Dysgenický katoliban

Dňa 10.decembra poslanci NR SR Štefan Kuffa (nezávislý, predtým OĽaNO), Marián Kvasnička (nezávislý, predtým KDH) a Jozef Mikloško (KDH) predložili návrh ústavného zákona, ktorý vyvolal oprávnené pobúrenie slovenskej verejnosti. Vo svojom návrhu, okrem tradičných katolických obsesií, akými sú úplný zákaz potratov, eutanázie a registrovaných partnerstiev, totiž o.i. požadovali:

1. Zákaz akéhokoľvek zásahu okrem prirodzeného oplodnenia ženskej pohlavnej bunky mužskou pohlavnou bunkou spôsobujúce alebo s cieľom spôsobiť delenie ľudského vajíčka, vznik nenarodeného dieťaťa alebo organizmu obsahujúceho ľudské prvky.
2. Zákaz umelého oplodnenia ľudského vajíčka.
3. Zákaz predimplantačnej genetickej diagnostiky.
4. Zákaz eugenických praktík vo vzťahu k osobám a nenarodeným deťom. Najmä tie, ktoré sú zamerané na ich selekciu.
5. Zákaz náhradného materstva.
6. Zákaz génovej terapie a génovej techniky na pohlavných bunkách človeka a na bunkách nenarodeného dieťaťa.
7. Zákaz sterilizácie človeka a nenarodeného dieťaťa (sic!).
8. Zákaz akéhokoľvek klonovania človeka a nenarodeného dieťaťa.

Návrh zákona, ktorého dôvodová správa sa opiera o výroky poľsko-židovského slobodomurára Karola Wojtylu a zlodejky a defraudantky Matky Terezy, obsahoval hneď niekoľko do očí bijúcich absurdít týkajúcich sa jeho implementácie, ktoré tu však bližšie rozoberať nebudem, keďže to už urobili za mňa iní[1]. Nebudem sa ani venovať problematike príslušného návrhu z pozície ochrany ľudských práv a slobody jednotlivca (čo sú primárne dôvody kritiky zo strany mainstraemového diskurzu). Namiesto toho sa pokúsim na uvedenú problematiku pozrieť netradične a ponúknuť kritiku z pozície zástancu eugeniky. Návrh zákona našich troch poslaneckých “inkvizítorov” sa totiž de facto týkal jej zákazu (predovšetkým zákazu tzv. novej eugeniky).

Čo si pod týmto pojmom treba predstaviť?

Eugenikou vo všeobecnosti rozumieme vednú disciplínu, ktorá sa zaoberá štúdiom mechanizmov ľudskej dedičnosti a hľadá cesty, ako zlepšiť populačný genofond pomocou tzv. riadenej evolúcie. [2]

Nová eugenika následne používa k dosiahnutiu cieľov eugeniky tzv. biotechnológie, medzi ktoré patrí: umelé oplodnenie darcom, darovanie vajíčka, prenatálna diagnostika plodov a ukončenie tehotenstva v prípade, že sa zistia vážne genetické poruchy, selekcia embryí (zistenie genetických charakteristík embryí in vitro, ktoré majú žiaduce vlastnosti), klonovanie, genetické inžinierstvo (vloženie nových génov). Všetky tieto metódy by potencionálne mohli mať ohromne pozitívny eugenický dopad na spoločnosť.

Avšak niektorí ľudia, resp. skupiny ľudí, považujú eugeniku za neakceptovateľnú. K jej najväčším odporcom vo všeobecnosti patria, popri radikálnych ľavicových intelektuáloch a pseudovedcoch (nezriedka židovského pôvodu), i kresťanské cirkvi. Ich argument sa spravidla dá zhrnúť do vety, že „každá ľudská bytosť je nedotknuteľná“. Za ich odporom voči eugenike však možno stojí i strach zo straty ich moci. Vedľajším produktom eugeniky by totiž mohlo byť zníženie počtu veriacich. So stúpajúcou inteligenciou totiž klesá atraktivita kresťanských cirkví.[3]

 

Známy poslanecký exot Štefan Kuffa nedávno plnil stránky bulvárnych médií i vďaka svojej bitke s babičkou.


Poslanecký katolibanec Jozef Mikloško sa tento rok zviditeľnil i svojim návrhom, aby rodiny s 8 deťmi mali silnejší hlas pri voľbách. Fakt, že takýto počet detí má na Slovensku minimum bielych rodín, ale za to veľa cigánskych, mu očividne unikol.


Etické princípy novej eugeniky

Slovenská republika je podľa ústavy zvrchovaný, demokratický a právny štát, ktorý sa neviaže na nijakú ideológiu a náboženstvo [5]. Či už sa nám to páči alebo nie, tak náš systém môžeme definovať ako sekulárnu a liberálnu demokraciu. V takomto systéme nemôže štát automaticky niečo zakázať len preto, že veľa ľudí si to neželá (Nehovoriac o tom, že nikto predsa katolíkov nenúti, aby podstupovali potraty alebo umelé oplodnenie). V prípade biotechnológií by bolo najprv potrebné dokázať, že tu existuje pravdepodobnosť poškodenia buď jedinca, ktorý sa narodí v dôsledku ich použitia, alebo spoločnosti ako celku.

Isté riziká v súvislosti s použitím biotechnológií by sa mohli nájsť, ale väčšina odborníkov je v tomto smere optimistická. Napr. britský novinár a zoológ Matt Ridley sa vo svojej knihe „Genóm: Životopis ľudského druhu v 32 kapitolách“ na adresu biotechnológií vyjadril nasledovne:

„Etické a bezpečnostné obavy sa dosiaľ ukázali ako neopodstatnené: za 30 rokov genetického inžinierstva nevznikla žiadna škoda na prírodnom prostredí ani na verejnom zdraví, malá ani veľká, ktorá by bola následkom experimentu v genetickom inžinierstve.“

Na druhej strane biotechnológie preukázateľne zlepšili životy tisícok ľudí a majú potenciál ponúknuť ľudstvu nové možnosti ako ďalej napredovať a vylepšiť svoj celkový stav.


1. Zákaz umelého oplodnenia darcom

RKC považuje umelé oplodnenie za neakceptovateľné a za jediný možný spôsob, ako splodiť dieťa, považuje pohlavný styk. Podľa nej vraj reprodukčné technológie ohrozujú stabilitu rodiny (Lynn, Richard (2001). Eugenics: A reassessment. s 259) [7] Ale položme si otázku: ktorý normálny rodič by nechcel, aby jeho deti boli múdre a zdravé? A prečo by napr. žena, ktorej manžel je neplodný, nemohla použiť spermie z elitnej spermobanky? V skutočnosti pri týchto prípadoch neexistujú žiadne skutočne dobre odôvodnené etické námietky voči umelému oplodneniu.


2. Prenatálna diagnostika a eugenické potraty

RKC považuje potrat za vraždu. Jej postoj možno rešpektovať, hoci ide o celkom diskutabilné stanovisko (viď môj text pod nadpisom „Otázka vzniku človeka a oduševnenie plodu“). Problém tu však spočíva v tom, že:

Za prvé, je neetické, keď znemožňuje podstúpiť potrat i ženám, ktoré nie sú jej členmi a nezdieľajú jej postoje, pričom zneužíva svoj vplyv k tomu, aby ho všetkým zakázala (ako napr. v Írsku a Poľsku) [8].

Za druhé, dokonca i v prípade, ak uznáme, že interrupcia predstavuje zabitie ľudskej bytosti, stále môžu existovať dobré dôvody i pre takéto riešenie, ako napr. v prípade potratu vážne postihnutého plodu [8] alebo potratu z dôvodu regulácie pôrodnosti neprispôsobivých a premnožených skupín obyvateľstva. [9] Ide tu o prípady, kedy vyšší etický princíp funguje v prospech spoločnosti a štátu.


Deti rodené do špiny a chudoby často trpiace rozmanitými vrodenými poruchami bez akejkoľvek perspektívy do budúcna. Daný problém my mohlo vyriešiť, resp. aspoň zmierniť, plánované rodičovstvo, ktorého súčasťou sú o.i. aj interrupcie.


3. Zákaz klonovania

Proti klonovaniu v zásade existujú dve hlavné námietky:

(1)Klonovanie ohrozuje posvätnosť a jedinečnosť každej individuálnej ľudskej bytosti.

(2)Klonovanie môže byť zneužité a môže viesť k vytvoreniu nebezpečných jedincov.

Problém s prvým argumentom však spočíva v tom, že tu máme identické jednovaječné dvojčatá, ktoré sú geneticky zhodné a nezdá sa, že by im to spôsobovalo nejakú psychologickú ujmu. Okrem toho klonovaný jedinec sa bude svojmu rodičovi podobať ďaleko menej, než sa podobajú identické dvojčatá (tie totiž zdieľajú veľmi podobné prostredie).

Druhá námietka je tradičné strašenie „Frankeisteinovým monštrom“ a možno ju označiť za veľmi pochybnú. Samozrejme, že klonovanie by eventuálne mohlo vytvoriť jedincov, ktorí by boli nebezpeční a spôsobili by veľké škody. Ten istý argument sa dá použiť proti iným biotechnológiám, napr. embryonálnej selekcii. Na druhej strane to isté môže poslúžiť i k ospravedlneniu sterilizácie kriminálnych psychopatov, u ktorých detí je vyššia pravdepodobnosť, že spôsobia spoločnosti škodu.

Etické námietky proti klonovaniu sú v skutočnosti veľmi chabé. Platná etická námietka by totiž musela preukázať, že:
(1) by sa klonovanému jedincovi spôsobila psychologická ujma, alebo
(2) by klonovanie spôsobilo škodu spoločnosti.

Na druhej strane má klonovanie množstvo výhod [10]:
– Záchrana ľudských životov využitím klonovania k produkcii náhradných orgánov (obličky, pečeň, slezina, oči a pod.). V súčasnosti veľa ľudí zomiera práve z dôvodu, že nie je k dispozícii vhodný orgán.
– Liečba neplodnosti a pomoc párom, z ktorých je jeden partner neplodný a nie je tu možné uplatniť iné metódy než práve klonovanie.
– Niektorí ľudia, ktorí chcú mať deti, môžu dávať prednosť svojmu vlastnému klonu pred adopciou cudzieho dieťaťa. Prečo im nevyhovieť?
– Klonovanie môže byť použité k vytvoreniu vedeckých, vojenských, akademických a politických elít, čím by štát, ktorý by ho takto využil, získal obrovskú výhodu oproti ostatným.


Etické princípy negatívnej eugeniky


Zákaz sterilizácie

Ďalším navrhovaným nezmyslom zo strany katolibanu bol zákaz sterilizácie. Sterilizácia je jedným z primárnych nástrojov tzv. negatívnej eugeniky, ktorej cieľom je eliminovať rozmnožovanie ľudí s nežiaducimi vlasnosťami (napr. mentálne postihnutí, kriminálnici, asociáli, a pod.)

V prípade peňažnej ponuky za sterilizáciu (ako súčasti hypotetického eugenického programu) však nie je čo namietať, pretože jedinec je slobodný v tom danú ponuku buď prijať, alebo odmietnuť.

O niečo problematickejšia je vynútená sterilizácia. Tá by sa mala vzťahovať na ľudí s mentálnym postihnutím (retardácia alebo vážna duševná porucha). V prípade takýchto jedincov je ťažké hovoriť o „donútení“, pretože nie sú sami schopní za seba robiť racionálne rozhodnutia, takže nemožno s istotou povedať, čo by chceli v prípade, ak by boli schopní porozumieť svojmu stavu. Najlepšia vec, ktorá sa pre nich dá urobiť je to, čo by sme sami chceli, ak by sme boli v ich situácii. V súvislosti s touto problematikou by som vás odkázal na článok „Otázka sterilizácie“ od americkej eugeničky Marian van Court.

Etické námietky voči sterilizácii tiež opomínajú, že okrem práv jednotlivcov existujú i práva štátu. V tomto prípade môžeme hovoriť o tzv. pravdepodobnostnej škode. To, že sa kriminálnemu delikventovi narodí dieťa so sklonmi k asociálnemu správaniu, je síce iba pravdepodobné, ale v princípe podobné ako pri prekročení povolenej rýchlosti: prekročenie sa penalizuje, i keď vo väčšine prípadov rýchlej jazdy k dopravnej nehode nedôjde.


Etické princípy výskumu kmeňových buniek


Zákaz odoberania, získavania a využívania buniek vrátane embyonálnych kmeňových buniek, orgánov a iných častí

 

                                    Dieťa?

 

Snaha zakázať výskum kmeňových buniek je opäť ďalšou ukážkou nezmyselnosti ideologickej agendy katolibanu. Výskum kmeňových buniek patrí v súčasnosti k najperspektívnejším oblastiam modernej vedy a má v sebe potenciál priniesť liečebný prevrat prakticky pri všetkých druhoch chorôb a poranení. Je to možné vďaka možnosti premeny embryonálnych kmeňových buniek na akékoľvek ľudské tkanivo. Takýto výskum môže mať význam napr. pre lepšie pochopenie onkologických chorôb alebo genetických porúch. To, čo katolibanu v súvislosti s ním vadí je konkrétne likvidácia trojdňových ľudských embryií. Poďme sa však pozrieť na zopár faktov:

– Trojdňové ľudské embryo sa odborne nazýva blastocysta a je zhlukom 150 buniek. V porovnaní s ním je napr. v mozgu muchy 100 000 buniek. 

– Ľudské embryá, ktoré sú pri výskume kmeňých buniek odstavené nemajú žiaden mozog, ba dokonca ani neuróny. Z toho dôvodu nemôžu pri svojej likvidácii akokoľvek trpieť. Zabitie muchy by preto malo byť väčšou morálnou záťažou ako zabitie ľudskej blastocysty, aspoň pre niekoho, koho zaujíma utrpenie na tomto svete.

– Vzhľadom na súčasné pokroky v genetickom inžinierstve je takmer každá bunka v ľudskom tele potenciálna ľudská bytosť. Z logiky pro-lifistov potom vyplýva, že napr. pri bežnom poškriabaní nosu spáchate masovú genocídu potenciálnych ľudských bytostí. [11]

Filozof a neurovedec Sam Harris vo svojej knihe „List kresťanskému národu“ k tomu dodáva:

„Argument o potenciáli buniek nás nedostáva absolútne nikam. Fanatickí kresťania veria, že „život začína v momente počatia“. Veria, že v každej z týchto blastocýst sú duše a že záujem jednej duše – duše dievčatka s popáleninami na 75 percentách povrchu tela – nemôžu prevážiť nad záujmami inej duše, aj ak tá druhá duša zhodou okolností žije v Petriho miske. Vzhľadom na akceptáciu, ktorú poskytujeme iracionalite založenej na viere, často aj obhajcovia výskumu kmeňových buniek uznávajú tomuto názoru istý stupeň morálnej legitímnosti. Nemá ho.“Otázka vzniku človeka a oduševnenie plodu

V dôvodovej správe predloženého návrhu zákona katolibanci argumentujú právom na život nenarodeného dieťaťa, ktoré je definované ako ľudské embryo alebo ľudský plod od najranejšieho štádia jeho vývoja.

