sliepka na vajciach. Toto je neprípustné,”

(Odhliadnime teraz od toho, ako výlučne peniaze do nedávna vznikali. Tieto sú z tejto sorty: nejaká európska organizácia - skupina kým-vybraných ľudí - povie abrakadabra, a pixely na monitore sú peniaze, za ktoré roľník zo Včeliniec predá pole po otcovi a odsťahuje sa do Košíc.)

Koho sú peniaze? Kto vyrobil, odpracoval, odovzdal hodnotu vo výške 23 miliónov eur? Ďane platiaci Slováci (90%) a troška ďane platiaci európania (10%). EÚ nám cez eurofondy poslala naše peniaze s príkazom, že majú byť minuté na "rómsku problematiku". Takže teraz vieme koho sú to peniaze, kam patria. Ak sa budú zase rozdávať cez The Stôl, problémy ostanú.

Teraz idú 3 dôležíte vety:

Prajem (nielen) cigáňom z osád, aby sa k týmto peniazom dostali. Na chvílu im môžu pomôcť.

Povzbudený dvoma nedávnymi udalosťami, je Polák za tieto peniaze ochotný zabojovať priamo u protektora.

Norman

Na tom blogu píše:

Vždy existuje riešenie problému a myslíme spoločne na to, ako sa to dá vyriešiť."

Nechcem sa opakovať a donekonečna opakovať túto tému, ani urážať Poláka (vcelku sympatický skromný chlapík, takto na videách) ale tu pekne vidno, že nech hocaký magorský bulo príde do Ameriky, hneď zožere všetku múdrosť sveta.

Ale podstatu naozaj pochopil: na každý problém existuje minimálne jedno riešenie - prachy. Samozrejme, vôbec netreba riešiť, koho sú (to som ja s tým len žartoval - koho sú peniaze je neriešitelná otázka ) lebo peniaze na podobné veci nikdy nie sú naše. Teda jeho. Teda ich:)
 
Ergo to platí aj opačne: riešenním aj našeho cigánskeho problému sú peniaze.
 
Ale existujú aj riešenia, ktoré skoro žiadne peniaze nepotrebujú.
Kontrola pôrodnosti a disciplína.
(také vulgárne slovo, ta disciplína, to už ani nikde nepočuť, ale asi to je to, čo chýba:)
 
slaven1

Kontrola pôrodnosti to má štažené.

Na stránke som našiel aj leták Vaše práva pri kontakte s políciou. Celkom poučné, ďakujem. Leták zaplatil dedo Šoroš (Keď ideme do toho jadra, tak sú to peniaze gemblerov na finančných trhoch, ktorých dedo Šoroš pravideľne skalpuje vďaka tipom od svetového zákulisia, ktoré reprezentuje).

Mňa by zaujímalom, o akom dokumente Postupná likvidácia slovenského národa prostredníctvom ekonomiky a rómskeho problému Pavlík v 1. vydaní časopisu Zem a vek hovorí:

Prebiehajúcu genocídu Slovákov dobre sumarizuje Vaský vo videu Mind Games s Gisi Fleischmannovou - Avantgartný približne od 22 minúty 27 sekundy.

 

 

slaven1

Kam sa stratil obrázok o "Postupná likvidácia slovenského národa prostredníctvom ekonomiky a rómskeho problému"? :)

Norman

nejaký bol zgrcnutý ... nejaký technický problém.

 

 

Le Bleu
Štrajk je, keď sa na protest prestane pracovať, že? Cigáni???
slaven1

Oni na protest začnú pracovať :-)

Nedávno som zachytil reportáž z protestu cigáňov, že chcú pracovať. Známi hneď skonštatoval: "Áno, a čo viete robiť?" Čo užitočné vie robiť cigáň s nedokončenou základnou školou v dnešnej znalostnej spoločnosti?

Treba si vypočuť IV z 10.5.2013 - tomuto hovorím celonárodná diskusia na úrovni. Nie to čo nám predvádza RTVS!

Kto vyvoláva "protirómske" nálady? Extrémizmus, neonacizmus atď. Komu vyhovuje nálepkovanie? Všeobecné riešenie rómskeho problému. Hostia: Marek Baláž a Marián Mišún

http://archive.slobodnyvysielac.sk/2013-05-10_21-00_informacna-vojna-misun-balaz-oskar.mp3

Norman

Aj toto je povedzme v princípe zaujímavé ... ale ... ten Baláž, to je jasný magor, ktorý by rád bol platený za rómsku problematiku.

Dobrovodský a Mišún sú rozumní ... ale vec je takto nijaká. Rómsky problém JE jednoducho genetický, nie je spôsobený ani nami, ani systémom (systém ho len zhoršuje).

Dobrovodský má pravdu, že sa netreba báť posraného Bruselu.

Ale ináč je to tlápanie do vzduchu, príliš do vzduchu.

