O židovskom pôvode Rómov

Ten článok, ktorý bol vlastne len kópiou tohoto  originálu , s malým nedokonalým komentárom, a ktorého komičnosť nebola pochopená, bol z obehu stiahnutý. Tento link vlastne splňa to isté a keď bude čas, vrátime sa k nemu.

 

Naozaj, humor, ktorý treba vysvetlovať, nie je podarený humor. No ale trocha a dočasne sme sa zasmiali.

 

Odteraz tu budeme uverejňovať iba článočky vážne a bez humoru :)

Ak externé, tak sem budeme dávať článočky Rusov, Američanov a podobne, tie sú suchopárne a ich autori sa berú smrtelne vážne.

Halevaj.

 

 

 
Buheh
že som nečítal pozornejšie. Možno keby to bolo kratšie... ale problém naozaj nebol u Teba. Prepáč. Nie je Tvoja chyba, že vzhľadom na obmedzený čas som to v tej rýchlosti zle pochopil.
Norman
veď nie som malé decko. Som to nestiahol pre to, že som urazený, ale pre to, že sa to fakt nedalo pochopiť. Fakt som nemal čas či chuť to obkecať, ale to bola prave zla ukážka, ako sa to robiť nemá  - niečo nakopírovať a vy sa starajte, čo na tom ja vidím. Ja to ešte spíšem, v podstate to,čo bolo v komentároch. Okrem toho to fakt vyznelo, že ten čudojudo má rovnakú našu vážnosť ako iní občasní externí, čo sem dáme, napríklad ako Stwora - a to by fakt nebolo fér. Ako úplne vážne - keď je dobrá vôľa, tak je každá kritika vítaná.
slaven1

Tak skopírujeme článok aspoň sem, do komentáru:

O židovskom pôvode Rómov

  Na základe historických dôkazov a tvrdení svetoznámych fínskych a izraelských etnológov, bádateľov rómskej identity, ako sú pán Kyösty, pán Roth a Sandor Awraham som sa rozhodol napísať tento článok o pôvode Rómov. Historickú časť tochto článku som čerpal z Histórie starovekého  územia Izraela a z malého článku Sándora Awrahama Myths, Hypotheses and Facts / O pravom pôvode Rómov / Uvedený článok sa taktiež opiera o Starovekú históriu územia Izraela. Považoval som za dôležité opísať niektoré časti tohto diela, nakoľko tento vzácny článok presne popisuje dotknuté historické udalosti.

Historický náčrt Historici a etnológovia, ktorí tvrdia, že Rómovia pochádzajú z Indie sa mýlia, lebo sa opierajú len na jednostranné poznatky. Ich teória sa opiera iba o jazykové hľadisko a vôbec neberie do úvahy rómsku kultúru ako celok, ktorá je z dôvodu ich identity dôležitejšia ako len ich získaný jazyk, ktorým sa dorozumejú. Keby sme súhlasili s touto teóriou, tak všetkých amerických černochov by sme mali považovať za Angličanov. Táto teória je špekulatívna a nie je správna. / Sándor Awraham / K dezinformáciám o indickom pôvode Rómov vo veľkej miere prispeli aj samotní Rómovia, keď cieľom poprieť svoj židovský pôvod vymysleli rôzne falošné historky o ich pravom pôvode. Ale hlavnú vinu v tejto záležitosti je možné pripísať falšovateľom a dezinformátorom starovekej histórie. V rómskej kultúre je totiž veľa hebrejských prvkov, nakoľko oni pochádzajú z Izraela a nie z Indie a pôvodne sú hebrejskými Izraelitami.

V zhode s nevyvrátiteľnými historickými dôkazmi je jasné, že Rómovia sú Židia zo SAMÁRIE a sú ľuďmi severného Izraelského Kráľovstva. Ich hlavným mestom bola Samária na severe Izraela až do rokov 737- 720( p.n.l.), keď sa štát Izrael postupne rozpadol následkom vojny s Assýrmi. Do roku 722 (p.n.l.) Rómovia boli deportovaní z územia starovekého Izraela na územie NINIVE, ktorá sa nachádzala v kráľovstve HANIGALBAT- MITANNI v Mezopotámii . Ninive bola súčasťou Assýrskej ríše v 7-6 storočí až do vtedy, kým ich nepodmanila Médska ríša, ktorá siahala od Anthólie až po Indiu. Assýrsky kráľ Sargon ( II.Sarrukin ) väčšinu médskych miest si pripojil k sebe, Médov deportoval na územie Assýrie a samarijských Židov, Rómov do Médii. Rómovia boli 150 rokov vazalmi Asýrskej ríše. Po zániku assýrskej nadvlády Babylónčania deportovali aj ich bratov z juhu krajiny. Tí si vo vyhnanstve ustrážili svoju vlastnú identitu, spoločenskú štruktúru a ich kňažské kmene a následne po 70-tych rokoch sa vrátili späť na územie Kánaán , kde ich naďalej uznali za Židov. Za pomerne krátku dobu sa im podarilo získať späť menšiu časť svojich severných bratov, Rómov, ale väčšina z nich naďalej musela žiť vo vyhnanstve. / História starovekého  územia Izraela /

Rómovia sa dostali do Indie len v roku 128(pred Kristom) , a to pomocou bielych Hunov, ktorí boli Hepthaliti, a následne žili v oblasti Uttar Pradesh. Najmä z tejto oblasti Indie prebrali Rómovia veľa cudzích slov, ktoré používajú dodnes. Rómovia následne ušli pred vojnou do Benáresu ale pre odmietavý postoj tamojšieho obyvateľstva boli nútení sa odsťahovať do oblasti Ranchee. India nie je pravlasťou Rómov ale bola len dočasným útočišťom v dlhej histórii ich prenasledovania . Nie sú v genetickom príbuzenstve so žiadnymi ľuďmi žijúcimi v Indii a ani z hinduizmu neprebrali žiadne prvky. Po opustení Indie sa Rómovia dostali do Európy cez Irán, Arménsko a Bospor, kde sa k ním pridali okrem indických aj iránski nomádi.Okrem ich jazyka je jediným prežívajúcim znakom, že Rómovia žili aj v Indii je niekoľko skíto-sarmatské tradičných prejavov, ktoré sa objavujú v ich zvykoch. Tvrdenie Abu Nasr Al-Utbi o pôvode Rómov   z okolia Kaunadz sa zakladá len na nepotvrdených výmysloch tohto nezodpovedného kronikára /autor/ .  

   Britská koloniálna polícia v XIX. storočí na Rómov vymyslela prezývku“ cigáni“. Mylne tak nazvali zároveň aj všetkých indických a iránskych nomádov, ktorí s Rómami vlastne nemali nič spoločného. Neskoršie potom väčšina európskych výskumníkov vychádzali z  mylného predpokladu, že základom rómskej identity je nomádsky spôsob života. /Sándor Awraham/    Lenže Rómovia neboli nomádi, oni boli prenasledovaným národom pre ich židovskú vieru ! Je to veľký  omyl z neznalosti starovekej histórie Izraela týchto výskumníkov. Oni neposkytli žiadne dôkazy o príbuzenstve medzi indickými národmi a Rómami ! Podporovali len len falošnú a mylnú teóriu o indoeurópskom pôvode Rómov.  Aké dôkazy možno poskytnúť v tejto súvislosti týmto výskumníkom ? Tu je celá história starovekého územia Izraela, ktorú odporúčam preštudovať v záujme vytvorenia jasného obrazu o tejto časti starovekej histórie./autor/ 