Je očividné, že predkladatelia návrhu zákona sú presvedčení, že ľudská duša musí byť implantovaná už pri počatí, čo je primárny dôvod pre ich agendu.

Avšak predstava akéhosi oduševnenia v okamihu počatia je pomerne tvrdý oriešok pre každého racionálne uvažujúceho človeka. Pri počatí totiž ešte nemôžeme vedieť, či vznikne jeden zárodok alebo dva či tri. Rovnako je možný i prípad, že v rannom štádiu nakoniec dve oplodnené vajíčka splynú do jedného embrya – z dvoch počatí sa teda narodí len jeden človek (ide o tzv. chimérizmus). Ľudské dušičky majú teda v ranných štádiách naozaj naponáhľo…

Problematika okamihu, kedy môžeme už hovoriť o živom človeku patrí k pomerne
zložitej biologickej, filozofickej, ako i právnej otázke [11]. RKC síce k nej zaujíma jasné stanovisko, avšak zaujímavé je, že jej postoj k danej problematike nie je historicky konzistentný. Tradičným cirkevným učením, ktoré nám bližšie objasňuje Tomáš Akvinský, totiž bola teória oduševnenia – animácie plodu, podľa ktorej duša vstupovala do mužského plodu v štyridsiatom dni po oplodnení a v 80 dni v prípade, že plod nemal také šťastie a išlo o ženu [12].


Sv. Tomáš Akvinský

Predtým než do embrya vstúpila duša, bolo považované za neživé (foetus inanimatus – plod bez duše), živým plodom, teda človekom, sa stalo až potom, čo doň vstúpila duša. Až do tohto času bol plod považovaný za “nedokončený”.

Kanonické právo (právo katolíckej cirkvi) jasne stanovilo, že potrat nie je zločinom, pokiaľ plod ešte nie je dokončený. Tu najväčšia autorita na tradičné cirkevné právo cituje sv. Augustína z Hippa:

„Sú tí, ktorí vyvolajú potrat vinní z vraždy alebo nie? Sv. Augustín vo svojich Otázkach o Exode nám hovorí:

„Ten kto vyvolá potrat predtým, než duša vstúpi do tela, nie je vrahom. Embryo, ktoré ešte nebolo dokončené nemôže byť zavraždené, ani nemôže byť považované za ľudskú bytosť v maternici. Závisí to na duši, pretože keď je niečo “nedokončené” a nemá dušu, nemôže to byť zavraždené. Nemôžeme pozbaviť duše niečo, čo ju nemá.“ (Online zdroj)

§1 ďalej:

"I v prípade, že nedokončené embryo síce malo dušu, ale nešlo tu o plné sformovanie (a človek by sa nemal ponárať do veľkých otázok a tak dôjsť k unáhleným záverom), zákon by to nemal nazývať vraždou, pretože človek nemôže s určitosťou povedať, kedy telo, ktorému chýbajú pocity, má žijúcu dušu.“ (Decretum gratiani, part 5, Case 32, q II, C8)

Pápež Gregor VIII potvrdil toto tradičné stanovisko v 16. storočí:

„Nemôžeme považovať za vraždu zabitie embrya, ktoré nie je staršie ako 40 dní, pretože ešte nie je človekom“.

Rímske kanonické právo zachovávalo rozdiel medzi oduševneným a neoduševneným plodom až do roku 1869, keby bolo toto stanovisko náhle odmietnuté. Dnes už o ňom veľmi nepočuť. Namiesto toho rímskokatolícka cirkev tvrdí, že ľudská duša je implantovaná už pri počatí, čo jej poskytuje argument pre zákaz všetkých potratov. Bez tohto posunu by totiž cirkev nemala dostatočný argument pre zákaz potratov pred 40. dňom v prípade chlapcov alebo 80. dňom u dievčat.

Predkladatelia návrhu tiež nechápu tomu, že len samotné počatie, t.j. oplodnenia vajíčka spermiou, nestačí na vznik nového organizmu (dobrým príkladom je mimomaternicové tehotenstvo, kedy neexistuje možnosť, aby sa oplodnené vajíčko vyvinulo na živú ľudskú bytosť). K tomu, aby došlo k vývinu človeka je nevyhnutné nielen oplodnenie vajíčka, ale i jeho zahniezdenie v maternici (tzv. nidácia). I z toho dôvodu je veľmi otázne, či môžeme vylúčiť právo ženy rozhodovať o živote, na ktorom má 50% genetický podiel a ktorému bude odovzdávať svoje živiny a energiu minimálne behom 9 mesiacov a kvôli ktorému riskuje ujmu na zdraví, event. aj smrť pri jeho rodení.


Záver

Biotechnológie a génové inžinierstvo dnes predstavujú technický, ako i praktický nástroj ako zlepšiť ľudský genóm nielen z liečebných, ale i z politických dôvodov. Ide o ďaleko účinnejší a rýchlejší postup než sú tradičné metódy minulosti.

Francúzsky filozof "Novej pravice" Guillaume Faye k tomu píše:

“Ide o výzvu prométheovského významu, ktorá sa vyrojila už v starom európskom pohanstve. Avšak predhadzuje strašný problém, ktorý šokuje celé spektrum svetov emocií pochádzajúcich z monoteistickej dogmy o stvorení sveta a z antropocentrizmu”.

Nová eugenika je teda pre tzv. „slušných ľudí“ ovládaných ideou rovnosti skutočným šokom, keďže predstavuje kompletné zrútenie antropocentrizmu a deistickej metafyziky, na ktorých je vybudovaný dnešný ideologický svet.

Avšak zákaz eugeniky, tak ako to požadujú rovnostárske vládnuce ideológie, nie je dlhodobo udržateľnou pozíciou. Napr. evolučný psychológ Richard Lynn optimisticky poukazuje na skutočnosť, že žiadna technológia, ktorá má potenciál pomôcť ľudstvu, nemôže byť úspešne zakázaná. Tvrdí, že základný kvalitatívny rozdiel medzi genetickým inžinierstvom vyššej triedy a „prirodzeným“ tej nižšej sa bude v budúcnosti prehlbovať, až kým nedôjde k rozhodnutiu druhých menovaných sterilizovať alebo im nanútiť biotechnológie.[11]

Aby však nedošlo k nedorozumeniu: osobne nemám záujem o ukončenie pôrodov prirodzenou cestou. Klasická pozitívna eugenika i naďalej zostáva žiaducou a taktiež i omnoho priechodnejšou než ostatné typy eugeniky. Avšak s ohľadom na vážne ohrozenie európskej populácie nízkou populačnou krivkou a dysgenikou, nám biotechnológie môžu minimálne poslúžiť ako akási „tajná zbraň“.

Predsudky a tabu radikálnych ľavičiarov, ako i kresťanských fanatikov, však predstavujú prekážku v zlepšení a napredovaní ľudskej civilizácie. Zdá sa totiž, že pre cirkev a jej oddané ovečky je embryo hodnotnejšie než človek samotný, hodnotnejšie než sám život. Sami sa síce pasovali za „ochrancov života“, ale v skutočnosti sú im život človeka a jeho kvalita, ako i životy iných žijúcich organizmov ľahostajné. Nie sú nositeľom žiadnej „kultúry života“ – naopak, ich poverčivosť , hlúposť a fanatizmus nevyhnutne povedú k chorobe, úpadku a smrti.

Svoj text nakoniec ukončím slovami americkej eugeničky Marian van Court, ktorá zhrnutie danej problematiky vyjadrila lepšie, než by som mohol ja sám:

“Eugenici musia rázne oponovať všetkým tzv. pro-life politikom a ich absolútne necitlivým „osobným“ návrhom. Výraz pro-life je zdanlivo atraktívny, avšak vo svojej podstate zlovestný, keďže v skutočnosti znamená nerovný prístup k antikoncepcii a potratom, čo trvalo spôsobuje genetický úpadok. I myšlienka komunizmu zo začiatku znela lákavo, ale realita sa ukázala byť nevýslovnou mizériou. To isté platí i pre pro-life hnutie.”


Poznámky a odkazy

[1] Zmena zákonov nakoniec neprešla, avšak za návrh hlasovalo až 19 poslancov, ktorí si svojim hlasovaním vyrobili v očiach verejnosti poriadnu hanbu.

[2] Bakalář, Petr.: Tabu v sociálních vědách, s. 247.

[3] http://www.dailymail.co.uk/news/article-2390774/Those-higher-intelligence-likely-believe-God-claims-new-review-63-scientific-studies-stretching-decades.html

[5] Dan Norman sa k tomuto základnému ustanoveniu vyjadril veľmi výstižne vo svojom článku “Kritika ústavy”: „Toto je typická floskula buržoáznych spoločností 19. storočia, tešiacich sa zo svojho vtedajšieho víťazstva nad náboženskou ideológiou stredoveku. Ale nie je to pravda a NIKDE a NIKDY to nebola pravda. Každá spoločnosť sa viaže na nejakú ideológiu a pri dnešnom stave mysle homo sapiens, najčastejšie na nejaký druh náboženstva. Kto tvrdí, že spoločnosť môže byť na jednej strane bez hodnôt a na druhej strane bez vecí, ktoré odmieta, ten je klamár.“

 [6] Zaujímavé je, že evanjelická cirkev a.v. sa k umelému oplodneniu stavia liberálnejšie a neodsudzuje ho.

 [7] Paradoxom je, že podľa tradičnej katolíckej náuky boli Kristus i jeho matka počatí práve umelým oplodnením.

 [8] Percento žien, ktoré pristúpi k potratu, keď zistí, že je dieťa poškodené, sa líši podľa stupňa poškodenia plodu, ale v priemere sa jedná o 70-85%. Ich rozhodnutie má jednoznačne eugenický efekt.

 [8] V Poľsku od roku 1993 platí zákaz interrupcií. Výnimky sú iba v prípade ohrozenia života matky, vážneho poškodenia plodu alebo znásilnenia a incestu. Ale aj v takýchto prípadoch býva pre ženu ťažké dosiahnuť jeho vykonanie, pretože pod tlakom RKC sa poľskí lekári obávajú uskutočniť ho – a to dokonca aj v zákonom povolených prípadoch. Boja sa totiž o svoju pozíciu, a preto sa radšej odvolávajú na výhradu svedomia. Výhradu už ale nemajú vo svojich súkromných ambulanciách, kde vykonajú potraty za neúmerne vysoké ceny (od 500 až 3000 USD). Pochopiteľne, že načierno a bez zdanenia. Zdroj: http://www.aljazeera.com/indepth/features/2014/12/defying-poland-restrictive-abortion-law-20141217105218390513.html

 [9] Napr. v USA viac ako 1 z 3 nebielych tehotenstiev končí potratom. Okrem toho je tu vysoká pravdepodobnosť, že biele Američanky, ktoré podstúpia potrat, čakajú disproporčne väčší počet nebielych plodov, či už kvôli znásilneniam (ktoré sú často na nich páchané čiernymi mužmi) alebo ich hlúposti (keď sa konečne zobudia, tak zistia, že ich „čierny princ“ nebude zrovna štedrým a zodpovedným živiteľom). Ak by potrat v Spojených štátoch nebol legálny, belosi by už dnes pravdepodobne tvorili menšinu.

 [10] Pre viac informácií o pozitívach klonovania pozri stránku www.humancloning.com

 [11] video: Sam Harris – Stem Cells and Morality.

 [12] Právny poriadok SR považuje za rozhodujúce narodenie živého dieťaťa, t.j. úplné vypudenie alebo vyňatie dieťaťa z tela matky, za predpokladu, že vykazuje aspoň jednu zo známok života a dosahuje určitú pôrodnú hmotnosť.

 [13] článok Budúci čínsky superštát: eugenika Richarda Lynna.

 [14] Pohanskí grécki filozofi zastávali rozmanité názory. Pytagorejci tvrdili, že plod bol úplným človekom už po počatí, zatiaľ čo Empedokles a stoici zastávali stanovisko, že sa stal človekom až po narodení. Myšlienka nadobudnutia duše až po určitom čase po počatí bola založená na učení Aristotela, ktorý si myslel, že plod nadobúda dušu po 40-tom alebo 90-tom dni a to rovnako v prípade mužov i žien. Tomáš Akvinský prevzal túto ideu práve od neho. On (a rímska cirkev) učili, že to bolo 40 a 80 dní. Tento počet sa zakladal na obdobiach rituálnej nečistoty špecifikovaných v Biblii (Leviticus 12:1-5). Zdroj: http://www.badnewsaboutchristianity.com/gah_abortion.htm#_edn1


Zdroje

1. Bakalář Petr: Tabu v sociálních vědách. Votobia Praha, 2003
2. Lazar, Ján: Občianske právo hmotné. IURA EDITION,spol.s.r.o.,2010
3. Harris, Sam: List kresťanskému národu. New York: Alfred A. Knopf, 2006
4. Faye, Guillaume: Prečo bojujeme. Arktos, 2011
5. Abortion: www.badnewsaboutchristianity.com

sandro

Ta Tereza by nesla dovysvetlit? To nemam..

Ľubov

mýtus "Matky" vytvorený západnými médiami pre Európu,v Kalkate ju takmet nikto nepoznal. Ale publicita je tá najmenej smutná záležitosť,veď robiť z núl osobnosti je bežná prax. Nakoľko táto smutná albánska postavička sama verila tomu,čo sa o nej hovorí,je nepodstatné,bola klasickým užitočným idiotom. Poslúžila na propagáciu "charitas",to je druh nezištnej kresťanskej lásky,zviditelňuje sa na nej dodnes najmä rozličná židovská loby, špinavosť však bola v tom,že iní,naivní darcovia posielali príspevky v dobrej viere "pre chudobných",ona však podstatnú časť peňazí obratom posielala papá do Vatikánu.Ten sa revanšoval-vytvoril sväticu.

Téma je ešte stále tabuizovaná,čo je pochopitelné,ale nemeckí lekári,ako aj samotné rádové sestry prehovorili už pred pár rokmi.Že v Domoch smrti (aký zvláštny názov pre nemocnice)nemali pre chorých ani len základné lieky a jedlo,"Matka" posielala sestry žobrať na ulicu,pritom na účtoch mala milióny od darcov. Nechutné.Ono sa to všetko dostane von,onedlho.

Norman

v prvom rade ide o ten mýtus, ktorý sa vytvoril a ktorý sa zneužíva. Nech by tá osoba bola akákoľvek, tieto mýtusy okolo nej a jej podobných postáv (viď aj spomínaný Poliak) sú choré a cielene deformujú populáciu.

Aman Againsttime

Ľubov, dobre si to vystihla. Matka Tereza bola len ďalšia z rady vyumelkovaných postavičiek, ktorej obraz bol o.i. dobre živený sionistickými médiami i preto, že zdôrazňoval v očiach verejnosti tzv. "bielu vinu" za kolonializmus.
V skutočnosti to bola len obyčajná podvodníčka a bigotná starena s pochybnými morálnymi postojmi (hej, nechajme "šúdrov" nekontrolovane sa množiť, a potom umierať v bolestiach bez adekvátnej zdravotnej starostlivosti - veď to najdôležitejšie predsa je, že "prijali Krista"). Dal by som ju do kontrastu so Savitri Devi, ktorá narozdiel od tejto kriminálnej Albánky, skutočne pre Indov niečo robila, a ktorá rozumela ich kultúre a mentalite, ktorú sa snažila zachovať, a preto bojovala presne proti takýmto škodlivým typom, ako bola i MT.

