Rostas a inkvizítorka Jana Plichtová

Uverejňujeme kópiu článku Tibora Rostasa z jeho stránky

 

Slovensko sa pripravuje na politické procesy

 
Širokej verejnosti na Slovensku dávam k dispozícii fotokópie znaleckého posudku bývalej herečky a súčasnej profesorky psychológie, ktorá bola prizvaná k vypracovaniu znaleckého posudku týkajúceho sa článku, v ktorom citujem štúrovcov a národných dejateľov.

 

Celý text článku KLIN ŽIDOV MEDZI SLOVANMI:

https://www.rostas.news/klin-zidov-medzi-slovanmi/

Jana Plichtová vo svojom desať stranovom elaboráte pripomínajúcom seminárnu prácu odhaľuje v plnej nahote fatálnu krízu morálky a ducha. Osoby ako Plichtová sú kedykoľvek pripravené veľmi vážnym spôsobom zasiahnuť do Ústavou zaručeného práva na slobodný prejav názorov (čl.26), rovnako tak aj do fundamentov Listiny základných práv a slobôd ako aj Európskeho dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd.V spoločnosti, v ktorej médiá s tretím sektorom velebia daňového podvodníka na čele republiky spolu s insitným grafomanom Benčíkom, je text profesorky psychológie svedectvom o hlbokom etickom úpadku tzv. občianskej inteligencie, ktorú na rozdiel od vlasteneckých intelektuálov rafinovane vyzdvihuje aj v publikácii Konštruovanie slovenskosti vo verejnom priestore. Publikácia v náklade 150 kusov je vedeckou prácou odsudzujúcou národné korene (na str.115 okrem iného používa výroky protislovensky orientovaného Bútoru ako relevantné zdroje pochopenia slovenskosti).

Z Plichtovej inkvizičného desať stranového posudku, v ktorom okrem iného hodnotí môj portrét, však musím citovať:

„Fakt, že sa autor zaoberá židovskou otázkou a nezmieňuje sa o tom, že väčšina židovského obyvateľstva holokaust neprežila, dokazuje, že holokaust popiera. V závere autor tvrdí, že záchranou Slovákov môže byť len slovanská vzájomnosť, vízia spoločnej sily a prosperity. Vyzýva, aby sa Slováci ako Slovania zjednotili pod ruskou zástavou a spoločne bojovali proti západnému, ergo židovskému vplyvu.“

Ďalšími hrôzostrašnými konštruktami ako z Maleus Maleficarum (inkvizičný manuál Kladivo na čarodejnice) sú Plichtovej nasledujúce tvrdenia, ktoré vyberám z jej znaleckého posudku:

Konštatujem, že v celom texte článku nie je ani náznak pokusu vyvrátiť stereotypy o Židoch a Slovákoch, zmeniť negatívny postoj k Židom prostredníctvom empatie a porozumenia…Tým nielen evokuje a upevňuje rozšírené predsudky a negatívne emócie (pohŕdanie, odpor až nenávisť), ale podporuje aj pocit nadradenosti Slovákov ako etnickej skupiny…Jeho fotografický portrét ho zobrazuje ako rozhodného a nebojácneho muža bojovníka. Autor sa štylizuje do pozície hrdinu, ktorý nebojácne rebeluje proti obmedzovaniu slobody slova, proti súčasnému režimu… Výzva obnoviť slovanskú jednotu je súčasťou hybridnej vojny Putinovho Ruska s cieľom destabilizovať EÚ, rozložiť liberálnu demokraciu a zmeniť geopolitickú orientáciu Slovenska… Nemožno preto vylúčiť, že analyzovaný text ako aj celý projekt časopisu je nástrojom podvratnej činnosti proti Slovenskej republike, proti jej politickému systému a členstvu v EÚ… Autorove „posolstvá“ hrajú len v prospech mocenských záujmov Ruska.

Pani profesorka psychológie (idelógie) uzatvára svoj rozbor textu takýmito perverznými návrhmi:

Odhaliť identitu autora a ďalších prispievateľov, ich sociálne a profesionálne zázemie, odhaliť zdroje financovania ZEM a VEK, zmapovať šírenie podobnej propagandy na internete, zmapovať mítingy, na ktorých je autor jedným z hlavných protagonistov, zmapovať spoluprácu s inými médiami (napr. SLOBODNÝ VYSIELAČ v Banskej Bystrici a v Čechách, Rádio VIVA), s politikmi, kňazmi a inými verejne činnými osobami. Nemenej dôležité je monitorovať výcvik jednotiek slovenskej domobrany, finančné zdroje a ich politickú a hodnotovú orientáciu. V súčasnosti sa nedá vylúčiť, že polovojenské jednotky domobrany sa pokúsia násilím za ideologickej a politickej podpory zmeniť súčasný politický a ekonomický systém a geopolitickú orientáciu Slovenskej republiky.