  Na základe historických dôkazov výsledky etnografických bádaní, genetických porovnávaní a poznatky fyzickej antropológie Rómov sú neobjektívne, spochybniteľné. Subjektmi týchto bádaní v žiadnom prípade nemohli byť Rómovia, mohli to byť len indickí, eventuálne iránski nomádi, ktorých zrejme považovali za Rómov na základe tvrdení týchto ľudí o  svojom rómskom pôvode po strate ich identity. Odvolávám sa na Staroveké dejiny Izraela. Naopak pri porovnaní genetických máp Rómov a Židov, vykonananých vo Fínsku a v Argentíne, sa viacnásobne  potvrdila ich príbuzenská previazanosť. Kategoricky odmietam teóriu o pôvode Rómov  z indickej kasty Nedoknuteľných Dr.Toomasa Kivisilda z Cambridgeskej univerzity z dôvodu, že som pevne presvedčený o tom, že Dr.Kisivilda nevie rozlíšiť indických nomádov od Rómov. On zrejme nemá ani  o tom znalosti, že v Európe Rómovia tvoria len 25% z tzv."cigáňov". Zodpovedne môžem prehlásiť, že genetické mapy nemohli pochádzať od Rómov pri porovnávaniach s genetickými mapami  indických ľuďí, z ktoréjkoľvek kasty. On  sa mal poradiť v tejto záležitosti  s rómskymi bádateľmi identity Rómov ešte pred publikovaním svojho nezmyselného článku. Aj Paul Polanszki, bádateľ z USA, ktorý tvrdí, že nik nepozná pravý pôvod Rómov by mal  preštudovať staroveké dejiny Izraela, a poradiť sa s kompetentnými bádateľmi.  Naskytne sa tu vážna otázka, či títo ľudia nepatria medzi falšovateľov starovekých dejín Izraela, a medzi popierateľov pravého pôvodu Rómov v snahe dezinformovania celého sveta. Podľa mojich skúsenosti veľká väčšina ostatných židovských ľudí sú s Rómami solidární  a Rómov považujú za svojich príbuzných./ autor /

Pre neustále prenasledovania a krvavých represálií pre ich židovskú vieru Rómom neumožnilo v minulosti sa trvale usadiť v štátoch cez ktorých počas ich putovania prechádzali a zároveň boli nútení aj sa vzdať svojej pôvodnej viery. Oprávnené sú obavy, že nové rómske generácie už ani nepoznajú ich pôvodnú vieru. Je to dôsledok sfalšovania starovekej histórie.

Autentické dôkazy. Menšinu na Slovensku žijúcich  tzv. „cigáňov“ tvoria Rómovia, hebrejskí Izraeliti veľká väčšina však , aj podľa ich vlastných priznaní, patrí ku kmeňom, ktorí sa pridali k Rómom počas ich dlhého putovania kvôli prenasledovaniu vo vlastných krajinách. Postupne stratili identitu a aj jazykovo sa splynuli s Rómami. Rómovia nie sú s nimi v genetickom príbuzenstve. Oni sú pre Rómov celkom cudzí ľudia, ich mentalita a spôsob života je od rómskej odlišná. Do tejto nerómskej populácii patria Budžaráti, ktorých omylom zaraďujeme medzi Lovárov (Oláhskych) , Lovári ich prezývajú Drizármi. Títo ľudia žijú toho času aj v Bratislave. Väčšina z nich sa vysťahovala do Švédskeho kráľovstva a do Nemecka. Osobne som navštívil ich vajdu v roku 1970, Kinkáša z Bratislavy, ktorý ochotne súhlasil s mojím tvrdením o pôvode Budžarátov a dôrazne poprel ich rómsky pôvod. Do tejto veľkej nerómskej skupiny patria aj potomkovia iránskych a indických nomádov, ktorí u nás žijú koncentrovane vo väčších zoskupeniach izolovane od majoritnej spoločnosti. / autor /. Podľa najkompetentnejších, švédskych, finských a izraelských rómskych bádateľov identity Rómov v Európe, vrátane Slovenskej republiky, nikdy nežili Rómovia vo väčších  komunitách, v osadách . Podľa ich zistení v týchto komunitách žijú potomkovia iránskych a indických nomádov, ktorí sa mylne  hlásia k rómskemu národu po strate ich identity.  

  Starší členovia beášskej komunity, mudrci, tvrdili, že Beáši ( mylne prezývaní korytári) nepochádzajú z Izraela a jednoznačne odmietli úvahy o ich rómskom pôvode. Podľa ich výkladu Beáši pochádzajú z dolného toku rieky Indus a po dlhoročných putovaniach sa usadili v Dácii pri veľkej vode, teda pri mori, a následne sa dostali do ostatných štátov Európy. Oni sa jazykovo nesplynuli s Rómami, hovoria vlastným jazykom. Staroveká história sa nezaoberá pôvodom Beášov takže sme odkázaní len na ich tvrdenie o svojom pravom pôvode. / autor /

 Jednotná rómska komunita, ako taká, nie je realitou  je len výtvorom popierateľov a sfalšovateľov pravej identity Rómov.

V Európe a v Južnej Amerike žijú nasledovné rómske skupiny: fínski a španielskí Kaléidovia, Kalderasha /Churarya/ , Extraxharia/eftavagaria/ Sintovia, menšia časť Lovárov, Máčvayovia, Ktoraxhaneovia. Delia sa aj na podskupiny, ako napr. servorom (slovenský Róm), ungrorom( maďarský Róm), atď./ Sándor Awraham /

 Potomkovia tých Rómov , ktorým sa podarilo vrátiť späť do Kánaán za pomoci ich južných bratov žijú aj v súčasnej dobe v Izraeli vo veľkom počte. Žiaľ aj u nich došlo k strate identity.Títo Rómovia, ktorí sú tmavšej pleti sú nesprávne presvedčení o tom, že po stránke ich pôvodu nemajú nič spoločného s Rómami, a že ich pôvod sa datuje k Júdei. Pri mojom viacnásobnom osobnom stretnutí  s nimi som však objavil u nich všetky charakteristické znaky rómskej identity./ autor /  Ale v Izraeli žije aj veľa takých rómskych rodín, ktorí sa považujú za Rómov a zároveň aj za Židov. Rómovia v tomto štáte majú pridelený štatút YEHUDIN, čo znamená, že oni sú občanmi Izraela so židovským pôvodom !!  Štatútom Jehudin sa legalizoval židovský pôvod Rómov na celom svete!!

Rómovia majú monoteistickú vieru. Podľa tejto viery Boh je dosažiteľný. Hebrejským prvkom je aj viera v duchovnom svete, ktorá pozostáva z čistých a znečistených duchov.

Mrtvý človek je znečistený dovtedy, kým jeho duša je na ceste do duchovného sveta.

Smrť je posledným prechodom do duchovného sveta. V dobe pôstu celá rodina je znečistená a všetky predmety súvisiace so smrťou sú taktiež znečistené. Pri  pôrode platia tie isté pravidlá ako u svojich židovských bratov. V súvislosti s predpismi ( 3 Mózes 15.časť) sú znečistené genitálie a spodná časť teľa. Horná časť ľudského teľa je čista. Ruky môžu byť obojaké a preto ich je treba často umývať.

V styku s cudzími ľuďmi (gojo, gožo, gádžo) podľa pôvodnej rómskych zvyklostí Rómovia majú vlastné pravidlá, ako napríklad Róm nikdy dobrovoľne nesmie spať s nerómskym človekom v jednej miestnosti a nesmie sa s ním spoločne stravovať.

Sporné otázky sa v rómskej komunite sa riešili na základe rozhodnutia rady starších na základe KRIS ( 2 Mojžiš 21.22, 22:9)

V prípade ak mladík unesie dievča, tak jeho rodičia museli zaplatiť druhej strane KEPAR, odškodné. Je to totožné s KFAR ( Mojžiš22:28 )

Národom bez vlasti ? Nájdu sa u  nás aj politici, ktorí tvrdia, že Rómovia sú národom bez vlasti a kultúry. Treba im oponovať, pretože ich pravlasťou bol a je Izrael a rómska kultúra v značnej miere obohatila európsku kultúru v oblasti hudby ako aj v iných oblastiach. V európskej hudbe vo významnej miere sú zastúpené pôvodné židovsko-rómske motívy. Na základe výskumov zo XXI storočia je dokázateľné, že ich písomná kultúra má 4.000 rokov. Majú aj veľmi bohatú históriu, mali dokonca dvadsiatych kráľov z ktorých by som rád dvanástych vymenoval:

1.Jerobeán (931-910 pred Kristom), 2.Nadab (910-909), 3.Bása (909-889), 4.ELA (836-885), 5. ZIMRI (885-885), 6. Tivni Tibni (885-885), 7.OMRI,ktorý kúpil pozemky a postavil mesto SAMÁRIA ( 885-874), 8. ACHÁB ( 853), zaviedol používanie jazyka a písanie do právneho poriadku, 9. Achajsá (853-852),10. Jorán (852-841 )11. Jéhu (841-814) 12.Joahás (814- 981) Veľmi málo štátov sa môže pýšiť s toľkými kráľmi a s takou bohatou históriou ako práve Rómovia.