Norman

slúžila Tereza práve rozvratu zabehanej indickej spoločnosti.
Kryjúc sa za humanitárnu pomoc biednym a ťažko chorým, ktorú si len málokto dovolí kritizovať, vlastne urážala a podrážala nohy indckej spoločnosti a jej zásadám.
Je to vlastne stále ten istý univerzálny prostriedok rozvratu konkurečnej spoločnosti:
nahuckať tých dole, aby si rozbili vedenie.
Takto bola rozbitá Rímska ríša, a posledný veľký klasický príklad je rozbitie cárskeho Ruska.
To všetko s Terazou súvisí.

A ako vidno aj z článku, u nás je podobných aj horších podrazákov tiež dosť (a títo sa ani nesnažia nikomu pomáhať, ani naoko). Šarija je proste záhuba, či už je to židovská, islamská alebo kresťanská šarija.

sandro

Terezin zivot a niektore rozhodnutia v jej zivote davaju zaruku, ze bola dobrym clovekom a veci myslela uprimne(kazdopadne, idem si ju preliezt nanovo). Suhlasim ale s tym, ze mytus, ktory sa vytvoril je minimalne velmi podozrivy. Takisto ako v pripade ''poliaka''. Tam to ale nie je podozrive, ten clovek realne posluzil likvidacii katolickej cirkvi, ktora je vo finalnom stadiu prave teraz(takze by si ho mal vlastne velebit:) ). Plati zasada: Ak sionisticke media unisono velebia nejaku postavicku, treba spozorniet.
A poznamka: krestanska sarija nie je to iste ako islamska. Staci sa pozriet, kde doviedlo Europu krestanstvo a kde je dnes moslimsky svet + co dalo svetu krestanstvo a co islam(myslim realne svetske hodnoty, technologie).

Norman

Všetci ľudia sú dobrí a robia najlepšie činy, aké vedia - preto aj majú tak málo výčitiek svedomia, bohužiaľ. Ako tak sa dá rozlíšiť, či sa niekto správa egoisticky alebo altruisticky. Ale ani to nie je podstatné, lebo, ako sme hore zdôraznili, bavíme sa o mýte, nie o osobe za ním.

Ćo sa týka Wojtylu, neviem, či poslúžil zničeniu katolíckej církvi, v každom prípade ju zatiahol (zasa) do politiky, čím ju (zasa) pošpinil, čo určite nebudem velebiť, lebo ju (zasa) vzdialil od duchovnosti. A to nepovažujem za dobré. Wojtyla určite pomohol zničiť komunistický režim, ktorý považujem za zlý, ale napriek tomu ho nebudem ani normálne chváliť - tie metódy, ktoré sú s ním ako pápežom spojené, neakceptujem.

Čo sa týka šaríje, je to cirkévny zákonník a ten je v abrahámovských církvach podobný. Realita sa líši podľa charakterru populácie, kde vládne a podľa miery moci, ktorú má. Kresťanstvo je rozšírené a modifikované bielu populáciu, a nemá moc - tak je umiernené.

Čo sa týka pozitív, ktoré spomínaš, nie sú vďaka kresťanstvu, ale vďaka bielej populácii a bielej tradícii. Pomôžem si prirovnaním, aj keď ako všetky prirovnania, neodráža situáciu presne: abrahámovské náboženstvo v Európe je ako kruh v nose býka - pozitíva dáva sila (aj rozum) toho býka, kruh slúži len na to, aby ho zotročil.

Aman Againsttime

Nepovedal by som, že Karol Wojtyla "zničil cirkev". Veď sa predsa dá kľudne uplatniť i odlišný pohľad: podarilo sa mu spopularizovať katolicizmus medzi nekatolíkmi a liberálmi. Ja viem, že tradicionalisti zvyknú stále nariekať, že už nejde o "pravú" cirkev a že im bola "ukradnutá", ale omnoho zmysluplnejším sa zdá na to pozrieť ako len na ďalšiu z mnohých transformácií a prispôsobení sa dobe - veď práve táto "flexibilita" cirkvi umožnila prežiť také dlhé obdobie. Áno, pred 2. sv. vojnou cirkev koketovala s fašizmom a nacionalizmom, ale po nej si definitívne uvedomila, že mala a má viac spoločné s "ľavicou" (a židovstvom), než si predtým myslela. Koniec koncov vo veku masovej gramotnosti a masmédií je "slniečkárska sila" omnoho lepším prostriedkom pre zaistenie cirkevných pozícií než monarchie, armády a charizmatickí diktátori.

sandro

Odlisny pohlad nie je. Potom sa da povedat, ze aj Ferko popularizuje cirkev. Ved ho oslavuje kazdy ateista. Problem je, ze to co robi tento marxista z Vatikanu uz nema s katolicizmom nic spolocne. Takze ano, moze z toho vzniknut nejaky popularny marxisticko-charitativny spolok, ale my katolici to uz nemozme povazovat za svoju cirkev. V podstate sa da povedat, ze terajsi katolici, ktori nie su ochotni odovzdat svoje hodnoty a duchovne dedicstvo, musia ist zakonite do ilegality. A to sa uz pomaly aj deje. Mozno sa niekomu moze zdat, ze cirkev sa proste pravidelne posuva a prestavuje mantinely ako sa prave hodi, ale historicky este k tak zavaznemu popretiu sv.pisma nikdy nedoslo.

sandro

Este k tej ilegalite. Ziadna ina skupina ludi v Europe, okrem katolikov, nie je schopna postavit sa na koncentrovany odpor voci prave prebiehanemu socialnemu inzinierstvu v EU. Voci sialenej ideologii, ktora moze mat na dalsie generacie neodhadnutelne dosledky. Prave tu vela ludi cakalo oporu z Vatikanu. To sa nestalo. Ukazalo sa, ze Ferko kope za uplne ine kruhy. Preto caka katolikov v buducnosti iba ilegalita a prenasledovanie(nechcem tu teraz zytocne vyplakavat, je to fakt).

Ľubov

tak to akosi začínam cítiť. Čím menej bude mať Katolícka cirkev členov,tým väčšie má šance vstať z popola,ako fénix. Do ilegality idem samozrejme s Tebou,ale mňa viac priťahuje gnóza,je tam užší vzťah k pôvodnému,je to univerzálnejšie,vzťah k prírode určite silnejší. Klasický katolicizmus je už asi pasé,no stále je tu možnosť ,že sa objaví Reformátor.

Čo vieš o arianizme? Na našom území myslím.Ď.

sandro

a preco stale reformovat? Mna reformatori az tak nezaujimaju, svate pismo je predsa stale zive. Reformovana cirkev je uz len spolok ludi, ktori neobstali. Reformovani postupne stracaju vsetko, staci sa pozriet na evanjelikov. Aj ked samozrejme, niekto moze namietat, ze aj kat.cirkev je len Petrov rybarsky spolok:) Dnes sa reformuju liberali a zbabelci, ktori nie su ochotni ist do konfrontacie a bojovat proti zlu. Tak to bolo nakoniec vzdy. Arianizmus vnimam samozrejme ako rozpravku, ktora bola oficialne odsudena.
Ospravedlnujem sa Normanovi, ze to tu zahlcujem katolibanskymi prispevkami:)

Norman

Keďže článok je o politických aktivitách a zámeroch ľudí, označujúcich sa za katolíkov, nie je treba sa ani formálne ospravedlňovať za obhajovanie či vysvetlovanie vecí s tým spojených. Ono vždy vidno, či má niekto seriózny prístup (ako v tvojom prípade) a potom má dislusia zmysel.

Napríklad ja by som sa tu pokúsil vysvetliť, že kým ty si pod reformami predstavuješ naberanie nových neoverených hlúposti, priaznivci reformy si pod tým predstavujú očistenie sa od nových neoverených hlúpostí. Ľudia sú, prirodzene, podobní a často ich rozdeluje len rozdielny jazyk, rozdielny chápanie tých istých pojmov. Ešte raz: čo niekto nazýva reforma, iný nazýva tradicionalizmus - až tak tento jazykový chaos zašiel.

Potom by som ešte upozornil na rozdelenie medzi témou vnútorného stavu katolíckej cirkve, a medzi jej politickou aktivitou, silou a hodnotou. V tom prvom, vo vnútorných konfliktoch vrámci katolicizmu máš možno pravdu, že tam súčasní "reformátori" sú oportunisti a zbabelci, že zahadzujú aj overené hodnoty, ktoré tam sú. Ale ja v tomto naozaj nie som expert a hlavne, nepovažujem to ani tak za našu tému. Tu sa skôr bavíme o tej druhej stránke, o smere a význame katolíkov v politike - a tu sme došli už pred časom k záveru, že ani ten smer nie je vždy dobrý, a že tá sila nie je tak podstatná a nevyhnutná. V niečom sa ponúka k dobru -napríklad to Hnutie za rodinu vyzeralo nádejne- ale potom sa zväčša ukáže, že tie ich zámery sú aj tak neakceptovatelné, negatívne, vpašované nepriateľm (o tom je tento článok), a aj sa tá ich zdánlivá sila zrazu niekde akoby vyparila (aj za tým predpokladám ruku nepriatela).

Ako bodku chcem upozorniť, že ako sa nemožno spoliehať na silu katolíckeho hnutia (píšem hnutia, lebo to chápem v širokom rozsahu, teda aj zdravých ľudí dobre to mysliacich), nespolieham sa ani na nejaké zdravé sily v evanjelických hnutiach, ale ani na zdravé sili v pravoslávnych smeroch. Proste - zdravých elementoch je v nich primálo, sú manipulovatelné, majú neisté rozviklané základy. Neberiem a nevyčítam nikomu, ak sa o ne stará a mieni si opraviť či pozametať domček, v ktorom sa narodil (hm, oprava aj pozametanie je tiež "reforma"), ale nevidím ani najmensí dôvod aby sme všetci opakovali architektúru minulosti a obliekali sa do starého, zle ušitého a malodušného kabáta.
Ty sám, Sandro, sa akosi dištancuješ od vedenia katolíckej cirkve ale mieniš si zachovať jej pojmový aparát - dobre, prirodzene, lebo ho najlepšie poznáš, ale už v tom aparáte sú chyby - a aj ty vlastne robíš jednu z reforiem. My máme iný pojmový systém. Žiaden nie je dokonalý. Ale keď si dokážeš vytvoriť konzistentný systém, bude ti dobre slúžiť, ak máš dobrú vôlu.

sandro

Mne je jasne, ze idem trochu iny Kontext. Ale tie politiky nejak velmi nenamietam.
Co sa tyka reforiem, tak tam dvojity pohlad podla mna nie je. Je to jasne identifikovatelne. Sv.pismo je napisane a este donedavna ho cirkev vyznavala v plnej miere. Dnes nastava unikatna situacia: cirkev reformuje samu seba sposobom, ktory nema obdoby lebo to ide od Petrovho stolca smerom dole. Rusia sa tisicrocne dogmy a nemenne pravidla. Nejedna sa o ziadneho ''charizmatickeho'' cernocha alebo nejaku inu obskurnu postavicku, ktora sa rozhodla ist inou cestou a nabalit pritom dostatocne velky pocet ludi. Jedna sa o samotnu hlavu cirkvi.
Aby som bol korektny, tak uznavam, ze aj ja sam som mozno zisiel z cesty a urobil som si jednu vyznamnu sukromnu reformu v oblasti, ktora sa nas bude onedlho tykat. Totiz ak pride po mna a mojich blizkych cudzi vojak, tak mu rozhodne ziadne ucho prikladat spat nebudem. Naopak, pokusim sa mu odfaklit aj to druhe(najlepsie aj s prislusenstvom). V tomto mi Boh pomahaj:)

Aman Againsttime

Myslím, že význam a vplyv RKC preceňuješ - aký dopad mal II. Vatikánsky koncil na severnú Európu a Ameriku? A na odpor sa dnes nestavajú len katolíci - stačí sa pozrieť na ateistické Česko, Estónsko alebo východné Nemecko.
Ja samozrejme do istej miery sympatizujem i s tradicionalistickými katolíkmi a ich bojom proti establishmentu a niektorým jeho patologickým agendám. Určitým spôsobom obdivujem ich zmysel cti a zásadovosť v etických otázkach, ale spoločenské politiky, ktoré často pretláčajú a vnucujú ostatným sú kontraproduktívne. Je tu jednoducho príliš veľa podstatných bodov, v ktorých sa s nimi rozchádzam (viď tento môj text), pričom dôjsť k nejakým kompromisom s nimi nie je jednoduché.

Ľubov

ešte by som chcela poznamenať,že ľudí ako Sandro je málo a sú vzácni.No kým budú predstavovať aj reálnu politickú silu,musí sa stať ešte sa veľa vecí.

Ale ja im tiež v podstate fandím.Sandro,drž sa ! Ver len sebe.

Ľubov

N eviem,či poznáš túto Eminu recenziu k predslovu životopisnej knihy o SD-"Hitlerova kněžka".
http://nadhlad.com/content/kalijuga je to šupa:)

Aman Againsttime

Áno, túto skvelú recenziu som už čítal. Savitri a jej "filozofia života" mali na mňa ohromný vplyv - preto svojim nickom odkazujem práve na ňu a jej svetonázor.

Náhodný okoloidúci

Inak vždy politicky korektný INVIVO Magazín priniesol zaujímavý článok o "Matke" Tereze aj s pozoruhodným súhrnom jej výčinov a zločinov. Odporúčam do vašej pozornosti.

http://invivomagazin.sk/cynicka-a-kruta-fanaticka-dobracky-imidz-matky-t...

Yahwe-m'kaddesh

rozpoznať dôsledky svojho konania som veľký pesimista. A v otázkach eugeniky a eutanázie (nedajú sa od seba oddeliť) by som bol maximálne opatrný, lebo následky zneužitia môžu znamenať pre spoločnosť doslovne katastrofu (nie iba morálnu)!

Východiskový predpoklad podobných úvah spočíva v naivnom predpoklade, že dokážeme objektívne zhodnotiť hodnotu človeka. Problém je :

1. Kto bude hodnotiť;
2. aké budú kritériá;
3. spôsob merania;
4. kto a ako bude vykonávať navrhované „riešenia“.

Skúste zamyslieť nad týmito otázkami a pochopíte, že otvárate Pandorinu skrinku. Páni poslanci sa pokúsili vyprovokovať diskusiu a vo svojej hlúposti si neuvedomili, aká bude zákonitá odozva verejnosti.

História nám ukázala dôsledky eutanázie/eugeniky a tie naozaj stoja za úvahu. Najnovšie možnosti genetiky (diagnostika, génové manipulácie) problém ešte viac vyostrili do absurdných rozmerov.