 

Za tieto a ďalšie zavádzajúce a lživé argumentácie už pani Plichtová ponesie všetky trestno-právne následky. Treba pripomenúť, že znalec je pod sľubom: „Sľubujem na svoju česť a svedomie, že pri výkone svojej činnosti budem dodržiavať Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy a morálne a etické zásady výkonu tejto činnosti, že svoju činnosť budem vykonávať osobne, nestranne a nezaujato podľa svojho najlepšieho svedomia a vedomia…“

Litera zákona č. 382/2004 v prípade vypracovania zaujatého alebo lživého znaleckého posudku hovorí jasnou rečou:

1) Kto ako znalec, tlmočník alebo prekladateľ pred súdom, prokurátorom alebo policajtom v trestnom konaní alebo pred súdom v občianskom súdnom konaní, alebo v exekučnom konaní, alebo v konaní pred orgánom verejnej správy, alebo pred rozhodcovským súdom uvedie nepravdu o okolnosti, ktorá má podstatný význam pre rozhodnutie, alebo takú okolnosť zamlčí, alebo b) pri podávaní znaleckého posudku alebo vykonávaní tlmočníckeho alebo prekladateľského úkonu na podklade zmluvy inému spôsobí malú škodu tým, že uvedie nepravdu o okolnosti, ktorá má podstatný význam pre osobu, ktorej sa znalecký posudok alebo tlmočnícky alebo prekladateľský úkon týka, alebo má podstatný význam pre rozhodnutie, ktorého je znalecký posudok alebo tlmočnícky alebo prekladateľský úkon podkladom, alebo ak takú okolnosť zamlčí, potrestá sa odňatím slobody na jeden rok až päť rokov.

Aj na základe jej zavádzajúceho a lživého posudku bol následne vydaný pokyn vykonať domovú prehliadku, počas ktorej sa môžu použiť aj strelné zbrane. Strelné zbrane pred vašimi vlastnými deťmi, ktoré sa nedobrovoľne stali svedkami jedného z najväčších podliactiev mimovládneho organizovaného zločinu huckajúceho štátny aparát voči publicistovi s iným pohľadom na svet.

Spustenie tohto procesu vytvára podmienky len pre dve možnosti: buď na základe vykonštruovaného procesu zvíťazí ideologická argumentácia v zmysle zavádzania orwellovského ideozločinu alebo zvíťazí tlejúca nádej na udržanie základného práva ľudských bytostí: slobodného prejavu slova a názoru garantovaného Ústavou SR. V mene našej vlasti a ideálov našich najväčších synov som plne pripravený obhajovať naše práva a dejinné nároky na národné sebaurčenie prostredníctvom pripravovaného politického procesu.

 
 
doplnok z Nadhľadu:
 
Celý posudok novodobeho "prokurátora Urválka" - Plichtovej, si možno prečítať na spomínanej Rostasovej stránke. Stojí za to.
 
 
plichtova jana
Jana Plichtová je bývalá herečka, ktorá si urobila doktorát z psychológie a venuje sa ideológii a sémantike.  Napísala  Predpoklady a mechanizmy kultúrnej evolúcie, 2005 a Konštruovanie slovenskosti vo verejnom priestore, 2009 - to prvé zrejme ako návod pre farebných revolucionárov, to druhé je znakom, že táto osoba mieni národu definovať-konštruovať, čo je to "slovenskosť" - pretože títo ľudia v zmysle talmudistického postmodernistického vzdelania veria, že kultúra je čokoľvek, čo oni do nej nakydajú zo svojich chorých mozgov. 
 
plichtova jana
Základ kariéry a odbornosti pani Plichtovej
 
 
 
 
0
Norman

tentoraz výrazne oceňujem tón aj obsah infovojny 

 

Roland Edvardsen

Teraz som si to poriadne vypočul. :-D :-D :-D Výborné chlapci, tak sa mi to páči. :-D

Popravde, Šoltésza treba kriminalizovať už len za to, že nepíše anonymne, ale dovolil si odfotiť svoj ksicht a zverejniť to, čím nám všetkým spôsobil značnú traumu a narušil nám psychohygienu - a všetci dobre vieme, že toto je ešte jeho najmenší prečin. :-)

Otázka na zamyslenie: prečo každý, kto ma nenávidí a chce ma zničiť je buď blbý, škaredý, tučný, kriminálny živel, štetka, buzerantský úchyl, pedofil/pederast, narcistický blázon, neurotik či psychopat, event. ľubovoľná kombinácia týchto spomenutých kategórií? :-)