 Niektorí historici a etnológovia sú natoľko odizolovaní od rómskej komunity že nemôžu dostatočne poznať ich kultúru. Z toho dôvodu nemôžu veľa vedieť ani o hebrejských prvkoch v rómskej kultúre, ktorí nie sú prevzaté ale pôvodné. Dôkazom toho sú ich vyjadrenia v ktorých sa odvolávajú na falošné výsledky lingvistických a etnografických bádaní výzkumníkov, ktorí boli schopní napísať čokoľvek v tejto súvislosti pre akceptovanie svojich tvrdení. Nie je seriózna ani tá skutočnosť, že určití historici nerešpektujú ich dvadsiatych kráľov, ktorých demokratickým spôsobom zvolilo 10 rómskych kmeňov po nespravodlivom počínaní kráľa Šalamúna, ktorý zanedbal severnú časť Izraela a takmer všetky finančné prostriedky venoval Jeruzalemu. Oni nerešpektujú ani tú historickú pravdu, že predkami Rómov boli Akkádovia a z nich pochádzajúce kmene boli zase spoločnými predkami so Židmi. Dokonca niektorí historici tvrdia, že nikto nepozná pravý pôvod Rómov. Je to zámerné dezinformovanie, ktoré je poľutovanie hodné. Tvrdia to napriek tomu, že ŽIDOVSKÁ ENCIKLOPÉDIA vyhlasuje, že Rómov treba považovať za Židov.Exestuje aj iné grécke slovo na označenie Rómov: " Athinganoi " V súvislosti s tým  Encyklopédia hovorí:" Athingainov môžeme považovať za Židov " Nie je historickou pravdou tvrdenie, že Athingainov spomínajú len v 6.storočí, čo tvrdia len skostnatelí prívrženci teória o indickom  pôvode Rómov. Píšu o nich len po príchode do Anatólie!!  Rád by som navrhol všetkým odporcom pravého pôvodu Rómov preštudovať históriu územia starovekého Izraela a následne historickú pravdu interpretovať len pravdivo a objektívne. Poprieť pravý pôvod Rómov je neseriózne a dezinformačné !! / autor /

  EU, ktorá už stráca aj pôvodnú identitu Európy sa vôbec nezaujíma o pravú identitu Rómov.

  Tí etnológovia, ktorí v minulosti nikdy nevykonávali bádateľskú činnosť identity Rómov a  indických nomádov doma i v zahraničí priamo v príslušných ich komunitách, a ktorí si len osvojili sfalšovanú teóriu o indickom pôvode Rómov jednoducho nemôžu mať objektívne znalosti o pravom pôvode Rómov. Podľa môjho  názoru nemajú ani morálne právo obhajovať túto nereálnu teóriu, nakoľko  by s tým urazili celú starovekú históriu územia Izraela ./autor/ 

 My zástanci teórie o izraelskom pôvode Rómov tvrdíme, že teória o indoeurópskom pôvode Rómov je nepodareným falsifikátom. Táto teória postráda skutočnú pravdu o pravom pôvode Rómov. Rómovia sú hebrejskí ľudia šémiského typu.

  Delegáti  Prvého  svetového kongresu zo štrnástych krajín, ktorí založili Svetovú rómsku úniu v roku 1971 zrejme nepoznali históriu Rómov a ani nemali najmenšie znalosti z histórii územia starovekého Izraela. Práve oni sa rozhodli o používaní rómskej vlajky, ktorá obsahuje okrem dvoch pruhov, spodného zeleného a horného modrého, aj červené koleso so šetnástymi špicami, ktoré symbolizuje Indiu. Lenže Rómovia nepochádzajú z Indie ale zo Svätej Zemi, z Izraela !!  Rómovia, ktorí poznajú svoj židovský pôvod  mi často kladú otázku, že či nie je súčasná rómska vlajka vlajkou indických nomádov, keďže sú v nej obsiahnuté znaky Indie ? Podľa viacerých rómskych občanov v rómskej vlajke chýbajú znaky Izraela,  znaky pravlasti všetkých Rómov. Čo k tomu ešte dodať ? S týmto mojím tvrdením v žiadnom prípade nemiením ohovárať alebo uraziť súčasnú rómsku vlajku

 A na záver si dovolím uviesť, že  som slobodným, individuálnym bádateľom identity rómskeho národa,  a nikdy by som nebol schopný sa prispôsobovať rôznym inštitucionálnym obmedzeniam v tejto záležitosti.

 

S úctou

Ľudovít Virág

V Bratislave dňa 02.08.2010,  2013

Nidal Saleh o cigáňoch

Norman
Vyššie som sebakriticky napísal: "ale to bola prave zla ukážka, ako sa to robiť nemá  - niečo nakopírovať a vy sa starajte, čo na tom ja vidím". Myslel som pri tom ale aj na tvoju prax, Slaven. Ale očividne zatiaľ nepomohlo:)
Miriam Virágová

Pán Nidal Salah, mám taký dojem, že si miešate sezónu s fazónou. V Dunajskej lužnej nežijú cigáni, ale Rómovia, Pajebáni, ktorí sú umeleckými kováčmi. Nie je možné ich porovnávať s osadníkmi, ktorí nemajú rómsky pôvod!! Predpokladám, že len 1 krát ste navštívil osadu. Osobne som dlhé roky asistovala významným bádateľom v rôznych osadách SR. Ani v jednom prípade som nezistila také nezmysly, aké tu uvádzate. Iné, Rómovia v arabskom svete majú veľké problémy len preto, že nikdy nie sú ochotní sa zrieknuť katolíckej viery.

Jaroslav (Jerry...
 Aj ja mam dlhodobe podozrenie(studujem anticke astronomie,archeoastronomiu a zaniknute civilizacie)ze Romovia('Cigani') maju svoj povod mena v slove Naga=Had/kobra,co je aj titul kazdeho moderneho Izraelskeho prezidenta,hoci v pozmenenej forme,ako 'nasi',co je aj v mene najsvatejsieho mesta Indie,Varanasi(Varan=drak a nasi=had).Mimo ine,co ich spaja(Ciganov s Indiou a Madarskom) je rozsirene meno Bihary,kedze aj v Indii je stat Bihar,ako aj v Madarsku zupa Bihar-Ujdu...No a Cigan ma spolocne aj cosi ine so zidom: zid ide na spolocnost zhora,zatialco Cigan/Rom zdola...
Miriam Virágová

"Obdivujem" ľudí, ktorí sa dokážu vyťahovať ako 1 zemiak vo vreci. Slaven1 poskytni prosím ťa dôkazy pre čitateľov o nereálnom obsahu článku p.Virága o židovskom pôvode Rómov! V inakšom prípade sa zmierni s tým, že si nulový, ktorý vôbec nepozná staroveké dejiny!

Norman

vidím, že máte rovnaké priezvysko ako autor danej hypotézy o židovskom pôvode Rómov.
Ja mám pochopenie pre odvážne hypotézy, ale mám právo aj s nimi nesúhlasiť. Vašeho príbuzného (?) nik neurážal, ale tak, ako jeho hypotéza má zámer "historizovať" Rómov, tak zároveň chtiac nechtiac zosmiešňuje židovský pôvod - lebo pridáva do biblických výmyslov tisíce prvé etnikum, ktoré si na ňom chce budovať - presnejšie povedané vymýšlať - minulosť. Vrátane samotných dnešných "židov". A aj kvôli tomuto
https://www.facebook.com/oskar.dobrovodsky?fref=nf

Mimochodom, vceľku by ma zaujímalo, s akými postojmi sa váš príbuzný stretol a či túto svoju tézu o pôvode Rómov ďalej presadzuje.

Miriam Virágová

Pán Norman, musím vám dať na vedomie, že teória o židovskom pôvode nie je hypotézou. Je to výsledok vyše 40 ročnej bádateľskej činnosti v Európe a v Indii. Proti tejto teórie nemá žiadne námietky ani Najvyšší Rabínsky Súd v Jeruzaleme, jediný, ktorý má kompetencie rozhodovať o tom, že koho je možné považovať za Žida. Samozrejme, že máte právo odmietnuť túto teóriu. Bol by však skvelým činom od vás predloženie proti dôkazov namiesto teorizovania. Bez predloženia dôkazov je to veľmi úbohé, neakceptovateľné. Pán Virág má niekoľko pozvaní na prednášky v Izraeli, USA a Indii.