Predstavme si vzorového ideálneho človeka – napríklad árijca. A postavte k nemu napríklad elitu NSDAP a uvidíte problém celej frašky árijosofizmu v krásnej nahote. :-D Každý druhý z tejto „elity“ by bol podľa ich kritérií vážny kandidát na eutanáziu, nehovoriac o tom, že v rámci eugeniky sa niektorí propagátori jej myšlienok nemali ani narodiť ... :-D

Grigoriy Ilmoran

V katolíckej Guatemale pracujú státisíce ľudí na banánových plantážach v podmienkach, ktoré si málokto z nás dokáže naozaj predstaviť. Rovnako v Hondurase, alebo na trstinových plantážach v Dominikanskej republike.
Oberajú banány aj dvanásť hodín denne, len aby zarobili dva doláre, čo im nestačí ani na uživenie rodín. Mnohokrát bez akýchkoľvek ochranných prostriedkov vtedy, keď polia na ktorých pracujú, sú práve lietadlami postrekované chemikáliami spôsobujúcimi trvalé poškodenie zdravia. Ľudia zomierajú v štyridsiatke, rodia sa im trvalo poškodené deti.
V Guatemale ešte aj dnes zmizne v priemere každú hodinu jedno nezletilé dievčatko, ktoré niekto ukradne a núti ho k prostitúcii. Viete si predstaviť , čo taká vec znamená pre desaťročné dievčatko!!!??
Počuli ste niekedy nejakého svätého, že by ho takáto vec znepokojovala, že by o takejto veci vôbec taký svätý chcel vedieť, že by si popri starostlivosti o osud Pussy Riot našiel čas na protesty proti takému?
Neviem koľkí z Vás si pamatujú, ako Ronald Reagan označil týchto chudákov za marxistov a hrozbu pre USA len preto, že žiadali lepšie životné a pracovne podmienky. CIA vycvičila bandy hrdlorezov, ktorí následne uterorizovali ľudí Strednej Ameriky do poslušnosti: desiatky tisíc ľudí boli zastrelených, alebo zmizli bez stopy v masových hroboch, dediny vypalené a pod.
Nikdy ste nepočuli ikony ľudskej dobroty ako bola Matka Tereza, Václav Havel, Dalajláma a lebo pápež Ján-Pavol II, aby povedali, že takáto vec ich znepokojuje. Pritom sa pravidelne stretávali s aktérmi takejto beštiality.

Ale vôbec to nie je tým, že svätí nie sú dostatočne svätí, ale naopak, sú príliš svätí.
Niežeby nedodržiavali prikázania svojich šéfov na nebesiach, oni ich dodržiavajú až príliš.
Keby sme mali veriť ich mýtom, nebol to Jahwe aj s Mojžišom, ktorí v mene svätosti dali vyzabijať všetko živé v Kanaane?
Nebol to Ježiš, ktorý mal byť svätý, ktorý je vraj Láska, ktorý sa tak často odvolával na Tóru, ale nikdy neodsúdil to sväté násilie. Hlásal, že treba pomáhať vdovám a sirotám, ale ani raz nepovedal, že to pomáhanie sa má začať tak, že vdovy a siroty nebudú. Nebolo 99 percent vdov a sirôt v európskej histórii len preto, že tu niekto násilím chcel presadiť ideológiu potulného židovského kazateľa. To taký "syn boží" nevedel predvídať, čo svojími kazaniami spôsobí.

Vedeli ste o tom, že svätý prorok boží, Mohamed, len čo mu to situácia dovolila, vytvoril bandy lúpežníkov, ktoré okrádali karavány, a on si z lúpeže podľa ním vytvoreného zákona ponechal jednu pätinu? Pritom bezočivo prehlásil charitu za jeden z piatich pilierov svojho nového bullshitu
Predstavte si, že Vám niekto zabije živiteľa rodiny, a potom Vám dá dve koruny, vraj na podporu ženy-vdovy a piatich sirôt. Počuli ste už vačšiu sprostosť?

Koľko razy ste už videli obrázok Matky Terezy alebo Jana-Pavla II. na stretnutí s Bushom, Blairom alebo Reaganom?
Prečo asi Matka Tereza nikdy nepovedala Reaganovi, že tie úbohé ľudské bytosti v Guatemale nie sú marxisti, ale len trpiaci, ktorí potrebujú pomoc? Pretože svojim spôsobom tá Albánka bola len prefíkaná politička. Vypolitizovala si vstup do neba.

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f8/President_Reagan_pre...

Náhodný okoloidúci

Vzťah IQ a náboženstva je zložitejší ako by sa na prvý pohľad zdalo. Poznám celkom dosť vysokointeligentných ľudí, ktorí sa hlásia k niektorej z cirkví a vykonávajú príslušné rituály. Ide o to, že takíto ľudia boli vážne indoktrinovaní v útlom detstve a vznikla u nich ťažká psychická závislosť od príslušných rituálov, udržiavaná pocitmi viny v prípade pochybností o správnosti príslušnej ideológie. Takže rozum a logika im hovoria jedno, indoktrinácia je v protiklade s tým, a oni si v hlave vytvárajú rôzne spôsoby, ako sa s týmto rozporom po svojom vyrovnať. Síce priznávajú, že náboženské texty treba brať ako podobenstvá a nie doslovne, ale skutkami tieto svoje slová nepotvrdzujú, ba dokonca berú vážne rôzne "teórie", že ľudia žili na Zemi spolu s dinosaurami a iné bludy z tzv. "zakázanej archeológie". Ani ich vysoké prirodzené IQ im nestačí na to, aby prekročili tieň včasnej indoktrinácie. A oni sa o to vlastne ani nesnažia, daný stav im zjavne vyhovuje.

Sinuhe

(a teda môžem sa mýliť), že mnohí vysokointeligentní ľudia využívajú svoju príslušnosť k nejakej cirkvi (dobre sa to dá vypozorovať najmä u menších cirkví, kde sa takpovediac všetci poznajú), ako náhradu za "kmeň": vzájomne sa podporujú a presadzujú. Je to podobný princíp ako využíva mafia alebo etnomafia (aj keď v prípade cirkví v poľudštenej a v mnohých prípadoch aj spoločenskoprospešnej podobe). Ako príklad v slovenských pomeroch pars pro toto: Cirkev českobratská na Slovensku, kresťanská to odnož Židovskej obce slovenskej :-)

Náhodný okoloidúci

Súhlasím, tieto dve veci si navzájom neodporujú, je prirodzené dávať prednosť "vlastným" pred "cudzími", aj keď v prípade hľadania zamestnania to smrdí klientelizmom a protekciou. Dosť často sa stretávam s názorom, že náboženstvo podporuje vnútornú súdržnosť skupiny a osobne sa občas stretávam aj s tým, že "drahí veriaci" sa škaredo pozerajú na tých, ktorí nevyznávajú ich ideológiu, čiže nepatria k ich "kmeňu". "Drahí veriaci" sa často pokladajú za nadradených voči tým, ktorí veria niečomu inému. Tiež osobná skúsenosť. Keď som pred evanjeličkou utrúsil, že som ateista, prvé, čo jej z tlamy vyletelo, boli slová ako "alkoholizmus" a podobne. A pritom žijem možno morálnejší život ako ona. Ibaže ja nemôžem za to, že tým ich rozprávkam som neveril, ani keď som bol malý. Hlava mi to neberie.

Ešte jedna vec.
Skús sa "drahých veriacich" spýtať, prečo veria, prečo "chodia do kostola". Predpokladám, že vo väčšine prípadov dostaneš odpoveď, že chcú byť spasení, čo je obyčajná vypočítavosť. Výnimočné asi budú odpovede, že im to pomáha byť lepším človekom. Ale toto je len môj predpoklad, nikdy som takýto prieskum nerobil.

Sinuhe

ale pritom neváham tvrdiť, že mnohé hodnoty, ktoré si cirkevníci uzurpujú ako "ich" uznávam aj ja (a spolu so mnou stámilióny ďalších ateistov :-)
V slovenských pomeroch je zlé, že niektoré politické strany sa zaštiťujú "kresťanstvom" a tak sa potom stane, že chamtivý a obmedzený zmrd typu Uhliarik je stranou ("hnutím") nominovaný na schopného vykonávať funkciu ministra zdravotníctva len preto, že so svojou čuprinou poctivo (a predovšetkým vypočítavo a pokrytecky) v kostole búchal o podlahu....

Aman Againsttime

Popravde, nestretnem sa často s ľuďmi, ktorí by sa definovali ako ateisti (resp. by použili tento výraz). Ateizmus vo všeobecnosti nemá dobrú povesť (na Slovensku napr. kvôli spojitosti s boľševizmom) a ak sa nemýlim, ateisti patria k najviac prenasledovaným a diskriminovaným ľuďom (v celosvetovom meradle - napr. priznať v moslimskom svete alebo v čiernej Afrike, že neveríte v Boha je rovnaké ako povedať na Západe, že zneužívate deti alebo ste v incestnom vzťahu).
Ja som agnostický ateista (https://en.wikipedia.org/wiki/Agnostic_atheism), ale verím v silnú spriaznenosť človeka s prírodou.Možno by som sa označil i za panteistu. Každopádne kultúrne a eticky som "pohan" (alebo "pravicový" nietzscheán).

Náhodný okoloidúci

A pritom práve boľševici premenili ateizmus na dogmatické náboženstvo so všetkým, čo k tomu "patrí" - so procesiami, modlami, omšami, exkomunkáciou, inkvizíciou. So skutočným ateizmom to nemalo veľa spoločného, alebo presnejšie povedané boľševizmus parazitoval na ateizme a na vedeckom materializme.
Ale ako píšeš, v takom prípade som aj ja agnostický ateista, ale bližšie mám k tomu úplnému ateizmu a myslím si, že všetko, čo drahí veriaci pokladajú za nadprirodzené, je len autosugescia, iluzionistický trik alebo drzý podvod, prípadne náhodný úkaz, ktorý si oni vysvetľujú v súlade so svojou indoktrináciou. Alebo závažná a nezmyselná chyba v preklade z jedného jazyka do druhého, ako sa to zrejme často dialo pri vykrádaní východných náboženstiev a filozofií, z čoho potom vznikla Biblia.
Cirkevné štruktúry nenávidia ateistov a prenasledujú ich, lebo ich nemôžu ovládať. My ateisti znižujeme ich vplyv a moc. To sa neodpúšťa.

Norman

Ateisti patria medzi diskriminovaných ľudí, lepšie povedané ateizmus ako taký je politicky najmenej obhajovaný svetonázor.
Ale je tomu tak aj preto, že ten svetonázor je definovaný negatívne (a aj jeho názov je "len" negatívny: a theizmus). Je to akoby definícia jeho nepriateľov práve preto, aby ho dehonestovali: ateisti sú podľa neho ľudia, ktorí akosi nepoznajú tajomstvo, dobro, teda ľudia akosi nedostatoční, pstihnutí mrzáci. Preto ja sa nerád hlásim k tejto škatulke, nerád si už dávam tento chomútik, toto označenie - aj keď máme zrejme výrazne podobný svetonázor.
Myslím si, že o týchto veciach viem či zaujímam sa viac, ako väčšina bežných veriacich tu v Európe, nehovoriac v moslmskom svete či Afrike (zvyšok sveta, teda Ázia, to takto binárne nikdy nedelila). Preto nevidím primerané sa označovať za ateistu. "Theos" bolo pred 2 tisíc rokmi určité abstraktum ako inteligencie, tak aj prírodných síl, preto ja s týmto pojmom dokážem už pracovať veľmi dobre a doplňa mi svetonázor - preto nevidím dôvod, aby som sa mrzačil pojmom, ktorý mi pripomína slovo "neznalec" (I keď našťastie sa na to nik nepýta, no, napríklad v Nemecku majú cirkevnú daň a tak, kto tam pracuje, sa ho pýtajú na tom ich akomsi Anmeldeamte aj na nábženstvo, s nebezpečenstvom odvodu daní do ich církví, takže tam majú únikovú kolónku len ateizmus, čo som pociťoval ako dosť urážlivé )

Ináč povedané: ak sa človek chce s niekym dohovoriť, musí používať jeho jazyk a pojmy. Pri rozhovore s tebou, Aman, som kľudne povezmde ateista, pri rozhovore s veracimi nie som ateista. Nie je to dvojtvárnosť, sú to dva rôzne jazyky, oni v tom vidia úplne iný pojem, ako my.
Týmto ti neoponujem, len doplňujem, vysvetlujem a tak trocha varujem a radím.

Yahwe-m'kaddesh

Ak by som to mal krátko glosovať, tak by som to označil za aktualizované komentáre k dielu geniálneho šialenca s menom Friedrich Wilhelm Nietzsche ... :-D
Najprv k povrchovej, prírodovednej vrstve problému. Bioetika je pomerne nová interdisciplinárna disciplína, ktorá reaguje na hrozivú priepasť medzi možnosťami nových technológii a hlúposťou ľudí, ktorí by ich mali využívať. Skutočne vecné a kvalitnejšie zdroje na túto tému poskytuje server
http://www.bioethics.net/
Kvôli môjmu postoju k dielu Nietzscheho som sa dostal nie raz do konfliktu s ľuďmi, pre ktorých bolo spoločné to, že ho nikdy nečítali a ak niečo prečítali, nepochopili.
http://1.bp.blogspot.com/-9cvAlxUF4GY/U6eQjIYNJEI/AAAAAAAABDA/cpTzNL_x_s...
Keď to tu čítam, tak sa mi pred očami objavil obrázok
https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/736x/6d/69/d2/6d69d2e026c8026e36517...

Norman

Za prvé sem pletieš Nietzscheho, ktorý s článkom nemá nič spoločné (len sa snažíš uraziť autora, lebo sa v komentári k nemu prihlásil), zmôžeš sa len na dve štvrťotriedne karikatúry. A jeden link na treťotriedny server, ktorý sa venuje všetkým možným hlúpostiam, najmenej bioetike.
Hovorím, tvoj najslabší komentár, čo je dobrým znakom pre článok.

Yahwe-m'kaddesh

Riešite problémy, ktoré sa už dávno snažil riešiť a výsledkom jeho "riešenia" bola duševná choroba. Čo sa týka urážania, rešpektujem každú vieru a aj tú ateistickú, ale to čo tu predvádzate je za hranicou zdravého rozumu. Toľko nenávisti voči katolíkom (napatrím k nim!) na tak malom priestore, to sa hneď tak neuvidí!

A tak sa pýtam, dobre páni Boh je mŕtvy, čo ponúkate ako náhradu? Na čom založíte Vaše "hodnoty", aká bude Vaša etika? Položil som zásadné otázky ohľadom eutanázie/eugeniky, aká je Vaša odpoveď?

"treťotriedny server" ... nepotrebuje komentár. Uveď prvotriedny! Rád sa poučím ... :-D

Smejete sa z islamského a katolíckeho fundamentalizmu, ten ateistický nie je tiež smiešny? :-D

Majitelia pravdy celého sveta spojte sa!

(Komunisti, náboženskí fanatici s rôznym perím, fašisti a vulgárni ateisti, ezoterickí vizionári - úžasná spoločnosť :-D!)