Norman

"kto ma nenávidí"? Veď tí ľudia ťa ani nepoznajú :-)

Ale ty to zrejme myslíš, že nás všetkých nenávidia. Ale aj tak je presnejšia formulácia tvojej otázky:
"prečo u všetkých našich nepriateľov zdôrazňujem ich fyzickú nedokonalosť" ?
To je správna otázka, ale kedže ťa fyzicky nepoznáme, nedokážeme odpovedať :-)

Roland Edvardsen

Samozrejme, že to bolo myslené tak, že nenávidia a chcú zničiť osobnosti ako som ja, ľudí s mojimi postojmi a cieľmi. :-)

Prečo zdôrazňujem ich fyzickú odpudivosť? No, lebo ich to bude veľakrát štvať viac ako útok na charakter. A áno, aj preto, lebo vyzerám lepšie ako oni. :-)

Norman

No, nechcem ti kaziť ilúzie ... týmto im nejako moc neublížiš. Môže to byť aj kontraproduktívne, medzi dospelými sa to už nepoužíva, hm . :) Fakt sú v živote dôležitejšie veci ...

Roland Edvardsen

Ja im nijako neublížim i keby som kritizoval čokoľvek iné. Koniec koncov aj tak pravidelne tento web nečítajú - bohužiaľ. :-(

Ale zdôrazniť ich fyzickú odpudivosť, ktorá je akoby odrazom ich charakteru nepovažujem za kontraproduktívne. Sú to ideologickí nositelia úpadku, škaredosti a choroby, ktoré tu nechcem, a preto sú aj oni sami často škaredí a zdegenerovaní. To je moja pointa.

Vieš, ja neútočím na vzhľad normálnych ľudí v bežnom živote. V bežnom živote vo vzťahu k normálnym, nepolitickým, neideologickým jedincom som zdvorilý a milý. Dokonca nemám rád, keď je niekto bezohľadný a ponižuje slabšieho, nejako postihnutého jedinca, čisto napríklad len pre jeho fyzický vzhľad. Lenže zmrdi, na ktorých útočím, nie sú v nijakom prípade normálni ľudia v pozícií slabšieho - práve naopak - a preto ich nemienim akokoľvek šetriť.

Norman

Všeobecne, kritizovať nepriateľov neprináša nejaký efekt, to máš pravdu. Kritizovať treba priateľov, aby sme im pomohli - tamtie druhé beštie treba TRESTAŤ.

To teraz už nehovorím o tvojom prístupe, ale všeobecne, o prístupe opozície.
Ono je to tak, keď nemám moc ich trestať, tak ich aspoň skritizujem. Ale to nikam nevedie.
Pravda, kritika a vysvetľovanie ich prečinov je vraj čosi ako osveta, aby "ľudia vedeli". Ja si myslím, že je to dnes už ak nie zbytočné, tak pod úroveň - kto stále ešte nevie, kde je sever, je určite príliš spomalený. Okrem toho - ľudia sa nedržia politických názorov podla stupňa svojho poznania, ale podľa svojho prospechu. Preto nezmenia svoje postoje, ak sa dozvedia, že tá ich strana je nemorálna až zločinná, hlúpa či dokonca nesympatická - to ľudí vôbec ale vôbec nerozhádže, neprimäje ich to zmeniť názor.
Preto nemá zmysel urážať Pauhofovú poukazovaním na jej smiešny umelý ksicht, ani Plichotvú upozorňovaním na jej tuposť - to nič neprinesie. Pauhofovú treba poslať na súd za organizovanie štátneho prevratu a Plichtovú treba zavrieť za podporovanie totality a podvádzanie úradov pri svoje práci expertky.
Čokoľvek iné je detinské - a na detinskosti nie je doba ani priestor, bolo by to nudné a otravné.

Roland Edvardsen

No dobre. Takže radšej ako kritizovať konkrétne vlastnosti zmrdov bude lepšie, ak popíšem, čo by som s nimi rád robil? Nuž, neviem veru či by som tu potom mohol vôbec prispievať. :-D

Náhodný okoloidúci

Stačí napsať, že by si s nimi najradšej urobil to, čo oni s nami, veď voči reciprocite z princípu nemôžno nič namietať, a my to pochopíme presne tak, ako si to myslel :)

Norman

treba dať návody a rady, ako to dosiahnuť :-)

Náhodný okoloidúci

Či pani "profesorku" tak zdebilizovalo štúdium alebo či jej terajšie besnenie je je prirodzenosť, to si netrúfam hádať. Ale keď bola mladá, ako v tom filme, tak z môjho pohľadu to bola veľmi pekná bábika. Výzorom podobný typ ako teraz Pauhofová, ktorá sa tiež dala na dráhu profesionálnej tupane z tribúny.