Norman

Nijako sme sa pána Virága nechceli dotknúť a moja prirodzená skepsa pramení z nedostatku vysvetlení a podkladov. Jeden krátky článok na webe je príliš málo.
Dôkazy či aspoň indície totiž musí ponúknuť ten, čo teórie predkladá - bez indícii nie že je to úbohé, ale je to nič. Takže to berte ako ponuku: pošlite sem alebo na email redakcia zavináč nadhlad.com jeho materíály či bližšie výklady, ktoré uznáte za vhodné poskytnúť verejnosti. Môžeme ich zverejniť na našom portáli a prípadne sa vyjadríme, čo si o tom myslímei, ak máte záujem šíriť jeho myšlienky.
Rovnako by boli zaujímavé spomínane pozitívne hodnotenia Rabínskym súdom Jeruzalema, alebo podobné vyjadrenia. Prípadne iné informácie o osudoch presadzovania jeho teórie, aj negatívne. Ubezpečujem vás, že sa to tu nebude zosmiešňovať a maximálne sa vyjadrím, s čím nebudem súhlasiť.

Viete, história a jej výklad je dosť flexibilný, pôvod nás všetkých je spletitý. Ale každý cíti, čo ho priťahuje, čo uznáva a ja v princípe nemám nič proti myšlienke, že Rómovia cítia sympatie so židovskou tradíciou. Za prvé mali dlho podobný štýl života a za druhé aj geneticky patria bezpochyby do spoločnej južanskej skupiny (respektíve by to stálo za bližšie preskúmanie). Možná je aj hypotéza, že naopak súčasní židia pochádzajú z rómskych populácii - čo hovorí pán Virág na takú možnosť?

Miriam Virágová

Na začiatku by som chcela uviesť, že pán Ľudovít Virág nie je mojou krvnou rodinou. Som jeho priateľkou a asistentkou. On je nezávislým bádateľom podporovaný zahraničnými sponzormi, ktorým odovzdával výsledky svojho bádania, ktorí následne tieto informácie posúvali určeným zahraničným vedeckým inštitúciam. Osobne nie som kompetentná zverejňovať výsledky jeho činností bez súhlasu sponzorov a pána Virága. V budúcnosti sa má Najvyšší Rabínsky Súd rozhodovať o tom, že ktorú skupinu Rómov uzná za Židov. Bude to veľmi dôležitým rozhodnutím.

Norman

kľudne ho upozornite na našu dobrú vôľu a zvedavosť v tejto veci.
Ak má záujem, môže sem prísť "osobne", naozaj sme otvorení historickým aj kultúrnym povedzme nekomformným témam.
Vysvetlím vám aj svoj záujem. Nejde len o rómske etnikum, ale aj židovskú identitu a prípadne aj samotné údaje okolo dobytia Asýrskej ríše Peršanmi a teda oslobodenia tamojších etník. Tento moment sa stráca v temnote histórie ale aj ja ho naozaj považujem za jeden z klúčových bodov, výrazne ovplyvňujúci následné deje, hlavne židovskú históriu, kresťanstvo, až dodnes.

jery

Najvyšší Rabínsky Súd v Jeruzaleme, jediný, ktorý má kompetencie rozhodovať o tom, že koho je možné považovať za Žida......

Tak, tak, nie zistiť pravdu, ale ROZHODOVAŤ.

Pani Virágová, fakt neviem, čo by som sa vás rád opýtal. Ale predsa..Máte nejaký recept na naozaj dobré francúzske zemiaky?

Miriam Virágová

jery, ak sa chcete dozvedieť o politickom presvedčení pána Virága, tak otvorte stránku postrehy6. webnode.sk/news/demokrati/

The true origin...

Romové nepochází Indie, ale severního Izraele Samaři.
Romové přišli do Indie v roce 128 toje 4 století před naším letopočem. Kde žili několik staletí.
Izraelský lid kteří žil Samaři napadly vojska Asyřáne v roce 722 před naším letopočem, kde byly deportování do Babylonů.
Z pátky k Indii Romové šly dobývat s Alexandrem Velikým severozápadní čísti Indie to je dnešní Paňdžáb.
Byly dvě skupiny Romů ta vetší šla z západu a ta menší šla do Indie s Alexanderm Velikým.
Izraelský lid to jsou dnešní Romové byly pronásledování, vražděni, kvůli náboženství. My Romové měli moc silné náboženství a to je Judaismus.
Muslimové nás též pronásledovali vraždili nás kvůli náboženství. Muslimové chtěli aby jsme aby jsme přijali jejich náboženství, ale Romové měli utajenou víru Ježíše Krista.

Róm

Turci v I.svetovej vojne vo veľkom urobili to, čo v súčasnom období robia členovia "islamského štátu" a islamskí teroristi. Zabíjajú kresťanov a podpaľujú naše kostoly. Podľa môjho názoru aj islamský radikalizmus je dôsledok činnosti NATO, pod taktovkou USA, ktorý v prípade nepružnej politiky našich slovenských lídrov nás určite budú trestať.

Ema

Nevadí, že lingvistická analýza nepotvrdzuje žiadnu spojitosť jazyka Cigánov so semitskými jazykmi a DNA analýza ukázala, že ich zdrojom je indický Rádžastán.
Hej, "všetci nás chceli zabiť, ale my sme prežili a teraz jeme." Len či budú židia súhlasiť, že im beriete ich milovanú ublíženeckú mantru.

Róm

Lingvistická analýza je vlastne nepriamym podvodom. Rómsky jazyk obsahuje len 7 hindi slov, ktorých si Rómovia prevzali za 150 rokov ich prechodného pobytu v Indii. A DNA testy, ktoré majú dokázať indický pôvod Rómov sú falošné! V týchto prípadoch genetické vzorky nikdy nepochádzali od Rómov, ale od Indov z najnižších kást, ktorí tvrdili, že sú Rómovia, a to preto, že sa hanbili za svoj pôvod z najnižších indických kást. Mám o tom presvedčujúce informácie od kompetentných vedcov a výskumníkov, ktorí sa už viac rokov zaoberajú s danou problematikou. Ema, nemali by ste veriť niektorým židovským falšovateľom, ktorí aj v tomto prípade chcú dezinformovať celý svet. Mimo územia SR vo viacerých prípadoch bolo dokázané, že DNA vzorky Rómov a Židov sú zhodné. Ak sa o týchto skutočnostiach chcete aj presvedčiť, tak požiadajte niektorého občana židovského pôvodu na priamy odber krvi, ja zase požiadam Róma na to isté za účelom porovnávania ich genetických vzoriek za našich prítomnosti. Určite si zmeníte svoj názor o pôvode Rómov.

Ema

dokonale ľahostajný.
Aj pánovi Dobrovodskému. Ktorého určite nezaujíma ani to, kholko hindi shlov má rhómština.

DNA vzorky Rómov a Židov sú zhodné presne tak, ako sú zhodné DNA vzorky celého ľudstva. A šimpanzstva tiež.

Márne sa snažíte pasovať za stratený trinásty kmeň. Predbehli vás ukrajinskí chochli.

Aby sme mohli pokračovať v tejto hodnotnej diskusii, posielam ti argumentačnú pomôcku, ktorú môžeš vytasiť v reakcii na tento príspevok ako nezvratný dôkaz svojich vedeckých tvrdení:
https://www.youtube.com/watch?v=LCUv9W0ViRc

Buheh

že aj veľké autority ako Goebbels a pod. nevideli žiadny rozdiel medzi Židmi a Rómami, ale ja si myslím, milý Róm, že tak ťažká sprostosť ako tento nezmyselný hoax, sa len tak nevidí. DNA vzorky boli sfalšované, totálna nepríbuznosť rómčiny a semitských jazykov je iba zdanlivá, evidentná nesúvislosť geografická, historická, spoločenská, kultúrna, fyziognomická... to všetko iba narafičili nepriatelia, aby nás všetkých zmiatli, všakáno.