 

 

Norman

Ale zas nerobme si z nich srandu. Oni nie sú "leniví", napríklad ako ja. Oni proste pracovať intenzívne nedokážu, a rovnako nedokážu technicky zvládnuť väčšinu prác (čo sú dve strany tej istej mince).

Ovšem to neznamená - a teraz bez irónie a bez výsmechu - že sú nejako horší či menejcenní. Dnes už až tak nezáleží na výkonnosti rôznych bytostí. Podstatné je to, že sa musia prispôsobiť svetu, realite. Musia poslúchať nevyhnutnosť, musia počúvať.

To nie je až tak vela, to musia zvládnuť.

 
slaven1

Výkup kovového odpadu v zberných surovinách sa má zakázať

Áno, skutočne už nie je z čoho nosiť železo do zberu. JRD sú už kompletne rozobrané, a nové ešte nestihli zaniknúť. Železe preto musia kradnúť.

Celkom vtipné je aj číslo - 3,5 mil. eur sa ročne takto rozkradne. Prvý komentár článku vtipne konštatuje, že cigáni za celý rok ukradnú 8,3% z 25 mil. 25 mil. eur je suma, ktorú SR pôvodne stál jeden, nikdy sfunkčnený, daňový systém.

Nejaká Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení proti tomu protestuje, že vraj je to diskriminácia (schopnosť rozlišovať). Hľa ako si s toho slova robia srandu.

...a medzi tým nám ulieta ďalších 25 miliónov vďaka Čaplovičovi. Ale Čaplovič nie je zlodej, lebo vie vystaviť faktúru.

slaven1

Časť z rozhovoru Bohatý politik: Kdyby lidi znali pravdu, vezmou klacky. Nebudou mít co jíst

Myslíte, že nepřizpůsobivé – vy bez okolků mluvíte o „cikánech“ – donutíte dělat?

Nebudou dělat, dokud jim budeme cpát takové peníze! Pokud jim ČSSD a komunisté budou platit takové příspěvky, tak to prostě půjde tímhle směrem. Jinak já jsem trochu háklivý na to, jestli cikán nebo někdo jiný…

No po vašem televizním vystoupení před krajskými volbami vás někteří označovali naopak za rasistu, který ani nepoužívá slovo Rom a rovnou mluví o cikánech…

Za rasistu se nepovažuji v žádném případě. Spíš bojuji proti tomu, kdo nemaká. Dám vám příměr: Kdo ukradne víc? Bývalý primátor města Mostu Vladimír Bártl nebo celý Chanov za rok? Jednoznačně mi 99 procent lidí odpoví, že společnost kolem Bártla za rok ukradla víc než celý romský Chanov. Co je horší? Horší v myšlení je pro mě, když taková společnost rozkrádá sama a nemá žádné vzory a ani je nechce. Obyčejní lidé pak sice nadávají na Romy, ale nikdo neřekne: "Ale vždyť já jsem volil ty zločince!" Takže spíš nad tím mi visí rozum.

slaven1

Hľadám jednu petíciu a nájdem takúto perlu Základné fakty o holokauste Rómov na Slovensku. Hneď som si spomenul na Vaského slová z filmu Mind Games s Gisi Fleischmannovou od 35 min 20s:

..Takže dneska, tu, máme prebiehajúcu genocídu. A práve preto je aj táto výstava. Toto urobil Úrad vlády. Prečo? No tak, im ide o čo? Im ide o odpútanie pozornosti na genocídu, ktorá už neprebieha, a na genocídu, ktorá sa nedá zastaviť. Táto genocída čo sa stala, tá už je nezastaviteľná, tá už pomynula.

Ale táto genocíta, ktorá tu prebieha je zastaviteľná. Táto genocída, ktorá tu prebieha ako je definovaná v článku 2 písmeno c Komisiou o genocíde. Ako to prebieha: ľuďom, časti obyvateľstva, sú vytvorené také podmienky, že proste nemôžu existovať.

Nemôžu proste existovať, a potom alebo spáchajú samovraždy, alebo prestanú chodiť k lekárovi a tak zomrú, alebo proste spústu iných vecí sa tuto deje. Zabijú svoje nenarodené deti. Chceli by mať deti, ale finančná situácia nastane taká, že ... nemôžu starať, tak ich zabijú. A takto tu postupne dochádza k vykynožovaniu Čechov a Slovákov...

 

Norman

ale ten Vasky - ja mu nechcem krivdiť - no, ale veď to je časté,  že psychopati sú buď kazatelia na ulici alebo chronickí provokatéri. On má z toho vnútorné zadostučinenie, to je tak všetko.

Všimni si, ako som voči nemu jemný. Veď už poznáme podobné prípady, kopu, že.