Aman Againsttime

Drahý Jehova, tak nám ponúkni svoje riešenia. Radi sa poučíme od "experta". Tvoje otázky ohľadne eugeniky/eutanázie, ktoré si tu položil, nám prišli príliš banálne na to, aby sme sa obťažovali ti vôbec odpovedať. Si jednoducho typický hodnotový relativista (zdá sa, že relativizmus bude tvoja ponúkaná etická alternatíva) - čo nás samozrejme nijako neprekvapuje, keďže ide o charakteristickú židovskú črtu.
Netuším ako si zistil, že výsledkom Nietzscheovho "riešenia" mala byť duševná choroba? Ty budeš zrejme expert i na príčiny vzniku duševných chorôb.
A očividne si nikdy nečítal žiadnu diskusiu napr. na Sme (alebo aj na mnohých českých serveroch), kde cca 70-80% príspevkov býva proti-cirkevne a proti-kresťansky naladených. My sme tu na katolíkov ešte celkom dobrí (v porovnaní s ostatnými, tomu ver).

Yahwe-m'kaddesh

a možno dostaneš aj Nobelovku!
"ponúkni svoje riešenia"
Neponúkam "riešenia" - iba historickú skúsenosť. Každá civilizácia v štádiu rastu mala systém hodnôt, ktoré v rôznej forme predstavuje Desatoro. Opakujem, v rôznej forme! Keď ich opustila, nastalo obdobie úpadku.
"Si jednoducho typický hodnotový relativista" - hlúposť, úplný opak! Volám po preformulovaní starých osvedčených hodnôt, nie ich negácii alebo prehodnocovaní.
"Netuším ako si zistil, že výsledkom Nietzscheovho "riešenia" mala byť duševná choroba?"
Nie ja, ale jeden z najväčších psychiatrov C. G. Jung. Môžem Ti zacitovať, ak máš záujem!
"A očividne si nikdy nečítal žiadnu diskusiu ..."
Unáhlený úsudok, tých kydov vulgárnych ateistov som si prečítal dosť.

Aman Againsttime

Dobre Jehova, tu máš odpovede na svoje otázky.

Za prvé, hneď v úvode svojho príspevku nezmyselne spájaš eugeniku s eutanáziou (čo je však možno i tvoj zákerný zámer, veď dobre vieme, že Židia tieto pojmy radi spájajú). Eugenika sa vzťahuje k ľudskej reprodukcii a nemá čo robiť s eutanáziou, ktorá predstavuje samostatnú problematiku.

Za druhé, strašíš tu nejakým zneužitím, ale to je veľmi pochybná argumentácia. Čo sa nedá zneužiť? Ak by sme uvažovali takýmto spôsobom, tak by sme sa predsa nikam nepohli. Všetko je zneužiteľné.

A myslím, že je predsa jasné, že základnou vecou v prípade eugeniky (a dajme tomu i eutanázie, keďže i ju – za istých podmienok – podporujem. Koniec koncov v niektorých štátoch už dlhšiu dobu bez problémov funguje) je, aby jej proces bol pod určitým dohľadom a podliehal politickej vôli, ktorá by eventuálne bránila vzniku nejakého nekontrolovaného „eugenického trhu“ (očividne niečo také si tu predstavuješ). Opäť, takto to funguje i pri množstve iných vecí. Koniec koncov eugenika predsa funguje i dnes - napr. v Číne alebo v Izraeli, a rovnako fungovala i v minulosti v mnohých iných štátoch. Takže čo tu vlastne riešiš?

Ďalej:

otázka č.1: kto bude hodnotiť?

Ty si očividne predstavuješ nejakú „eugenickú radu“, ktorá bude ľudom prideľovať body a zaraďovať ich do jednotlivých kategórií. Takto to môže, ale nemusí fungovať. Pravdepodobnejšie je skôr to, že zákonodarci vytvoria systém stimulov, ktoré budú demotivovať „nevhodných“ k tomu, aby sa rozmnožovali a motivovať „vhodných“, aby mali viac detí. Tu máš príklad, ako by hypotetický eugenický program mohol fungovať: http://www.protiprudu.org/opytajte-sa-eugenika-realizacia-eugenickeho-pr...

otázka č. 2. Aké budú kritériá?

U väčšiny znakov sa dá jasne určiť, či sú dobré alebo nie. Koľko rodičov by napr. chcelo, aby ich dieťa malo downov syndróm alebo cystickú fibrózu? Žiaden. Ako som už písal vyššie – si typický relativista. Kritériom môže byť napr. dosiahnuté vzdelanie, čistý register trestov, zamestnanosť, dobrý zdravotný stav, a pod.

ot. č. 3: spôsob merania;
Nechápem, čo si chcel tým povedať. Spôsob merania čoho?

ot. č. 4.kto a ako bude vykonávať navrhované „riešenia“.
Kto dnes vykonáva napr. očkovanie alebo umelé oplodnenie? Čo je toto za kreténsku otázku?

Máš inak pravdu, že história nám ukázala dôsledky eugeniky. Napr. v Singapure, kde sa zvýšil počet detí vysokoškolsky vzdelaných žien. Alebo v tvojom obľúbenom Izraeli, kde sa vďaka eugenike podarilo výrazne znížiť výskyt Tayov-Sachsovho syndrómu.

To tvoje Desatoro nie je v ničom prevratné, ako sa nám tu snažíš slizko podsúvať. Jednak pôvodne neplatilo ani univerzálne (napr. zákaz zabiť sa týkal len členov vlastnej skupiny, nehovoriac o tom, že sa netýkal napr. zabitia zločinca alebo zabitia vo vojne), jednak jeho prvé tri prikázania sú čisto náboženské, resp. vyjadrením náboženskej intolerancie. Prečo v Desatore nie je napr. nič o ochrane detí pred krutosťou, alebo nič o znásilnení, inceste, otroctve či genocíde? A takto by sa dalo pokračovať donekonečna. Celkovo sa úloha kresťanstva v učení etiky hrozne preceňuje. Bieli vyvinuli morálne kódy už v dobe ľadovej, takže keď boli Európania christianizovaní, tak mnohé morálne kódy, ktoré kresťanstvo malo "priniesť", sme už dávno mali, vrátane hodnôt omnoho zdravších a konzistentnejších s našim dlhodobým prežitím a napredovaním, než sú hodnoty z "kázania na hore".

A pokiaľ ide o úpadok civilizácií, tak pekným príkladom je Rímska ríša, ktorá sa zrútila zakrátko potom, čo prijala hodnoty jednej z tvojich siekt (niežeby to bola jediná pričína, to naozaj nie, ale jej koniec zaiste urýchlila). Vieš ty vôbec o tom, že infanticída bola v pohanskom Grécku a Ríme bežná vec? Vieš o tom, že eugenická prax bola vykonávanú už v starovekej Sparte? A napriek tomu tieto civilizácie dlho pretrvali a predstavujú základné piliere tej našej.

Ľubov

teda,to je úlovok. Kde som bola doteraz:(. Aman,keď sme pri tých banálnych otázkach,neviem nájsť odkaz na AA.Kto to bol ?

Čo je zvláštne,ona sa neskutočne fyzicky podobá na moju nebohú tetu,otcovu sestru.Tiež taká jemná lebka ,zvonka vyzerala krehko,zvnútra sila. A chápem už aj Eminu poznámku "Devine mačky".S čím si dovolím nesúhlasiť,je jej obdiv k Pavlovi z Tarzu.Dostaneme sa k tomu pri inej príležitosti,dúfam,že sa naskytne.Tiež b y som už rada stretla niekoho,kto obdivuje z egyptských Imhotepa,to len tí americkí filmári si bastardi robia z neho opicu.Prečo ho tak dehonestujú? Mám slabosť na staviteľov.

Čo sa týka Jáhveho poznámky,že sme vulgárni ateisti,nelám si s tým hlavu .Tento kokteil,ktorý sa podáva na Nadhľade,je namiešaný veľmi dobre.

Grigoriy Ilmoran

Boh je mŕtvy, nech povstane Božský Človek.
Asi tak to Nietzsche chcel povedať, aj keď Boh vlastne nie je naozaj mŕtvy, nezomrel, lebo nikdy ani nežil. Niet živého ani mŕtveho Boha, a nikdy ani nebolo.
Nietzsche bol filozof a geniálny básnik, ako nikto pred ním, a nikto po ňom. Keď hovoril o mŕtvom Bohu, mal na mysli neudržateľnosť mýtov a bludov o Bohu Abraháma, Ježiša, Mohameda aj neudržateľnosti všetkých ostatných "bohov" a bôžikov. Napriek tomu však určite nebol nemorálny nihilista. Práve naopak, namiesto mŕtvych bludov predostrel ľudstvu myšlienku ušľachtilého Božského Nadčloveka.
(V slovenčine slovo "božský" nie veľmi vystihuje krásu myšlienky. Možno anglické "divine".)

Všimol si si niekedy, že v "Písmach svätých" sa síce veľa hovorí o zabíjaní, vypalovaní, konkubínach, smilnení, poslušnosti aj nemilosrdnom trestaní, ale ani raz sa tam nevyskytuje slovo UŠĽACHTILÝ?

Aj Nietzsche mal svojho Boha. Bol to však boh nadhistorický: Večný, Nekonečný, Univerzálny a Nepoznateľný. Niečo, ako TAO.
Mŕtvy pre neho bol bôžik uňuchávajúci spálené mäso, ješitný egocentrik, nenávistnîk, zlostník, intrigán, kúzelník aj čarodej.

Hovoríš morálka a hodnoty?

Boli národy a spoločenstvá, ktoré nikdy neprišli s konceptom bôžika-čarodejníka, nikomu neboli vďačne za vyslobodenie z Egypta, a žili morálny, takmer božský život naozaj ušľachtilých ľudí.
Boli "divine", a preto neboli morálni a dobrí len preto, že chceli byť spasení, že si chceli vyslúžiť "život večný. Taká vec im mohla byť jednoducho ukradnutá.

Yahwe-m'kaddesh

"Boh je mŕtvy, nech povstane Božský Človek."
Ak ho chceš pochopiť, prečítaj si najprv jeho životopis.
1. Treba si pozorne prečítať celý text: "Boh je mŕtvy a vy ste ho zabili! Ako sa utešíme? Zavliekli ste ho do svojich chrámov a tam ste ho zabili!" Chápal ho ako psychickú realitu, fenomén ľudskej mysle. C.G. Jung to od neho prevzal a pracoval s touto myšlienkou ďalej. Ak sa pozrieš na celý text možno pochopíš o čo mu išlo.
2. "Nech povstane Božský Človek." Táto predstava mala byť odpoveďou na otázku "Ako sa utešíme?" ?! Utešil sa niekto touto predstavou, utešil sa sám Nietzsche? Je riešením nahradiť víziu Boha Človeka Ježiša Krista inou víziou Nadčloveka - Božského Človeka?
3. "Aj Nietzsche mal svojho Boha. Bol to však boh nadhistorický: Večný, Nekonečný, Univerzálny a Nepoznateľný. Niečo, ako TAO."
Naozaj si myslíš že katolícki teológovia si ho predstavujú inak? Pletieš si ľudovú zbožnosť s oficiálnou náukou cirkvi.
4. "Keď hovoril o mŕtvom Bohu, mal na mysli neudržateľnosť mýtov a bludov o Bohu Abraháma, Ježiša, Mohameda aj neudržateľnosti všetkých ostatných "bohov" a bôžikov."
Kto bol Zarathustra? Vízia Nadčloveka bola čo?
Mýty a bludy zabili Boha Abraháma, Ježiša, Mohameda ... a teda určite neboli "neudržateľné"!

Grigoriy Ilmoran

lebo bol "židovský, príliš židovský":

"These twelve Jesus sent out with the following instructions: “Do not go among the Gentiles or enter any town of the Samaritans. Go rather to the lost sheep of Israel."

Grigoriy Ilmoran

K tomu sa dostaneme neskôr.
Predstav si, že Ty sa vyznáš, že poznáš pravdu, a ja som jej úprimný hľadač. Vážim si Ťa, a chcel by som, aby si ma poučil.
Včera som prvýkrát počul o nejakom Ježisovi, ktorý sa vraj stal Kristom. Nikdy predtým som o tom nepočul, a niet nikoho, koho by som mohol požiadať, aby mi to ozrejmil.
Teda, prosím, povedz mi najskôr, kto to bol Ježiš Kristus?

P.S. Z praktických dôvodov Ťa prosím, aby sme v našej diskusii pridávali príspevky tak, aby sa šírka stľpca nezužovala.

Náhodný okoloidúci

Myslím, že nie som ďaleko od pravdy, keď napíšem, že úlohou eugeniky je nahradiť prirodzený výber, ktorý sme si my ako spoločensky žijúci živočíšny druh zrušili spolu so vznikom civilizácie, v mene humanity a záchrany každého jednotlivca, aj takého, ktorý by v prípade fungovania prirodzeného výberu nemal ani najmenšiu šancu dlhodobo prežiť, nieto ešte množiť sa.
Výsledkom záchrany a množenia sa geneticky poškodených ľudí logicky nemôže byť nič iné ako degenerácia. Ak k tomu pridáme zamorenie životného prostredia, umelé chemické potraviny a "zdravý" západný štýl života, kedy sú ľudia leniví vyjsť po schodoch o poschodie vyššie a radšej 5 minút čakajú na stále vyťažený výťah, výsledok je pre nás katastrofálny.
Teraz možno niekto vytiahne ako príklad poskrúcaného Hawkinga, ktorý je od detstva pripútaný na vozík a trvalo napojený na počítač, a aj v takomto stave spriada svoje kozmické teórie.
Tak, a vytiahol som ho ako príklad ja :D
Tu ide o to, že ak už zachránime jednotlivca zaťaženého dedičnou genetickou poruchou alebo rakovinou a predĺžime mu život, mal by dostať odporúčanie nemať deti. A ak sa predsa len che realizovať ako rodič, lebo inštinkty nepustia, nech si radšej adoptuje zdravú sirotu.

Aman Againsttime

Dobre, že si ho spomenul, pretože ide o ukážku toho, že eugenika by sa nemala týkať výlučne len inteligencie. Dobrý zdravotný stav, fyzická zdatnosť a fyzická krása (ktorá mimochodom silne koreluje s inteligenciou) by mali byť tiež eventuálnymi kritériami. A pridal by som napr. i umelecký talent.

V mojej ideálnej utópií by všetci boli klasifikovaní do kategórií A,B,C,D a Fx. Kritéria by boli založené na inteligencii, atletických schopnostiach, fyzickej kráse, zdraví, kreativite, službe štátu a morálnej zásadovosti.

Kategória D by podliehala povinnej sterilizácií a kategória C by buď dostávala stimuly za sterilizáciu, alebo by jej bola ponúknutá možnosť umelého oplodnenia (kvalitný darca/vyselektované embryo)- v prípade, že by odmietla, tak by jej nič nehrozilo, išlo by o dobrovolnosť. Kategórie A a B by mohli mať toľko detí, koľko chcú, ale boli by silne podporované v tom, aby sa množili, čo najčastejšie (predovšetkým kategória A by dostávala množstvo povzbudzujúcich stimulov). Osoby by mali tiež možnosť podstúpiť do vyššieho levelu v prípade, že by sa ukázalo, že ich potomok patrí do vyššej kategórie. Ženiť a vydávať by ste sa mohli naprieč kategóriami, avšak s tým dôsledkom, že v prípade, ak by váš partner patril do nižšej kategórie, tak by ste v rebríčku poklesli tiež. Služba štátu by umožňovala tiež podstúpenie o jednu priečku vyššie.