Neviem prečo sa Vám nepáči byť medzi nami indoeurópanmi a silou mocou sa chcete dostať do "lepšej spoločnosti", do jednej partie s Rothschildovcami a Šebejovcami. Keby ste sa snažili prestúpiť opačným smerom, to by som ešte chápal, ale takto...

Ema

...berú viac dávok.

Nemyslím to ako primitívnu iróniu. Pretože je to FAKT - stačí sa hlbšie zamyslieť.

Z tohto uhla pohľadu sa im pri ich kmeňovom myslení ani nedivím, že sa snažia pritúliť k hentým oným s rovnakou - ba, podstatne horšou, agresívnejšou - kmeňovou prepytujem etikou a niečo z toho trhnúť.

Buheh

ale to už by sme ich obvinili z neetickosti.

Ema

Odhaliť Rómovu motiváciu a zaradiť ju na hodnotovej škále tam, kam patrí - no fuj.

Róm

Rómovia predsa si museli zatajiť svoj židovský pôvod, za čo boli sústavne prenasledovaní a zabíjaní. Vytvorili si vlastný jazyk, a to taký, aby tam neboli prítomné žiadne ich pôvodné hebrejské slová. Nesnažte sa pošpiniť jedinečné dejiny starovekého Izraela. Najmä umelo vyvrátiť už existujúce dôkazy o židovskom pôvode Rómov. Je to od vás veľmi zbabelé, čo dokazuje, že nemáte žiadne vedomosti o pôvode Rómov. Len trepete tu všelijaké nezmysli!! A Ema a buheh by si mali ku mne nájsť cestu. Na proteste (7.5.15) budem mať v ruke cedulku s nápisom BUHEH. Mienim sa s nimi dohodnúť na spôsobe dokazovania pôvodu Rómov, aj za prítomností ostatných oponentov.

Norman

A Buhehe bude mať ceduľku s nápisom "Róm".

Róm

Je to naozaj výborný nápad. Budeme mať možnosť sa bez uvedenia našich mien zoznámiť, možno sa aj spriateliť.

Ema

Buheh sa už nevie dočkať, aby mal za kámoša žida.

Buheh

človek na chvíľu odíde od počítača a o akú kvalitnú zábavu príde.

Prepáč Róm, vlastne Žid, ale na ten protest nemôžem prísť. Veľmi rád by som, aj na spôsoby dokazovania som zvedavý (dúfam že nie klasicky: nožíkom), ale mám teraz veľa práce, dokončujem dielo Pôvod Krovákov, kde prinášam zásadné a revolučné dôkazy, že Krováci sú pôvodne nemecký kmeň, ktorý v 18. storočí odišiel do púšte Kalahari a tam sa usadil a začal vyrábať mercedesy a drevené kopije. Bude to senzácia na knižnom trhu, ale vydavateľ mi dal šibeničný termín, takže teraz nestíham.

Ema

...že si vytvorili vlastný jazyk mľaskavčinu, aby v ňom nebolo ani stopy po nemčine. Obávam sa, že z tvojho revolučného diela radosť mať nebudú, pretože sa na nich bude automaticky vzťahovať dedičný hriech veďviemečoho.

 

Lúčim sa s multikultúrnym pozdravom, využijúc tvoje veku primerané znalosti francúzštiny.

Buheh

je v skutočnosti nemčina, ale mľaskaná a hovorená pospiatky. Si to pusti na magnetofóne naopak a spomalene a budeš počuť čistú hoch deutsch. Dokonca tie niektoré zvlášť mľaskavé výrazy, to prevzali priamo od Goetheho.

Oni sa museli zatajiť práve pre ten dedičný hriech, aj vlasy si natierajú blatom a celé telo krémom na topánky, aby neboli prezradení. Ale paradoxne ich nakoniec prezradil práve ten krém, keď sa zistilo, že ich príbuzní z Hannoveru posielajú každoročne do Swakopmundu nákladnú loď vrchovato až po komín naloženú plechovkami s tmavohnedým krémom na topánky s eintopfovou príchuťou.

La Quenelle le le le... ešte teraz mi to bzučí v hlave.

Róm

"Prajem Ti veľa úspechov k tvojej zaujímavej práci". Pevne verím, že v záujme pravdy mi niekedy navrhneš stretnutie, ktoré budem rešpektovať. Neide mi vôbec o to, aby som mal pravdu, len rád by som chcel dokázať to, čo viem od kompetentných bádateľov identity Rómov. Na protest pôjdem, ale už bez transparentu.

Buheh

Milý Róm, nehnevaj sa, ale ja neopúšťam internetovú anonymitu – od počiatku sveta, teda internetového sveta, sa nestalo, aby som toto pravidlo porušil. Neber to, prosím, osobne. Ani Merkelová či dokonca samotný Obama by ma nepresvedčili, aby som sa s nimi stretol, a to ani keby mali transparenty, tričká a vlajočky s nápisom WE LOVE BUHEH.

A okrem toho, naozaj si nemyslím, že by si ma mohol nejako presvedčiť. Vieš, napísať sa dá všeličo a aj vyfabrikovať logicky znejúce hypotézy. Aj sám by som ich ešte dnes dokázal niekoľko vytvoriť. Ale keď sa pozriem na Židov, ich tváre, spôsob reči, myslenia, správania, a keď sa pozriem na Rómov, je tam diametrálna odlišnosť. Na druhej strane, v Indii a okolitých krajinách som videl veľa tvárí a ľudí s mentalitou, ktorá mi bola dôverne známa od našich európskych Rómov.

Takže vopred otvorene hovorím, že so mnou je na túto tému debata úplne zbytočná, jednoducho nie som prístupný žiadnym argumentom typu "ten a ten bádateľ napísal", keď mi moje oči hovoria niečo iné.

Igor Bary Assam...

Nechcem sa tu miešať ale aj tak musím.
Pred rokom porovnal moju krv s kamošom
Ktorý je Žid. Ja som ROM z rodu Rumungrov
A servika Roma so Srbska. A otec mi je
Bieli Čechoslovák.

Rezultát bol že sme geneticky príbuzní nie len
z hľadiska DNA ale aj teritoriálneho hľadiska
Israela. On Galilea a ja Samaria / Galilea.

Preto verím vtom. Veda neklame
Čo klame je teória a polemizovanie
Nad niečim kto čo povedal alebo podľa jazyka
Slovenský jazyk tiež už nie je ako pred 200
Rokmi ale aj tak sa Slováci hlásia v slovanskému
Národu.

Náhodný okoloidúci

Váš príspevok dokázal všeličo, ale nie to, čo by ste Vy chceli.
1. dokázal, že ste nepochopili podstatu toho, o čo ide.
2. Vy ako miešanec ste na zisťovanie pôvodu národa nepoužiteľný, testy DNA mohli zistiť nanajvýš pôvod Vášho otca. Ak má DNA pôvodom zo Samarie - Galiley, znamená to, že nie je (nebol) "Čechoslovák", čiže Čech alebo Slovák, ale bol buď Žid alebo židovský miešanec s československým občianstvom. Židia si často menili mená, aby zapadli do cudzieho prostredia a potomkovia miešania Židov s Európanmi sú svetlí a často majú európske - árijské modré oči.

Možno viete, kto to je Freddy Aysi. Je to postavička slovenského "šoubiznisu". Jeho matka je Slovenka, jeho otec je černoch pôvodom z Ghany. Takže Feeddy je mulat, ale hovorí perfektne slovensky. Keby si dal urobiť testy DNA, vyšlo by mu, že jeho otec je Afričan z oblasti Ghany. Znamenalo by to, že Slováci pochádzajú z Ghany?

Na zistenie pôvodu národa je potrebná oveľa väčšia vzorka, nie jeden jednotlivec. A aj v tejto väčšej vzorke testy DNA zistia jednotlivé zložky, ktoré sa podieľali na etnogenéze moderného národa a rozhodujúca je celková štatistika.

Norman

ale keď už je o tom reč, o pôvode Rómov boli rôzne špekulácie - a mýty. Jeden z nich bol, že pochádzajú či prichádzajú z Egypta - preto sa im hovorí na západe (Egyptos) --> (e)Gypsies, ... až po ciGani, myslím .. no, webu sa nedá odolať:

also gipsy, c. 1600, alteration of gypcian, a worn-down Middle English dialectal form of egypcien "Egyptian," from the supposed origin of these people. As an adjective, from 1620s. Compare British gippy (1889) a modern shortened colloquial form of Egyptian.

