Experimentálna vakcína a Norimberský kódex

mRNA vakcína, ktorou nás chcú členovia vakcinačnej mafie Matovič, Krčméry, Jarčuška a iní zaočkovať proti novému koronavírusu SARS-CoV2, je experimentálna, je vytvorená novou technológiou, zatiaľ nevyskúšanou v masovej mierke. Preto by sa na toto experimentálne očkovanie mal vzťahovať desaťbodový Norimberský kódex. Vlastnie nie mal by sa vzťahovať, ale vzťahuje sa.

Jeho znenie sem kopírujem zo slovenskej verzie Wikipédie:

Norimberský kódex – Wikipédia (wikipedia.org)

 

Norimberský kódex je súbor zásad medicínskej etiky pre experimenty na ľuďoch, ktorý vznikol ako dôsledok súdu s vojnovými zločincami na norimberskom súde po skončení druhej svetovej vojny.

 

1. Dobrovoľný súhlas ľudskej osoby je absolútne nevyhnutný. To znamená, že dotknutá osoba musí byť právne spôsobilá dať súhlas. Musí byť v postavení, v ktorom má moc vykonávať slobodné rozhodnutia, a to bez ovplyvňovania akýmkoľvek násilím, podvodom, klamstvom/zavádzaním, hrozbami, preháňaním, či inou skrytou/záludnou podobou obmedzovania alebo donucovania. Musí tiež mať dostatočné poznanie a pochopenie podstaty predmetnej záležitosti, čo jej umožní učiniť informované a zasvätené rozhodnutie. To si vyžaduje, aby bol účastník pokusu pred prijatím súhlasného rozhodnutia oboznámený s povahou, trvaním a účelom pokusu, so spôsobmi a prostriedkami, ktoré majú byť v pokuse použité, so všetkými nepríjemnosťami a nebezpečenstvami, ktoré možno odôvodnene očakávať, ako aj s účinkami na svoje zdravie alebo osobnosť, ktoré možno nastanú kvôli jeho účasti na tomto pokuse.

Povinnosť a zodpovednosť presvedčiť sa o tejto akosti súhlasu s účasťou na pokuse leží na pleciach každého jednotlivca, ktorý daný pokus navrhuje, riadi alebo sa na ňom podieľa. Je to osobná povinnosť a zodpovednosť, ktorú nemožno beztrestne preniesť na iného.

2. Pokus musí byť navrhnutý tak, aby priniesol pre dobro spoločnosti plodné výsledky, ktoré nemožno získať inými spôsobmi či prostriedkami a ktoré nie sú vo svojej podstate náhodné či nepotrebné.

3. Pokus musí byť založený na výsledkoch pokusov na zvieratách i na poznaní prirodzeného priebehu danej choroby či iného skúmaného problému a musí byť navrhnutý tak, aby očakávané výsledky ospravedlňovali vykonanie tohto pokusu.

4. Pokus musí byť vykonaný tak, aby sa predišlo všetkému zbytočnému telesnému či duševnému utrpeniu a poškodeniu zdravia.

5. Nesmie byť vykonaný taký pokus, u ktorého je vopred známy dôvod domnievať sa, že môže spôsobiť smrť alebo zdravotné postihnutie, snáď s výnimkou prípadov, v ktorých účastníkmi pokusu sú samotní lekári, ktorí pokus vykonávajú.

6. Stupeň rizika, podstupovaného účastníkmi pokusu, nesmie nikdy prekročiť stupeň rizika, vyplývajúci z humanitárnej dôležitosti problému, ktorý má tento pokus vyriešiť.

7. Musí byť vykonaná primeraná príprava a poskytnuté náležité vybavenie na ochranu účastníkov pokusu aj pred málo pravdepodobnými poškodeniami zdravia, zdravotnými postihnutiami či úmrtím.

8. Pokus smú vykonávať len vedecky vzdelané osoby. Počas všetkých stupňov pokusu sa od ľudí, vykonávajúcich pokus alebo zapojených do pokusu, musí vyžadovať najvyšší stupeň zručnosti, skúsenosti a starostlivosti.

9. Počas pokusu musí mať účastník pokusu slobodu ukončiť svoju účasť na pokuse, ak sa dostal do takého telesného alebo duševného stavu, v ktorom sa mu pokračovanie v účasti na pokuse javí ako nemožné.

10. Príslušný vedec musí byť pripravený prerušiť prebiehajúci pokus v ktoromkoľvek stupni, ak má dobrý dôvod (použijúc svoju dobrú vieru, vynikajúce zručnosti/skúsenosti a starostlivé zváženie, ktoré sa od neho požadujú) domnievať sa, že pokračovanie v pokuse pravdepodobne spôsobí poškodenie zdravia, zdravotné postihnutie alebo smrť účastníkovi pokusu.

 

Norimberský kódex by si mali prečítať všetci zástancovia a propagátori očkovania experimentálnou vakcínou.

 

Zvýraznený text zvýraznil N.O.

0
Ľubov

Norimberského kódexu,dobrý nápad, aj keď viem,že to stačiť nebude.Dík za zverejnenie.
Definitívne ma sklamali biskupi, (posielajú ovečky na očkovanie),no,oni pancieráky ako Matovič mať nebudú. Vlastne,len veľmi málo z nich bude mať pancierák.
Á,máme nové logo. Norman,čo Ťa k tomu viedlo,vymeniť "staré"? Je to pekné,niekto sedí za planétou Zem a vyzerá v pohode,na rozdiel od nás...

Norman

Trocha upratujem aj iné veci, tak som aj logo oprášil.

Konkrétne to posledné s krídlami bolo moc zlovestné. To nebolo ono.
Predtým sme mali psa, ktorý pripomínal ľudskú krutosť - ale to bolo slabo pochopiteľné.
Predtým bol zamračený lev. Ale to bolo moc cudzí, lev nie je lokálny symbol.
Predtým bola tiež zem, nejaké oko, takže sme sa vrátili na začiatok.

Naša podstata je kozmos, ktorý je za zemou, možno je to len trojuholník, možno persona, puruša, možno len nekonečný tieň. Nie je to ani tak logo, ako skôr pozitívny obrazec.
Azda nejaký čas zostane.

Aj menu som zmenil na mapu tém, ale tá sa stále mení, lebo ešte sa upratuje. Aj rozženie titulnej strany som vrátil ku štandardu zľava doprava. Ale to sú len drobnosti.

sandro

a ja ze to je svetielkujuci Iluminat, z najvyssej (nadpozemskej) urovne riadenia planety:))

Luko

Ten ľavý (hlavný stĺpec) nereaguje - nedajú sa rozkliknúť články. Nábeh kurzorom na nadpis nič nerobí. Ľavý stĺpec je OK.

Náhodný okoloidúci

https://www.hlavnydennik.sk/2020/12/11/australia-zastavila-vyvoj-vakciny...

Po očkovaní proti kovídu sa u očkovaných vytvorili aj protilátky proti HIV, čo znemožňuje diagnostiku HIV.
To vzbudzuje už pred niekoľkými mesiacmi vyslovené a hlavným prúdom zosmiešňované podozrenie, že vírus kovídu je vytvorený umelo a obsahuje umelo vpašované sekvencie RNA vírusu HIV. Čiže že je to biologická zbraň.

slaven1

Tento týždeň mi v mojej knižnici padla do ruky kniha o Norimberskom súde. Ani neviem odkial sa tam vzala.

slaven1

Z článku:

POLÍCIA SLOVENSKEJ REPUBLIKY „POMÁHA A CHRÁNI“. Psychopatov, vakcinérov a sabotérov štátneho a právneho zriadenia.

nové