Kategória Fx by podliehala bezbolestnej eutanázií.

Všetky kategórie by tiež mali svoj vlastný vzdelávací systém.

Viem, je to tak trochu fantasmagória. A ak by ste ma chceli obviniť z "nacizmu", tak osobne sa domievam, že som jednoducho iba "born this way"(https://www.youtube.com/watch?v=0BsLd4Y060Q) :-D

Norman

Príliš to pripomína Brave new world.
Prečo také detaily a prečo to delenie do kategorií? To si moc nepremyslel. Alebo si to až moc premyslel.

V realite si treba uvedomiť, že problémy sú len určité mnohopočetné rodiny. V princípe by mal každý právo na dve deti, ale vyššie počty by boli len po určitej jednoduchej kontrole nebezpečia asociálnosti. A žiadna eutanázia - sám si povedal, že ju nekto spája s eugenikou zámerne, a teraz navrhneš toto.

Druhá strana mince je umožniť študujúcim, respektívne všeobecne nadaným založiť si v mladom veku rodiny. Hnať ich do dlhoročných škôl a potom do slaboplatených miest, ako je to dnes, je zločin na nich ale aj na ľudstve samom. Keď už radikálny rez, tak im zabezpečiť skutočné ekonomické zázemie, reálne ekonomické benefity hneď od začiatku univerzitného štúdia. Kedysi študovali najmä kňazi a mníši, takže si mohli dovoliť to ťahať roky, nezakladali si vlastné rodiny .... ale aplikovať tento stredoveký systém na široké najslubnejšie vrstvy populácie, ako sa to deje v súčasnosti, je proste zadubená tuposť.

Yahwe-m'kaddesh

A žiadna eutanázia - sám si povedal, že ju nekto spája s eugenikou zámerne, a teraz navrhneš toto. :-D

Chcelo by to samostatnú tému, toto osie hniezdo ... :-D

Aman Againsttime

V mojom hypotetickom bio-štáte by bola praktikovaná jak (1) eugenika, tak i (2) eutanázia. Rovnako by v ňom fungovala napr. meritokracia. Znamená to potom, že meritokracia a eugenika sú nevyhnutne prepojené?

Aman Againsttime

Myslím, že z môjho príspevku o A,B,C,D a Fx kategóriách bolo zrejmé, že ide o nadsadenú víziu nejakej budúcej utópie, ktorá však hypoteticky realizovateľná je – akurát to chce istý čas na zmenu paradigmy, ako aj doladenie istých detailov (samozrejme, že som si vedomý, že mnohí by hneď našli v tomto scenári nejaké nedostatky, ale kľúčová bola pointa vytvorenia de facto „kastovej spoločnosti“, kde bude prebiehať kontrola pôrodnosti a šľachtenie). Pragmatizmus a súčasný stav som dal nabok. Ty si samozrejme predstavil reálnejšiu a priechodnejšiu víziu - to nepopieram. Mne išlo viac o rozprúdenie diskusie nejakými návrhmi či víziami a trochu i o šok (pre nášho Jehovu) a pobavenie. :-)

K eutanázií:

Stojím si za tým, že je Jehovom a jeho prisluhovačmi účelovo spájaná s eugenikou, aby ju ešte viac zdiskreditovala v očiach verejnosti, keďže:
Za prvé, eutanázia je stále pre množstvo ľudí tabu – predovšetkým v konzervatívnejších spoločnostiach akou je i tá slovenská (i keď aj to je relatívne diskutabilné – osobne poznám veľa ľudí, vrátane veriacich kresťanov, ktorí eutanáziu podporujú. Napr. moja babka bola aktívna katolíčka a napriek tomu s eutanáziou súhlasila). Podobne ako v prípade eugeniky, i s ňou je spojených veľa mýtov a predsudkov. Myslím však, že samotná eugenika by pre ľudí bola vo všeobecnosti akceptovanejšia (keďže sa týka reprodukcie), než eutanázia, ktorá je predsa len o niečo „eticky spornejšia“ vzhľadom k tomu, že sa vzťahuje k vyvinutým ľudským bytostiam, resp. FO, čiže osobám v zmysle subjektu, ktorým možno priznať právo na život (hoci v prípade jednej kategórie, ktorú rozoberiem nižšie, je to dosť sporné).

Za druhé, účelovo sa vytvárajú predstavy a asociácie eugeniky s nejakou systematickou genocídou či „holokaustom nevhodných“ a rovnako sa vytvára i historické prepojenie eugeniky s Hitlerovým programom eutanázie. To je proste stará známa taktika Jehohovho plemena.

Eutanázia je samozrejme veľmi komplexnou problematikou. Predovšetkým treba vyjasniť, že tu máme niekoľko kategórií jedincov, ktorých by sa eutanázia mohla týkať:

1. Ťažko chorí ľudia bez nádeje na vyliečenie, ktorí v dôsledku svojej choroby trpia a chcú ukončiť svoj život.
2. Starí ľudia, ktorí už majú „svoje odžité“ a chcú „dôstojne zomrieť.“
3. Ľudia v kóme, resp. vo vegetatívnom stave udržiavaní pri živote prístrojmi, ktorých príbuzní by si mohli želať odpojenie. Tu je jeden smutný prípad (ako i ukážka toho, že je na čase zmeniť v tomto smere legislatívu): http://www.cas.sk/clanok/331584/brutalna-eutanazia-v-poprade-otec-odpoji...
4. Postihnutí novorodenci.

Posledná kategória však do istej miery s eugenikou predsa len súvisí (keďže jej dôsledky sú eugenické, hoci eugenika, ako moderná vedná disciplína, s ňou nikdy neoperovala - znovu opakujem, eugenika sa vzťahuje k ľudskej reprodukcii) a je i „najkontroverznejšia“. No a práve tá predstavuje spomínanú kategóriu Fx. Uvedenej problematike sa venoval napr. český právnik Miroslav Mitlöhner. Konkrétne v jeho prípade ide o analýzu prípadov narodenia ťažko malforovaného jedinca, inak povedané, netvora. Viac tu: http://www.lidovky.cz/zruda-je-lekarsky-termin-brani-studenti-univerzity...

V mojom utopickom bio-štáte by však eutanázia novorodencov mohla byť rozšírená i na menej extrémne prípady než u Mitlohnera (ktorý píše o netvoroch, ktorí by bez nákladnej lekárskej starostlivosti zomreli), napr. na deti s downovým syndrómom. To do akej miery je novorodenec morálne relevantný a možno ho považovať za osobnosť je v skutočnosti celkom diskutabilné. I v serióznych periodikách, ako je americký žurnál Medicínskej etiky, vyšiel článok, kde sa odborníci zamýšľajú nad tým, či je morálny status novorodenca zhodný s morálnym statusom embrya: http://jme.bmj.com/content/early/2012/03/01/medethics-2011-100411.full, pričom dospeli k záveru, že novorodenci sú skôr „potencionálnymi osobami než FO.

Yahwe-m'kaddesh

Ako Platón a Sparťania, nerob si problémy, časom sa vyliečiš :-D!

Aman Againsttime

Nie, ďakujem. Odmietam sa vyliečiť, pretože nemám záujem prestať byť Sparťanom, a preto Jehovovu liečbu nepodstúpim. :-D

Yahwe-m'kaddesh

že by ťa hneď po narodení nehodili do priepasti? :-D

Norman

ale prečo by mal mať tu istotu? :)

Ale asi bude treby vysvetliť, že pre eugeniku žiadne hádzanie do riepasti nie je nutné, a ak sa aj náhodou naozaj vykonávalo, tak taká činnosť nemala a nemá s eugenikou nič spoločné.
Kľudne možno povedať, že to bolo zabíjanie pre ekonomickú a vojenskú efektivitu danej vtedajšej korporácie. Je hrozné, že napriek tomu dnes ešte niekto volá tiež po ekonomickej efektivite, že, Yahwe.

Aman Againsttime

No tak by ma hodili. A čo má byť? Chvíľu by to síce bolelo, ale potom by len nasledoval kľudný spánok bez všedných starostí :-). Dôležité predsa je, že môj národ bude silný a bez degenerátov. :-)

Norman

Keď sa kritcky sleduje vývoj ľudstva, tak sa volne povie, že "prirodzený výber sme zrušili s príchodom civilizácie".
Ale je to len taká zkratka, pretože "prirodzený výber" je princíp a ten sa nedá zrušiť. On neustále platí a ak ho dočasne zastavíme, ako vodu v rieke, prevalí sa neskôr. V podstate si teda ani netreba robiť starosti, prírodné zákony nemožno oklamať - ovšem rozlomená priehrada je katastrofa, kdežto my chceme neustále prirodzené a neškodné pokračovanie toku. My chceme normálnosť - oni sú extrémisti a neinformovaní šialenci.

Ono ale to zrušenie prordzeného výberu neplatí ani v spoločnosti (viď napr. Gregory Cochran: The 10000 year explosion), ale v každom prípade sa explozívnym rastom populácií, zvlásť tých primtívnych, akoby pozastavuje. To sa deje bohužial aj dnes.

Ešte by som upresnil k Hawkingovi: nebol chorý od malička, choroba začala postupne až v dospelosti. Takže on by v princípe prešiel prenatálnou kontrolou - no, záleží na tom, akou, samozrejme. Skôr sa spomína Beethoven, vraj piate choré dieťa v poradí. Je ale naozaj až tragikomické a čierno groteskné spomínať JEDEN známy prípad v spoločnosti, ktorá tých 10 000 rokov nič iné nerobila, iba posielal atých najlepších svojich synov, aby sa navzájom vraždili vo večných vojnách. Koľko Beethovenov vyraždili? Milión,desať, sto? A koľko Beethovenov zničili svojou otrockou despociou, nedali im najmenšu ekonomickú šancu?
Ľudská spoločnosť je kanibalistický systém - a ten sa bráni prírodnej evolúcii rečami o humanizme a aomsi promile stratách na životoch? Keby to nebola tragédia globálnych rozmerov, musel by sa človek naozaj homérsky rehotať.

Yahwe-m'kaddesh

"Myslím, že nie som ďaleko od pravdy, keď napíšem, že úlohou eugeniky je nahradiť prirodzený výber, ktorý sme si my ako spoločensky žijúci živočíšny druh zrušili spolu so vznikom civilizácie, v mene humanity a záchrany každého jednotlivca, aj takého, ktorý by v prípade fungovania prirodzeného výberu nemal ani najmenšiu šancu dlhodobo prežiť, nieto ešte množiť sa."

Skoro ho cituješ ... :-D

Norman

a ešte menej zásluhy Náhodne okoliudúceho, ale to napísané už povedali tisíce a tisíce myslitelov, vrátane miliónov a miliónov racionálne mysliacich ľudí.

Ale Yahve si proste neprizná svoj omyl ani bohovi. Vytvoril z Nietzscheho slamenného panáka a ako do neho búši, tak do neho búši. Akademická klasika - neriešime problémy, ale prehadzujeme zo strany na stranu to, čo máme v zásobe. Zväčša nič moc, vžiadnom prípade tým nič nevyriešime ale na modernú dobu to stačí.
Na nadhľad to ale nestačí.

Náhodný okoloidúci

Od toho pána som nikdy nič nečítal, filozofické traktáty nečítam. Posudzujem veci z hľadiska dostupných faktov a ich súvislostí a v tomto prípade z hľadiska biológie. Nepotrebujem sa pred inými predvádzať, aký som sčítaný, to prenechám tebe "(s malým "t", veľké si nezaslúžiš). Môžeš citovať čo chceš, koho chceš, chýbajúcu životnú múdrosť tým nenahradíš.

Yahwe-m'kaddesh

Minimálne pomerne spoľahlivo historicky potvrdená postava nového proroka najprv Židov, neskôr aj Gójov. Sám seba podľa dochovaných prameňov označil ako syna Božieho. Čo tým myslel sa nedá z týchto textov celkom presne dedukovať. Výkladov je niekoľko, kresťanské cirkevné spoločenstvá veria v jeho jednotu s Otcom – Svätú trojicu. Napríklad Svedkovia Jehovovi sa nemôžu z tohto dôvodu označiť ako kresťania.

Objektívne klasickými vedeckými metódami nemôžeme nikoho z tejto trojice dokázať a ja si osobne kladiem otázku čo je to naozaj podstatné. Boh Otec, Boh Syn a Duch svätý sú objektívne pozorovateľná psychická realita (fenomén mysle) veriacich kresťanov. Ako taká je úplne legitímnym predmetom vedeckého skúmania psychológie a v širšom kontexte s inými náboženskými predstavami religionistiky.

Keď sa pozerám na problém viery v Krista z fenomenologického hľadiska, nemôžem prehlásiť že by som mohol rozdeliť ľudstvo iba podľa jednoduchého kritéria viery v božskú podstatu Ježiša Krista. Keď problém zúžim iba na katolícku cirkev (KC), veriaci čo sa k nej hlásia, predstavujú veľkú kvalitatívne odlišnú škálu predstáv (pre ilustráciu – poverčivá babička z Lendaku a teológ Tomáš Halík študujúci Nietzscheho.) Paušálne generalizujúce útoky na katolícku cirkev zamerané skôr na poverčivé predstavy nevzdelaných babiek (niekedy ďaleko za hranicou katechizmu KC) sú smiešne a neférové!

Viera Ježiša Krista a ešte viac v Panenku Máriu je veľmi podobná bhaktijóge alebo viere v Krišnu – je to cesta lásky, ktorá je pre väčšinu ľudstva prístupnejšia ako iné cesty.

Akú funkciu má všeobecne viera v Boha v spoločnosti? Je preukázané, že na psychiatrických klinikách sa vyskytuje neproporcionálne málo skutočne veriacich, naopak je tam veľa pacientov, čo stratili vieru. Je to zase téma na dlhú diskusiu, ale keď bude treba, pokojne môžeme.

Aby som to teda sumarizoval – viera v Ježiša Krista je fenomén ľudskej mysle, ktorý otvára cestu k viere v Boha a umožňuje človeku nastoliť stav vnútornej harmónie vo svete plnom hrozieb a konfliktov. Netvrdím že to jediná cesta ale tvrdím, že v našom kultúrnom kontexte je to cesta najschodnejšia. Inými slovami http://www.svatepismo.sk/listovat.php?kniha=50&kapitola=14
"Ja som cesta, pravda a život.“

Norman

sa nachádza (neproporcionálne) veľa pacientov, ktorí verili v boha, ale nejako ich to zlomilo a zničilo?
No, v podstate s tebou možno súhlasiť. "Neproporcionálne" množstvo kresťanských lunatikov je nielen tam, ale aj behá po uliciach hlásajúc svoje (navzájom rôzne) fantazmagória.
Nehovoriac o tom, aké neproporcionálne číslo priamo Ježišov Kristov sa nachádza v spmínaných psychiatrických klinikách.