Zaujímavé je, že v kopštine, čiže stredovekom egyptskom jazyku, slovo "rom" znamená "človek".

Nemyslím, že by sa dal dosledovať pôvod u tak putujúceho etnika, že by vôbec malo zmysel o tom hovoriť - ale to, že jeho osud je podobný tomu tzv. židovskému, to sa dá povedať. Nomádi, putujúci, paraziti, pomiešaní s dobrým aj zlým, pomiešané gény, pomiešaný cudzí jazyk ... a nakoniec príde nejaký "biely", vyhlási sa za "Róma" alebo "Źida" a vytvorí umelý mýtus. Mýtus o pôvode z Egypta, alebo z "Izraela", z Tramtáre alebo riti Palovej, ako sa hovorí. Nie je taká blbosť, aby jej nakoniec (niektorí) ľudia neuverili.

Náhodný okoloidúci

Ľudia zožerú aj s navijákom každú blbosť, ktorá čo len trochu zaváňa tajomnosťou, mystikou a ezoterikou, lebo potom majú pocit, že aj oni sami sú súčasťou niečoho veľkého a významného. Alebo to musí "zaváňať" "vyvoleným" pôvodom. Aj Japonci sa pokladali za vyvolených a nadradených, aj Nemci, aj Arabi sa za takých pokladajú, aj moslimovia, aj židia, aj kresťania.

Inak jazyk toho o pôvode nedokazuje až tak veľa ako DNA. Jazyk sa dá naučiť aj zabudnúť, ale DNA si nesieme v sebe a nemôžeme ju vlastnou vôľou zmeniť. Ako príklad poslúžia americkí černosi. Vlastné kmeňové africké jazyky zabudli už ich dávni predkovia pred pár generáciami, ale podľa DNA sa dá presne zistiť, z ktorej oblasti Afriky otokári uniesli ich predkov. Navyše cca 30% ich DNA je európskejo pôvodu, takže sú to vlastne mulati s rôznou úrovňou medzirasového kríženia.
Podľa analýzy DNA mužského chromozómu Y u Rómov prevláda haploskupina H, zatiaľ čo u Semitov haploskupina J2. U árijských národov (Iránci, severní Indovia, Slovania atď.) prevláda haploskupina R1a. Takže mne to pripadá tak, že starovekí proto-Dravidi (haploskupina H) sa v Indii zmiešali s nejakou skupinou Veddov alebo negritov a časť tejto zmesi prevzala indoárijský jazyk od árijských Indov, ktorí na indický subkontinent prišli pred cca 3500 rokmi. A z tejto skupiny sa vyčlenili Rómovia.

Buheh

a píšete tu všelijaké kopštiny, takže sa musím ozvať a uviesť tu konečne aj nejaké vedecké fakty a teórie o pôvode Rómov.

J. Quenelle a kol. v súbornom diele "Calex Romatikus" z roku 2008 na strane 141 upozorňuje na možnosť pôvodu tohto etnika zo Zlatých Moraviec, nakoľko sa tu od nepamäti vyrábal obľúbený model práčky "Mini Romo". Entomologický pôvod slova je zrejme odvodený od faktu, že nakladanie veľkej práčky do transportného prostriedku bolo pomerne náročné, a tak bol uprednostňovaný menší model.

L. Rigó (Ličartovce, 2014) v deratizácii na tému „Nadbytočné prvky architektúry a infraštruktúry ako efektívny zdroj pre priemysel spracovania druhotných surovín“ sa rozhodne dištancuje od urážlivého tvrdenia, že Rómovia sú nejaká haploskupina. Naopak, pripisuje Rómom božský pôvod, nakoľko sa aj v slovanských jazykoch zachoval starobylý výraz „parom“, pôvodný tvar „pra-Róm“, teda predok Rómov. Známy zvrat „Aby to parom vzal“ súvisí zrejme s tradičným spôsobom obživy.

Väčšina serióznych bádateľov sa však dnes už prikláňa k overenej a preukázanej teórii, že Rómovia sú vlastne pôvodní starí Rimania, zakladatelia Rómskej ríše (nesprávne nazývanej ako Rímska). Dôkazov je nespočet: praotcovia Rómulus a Rébus, fakt že všetky rímske ruiny sú dnes dôkladne vybývané, ale napríklad aj slovo Roma – keď ho čítame pospiatky, dostaneme slovo Amor. Odtiaľ pochádza amóre (ako vieme, Rómovia sa radi milujú) a ďalej z toho odvodnený entomologický tvar džamóre. Skrátka, dôkazov je neúrekom a nevidí ich len ten, kto nechce.

Norman

Je pravda, že v etymológi a jazykovede je mnoho podvodníkov a hochštaplerov, naivistov a fantastov, ale rovnako je pravda, že je to kauzálna vec, ako čokoľvek iné. len je to zložité, lebo je to blízko mysleniu, psychológii a infromatike. To, že tomu ľudia nerozumejú, nie je dôvod tvrdiť, že je to nezmysel.

Ľudská mysel je ako vesmír. Už len rozloženie nebeských telies a ich pohyb je zložitý, ale jestvujú objektívne zákony a pomerne presná veda, astronómia. Naprek tomu sú ľudia, ktorí budú dávať prednosť fantazírovaniu, blabotaniu a astrológii.

Mnohí ľudia doslovne neznášajú predstavu, že sa nielen ich mozog, ale doslovne ich MYSLENIE dá rozložiť až na malé primitívne elementy mysle. Až do najmenších detailov sa dokáže to ich "myslenie" zanalyzovať, pochopiť, popísať, predpovedať ... prípadne zmanipulovať alebo dokonca upraviť. Nechcú o sebe poznať pravdu (rovnako, ako pacient nechce poznať svoju nepríjemnú diagnózu). Neznášajú to preto, lebo z výsledkov vied o mysli (a jazyku a človečenstvu) jasne vidno, aký je človek (zatial) len malý bezcenný hajzel.

Ale, opakujem, tá vedy jestvuje má svoje zákony, svoje nepochybné pravdy, objektívne základy.

lebleu

.

lebleu

.

Norman

Populácie rómov sú podľa DNA bezpochby z Indie. To, že indické jazyky sú indoeurópske, je dané presadením árijcov tam. Ale samotné široké etniká tam, samozrejme, nie sú ani árijské, ani belošské. To dnes vie každý. Každý ten austronézky charakter u nich vidí.

Všeobecne, jazyky tečú naozaj lahšie, ako sa bežne predpokladá. Asi aj jazykové akože časové zmeny - to také známe rozdelenie nejakého pôvodného jazyka na niekoľko príbuzných - sú vo väčšine prípadov skôr prenosom pôvodného jazyka na inojazyčné etnikum, ktoré ho nedokáže presne používať, jeho zmiešaním. Jazyk je dosť o sebe konzervatívny, a jeho zmeny sú skôr odrazom miešania. Napríklad aj indoeurópske jazyky v Indii sú výrazne poznačené pôvodnými jazykmi, to je oficiálna veda.
V Európe je to podobné a dá sa povedať, že aj keď je latina indoeurópsky jazyk, bol to len malý špecifický dialekt. A ten sa politicky-mocensky rozšíril po celej západnej európe a potlačil tam pôvodný čistý indoeurópsky jazyk, respektíve jeho mierne dialekty. Podobne je to s germánskymi jazykmi, ktoré sú buď zmäs so severskými jazykmi (etnikom Yhaplogrupy I1) a alebo separovaný dialekt - ktorý sa v historických časoch vplyvom Rímskej ríše nemeckého národa rozšíril po strednej Európe.
Pôvodnému indoeurópskemu jazyku sú preto najbližšie slovanské jazyky, kde nedošlo k podobnému centralizovaniu nejakého dialektu z jedného mocenského centra. Je naozaj pravdeodobné, že jazyky tých ľudí, s ktorými bojoval César v dnešnom Francúzsku, boli podľa mnohých parametrov slovanské.