 
Norman

K meritu veci - nedochádza k vykynožovanie "čechov a slovákov". Dochádza k ničeniu prípadne poškodzovaniu niečoho väčšieho, genetického fenoménu ktorý vznikal ťažko celé tisícročia a je jedinečný zemi. Skladá sa síce stále z milionov a milionov jedincov, ale jeho existencia je cielene ohrozovaná, a to čoraz intenzívnejšie. Keby niekto tak ničil kolibríky, ako je ničená ušlachtilá vetva ľudstva, tak by sa všetci hrozili. Keby niekto tak ničil klokany, ako je ničená ušlachtilá vetva ľudstva, tak by boli robené akcie na ich záchranu. Keby niekto tak parazitoval na veľrybách, ako sa parazituje na ušlachtilej vetve ľudstva, tak by mu uťali ruky.

 
nonula

"S porozumenim trpiet" je krizou cloveka na razcest medzi bezcharakternostou, za maskou ktorej je pseudosucit veduci sice milovane deti, nicmenej do este horsieho kompromisu a pseudologickym imperativom veducim tamtiez- avsak vzdy este nehrbiac sa, so vzpriamenou hlavou- na urovni...niekto sa uvolni pri podlade do zeme a niekto pri pohlade na hviezdy- neuvedomela logika proti logickej naivite.

Norman

či ti rozumiem a pre istotu, aby som sa nepomýlil,  som to uzavrel tak, že ti nerozumiem. Ale to mi nebráni sa vyjadriť:-)... - vidím čosi o utrpení ... utrpenie je celý život, to hovoria všetci, takže na tom niečo bude, akurát si myslím, že nie je dôstojné trpieť a so svojím utrpením sa nepodeliť - určite treba utrpenie skúsit vrátit tomu, kto ho spôsobuje, aj keby sa to nemalo podariť. Myslím dokonca, keď je reč o nehrbení, o dôstojnosti, že je to jediný dôstojný spôsob existencie. Lebo o to ide, nie o výsledok, ale o dôstojnosť - tá prinaša okamžite svoj vlastný výsledok. Lebo ako sa hovorí ( parafráza na relatívne známy výrok o šťastí):

Nie je cesta k dôstojnosti, dôstojnosť je cesta.

 
slaven1

čo som aj čakal - uvedomujem si, že moj intelekt ešte nedosahuje uroveň 40, 50, 60tnika. Ak v štastí dožijem, tak sa za pár rokov k básni vrátim a zasa sa zamyslím. Myšlienku "niekto sa uvoľní pri pohľade do zeme, niekto pri pohľade na hviezdy", ale budem používať - páči sa mi :-) Je taká pekná, slovenská ani sťa by z hvezdárne v Rimavskej sobote.

- pohľad do zeme vo význame - sklopiť pohľad zo strachu, z poníženia, z nízkeho sebavedomia, pohľad na podlahu
- pohľad do zeme ako slovo vyjadrujúce planétu, pohľad zo štitov do kársneho zeleného údolia, pekný upokojujúci pohľad na prírodu

slaven1

Zo zvedavca: Černá síla – dvojí metr Facebooku

11.12.13

Česká republika: Kikněte si na odkaz níže. Pokud vám bude obsah připadat divný, tak vězte, že Facebook tam nic závadného nenalézá.

Stav    Tato skupina nebyla odebrána.
Podrobnosti    Děkujeme, že jste si našli čas a nahlásili nám obsah, který podle vašeho mínění porušuje naše Zásady komunity. Taková hlášením tvoří důležitou součást naší snahy učinit z Facebooku bezpečné a příjemné prostředí. Zkontrolovali jsme skupinu, kterou jste nahlásili jako obsahující nenávistný jazyk nebo symboly, a zjistili jsme, že neporušuje naše Zásady komunity.
Poznámka: Pokud máte problém s něčím ve skupině, nahlaste obsah (např. fotku) a nikoli celou skupinu. Tímto způsobem budeme moci vaše hlášení přesněji prověřit.
Datum hlášení    Dnes
Vlastník    Černa Sila
Důvod    Projev nebo symbol nenávisti

Zkuste hádat, jak dlouho by tam vydržela stejná stránka nazvaná Bílá síla

https://www.facebook.com/pages/%C4%8CERN%C3%81-S%C3%8DLA/462605670527316

Takto Facebook (USA) pomáha šíriť cigánsky "rejsizm" a rozduchávať etnické nepokoje v strednej Európe. To len aby sme vedeli, že vietor nefúka z Bruselu (nedávne nepokoje ohladne cigáňov vo Francúzsku, Holandsku, Británii, Nemecku) ale z Wašinktonu.

Le Bleu
Úsmevné je, že oni si snáď myslia, že sú černosi.
Norman
a ak nie, ako na iróniu na to možno hladieť. Tie fotky tam skôr ukazujú cigánsku debilitu. Ak  ich tam dali oni sami, je to už s nimi naozaj zlé.   Ale ako tam napísal jeden komentátor: toto bude riešiť polícia a armáda. V preklade - toto neskončí dobre.