Áno, "ja som cesta, ... Nik nepríde k Otcovi, iba cezo mňa".
Preto si už pár tisíc rokov bratsky podrezávate hrdlá, donekonečna. Toto je ten váš dobrotivý boh, plný nenávisti voči všetkým ostatným. Nie je to veru ani jediná cesta (konieckoncov, len kresťanstiev sú stovky) ale určite ani nie najschodnejšia.
To je len a len tvoja dogma.
Tvoj inprint.
Tvoje tabu.

Yahwe-m'kaddesh

Ako živnostník som mal možnosť stretnúť sa so stovkami ľudí rôznych profesií. Moja skúsenosť je taká, že pomerne rýchlo som dokázal rozpoznať veriaceho kresťana alebo Žida, čím to je? :-D Nenašiel som medzi nimi žiadneho agresívneho sociopata a boli to veľmi dobrí a spoľahliví partneri.

Nebudeme sa musieť pohybovať v kategóriách blázni a normálni. Pre každého živnostníka podnikajúceho v službách je životne dôležité, aby dokázal rozpoznať hajzla, čo mu nezaplatí za prácu. Mne sa to nestalo, lebo pomerne rýchlo som dokázal rozpoznať s kým mám tú česť a dokázal som slušne a bez nejakých scén v prípade potreby vycúvať zo zakázky.

Ešte v úplných začiatkoch podnikania som navštívil VS na Cajle (mimochodom tam pracovalo pár veľmi šikovných technikov, čo dokázali na kolene robiť divy). Už pri vrátnici za bránou ma pozdravil jeden pán v teplákoch "Pochválen buď Pán Ježiš Kristus"! Slušne som pozdravil "Ma veky Amen!" a s úsmevom sme sa rozišli. Na slobode v tom čase pobehovalo podstatne viac agresívnych bláznov, ktorí skončili veľmi zle... To je tá relativita.

Pre mňa je "kresťanský lunatik" menší a menej nebezpečný blázon ako Majský, Vareha, Iliščin a comp. Nehovoriac o politikoch...

Ale je to preukázaný fakt, že viera v Boha je pomerne dobrá prevencia duševných chorôb. Dokážeš pochopiť čo sa snažím vysvetliť?

Grigoriy Ilmoran

Technická poznámka: Aby naša diskusia mala nejakú úroveň a zároveň zmysel, prosím Ťa, aby si sa nesnažil ohurovať ma slovami a spojeniami, ktoré sú len nezmyselným predvádzaním sa, ničomu neprospievajú, lebo sú Ti očividne cudzie, nerozumieš im. Rozprávajme sa v normálnej ľudskej reči, a nesnažme sa skrývať našu nevedomosť používaním výrazov, ktorým očividne nerozumieme, nepridávajú do diskusie nič, čo by súviselo s dohodnutou témou.
Príklad: Ešte si ani nenaznačil, čo si Ty osobne mslíš o Ježišovi, čo bola základná otázka, a už ma chceš ohúriť svojou znalosťou o Svedkoch Jehovových.
Preboha Ťa prosím, nepoužívaj také výrazy, ako "fenomenologické hľadisko" - také z Tvojich úst znie len ako infantilné predvádzanie sa. Na mňa také niečo neúčinkuje, skôr vyvoláva pohŕdanie.
Rovnako: "náboženskými predstavami religionistiky". Religionistika NEMÁ žiadne náboženské predstavy. Nanajvýš ich môže študovať. Ako Ty môžeš na tomto svete pochopiť čokoľvek, keď do všetkého vstupuješ s pretvárkou a únikom do nereálneho? Nemusí každý byť intelektuálom, stačí ak je jednoduchým dobrým človekom.
Nechcem Ťa ešte viac zahanbovať, preto nekomentujem zvyšok.

Celý Tvoj príspevok sa nesie v duchu nezmyselnej snahy ohurovať, lebo nevieš v jednoduchej ľudskej reči odpovedať na jednoduchú otázku: Kto bol Ježiš, ktorý sa vraj stal Kristom?
Napísal si celkom dlhý príspevok, a ja nie som o nič bližšie k poznaniu ako predvčerom.
Odpovedz mi, prosím, a už nespomeň nič, čo s tým nesúvisí; ani Krišnu, ani fenomenologiu, ani babku z Lendaku, ani Halika.

Yahwe-m'kaddesh

Diskusia v ktorej protivníka oflajstruješ výrokmi "ohurovať ma slovami a spojeniami, ktoré sú len nezmyselným predvádzaním sa, ničomu neprospievajú, lebo sú Ti očividne cudzie, nerozumieš im" je s prepáčením primitívna a hlúpa. Aj ťa môžem oflajstrovať ako primitívneho nevzdelaného hlupáka, ktorý má problém porozumieť textu z viac ako 30 viet - máš pocit že toto sa dá nazvať diskusiou?

Snažil som sa Ti slušne vysvetliť moju predstavu a ilustroval som ju Svedkami Jehovovými. Bola to poznámka k veci, lebo som chcel povedať že kresťan si predstavuje Krista ako jednu z osôb Trojice. To ťa malo ohúriť?

Jasne som Ti vysvetlil, že pre mňa nie je dôležitý vedecký dôkaz existencie Trojice, lebo ani teoreticky ho nik nemôže poskytnúť. Slovo fenomenológia je pre človeka s elementárnymi vedomosťami v oblasti základov filozofie úplne bežné a presne vystihuje pohľad na problém.

"Religionistika NEMÁ žiadne náboženské predstavy. Nanajvýš ich môže študovať."
A čo iné som napísal? Tvrdil som snáď že ""Religionistika MÁ náboženské predstavy." Máš problém sledovať text (okrem svojho :-D)?

"Ako Ty môžeš na tomto svete pochopiť čokoľvek, keď do všetkého vstupuješ s pretvárkou a únikom do nereálneho?"

Zase agresívne obvinenie bez opory v texte. V čom sa pretvarujem, kde unikám do nereálneho?

Bez pretvárky som napísal, že neviem objektívne vedecky dokázať Kristovu existenciu a otvorene som napísal že to nepovažujem za podstatné! Tento postoj považuješ za pretvárku? V čom? Je únik do nereálneho otvorené priznanie že Božia Trojica jestvuje v mysliach ľudí a že tento psychický jav (keď Ti vadí výraz fenomén ľudskej mysle) sa môže študovať, že má nejakú funkciu a rôzne formy?

"Nechcem Ťa ešte viac zahanbovať, preto nekomentujem zvyšok."

A toto bolo čo? Tak si predstavuješ diskusiu? Myslíš si že neviem byť podobne agresívny a sprostý?

Diskusia nie je o vybľakovaní hesiel, o nezodpovedných a veľmi povrchných návrhoch na riešenie zložitých problémov. Musíš sa snažiť najprv aj trochu pochopiť stanovisko druhej strany, nezamená to že musíš súhlasiť.

Katolícka cirkev verí v niečo, čo sa dá tiež redukovať na heslo "Právo na život". Verí v to, že život vzniká už v okamžiku počatia a od tohoto okamžiku treba ho chrániť. Ja otvorenie priznávam že neviem a pochybujem, že sa toto stanovisko dá vedecky v dohľadnej budúcnosti dokázať. Ale nebudem urážať a zosmiešňovať ľudí, čo majú takýto názor, ako to urobil článok, ku ktorému diskutujeme. Ja som si dal prácu a snažil som sa pochopiť ich stanovisko a môj záver je, že NEVIEM. A racionálna reakcia na návrh zákona by mala byť otázka, či niečo vyrieši, koho poškodí a či tej škode sa nedá predísť.

Hulákajúcich a dupajúcich hlupákov je na svete dostatok (náboženskí a ateisitickí fundamentalisti sú len podomnožina). Vyrieši niečo, ak sa ľudia budú navzájom okrikovať a flajstrovať nálepkami, ako to robí článok o ktorom diskutujeme?

Grigoriy Ilmoran

k ujasneniu toho, o čom Nietzscheho filozofia asi bola. Navrhol som, aby sme začali tým, že si vzájomne predostrieme naše názory na kresťanstvo, lebo pre Nietzscheho práve to do veľkej miery bolo východiskovým bodom k hľadaniu nových hodnôt, novej filozofie. Mojim cieľom bolo, aby sme sa k takému postupne dopracovali.
Namiesto jasného formulovania toho, čo je základné a podstatné, na čo som sa Ťa pýtal, začal si o Trojici a fenomenológii.
Začal si sa so mnou pretekať, kto povie niečo múdrejšie. Ja však nikdy nie som pretekár, lebo ja som rodený horolezec.
Napísal si vetu: "...pozorovateľná psychická realita (fenomén mysle) veriacich kresťanov. Ako taká je úplne legitímnym predmetom vedeckého skúmania psychológie a v širšom kontexte s inými náboženskými predstavami religionistiky."

Ak však nemáš ani po upozornení na nezmyselnosť takejto vety toľko rozumu, aby si to pochopil, alebo toľko charakteru, aby si to skromne priznal, naša ďalšia diskusia určite nemá zmysel.

Keby som však tu vetu mierne upravil, mohla by dávať zmysel:
"...pozorovateľná psychická realita (fenomén mysle) veriacich kresťanov. Ako taká je úplne legitímnym predmetom vedeckého skúmania psychológie a, v širšom kontexte s inými náboženskými predstavami, aj religionistiky."

Yahwe-m'kaddesh

priznávam, že mi možno(?) (na úkor zrozumiteľnosti) vypadla čiarka. Si víťaz ako korektor čiarok, žiaden horolezec ... :-D

Náhodný okoloidúci

Ktosi kedysi napísal, že všetko, čo kedy Ježiš urobil alebo povedal, urobil a povedal už niekto iný pred ním. Z toho vyplýva, že Ježiš, ako je opísaný v NZ, je čistá literárna fikcia a plagiát. Meno Ježiš (Jusu, Isa) bolo zrejme kedysi na Blízkom Východe také bežné, ako sú u nás teraz mená Peter alebo Miro, takže určite sa medzi množstvom potulných kazateľov našli desiatky Ježišov. Ale ten literárny asi nikdy nežil.
Pozrime sa na to inak. Keď sa teraz niečo udeje a my to môžeme sledovať doslova v priamom prenose, aj tak sa nedopracujeme k jednoznačnému opisu a hodnoteniu toho, čo sa vlastne stalo, lebo každé noviny, každá televízia, každý papaláš príslušnú udalosť opisujú a hodnotia tak, aby zapasovala do ich myšlienkového sveta. A to píšem o udalostiach, ktoré sa dejú počas nášho života, tu a teraz. A zrazu chce niekto tvrdiť, že "udalosti", ku ktorým malo ÚDAJNE dôjsť pred nejakými 2000 rokmi a boli opísané najmenej jednu až dve generácie po tom, ako k nim ÚDAJNE došlo, sú zaznamenané naozaj tak, ako k nim došlo? Teda keby boli skutočné?
Nedávno som do diskusie pod iným článkom odcitoval kúsok textu zo stránky o gnostike. Neviem ho teraz nájsť, žeby ho niekto vymazal ako nepohodlný? Tak ešte raz:

"Teprve po definitivním vítězství židovské víry v Římě coby “křesťanství" (313 n.l.) však dochází k masové interpolační a antidatační činnosti do původních gnostických textů, která se snaží zaplnit téměř třísetletou neexistenci této sekundárně vymyšlené “křesťanské tradice", vyrůstající z židovského pohledu na život coby oživování mrtvé hmoty "božským" duchem žádosti a z židovského uctívání ducha hmotné nápodoby, realizovaného nejen literárním zhmotňováním všech gnostických idejí do domnělé “skutečné historie” Židů v židokřesťanských textech, ale také stavební činností v samotné Palestině, kde dodatečně (4. a 5. stol.) vznikají všechna do té doby neexistující “svatá místa" smyšlených židovských příběhů - především “vesnice Nazareth", rodiště Kristovo (aram. “nazara" = meditace, zření)."

Yahwe-m'kaddesh

aplikuješ na väčšinu postáv pred cca 3. storočím n.l., vymažeš najmenej polovicu histórie.

Náhodný okoloidúci

No tak ich vymažem. A čo má byť? To bude predsa najlepší dôkaz, že nešlo o skutočné, ale len o literárne postavy, na úrovni Janka a Marienky z medovníkového domčeka. A že niekoho bude bolieť búranie jeho vymysleného sveta? Ako sa s tým vysporiada - to je jeho problém. Pravda by podľa mňa mala mať prednosť pred fikciou.

Yahwe-m'kaddesh

vie rozoznať, čo je fikcia a čo je pravda. Nie si Ty náhodou Kiska, majiteľ rozumu a srdca? :-D

Náhodný okoloidúci

To určite nie, také ambície nemám. Ale stačí porovnať rôzne zdroje a ich vzájomné aj vnútorné rozpory a pravda sama vypláva na povrch. Vidno, kto od koho opisoval a čo prekrútil, doplnil, odstránil.

Norman

môžem ťa uistiť, že tu nik nemaže (nepohodlné) texty, duplom nie tvoje a duplom nie gnostické citácie.
Jedine ak by došlo k nejakému hlúpemu technickému omylu.
Mazali sa tu príspevky naozaj len občas a to už dávnejšie, keď boli považované za osobné a naozaj obťažujúce a urážajúce.

Ani nejde tak brániť nejakú našu univerzálnu toleranciu, ale naozaj si neviem predstaviť, čo by tam malo byť napísané také hrozné, aby sa to tu malp mazať. Aby tá tvoja poznámka, Náhodný, nevyznela tak, že tu niečo bežne odstraňujeme. Tp ani náhodou.
(všimol som si, že niekde zmizol v komentári obrázok, lebo sa stratil na webe jeho zdroj. Preto obrázky v komentároch sú vec ošidná, s tým tiež nič nezmôžeme)

Náhodný okoloidúci

Prešiel som svoje staršie príspevky a nenašiel som to, ale beriem na vedomie možnosť, že to bola technická chybička, predsa len technika nie je dokonalá a občas zlyháva. Môžeme sa o tom presvedčiť aj na našich súkromných počítačoch, ktoré máme doma.
Takže ospravedlňujem sa za neodôvodnené podozrenie :)

Norman

ospravedlňovať, ja som to len vysvetlil iným ľuďom.
Občas, ak sa tu zjavia dva rovnaké príspevky, ani neviem prečo, čisto esteticky, jeden zmažem. Možno že boli dva ale predsa nie rovnaké? :-) V tom zmysle "technická príčina", lebo zas samotný nejaký príspevok len tak nezmizne. Keď už, tak sa raz zrúti celý systém a nepodarí sa ho obnoviť, na to sa tiež všetci radšej duševne pripravte :-) vlastne :(
Potom budeme musiať začať odznova.
No proste reinkarnácia.

Yahwe-m'kaddesh

„Za prvé, hneď v úvode svojho príspevku nezmyselne spájaš eugeniku s eutanáziou (čo je však možno i tvoj zákerný zámer, veď dobre vieme, že Židia tieto pojmy radi spájajú).“

Spája ich právo na život. Minimálne eugenika obmedzuje právo na jeho počatie v mene priam božskej schopnosti niekoho (napr. štátu, zákonodarcov) rozhodnúť, čo sa narodí a ohodnotiť prínos budúceho plodu pre spoločnosť.