Buheh

Keď spomínaš tú Austronéziu, napadlo mi, že akurát v tom časopise Kozmos, čo Ľubov spomínala, som pred časom čítal, že DNA analýzou sa zistilo, že sapienti sa pred cca 30 – 50 tisíc rokmi krížili aj s Denisovanmi, ktorých gény sa našli u pôvodných národov v Austrálii, na Novej Guinei a Filipínach (nie však u východných Aziatov a Indonézanov).

V tej súvislosti som si spomenul na čosi, čo som videl v južnej Ázii a následne mi v mysli skrsla hrôzostrašná, divoká a naskrze nekorektná a rasistická konšpirácia. Ale aby mal pán Smatana radosť, tak čo už, podelím sa s Vami o ňu.

V južnej Ázii človek môže popri rôznych iných etnikách často vidieť aj také drobné chudé tmavočierne existencie s vyslovene zvieracím výrazom v očiach, ktoré často zvyknú ťahať vozíky naložené železom. Dokonca aj od počerných Indov sa výrazne odlišujú vizuálne, ale najmä mentálne – aspoň môj dojem bol taký, že sú napospol veľmi neinteligentní. Mal som pocit, že aj ostatní domorodci sa od nich viac alebo menej dištancujú, že aj oni cítia, že ide o iné tvory než ostatní ľudia. Takto narýchlo neviem nájsť lepší obrázok, ale aspoň na ilustráciu, typicky vyzerajú približne ako ten pán vpravo hore, len sú niekedy menej špinaví, a tým oveľa tmavší:

http://www.siasat.pk/forum/showthread.php?206058-India-s-Congress-admits...

Že takých vidno občas aj v našich končinách? No veď práve... keby praotec Abrahám netvrdil niečo iné, tak by som uveril vlastným očiam, no ale uznajte, s takou autoritou polemizovať... človek je hneď označený za mudrlanda a ktovie či nie rovno aj za diletanda.

No ale predsa len. Čo ak je to celé inak než hovorí praotec Abrahám a „genetika“, ktorú identifikujeme ako rómsku či bengálsku, sú v skutočnosti v skutočnosti gény Denisovanov?

Barbara

A je tu článok pána Ľudovíta Virága zo dňa 11.12.2014
Všetky nedorozumenia okolo pôvodu Rómov sú zapríčenené ich globalozáciou. Je potrebné si uvedomiť, že jednotná rómska populácia neexistuje!! Je to výmyslom nekompetentných. Keď už, tak rozhodne by sme mali oddeliť Rómov od ostatných takzvaných cigáňov, medzi ktorými žiadna genetická previazanosť nie je dokázateľná. Približne 12 miliónov cigáňov žije v Európe, a ľudia doteraz nevedia, že ktorí sú z nich Rómovia a ktorí nie. Pochádzajú z rôznych menších skupín, z ktorých väčšina nepochádza z Izraela.
A v súvislosti s nedorozumením ohľadne výsledkov mtDNA testov konštatujem, že s istotou sa židovský pôvod pomocou vyšetrenia mtDNA určiť nedá. Približne 50% Európanov židovského pôvodu(Aškenazim) má mtDNA testov haploskupiny, ktoré sú u Európanov nežidovského pôvodu zriedkavé, ale vyskytujú sa, a sú charakteristické pre židovskú populáciu. Zvyšných cca 50% má bežné európske mtDNA haploskupiny. Takže, ak sa nájde u niektorých Rómov bežná európska haploskupina, nehovorí to o ich prípadnom židovskom pôvode prakticky nič, t.j. nepotvrdzuje ho, ani ho nevyvracia, kým ak sa nájde jedna z tých haploskupín, ktoré sú charakteristické pre židovskú populáciu, a ktoré výrazne to prepoklad o židovskom pôvode podporuje, potvrdzuje. Tieto dôkazy sa rovnako vzťahujú pre osoby mužského a ženského pohlavia. Napríklad u rôznych nomádov, ktorí si o sebe nesprávne tvrdia, že sú Rómovia, a ktorí tvoria až 75% cigáňov, boli objavené haploskupiny typu H a M. U Rómov zase E1b1b1c, čo je typické pre semitských ľudí. A na záver zodpovedne prehlasujem, že tvrdenia o tom, že všetci cigáni pochádzajú z Izraela je nesprávne a dezorientačné.
Ľudovít Virág

Attila

Nie som ja žiadny Róm ani Žid. Ani len nepatrím medzi príslušníkov väčšinového spoločenstva. Som len študentom posledného ročníka histórie, intenzívne sa zaoberajúci pôvodom Rómov. Bol som prítomný ( ELTE Maďarsko) na prednáške známeho profesora-historika židovského pôvodu, ktorý hovoril, citujem: Ak si niekto naozaj myslí, že je múdrejší ako prorok Abrahám, praotec troch významných vierovyznaní, ktorý prvý písal o tom, že Rómovia sú ľudia so semitským pôvodom, tak sa má rýchlo obrátiť na psychiatriu. Čo si o tom myslíte fantazmagori Norman buheh a mužátko EMA(fuj!!), zlodeji cudzích myšlienok? Ak nepoznáte históriu Rómov, tak neurážajte od vás múdrejších za ich pravdivé tvrdenia, lebo je to neopísateľná arogantná podlosť! Krajne pravicová antisemitská Metapedia.hu, ktorú nenávidím pre ich antisemitské a rasistické názory, v zozname Židov vo verejnom živote Maďarska zaradila aj "cigáňov". Ako napr. vysokoškolského profesora Choli Darócszi Józsefa (oláhsky Róm), jeho syna Daróczi Dávida, bývalého hovorcu vlády F. Gyurcsánya. Alebo politikov rómskeho pôvodu, ako Járóka Lívia, socialantropolog a poslankyňa Európskeho parlamentu, Osztokály Ágnes, Farkas Flórián a reportera Mágó Károlya (hu.metapedia.org/wiki/Magyarországi közéleti zsidók teljes listája) Takže kopírman buheh nie len tí znetvorení nacistickí pohlavári vedeli o židovskom pôvode Rómov, ale ako je vidieť aj krajná pravica. Len ty zaslepený mudrland o tom nič nevieš!

Ľubov

a totiž,že nám je to jedno.Ale aj tak vďaka,lebo som sa musela zasmiať. Chudák Buheh! Ty si dopadol.-))) ,nevieš ani len to,čo bežný znetvorený nacistický pohlavár,načo potom máš vôbec predplatený ten Kozmos?

Attila,pokoj.Máme milión vážnejších starostí.

Buheh

to sa mi páči. To znie ako nejaká doktorská krajina.

Toto je na internete pekné, že sa človek vždy niečo nové dozvie.

Veselý začiatok týždňa...

1488

praotec prorok abrahám - maximus na veky vekov amen.

Norman

ktorý prvý písal o tom, že Rómovia sú ľudia so semitským pôvodom...

myslím, že tento druh humoru toho človeka je mierne nezáživný.

Je možných viacero stupňov blbosti, na ktoých sa môže nachádzať, ale všetky sú pre tento server absolútne nezaujímavé. Dokonca aj jeho sranie do židovského hniezda je mi odporné.

Attila

Vážení z vedomostí histórie starovekého územia Izraela a pôvodu Rómov ste načisto prepadli. Hlavne, že kopírujete ničím nepodloženú teóriu o indickom pôvode Rómov a rôzne články od fantazmagorov. Dňa 12.11.2017 sa v Jeruzaleme uskutočnila konferencia o židovskom pôvode Rómov, kde významní izraelskí rabíni potvrdili židovský pôvod Rómov. Vyhlásili, že Rómovia so židovským ľuďom na základe pasáže z Tóry majú príbuzenský vzťah a odvolávali sa na Tóru, ktorú nie je možné spochybňovať. A stredovekí Gréci Rómov nazvali ako Athinganoi a Židovská Encyklopédia hovorí, že Anthigoinov môžeme považovať za Židov. Odporúčam vám, aby ste sa do problematiky pôvodu Rómov, v ktorej sa vôbec nevyznáte nikdy nemiešali! Z neznalosti s tým len dezorientujete ľudí.

slaven1

Podľa toho čo píšeš, židia začlenili cigáňov (Indov) medzi svoje nástroje riadenia. Čo to znamená pre nás na praktickej úrovni? Máme cigáňov (Indov) vysťahovať do ich zeme zasľúbenej? Ցտեսություն :D

Attila

Izraelský rabín Samuel, významný znalec Tóry tvrdí, že Rómovia sa volajú podľa mesta Cigane. Bolo to mesto, kde boli otroci za čias Mojžiša. Ich pôvod je zväčša od Simona ako aj Efraim a Manusz. Simonov kmeň sa odsťahoval za čias Salamuna a Dávida v počte 5000 mužov na východ, teda do Indie. Podľa jeho názoru Tóra jasne popisuje židovský pôvod Rómov. Tvrdí, že s Rómami sme mali spoločnú históriu a aj ju máme. Ešte by som k tomu chcel dodať, že aj ďalší kmeň, Naftali po ich prenasledovaní boli taktiež nútení sa usadiť v severnej Indii. Podľa Ľudovíta Virága nezávislí bádatelia židovský pôvod Rómov identifikovali aj na základe ich pôvodného vierovyznania a spoločenských pravidiel, ktoré sú celkom totožné so židovskými.