Norman

Takže podobná Pauhofovej?
Už sme všeliako tie revolucionárky kopali, ale tak rafinovane, ako si teraz Pauhofovú urazil, to sa málokedy podarí :-)))

Náhodný okoloidúci

Predstav si, že by sa Pauhofová dopočula, že ju tu rafinovane urážam a prišla by sem medzi nás ako svojho času náš najlepší kamarát Bránik :D

Norman

Pozri, Bránik sem prišiel služobne, lebo jemu za to platia, vieš?
Aj Pauhofová príde kamkoľvek a kedykoľvek, ak jej zaplatíš.

Náhodný okoloidúci

Oni všetci stoja na tribúnach z hlbokého presvedčenia!!! A najhlbšie je o svojej pravde presvedčené nejaké Stanke!!! :D

Norman

Ja tú hééérečku (Pauhofovú) skoro vôbec nepoznám, ale som si istý, že ani ona to nerobí vždy len za peniaze.

(Aby som ti neničil tento tvoj kultúrny ideál:)

Náhodný okoloidúci

Nemaj bojáš, o he-e-e-e-e-e-e-erečkách si nerobím ilúzie :) Možno by sa ich nezrelé a naivné postoje k dianiu vo svete a následnému prehnanému zviditeľňovaniu sa dali označiť pojmom "herecký syndróm".
Pauhofová sa mi síce výzorom páči, ale môjmu ideálu - Veronike Paulovičovej - z môjho samčieho pohľadu aj tak nesiaha ani po päty :D

Roland Edvardsen

Pauhofová vyzerá dobre, o tom žiadna, avšak čo z toho, keď je taká blbá a (ideologicky) skazená? Také baby sú dobré fakt len na to jedno, no. :-)

Radšej Studenkovú (za mlada, hoci na svoj vek vyzerá stále dosť dobre. Tí jej zajačikovia ma neprekvapujú :-)) - tá má aspoň niečo v hlave a aj aké také zdravé hodnoty (jej otec bol gardista).

Roland Edvardsen

Myšlienkové pochody "pani znalkyne" (kto všetko dnes môže robiť znalca ma normálne fascinuje. Nuž, to budú tie dnes často požadované vysoké štandardy) sú inak pozoruhodné. Fúha, na to, čo všetko dokázala z toho textu vyvodiť by imho nestačila ani fantázia J.K.Rowlingovej. Fakt veľmi usilovné žieňa, o tom žiadna. :-)

Inak čím viac sledujem problematiku tzv. židovskej otázky, tým viac dospievam k záveru, že je to úplne naopak, ako sa neustále prezentuje - t.j. na to, aby ste jej poriadne porozumeli musíte byť celkom inteligentný a vzdelaný človek, nie naopak. Takto to vyzerá, keď diskutujete o židoch s niekým, kto má IQ 85 :-D: https://www.youtube.com/watch?v=ovDk9xkHF_Y

Norman

táto veta:
"Odhaliť identitu autora a ďalších prispievateľov, ich sociálne a profesionálne..."
ju usvedčuje, že to opísala z návodu, ktorý dostali. Identita autora, Rostasa, bola predsa známa, ale ona tam dala text z príručky a nedostatočne ho upravila konkrétnemu prípadu.

slaven1

Je to ofiko

Priputen dáva titul zradcovi Gorbimu

Mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Slovenskej republiky v Ruskej federácii Peter Priputen odovzdal v piatok (2. marca 2018) bývalému sovietskemu prezidentovi Michailovi Sergejevičovi Gorbačovovi titul „Čestný občan mesta Košice“. Slávnostné odovzdanie sa uskutočnilo v sídle Medzinárodného fondu sociálno-ekonomických a politologických výskumov (Fond Gorbačova).

Mestské zastupiteľstvo v Košiciach udelilo M. Gorbačovovi titul „Čestný občan mesta Košice“ za „presadzovanie myšlienok slobody a demokracie; za reformné rozhodnutia, ktoré viedli k politickým a spoločenským zmenám; za mierové posolstvo, ktoré je životným princípom Európanov a Košičanov“ dňa 14. marca 2016. Iniciátorom tejto myšlienky bol bývalý slovenský prezident a osobný priateľ M. Gorbačova Rudolf Schuster.
P. Priputen taktiež zablahoželal M. S. Gorbačovovi k jeho dnešným 87. narodeninám a zaželal mu predovšetkým pevné zdravie [aby sa dožil súdu].

https://kosicednes.sk/udalosti/michail-gorbacov-si-prevzal-cestne-obcian...

 

nové