„Za druhé, strašíš tu nejakým zneužitím, ale to je veľmi pochybná argumentácia. Čo sa nedá zneužiť? Ak by sme uvažovali takýmto spôsobom, tak by sme sa predsa nikam nepohli. Všetko je zneužiteľné.“

Zneužiteľná je aj kolobežka, bicykel, motorka, auto a lietadlo. Rozdiel je v riziku, ktoré predstavuje pre okolie. Argumentujem možnými následkami a historickou skúsenosťou.

„... aby jej proces bol pod určitým dohľadom a podliehal politickej vôli, ktorá by eventuálne bránila vzniku nejakého nekontrolovaného „eugenického trhu““.

Politická vôľa napr. SMERu? Aká by bola? :-D Poznáme dva totalitné systémy, ktoré aplikovali eugeniku a eutanáziu (i keď formy sa líšili, tá nacistická bola poctivejšia, technokratická). Ako dopadli komunisti a nacisti? Aké úžasné kádre vychovali Hitlerjugend a Komsomol? Napr. Brežneva, Jakeša, Ivana Miklóša, Jána Fígeľa PhDr, Jána Oravca, básnika Mikuláša Dzurindu... Ideálni kandidáti ... na eutanáziu?

„Pravdepodobnejšie je skôr to, že zákonodarci vytvoria systém stimulov, ktoré budú demotivovať „nevhodných“ k tomu, aby sa rozmnožovali a motivovať „vhodných“, aby mali viac detí.“

Predstava že NR SR by mala vytvoriť podobný systém stimulov ma rozosmiala. A ešte viac predstava, aké by boli kritériá „vhodnosti“! :-D Naničhodníci by rozhodovali o „vhodnosti“ ...
Keď sa bavíme o eugenike tak výrok „U väčšiny znakov sa dá jasne určiť, či sú dobré alebo nie“ je priam prorocká vízia. Ja by som si netrúfol, a to som štatisticky spracovával genetickú štúdiu s podobným obsahom. Jasne sa nedá určiť nič, iba nejasne pravdepodobnosť. Nič viac.

„Kritériom môže byť napr. dosiahnuté vzdelanie, čistý register trestov, zamestnanosť, dobrý zdravotný stav, a pod.“

Prečítaj si pár životopisov skutočných géniov so zásadným prínosom ľudstvu. Akých mali rodičov a v akých podmienkach sa narodili. Ty by si im ani nedovolil narodiť sa! :-D

„Spôsob merania čoho?“ Predsa miery splnenia tvojich kritérií. Čitaš po sebe čo napíšeš? Predpokladajme že by to bol vážený priemer. Ako ohodnotíš kvalitu vzdelania (aj VŠ nemajú často ani úroveň kvalitnej strednej školy, tresty sú za rôzne previnenia, zamestnanosť – okamžitá alebo priemer na n-rokov, čo je to dobrý zdravotný stav? Akú váhu budú mať získané hodnoty v celkovom hodnotení? A toto chceš dať do rúk „zákonodarcom“?

„Kto dnes vykonáva napr. očkovanie alebo umelé oplodnenie? Čo je toto za kreténsku otázku?“

Ak sa pohybujeme na úrovni eugeniky niekto musí prijať „administratívny výkon rozhodnutia o odňatí práva rozmnožovať sa“. :-D Je pravdepodobné, že súhlas nebude vždy dobrovoľný. Kto bude potom vykonávať násilnú sterilizáciu? Lekár za asistencie orgánov činných v trestom konaní? Alebo zriadime funkciu prenatálneho kata?
Kto z nás dvoch má kreténske odpovede?

Aman Againsttime

1.Spája ich právo na život. Minimálne eugenika obmedzuje právo na jeho počatie v mene priam božskej schopnosti niekoho (napr. štátu, zákonodarcov) rozhodnúť, čo sa narodí a ohodnotiť prínos budúceho plodu pre spoločnosť.

Právo na život môže (teda v prípade, ak uznáme, že embryo je fyzická osoba a priznáme mu toto právo) spájať len určité, špecifické typy eugeniky a určité typy eutanázie (napr. v prípade eugenických potratov a eutanázie novorodencov). Toto spojenie však neplatí paušálne. Dobre si totiž neuvedomuješ, že existujú rôzne druhy eugeniky a rôzne druhy eutanázie. V prípade napr. eutanázie na žiadosť chorého človeka a pozitívnej eugeniky (podpora istých párov v tom, aby mali deti) tam žiadne prepojenie nie je. A nič také ako právo na počatie neexistuje- to je len tvoj vymyslený konštrukt. Štát má právo zamedziť páchaniu spoločenských škôd - ako som to už spomenul i v článku. Preto je napr. trestná súlož medzi príbuznými (ale oba súlož - čiže spojenie pohlavných orgánov muža a ženy - nie iné sexuálne praktiky), kde štát nepostihuje incest ako taký, ale hrozbu, resp. PRAVDEPODOBNOSŤ vzniku zdegenerovaného potomstva. Práve táto skutková podstata nám pekne ukazuje, že štát, resp. spoločnosť má záujem na zdravej populácii.

2.Zneužiteľná je aj kolobežka, bicykel, motorka, auto a lietadlo. Rozdiel je v riziku, ktoré predstavuje pre okolie. Argumentujem možnými následkami a historickou skúsenosťou.

Aké následky? Aká historická skúsenosť? Ako som už písal – eugenika bola praktikovaná do 2.sv. vojny v mnohých západoeurópskych krajinách (i v takých, ktoré boli liberálnymi demokraciami), ale neskôr bola z ideologických dôvodov zavrhnutá - http://www.protiprudu.org/proti-dobremu-potomstvu-pochopenie-zidovskej-o..., hoci i dnes sa nájde množstvo vedcov a lekárov, ktorí s ňou súhlasia a majú za to, že išlo o chybu. Pozitívna eugenika bola praktikovaná napr. v Singapure s výsledkami, ktoré som už spomínal. Nová eugenika sa zase praktikuje v Číne a Izraeli s pozitívnymi výsledkami. Ja naozaj netuším o akých negatívnych následkoch to furt melieš. Nebodaj o genocíde? Medzi eugenikou a genocídou neexistuje žiaden kauzálny vzťah. Eugenické programy fungovali v USA i v Európe dlhé roky a nedošlo tu nikde k žiadnej genocíde.

3.Politická vôľa napr. SMERu? Aká by bola? :-D Poznáme dva totalitné systémy, ktoré aplikovali eugeniku a eutanáziu (i keď formy sa líšili, tá nacistická bola poctivejšia, technokratická). Ako dopadli komunisti a nacisti? Aké úžasné kádre vychovali Hitlerjugend a Komsomol? Napr. Brežneva, Jakeša, Ivana Miklóša, Jána Fígeľa PhDr, Jána Oravca, básnika Mikuláša Dzurindu... Ideálni kandidáti ... na eutanáziu?

Prečo tu vyťahuješ systémový SMER? Písal tu snáď niekto o tom, že očakáva praktikovanie eugeniky od súčasného systému? My dobre vieme aká je dnešná situácia a pomery, ktoré eugenike neprajú. Preto je potrebná zmena – jednak politických štruktúr, ako i povedomia más, t.j., tým, že bude dostatočne veľké množstvo ľudí v pozícií, kedy budú ovplyvňovať ostatných. To možno dosiahnuť skrz metapolitiku (transformácie povedomia a kultúry).

Komunisti eugeniku nepraktikovali – naopak boli proti nej. Každý, kto má aspoň elementárny rozhľad predsa vie, že komunisti boli inšpirovaní Lamarkovou myšlienkou, že ľudia môžu zdediť vlastnosti, ktoré ich predkovia získali v priebehu svojho života – čo bol presný opak Darwinového pohľadu, podľa ktorého je základným mechanizmom evolúcie prirodzená selekcia.
A pokiaľ ide o národnosocialistické elity, tak je pomerne známy fakt, že mali vysoko nadpriemerné IQ: https://en.wikipedia.org/wiki/Nuremberg_trials#Intelligence_tests_and_ps...

4. Predstava že NR SR by mala vytvoriť podobný systém stimulov ma rozosmiala. A ešte viac predstava, aké by boli kritériá „vhodnosti“! :-D Naničhodníci by rozhodovali o „vhodnosti“ ...

Opäť, nikto tu predsa nehovoril o dnešnej NR SR a dnešných politikoch. Zavádzaš a manipuluješ.

5. Keď sa bavíme o eugenike tak výrok „U väčšiny znakov sa dá jasne určiť, či sú dobré alebo nie“ je priam prorocká vízia. Ja by som si netrúfol, a to som štatisticky spracovával genetickú štúdiu s podobným obsahom. Jasne sa nedá určiť nič, iba nejasne pravdepodobnosť. Nič viac.

Blbosť. Každý racionálne uvažujúci človek vie, že je lepšie byť inteligentný ako hlúpy, že je lepšie byť zdravý ako chorý a pod. Tvoje relativistické postoje nemožno brať vážne: hlúpi a psychopatickí jedinci často spôsobujú škody štátu a spoločnosti, a preto je lepšie snažiť sa eliminovať nízku inteligenciu a asociálne správanie. Koniec koncov školy a výchovné ústavy sledujú ten istý cieľ. Eugenika bude akurát pracovať na úspešnejšom dosiahnutí týchto cieľov.

6. Prečítaj si pár životopisov skutočných géniov so zásadným prínosom ľudstvu. Akých mali rodičov a v akých podmienkach sa narodili. Ty by si im ani nedovolil narodiť sa! :-D

Menuj mi jedného jediného génia, ktorého rodičia boli mentálne postihnutí. Neviem o žiadnom. Mimochodom, to o Beethovenovi je obyčajný (kresťanský) hoax: http://pietruchova.blog.sme.sk/c/147979/Aj-vy-ste-uz-potratili-Beethoven...

7. „Spôsob merania čoho?“ Predsa miery splnenia tvojich kritérií. Čitaš po sebe čo napíšeš? Predpokladajme že by to bol vážený priemer. Ako ohodnotíš kvalitu vzdelania (aj VŠ nemajú často ani úroveň kvalitnej strednej školy, tresty sú za rôzne previnenia, zamestnanosť – okamžitá alebo priemer na n-rokov, čo je to dobrý zdravotný stav? Akú váhu budú mať získané hodnoty v celkovom hodnotení? A toto chceš dať do rúk „zákonodarcom“?

Vŕtaš sa v trivialitách. Toto sú všetko otázky, o ktorých sa bude viesť odborný diskurz. Rovnako ako sa dospelo k nejakých kritériám na získanie vodičského preukazu, tak sa dospeje i ku kritériám na získanie oprávnenia byť rodičom.

8. Ak sa pohybujeme na úrovni eugeniky niekto musí prijať „administratívny výkon rozhodnutia o odňatí práva rozmnožovať sa“. :-D Je pravdepodobné, že súhlas nebude vždy dobrovoľný. Kto bude potom vykonávať násilnú sterilizáciu? Lekár za asistencie orgánov činných v trestom konaní? Alebo zriadime funkciu prenatálneho kata?

Nútená sterilizácia sa bude týkať tých, ktorí nie sú spôsobilí na právne úkony pre svoju retardáciu alebo ťažkú duševnú chorobu (bude tu samozrejme lekársky posudok), takže ich súhlas je irelevantný (koniec koncov, tak tomu bolo napr. do 70 rokov v Škandinávií, ale i do 90-tych v Japonsku). Postup bude obdobný ako v prípade iných medicínskych procedúr - napr. povinného očkovania. V ostatných prípadoch pôjde o stimuly – čiže dobrovoľnosť.

nonula

Citit mrtvolny smrad,
nastava cas rozpadu,
vsetci vysvetluju vsetko,
obhahujuc obkluceny hrad.

Navrstvena vaha hmoty
podstatu svoju rozpucila,
pokracuje bez zaciatku
nicim sa uz nekroti.

Atom racia z retaze utrhnuty,
pri ustach duse vyhorel
neprehltnuty...

Ticho vresti , vreskot zmlkol,
slovo zmizlo v mori slov,
matka Zem prehovorila.

baloo

Aman tu chodí furt s tou eugenikou, dajme tomu že OK.

ale
u
- Má človek právomoc zaiahnuť do vecí, čo má a čo nemá byť? Prečo sa neobuje radšej do El Nina? Protestujme: nechceme rakovinu, nech už tie vajcá nepadajú dole a do riti s lavými kvarkami CHCEME TO
- Genetika je TEÓRIA, nezabúdajme na to, brať to ako fakt je podľahnutie vedeckej móde
- Kto v praxi o tom bude rozhodovať?
- Prax mňa osobne presviedča skôr o úmyelnom pestovaní "nižších rás" pričom všetky "biele rasy" sa hubia ostošesť, kto bude tie vznešené teórie prevádzať do praxe? Zase oni? Veční revolucionári z princípu proti všetkému nie nimi riadenému?

Norman

Eugenika je tu ťahaná vyslovene na môj vedomý podnet. Je to jedno z mojich mála vedomých rozhodnutí za posledných 5 rokov a asi jediné na tomto portáli. Všetky ostatné témy su už stokrát prežuté a prežúvané kdekoľvek inde, ale táto jedna zatiaľ chýba, tak sa ju snažíme oživiť. Nie preto, aby sme boli orgnálni, ale preto, aby žila.

Samozrejme, to neznamená, že nemá byť kritizovaná. Naopak, bez akýchkoľvek politicko korektných rečí o dialogu, úprimne sú zaujímavé najmä kritické postoje a výhrady. A ich vysvetlenie, ktoré tak môže byť poskytnuté.

napr. píšeš:
"Prax mňa osobne presviedča skôr o úmyelnom pestovaní "nižších rás" pričom všetky "biele rasy" sa hubia ostošesť"
To je to negatívum a problém, ktorý ja označujem tiež za eugenický, lepšie povedané, riešenie je eugenické - vedome sa prestanú pestovať "nižšie rasy" (ktoré sa dnes doslovne zámerne tvoria, aby bolo dosť otrockej biomasy).
Ergo, problémy eugeniky sú tu objektívne stále tu, nejde sa zavádzať nič nové, ide sa len poznať to, čo je tu tak či tak. A potom sa správať podľa toho poznania.

Norman

ja som svoje zhrnutie k tejto téme napísal separátne do článku.
http://nadhlad.com/content/niektore-zakladne-pojmy-sucasnej-eugeniky

Ak niekto zo zúčastnených debaty (Yahwe, Grigorij, ktokoľvek .... ) chce podobný priestor, podobne sa vyjadriť, nech dá jednoducho text niekde sem do komentára s patričnou poznámkou a bude to prekopírované do formátu samostatného článku.
(pravdupovediac, email schránka je zahltená spamom a ľahko sa v ňom dopis stratí , takže takto cez kometáre je to jednoduchšie a istejšie)

Yahwe-m'kaddesh

lebo priestor na slobodnú diskusiu na túto tému naozaj chýba!

nové