Attila

Ha, ha , ha! Pravda niekedy bolí. Nemáš vôbec pravdu, takže nemáš ani žiadne právo dezinformovať ostatných.

Attila

Norman, tak ťa dnešným dňom vymenujem za najväčšieho historika všetkých dôb, lebo už žiadny iný historik a vedec- výskumník nemá pravdu len sám veľký Norman. Lenže ešte mi chýbajú jeho vlastné myšlienky v príspevkoch na tomto serveri. Zatiaľ je to len samé kopírovanie múdrych ľudí. Norman, ty tu neprinášaš žiadne nové myšlienky a preto si myslím, že ďalšia konfrontácia s tebou je absolútne zbytočná.

lebleu

Ďalšia konfrontácia je absolútne zbytočná.

Buheh

Norman je Mudrland čo nemá vôbec pravdu a iba kopíruje myšlienky múdrych ľudí. A ešte je aj Diletand.

slaven1
A navyše mizerný admin - zasahuje do komentárov používateľov... preč s Normanom! Attila novým adminom! eee...   najvyšší čas spraviť tu farebnú revolúciu. Idem po farbičky...
Ľubov

To by musel byť aj Konfrontland,a to nie je!

Ľubov

Norman,poznáš tento blog ? http://romanbednar.blog.pravda.sk/

Ak nie,chcela by som Vás upozorniť na tohto autora,dlho som o ňom nepočula,žil v Nemecku,tak som si myslela,že sa po slovensky viac neozve. Ale píše,niečím mi pripomína van Helsinga.Však skúste sami.

Norman

zujímavý tip.

Ale s niektorými vecami sa principiálne nedá súhlasiť. Napríklad sa zle vníma slovko "genialita", pretože to je také vyčleňovanie, ale naša doba skôr potrebuje zdôrazňovať prirodzenosť tohto skrytého potenciálu. Podobne to platí v tom, že tak explicitne píše "o Nemcoch", aj keď to všetko sa týka širšieho, povedzme (stredo)Európskej oblasti, etnika.

Hm, to je vlastne podstatný rozdiel medzi pozitíývnym chápaním tohto "germánskeho potenciálu" a tým, prečo ho niektorí nemajú radi, lebo je im predostierané v takomto zmysle nedostupnosti, v takejto exkluzivite Často, alebo skoro vždy, je to výsledok omylu, aj keď ako aj v tomto prípade, je to azda myslené dobre.

To len tak narýcho.

Ľubov

fakt to bolo myslené hlavne ako upútavka,je to zaújmavý človek podľa mňa.Ten jeho text je trošku "kostrbatý",myslím si,že píše aj preto,aby nezabudol slovensky a niektoré myšlienky sa mu vyjadrujú po slovensky už ťažšie. Okrem toho,tieto blogy sú len minimalistické,je v ňom oveľa viac.Písal hlavne o vesmíre,potom romány,a to takou formou,že strany vľavo sú beletrizované,strany vpravo sú vždy literatúrou faktu.Od neho viem o Proklasovi,slovansko-byzantskom zázračnom učencovi.

Norman

Ja som len narýchlo k tomu jednému článku.
V princípe je ktokoľvek šíriaci túto kultúru asi pozitívny.

I keď problém nemôže byť Slovenčina, nech je tam hockoľko rokov. Aj v tom predposlednom blogu má v titulke 2400 rokov (čo je aj blbosť) a vnútri správnejšie spomína 4400 rokov. Ale určite si pozriem viac jeho blogov, len varujem pred tou častou takou "voľnosťou".

Norman

To je ako s malým školáčikom. Keď prinesol do školy svoje dobre urobené dielko, učitel ho vyradil zo súťaže pretože bolo tak dobré, že mu určite pomáhali rodičia.
Nedostal teda jednotku, ale lepšiu pochvalu nemohol dostať.

(postscriptum: toto je rakcia na Buheheho k téme o vlastných myslienkach. Systém očividne nezvláda zavešovanie, keď sa prelieva cez stránku (keď je viac ako 50 príspevkov)) hm... asi tvýšime na 100 , komunizmus, to je naotaj zadarmo:)

Attila

Vážené dámy a páni, a na záver mi dovoľte prosím vysvetliť svoj nekompromisný postoj k pôvodu Rómov, čo v nemalej miere bolo ovplyvnené aj s mojimi spolu študentami. Spoločne v skupine pod dozorom historika s jedným indickým a maďarskými študentami z rôznych ročníkov už 3 roky chodíme medzi Rómov a nomádov cieľom objasnenia ich spojitosti s kultúrou a spoločenskými pravidlami Indov. Je všeobecne známe, že pôvodné prvky v spoločenských pravidlách a vo vierovyznaní ľudí nikdy nevymiznú. Na základe tvrdenia svojho indického kolegu by som chcel uviesť, že až 96% Indov sa od svojho detstva teší a pripravuje na smrť, ktorí uctievajú napríklad aj potkanov , opice, hadov, atď. Na druhej strane sa Rómom až neprirodzene hnusia potkany a hady. A majú veľký odpor proti smrti. U Rómov nie je možné objaviť žiadne prvky brahmaizmu, džemizmu a sikhizmu, čo jasne svedčí o tom, že Rómovia nepochádzajú z Indie. Indický pôvod Rómov bez uvedenia dôkazov sa snažia vysvetliť len takí "vedci", ktorí s bádateľskou činnosťou nemajú žiadne skúseností. A preto nemôžem prijať vysvetlenia, ktoré nie sú podložené jasnými dôkazmi.

Norman

pod dozorom historika....

No, hlavne že pod dozorom.

..Indovia sa tešia na smrť ... 96% uctieva potkany, opice ... džemizmus...

Ty si fakt výkvet.

Jozef rom

Prosim vas vysvetlite mi ako je mozne ze v rodine u nas prevlada haploskupina E1b1b? Co mozem dokazat certifikatmy z Bratislavy.

Buheh

je to tak, že jeden spomedzi miliónov Vašich predkov zrejme kedysi dávno priniesol tú haploskupinu odniekiaľ, kde sa hojne vyskytuje, napríklad z Líbye, Alžírska či Balkánu.

Ak ste to mysleli ako argument ohľadne debaty horevyššie, tak treba povedať, že to nehovorí absolútne nič o ostatných Vašich génoch a už vôbec nie o pôvode etnika, ku ktorému sa hlásite.

O prevládajúcej haploskupine v rómskej populácii v strednej Európe hovoria napríklad na Rádiu Roma:
http://www.radioroma.sk/povod-romov-zijucich-v-europe-potvrdeny/

Norman

pravdepodobne mnoho severoafričanov skončilo v rómskej komunite a prevzalo a zároveň modifikovalo ich spôsob života. Ako vidno, ani po storočiach sa nepodarilo to zlúčiť s európskym spôsobom. Tá invázia afričanov, čo sa sem valí dnes, to tiež nikdy nedkáže, ani po desiatkach či stovkách generácií.
http://www.eupedia.com/europe/Haplogroup_E1b1b_Y-DNA.shtml

hm, nakoniec sa z portálu stane rómska poradňa.
jednu radu máme:
romi go home.

shahmmd

the truth reveal itself, this come to a find where it give a positve results, and now every thing come to truth
http://www.pakistantoday.tv/

hugo
vsetci sme s p...i
FIY

L. Virag - Go!

original source:

http://www.imninalu.net/Roma.htm

nové